Kezdőlap / Reformáció 500 / A Rom niai Reform tus Egyh z s Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z Zsinatainak nyilatkozata

A Rom niai Reform tus Egyh z s Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z Zsinatainak nyilatkozata

Forr s: reformatus.ro

A Rom niai Reform tus Egyh z s Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z Zsinatainak nyilatkozata

Isten a mi oltalmunk s er ss g nk, mindig biztos seg ts g a nyomor s gban.

Az rt nem f l nk- A Seregek Ura vel nk van!

Zsolt 46,1-2.12

Mi, a Rom niai Reform tus Egyh z s Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z Zsinatai, akik 2017. j lius 4- n tartott egy ttes jubileumi l s nk n, Isten nev ben Kolozsv ron gy lt nk egybe, a k vetkez Nyilatkozatot tessz k Isten s embert rsaink el tt:

Al zattal s teljes felel ss ggel, kijelentj k, hogy: Isten ir nt val h laad ssal tekint nk vissza a reform ci kezdete ta eltelt 500 esztend re, s tov bbra is felv llaljuk a reform torok r ks g t.

H laad ssal hirdetj k, hogy Isten nagys gos akarata s irgalma aj nd kak nt, az 500 ves protest ns csal d tagjai lehet nk; ugyanakkor engedelmes sz vvel s r mmel valljuk s v llaljuk mindazokat a feladatokat s szolg latokat, amelyek ebben a nagy s szent k z ss gben re nk v rnak.

Szil rdan hisz nk Istenben, aki az reform lt egyh z t dics s g nek, megk rd jelezhetetlen gy zelm nek s megv lt tett nek hordoz j v rendelte, ahogyan az erd lyi magyar n p t is; s ezt a sereg t soha el nem hagyja. Hisz nk abban, hogy a kereszty n Eur pa s a magyar nemzet j vend je az Isten kez ben van, s ebben a k zben j helyen van. Nem f l nk, s nem k telked nk, ellenben hisz nk s b zunk abban, hogy az az Isten, aki annyi v szes helyzetb l szabad tott ki, sz p s boldog j vend t ad a kereszty ns gnek, az eur pai embernek s erd lyi magyar egyh zainknak. De ha nem tenn , mi akkor is Atya, Fi s Szentl lek Istent im dunk. Hissz k s valljuk, hogy minden igazs gtalans gb l s nyomor s gb l Krisztus igazs ga szabad t meg. Hissz k, hogy gy gy t hatalma megteremti a Benne val egys g nket is. Hissz k, hogy az erd lyi protest ns magyars g sszefog sa J zus Krisztus egyetemes egyh z nak egys g t s hiteles bizonys gt tel t szolg lja, melynek mindny jan tagjai vagyunk.

H laad ssal tekint nk vissza a luther nus s reform tus felekezetek csaknem n gy s f l vsz zados b k s, egym s hite ltal p l erd lyi egy tt l s re, s gy is k sz netet mondunk egym snak a k lcs n s seg ts gny jt s rt. H l s a sz v nk, hogy Szenth roms g, egy, r k, igaz Isten nemzets ge vagyunk.

Kijelentj k, hogy egyh zaink egy ttm k d s nek fontos, sarkalatos pontj t jelentett k s jelentik azok a reform tus vagy evang likus oktat si int zm nyek, amelyek befogadt k s a tudom nyok elsaj t t s ban t mogatt k a magyar nyelv oktat si int zm nyekt l t vol lak , vagy ppen elszigetelt vid keken l erd lyi magyar protest nsokat, s gy gyermekeink testv rk nt nevelkedhettek s nevelkedhetnek hitben s tudom nyban egyar nt. Erre a k lcs n s tra l ptek r az erd lyi protest nsok, a Honterus ltal Brass ban alap tott els protest ns gimn zium elindul sakor. Ugyanakkor, az 1948-ban az llam nyom s ra megalap tott Protest ns Teol giai Int zet saj tos szerkezete tov bb m ly tette ezt a k z ss get, s gy v lhatott ez, a neh z id kben is, a t rt nelmi protest ns felekezetek megtart s nak b sty j v ; ebben a szellemben elk telezz k magunkatkolozsv ri Protest ns Teol giai Int zet nk tov bbi fenntart sa mellett.

Kijelentj k, hogy egyh zaink j vend lelkip sztorait tov bbra is ebben az int zetben k v njuk k pezni. Elk telezz k magunkat arra, hogy k z sen emelj k fel szavunkat, ha egyh zunkat jogtalan s relmek rik, gy, amint ezt tett k az elm lt vsz zadokban is.

Az egyh zi kereteket feszeget , Isten k z ss g t egyre kev sb ig nyl vil gunkban fontosnak tartjuk az evang lium tiszta hirdet s t, s elk telezettek vagyunk Isten ig j nek szinte s felt tlen tov bbad s ban s terjeszt s ben. Hit nk szerint, egyed l az Ig nek kell naponk nt megreform lni az egyh zat; a reform ci ezen rt kes r ks g t meg akarjuk rizni. Tudjuk s hissz k, hogy a v ltoz vil gban Isten ig j nek sz lnia kell a 21. sz zad ember hez is, ahogyan sz lt a reform torokhoz s hitvall magyar seinkhez is.

A Reform ci 500 ves eml k nnepe mindannyiunkat nvizsg latra, ugyanakkor h laad sra szt n z. Ez rt gy lt nk ssze, hogy kinyilv n tsuk: mi tudjuk s hissz k, f l vezredes erd lyi magyar protest ns t rt net nk Isten kegyelm nek csod latos aj nd ka.

K s rje ld s s kegyelem a Rom niai Reform tus Egyh z s Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z minden egyes tagj t, szolg latt v it s r ll it. ldja meg mindenkor az r kk val Asristen az teremtett vil g t, s benne erd lyi magyar n p nket.

Az Asr er s v runk, a mi oltalmunk s er ss g nk, egyed l v legyen a dics ret s dics s g!

Szóljon hozzá