Kezdőlap / Gondolatok / 95 t tel a m nak – sz let snapi aj nd k egyh zunknak
[*~ alt *]

95 t tel a m nak – sz let snapi aj nd k egyh zunknak

1. Amikor Urunk s Mester nk, J zus Krisztus azt mondta: ” n vagyok az t, az igazs g s az let; senki sem mehet az Aty hoz, csak n ltalam” (Jn 14,6) – azt akarta, hogy minden ember egyed l Krisztus engesztel hal la s az benne val hit ltal menek lj n meg (Jn 3,16).

2. Ezt az ig t nem vonatkoztathatjuk egy ltal nos vall soss gra, azaz egy fels bb er ben val olyan hitre, amely valamilyen vall s vagy vil gn zet lenyomat t viseli.

3. De nem is vonatkoztathatjuk egy nk nyes spiritualit sra vagy kegyess gre, ugyanis az ilyen nem is lenne m r kereszty n, ha nem a J zus Krisztus engesztel hal l ban val hitb l nyern az erej t.

4. Az ember b n ss ge s Isten haragja minden egyes embert mindaddig s jtja, ameddig az ember val di b nb natot nem tart, azaz ameddig Krisztus test nek a kegyelem s hit ltal tagj v nem v lik (Jn 3,36; Kol 1,18-23).

5. A N metorsz gi Protest ns Egyh znak (EKD)[1] s m s kereszty n egyh zaknak nem szabad a b nb natot sz ks gess gtelennek nyilv n taniuk s ugyan gy nem szabad elhallgatniuk a b nb natra val felh v st saj t, tragikusnak nevezend d nt seik s egyh zi jogszab lyok alapj n.

6. Egyetlen egyh z sem engedhet el vagy bocs that meg egyetlen v tket vagy b nt sem, csakis ha Krisztus engesztel hal l nak tulajdon tja s igazolja, hogy a b n k s v tkek el vannak engedve s meg vannak bocs tva. Term szetesen ppen ez rt az egyh znak lland an a b n k megbocs t s nak r mh r t kellene hirdetnie; ha ezt a szolg latot semmibe veszi, azoknak a b nei, akik el l ezt elhallgatta, tov bbra is megmaradnak (Mt 28,18-20; Mt 18,18; Jn 20,23).

7. Isten senkinek nem bocs tja meg v tk t an lk l, hogy egy ttal al ne vetn al zatosan a megal zkod t mindenben az igazi f papnak, J zus Krisztusnak (Zsid 7,17; Zsid 4,14-5,9).

8. Az Isten kijelent s J zusr l, mint az Igazs gr l az l kre s haldokl kra n zve elengedhetetlen az dv ss gre n zve; ennek megfelel en nekik semmi m st nem szabad hirdetni, mivel az hamis, egy “m sik evang lium” lenne, amely nekik semmilyen lelki s r k hasznot nem hozna (Gal 1,6-10).

9. Ez rt tesz a Szentl lek, amely Isten Ig j n kereszt l tev kenykedik, j t vel nk szemben, amikor a lelki hal l llapot ban felmutatja a legnagyobb sz ks g nket s elveszetts g nket (Jn 16,7-11; R m 10,17).

10. Tudatlanul s hib san j rnak el azok a p sztorok, akik az l k s haldokl k J zus Krisztussal val tal lkoz s t az utols t letre tartogatj k (Jn 5,22-24).

11. A v lem ny, hogy sok k l nb z vall s s vil gszeml let, valamint/ vagy ak r az lkereszty n vall soss g b rmely form ja r v n el lehetne nyerni az dv ss get, olyan gyom, amit nyilv nval an azalatt hintett k el, am g az egyh z lelki vezet s ge aludt.

12. Eredetileg az emberek az dv ss get nem a megt r s k el tt, hanem az ut n nyert k el, mintegy az isteni gyermeks g k bizony t kak nt.

13. A kereszts g ltal Krisztusban meghaltak (R m 6,4) a lelki jj sz let s (Tit 3,5) ltal a b n k uralma al l megszabadulnak, s a vall sos el r sok s a m zesi t rv ny sz m ra m r halottak (R m 7,4), mivel kegyelemb l s nem cselekedeteik ltal igazulnak meg, s az ltal nyert k el a megv lt st (Ef 2,8-9).

14. Ha egy ember magatart sa s az Istennel val kapcsolata nem tiszt zott, az gyakran nagy f lelmet t maszt benne, vagy elnyeli a k z ny ss g. Az egyh zaknak az a feladatuk, hogy az embereket ebben a helyzetben ne hagyj k cserben.

15. Ez a f lelem s r m let, csak gy mint a k z ny ss g rz se a jogos f lelem vagy az Isten t let t l val menek l s jele; az embereknek ez rt nem a hamis b kess g csal ka lepl re van sz ks g k, hanem a b n s knek sz l feloldoz s evang lium ra, amely egyed l J zus Krisztuson kereszt l t rt nhet.

16. A Biblia tan s ga szerint a hal l ut n megk l nb ztetik, r kre elv lasztj k egym st l a mennyet s a poklot, a megmenek l st s az elveszetts g llapot t. (Jel 20,11-15).

17. Ez rt nyilv nval an az embereknek vil gszerte ugyan gy sz ks g k van Isten t let nek hirdet s re, mint Isten szeretet nek hirdet s re.

18. Nyilv nval az is, hogy sem sz- sem bibliai rvekkel nem bizony that , hogy emberek lehetnek olyan llapotban, amelyben ne lenn nek J zus Krisztus – mint “az Isten B r nya, aki elveszi a vil g b n t” (Jn 1,29) – engesztel ldozat ra r utalva Isten el tt.

19. De az sem bizony tott, hogy minden ember tudat ban van s biztos afel l, hogy r szorul a megv lt sra j llehet Isten ig je azt ezen a helyen f lre rthetetlen l kifejezi (R m 3,23-24).

20. Teh t a Biblia minden b n teljes megbocs t sa alatt nem egyszer en minden ember b ntet s nek elenged s t rti, hanem csak azok it, akik J zus Krisztus kereszthal l ra s felt mad s ra hittel hivatkoznak (R m 3,21-22).

21. Teh t t vednek azok a pr dik torok, akik azt mondj k, hogy m s vall sok, saj t cselekedetek vagy egy elvont “j “-hoz val ragaszkod s az embert minden b ntet s al l feloldozhatn s megszabad thatn .

22. ppens ggel semmit nem enged el Isten az embernek, aki nem sz vb l t r meg s ez rt nem nyer b nbocs natot.

23. Ha valaki egy ltal n megkaphatja minden b nnek b rmilyen elenged s t, akkor biztos, hogy ezt csak azok kaphatj k meg, akik sz jukkal Uruknak vallj k J zust, s sz v kkel hisznek benne, hogy Isten felt masztotta t a hal lb l (R m 10,9).

24. Emiatt sz ks gszer , hogy a n p nagy r sz t megt vesztik a minden emberre vonatkoz istengyermeks g mindenest l s fellengz sen adott g ret vel.

25. Amennyire felel s minden kereszty n ember az evang lium hirdet s rt ltal noss gban, ugyanannyira felel s b rmely p sp k, presbiter, lelkip sztor vagy pap a saj t hat sk r ben k l n sk ppen.

26. Nagyon j l teszik az egyh z s a k pvisel i, ha nem g rnek az embereknek hamis megbocs t st, hanem im val s k zbenj r k ny rg ssel a megt r s k rt s r k dv ss g k rt sz llnak s kra.

27. T vtan t sokat hirdetnek azok, akik azt mondj k, hogy az ember alapvet en j s gy teh t a hal l ut n a l lek automatikusan a mennybe jut.

28. Biztos, hogy amint az ember b n ss g r l sz l zenetet elhallgatj k, az egyh z t rsadalmi tekint lye s a hamis b ke megn het, de k zbenj r szolg lat s Isten ig j nek a t rv nyben s az evang liumban meghirdet se n lk l az egyh z nem Isten akarata szerint cselekszik.

29. Ki tudja, hogy v gy dik-e minden emberi l lek egy ltal n a mennyorsz gba? T bb ateist n l vagy a s t nist kn l p ld ul ez nem gy t nik.

30. Mindenki, aki biztos a saj t megb n s nak val dis g ban (a Szentl lek ltal munk lt, az ember eredend b n ss g nek tudata alapj n) s Isten Ig j nek erre vonatkoz vigasztal sa fel l, tudhatja, hogy Krisztus r n zve is kiv vta a b n k b ntet s nek teljes elenged s t.

31. Teh t ak rh nyszor egy kereszty n helyes m don b nb natot tart, Isten mindannyiszor megbocs tja b neit s megtiszt tja minden gonoszs gt l (1Jn 1,9).

32. Akik abban hisznek, hogy m s vall s, ltal nos spiritualit s vagy az emberben l v “j s g” ltal dv ss get nyerhetnek, r kre elvesznek lelki vezet ikkel egy tt. (J d 1,4).

33. Nem lehet el gg vakodni azokt l, akik azt mondj k, hogy a k l nb z vall sok ltal k n lt ” dv ss g-pluralizmus” Istennek olyan felbecs lhetetlen aj nd ka, amely r v n az ember k l nb z f lek ppen rendezheti a kapcsolat t Istennel.

34. Ugyanis az ” dv ss g-pluralizmus” csup n egy szellemi er re vonatkozik s nem a h rom-egy Istenre, aki a Szent r sban nyilatkoztatja ki mag t nek nk.

35. Nem a kereszty n zenetet hirdetik, akik azt mondj k, hogy nem sz ks ges a misszi t azok ir ny ba folytatni, akik gy gondolj k, hogy Istent egy m sik vall sban m r megtal lt k.

36. Minden kereszty n, aki t nyleg megt rt a Krisztusban val hitre s b neit megb nta, Isten kegyelm b l a b ntet s s a b n teljes elenged s t kapja meg.

37. Aki igazi kereszty n, legyen l vagy halott, r szes l Krisztus minden j indulat b l s g ret b l, amit Isten a kereszts g s az jj sz let s ltal tulajdon t neki hitben.

38. De a b n k elenged s t s a (m r elmondott) g retekben val r szes l st, amelyeket egyed l J zus Krisztus k zvet t, m gsem szabad semmik ppen sem l tszatalternat v k miatt semmibe venni, mert azok (mint mondtuk) az isteni megbocs t st mutatj k meg (1Tim 2,5-6).

39. A legk pzettebb teol gusnak is igen neh z egyszerre megtapasztalnia a n p el tt a b s ges vall si alternat v kat valamint J zus Krisztus egyszeris g t s egyed l ll s g t mint az egyetlen utat az r k dv z l shez (ApCsel 4,12).

40. Az igazi megb n s l tja s felismeri a saj t b n s l t nek ki ttalans g t. Az dv ss g el r s nek sok l tsz lagos lehet s gei vakk s k z mb ss tesznek egy ilyen megb n s ir ny ba, legal bbis kev sb teszi k zenfekv v azt.

41. Csak vatosan s a bibliai hivatkoz sok alapj n szabad a kereszty nek sz m ra azt hirdetni, hogy az dv z l s a szeretet j cselekedetei ltal t rt nik, nehogy a hallgat k t vesen gy rts k, hogy “j cselekedetek” tj n is meg lehet igazulni Isten el tt (Ef 2,8-10).

42. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy a protest ns egyh zak nem azt vallj k, hogy m s vall sok spiritu lis tapasztalatai b rmilyen m don hasonl that k lenn nek a J zus Krisztusban el rhet dv ss ghez.

43. Arra kell tan tani a kereszt nyeket, hogy a szeg nyeknek adni, vagy a r szorul knak k lcs n zni olyan cselekedetek, amelyek a hitb l sz letnek meg. Az evang lium hirdet s vel egy tt kellene t rt nni k, nem pedig annak alternat v jak nt.

44. Ugyanis az j letb l kiindulva n vekszik a szeretet s igazul meg az ember; de a j cselekedetek ltal az ember m g csak r szben sem szabadul meg a v tkeit l.

45. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy aki k sz az evang liumot hirdetni, de emellett elhanyagolja a szeg nyeket s a gyeng ket, nem Isten akarat t teljes ti, hanem Isten haragj t vonja mag ra.

46. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy akik d sk lnak a f l slegben, hogy az let f nntart s hoz sz ks ges alapra, J zus Krisztusra eml kezzenek, s a vil gi dolgokat nagyvonal an adj k tov bb m soknak (1Tim 6,17-19).

47. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy az id helyes kihaszn l s t s a szeretet tetteinek v ghezvitel t a szeretet kett s parancs ban minden emberre r b zt k, aki komolyan kereszty n akar lenni (Ef 5,15-17; Mt 22,37-40).

48. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy az EKD s m s egyh zaknak a lelki tan t i tev kenys g k v ghezvitele k zben az rt k val im dkoz sra nagyobb sz ks g k van s ez rt az fontosabb is, mint a rendelkez s kre bocs tott egyh zi ad vagy a p nzadom nyok.

49. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy tags g s elk telez d s egy gy lekezetben akkor hasznos, ha nem abba vetik az dv ss g k rem ny t.

50. Arra kell tan tani a kereszty neket, ha Luther M rton ma a t bb protest ns egyh z ltal terjesztett hamis dv ss g- g reteket szrevenn , azt akarn , hogy ink bb gjen porig az EKD, mint azt, hogy fa s szalma cselekedeteivel a vall sos ” dv ss g-pluralizmus” homokj ra p tsen (Mt 7,26-27; 1Kor 3,11-17).

51. Arra kell tan tani a kereszty neket, hogy az evang likus egyh z, ha sz ks ges volna, k sz lenne (ahogy illik) a 2017-es reform ci -jubileum teljes nneps gsorozat t feladni, hogy az ez ltal felszabadul szem lyi s p nz gyi kapacit sokkal a bibliai r mh rt juttassa el azokhoz, akik a felvizezett tanok miatt elbizonytalanodtak.

52. M s ton v rni az dv ss get, mint Krisztus ltal, hi baval , m g akkor is, ha lelk szek, igehirdet k, s t ak r p sp k k s teol gia profeszsorok saj t lelk kkel kezeskednek is rte.

53. Azok, akik azt t mogatn k, hogy tolerancia s a vil gra nyitotts g kedv rt Isten ig j t az egyh zakban a mindenkori korszellemhez kellene igaz tani s a tartalmat aszerint relativiz lni, Krisztus s a kereszty ns g ellens gei.

54. Jogs relem ri Isten Ig j t, ha ugyanabban a pr dik ci ban ugyanannyi vagy t bb figyelmet szentelnek politikai, t rsadalmi vagy filoz fiai t m knak, mint a J zusr l sz l bibliai r mh rnek.

55. Az egyh znak felt tlen l azt az elk pzel st kellene osztania, hogy ha a csek ly rt k 2017-es reform ci -jubileumot egy k l nmegb zottal, egy nagyrendezv nnyel s egy d szistentisztelettel nneplik, akkor sokkal ink bb a bibliai evang liumot, ami a legnagyobb dolog, k l nmegb zottak sz zaival, nagyrendezv nyek sz zaival, d szistentiszteletek sz zaival kellene hirdetni.

56. Mivel a bibliai tan t s J zus Krisztus kereszten elszenvedett engesztel hal l r l s a hal lb l val testi felt mad s r l, amelynek az alapj n az egyh z az dv ss get meg g ri, az emberek el tt nincs el g gyakran megeml tve s nem el gg ismert.

57. Nyilv nval , hogy itt nem muland s szubjekt v igazs gokr l van sz , mert egy bk nt nem gy lna t z sok kereszty nben arra, hogy saj t let k vesz lyeztet s vel is hirdess k az evang liumot.

58. J zus Krisztus ldozati hal la s felt mad sa szint n nem csup n egy “nagyp nteki dermedts gb l” s a tan tv nyok tszellem lt-absztrakt h sv ti lm ny b l llnak, mivel ezek sem a bels ember sz m ra a kegyelmet, sem “a r gi d m” sz m ra a hal lt nem ny jtj k.

59. A schwerini tartom nyi p sp k, Ulrich nemr giben azt ll totta, hogy J zus halott s csak az isteni tart sa s szenved lye ” ledt jra” a tan tv nyokban (http://www.biblisch-lutherisch.de/welt-kirche/bischof-leugnet-leibl-auferstehung-jesu-christi/ [ llapot: 2016.10.13]). Krisztus dv t ad munk j nak ez a magyar zata sajnos megfelel sok korunkbeli teol gus felfog s nak, de nem egyeztethet ssze az reform lt protest ns egyh z hitvall si irataival s pl ne nem a Bibli val (1Kor 15,12-20).

60. Megalapozottan mondjuk ki, hogy az egyh z megb zat sa J zus Krisztus ldozati hal l nak s testi felt mad s nak hirdet s t foglalja mag ba s azt, hogy r la, mint az Istenn l val dv ss g egyetlen tj r l, az abszol t igazs gr l s val di letr l besz ljen (R m 10,9).

61. Nyilv nval , hogy a b ntet s elenged s re s a megbocs t sra elegend az evang lium ereje ltal ban s egyedi esetekben is (R m 5,8-10; 1Jn 1,9-2,2).

62. A val di t az Aty hoz J zus Krisztusban van, akir l Isten dics s g nek s kegyelm nek szent evang liuma tan skodik.

63. Az evang liumot joggal gy l lik ltal ban, mert l tsz lag j , vall sos emberekb l b n st csin l.

64. Az eredend en j emberr l sz l mes t viszont nagyon igen kedvelik, mert az szeg ny b n s kb l bek pzelt nigazultakat csin l.

65. Az evang lium a h l , amellyel az elveszett lelkeket a lelki hal l v z b l hal ssz k.

66. Az ” dv ss g-pluralizmus” a v d r, amellyel a lelki hal l v z t t ltik Krisztus gy lekezet nek haj j ba.

67. A m s vall sok s vil gn zetek ir ny ba tett engedm nyeket egyes igehirdet k fennhangon a rendk v li szeretet megnyilv nul sak nt magasztalj k fel. Ez val j ban csak akkor igaz, ha ezalatt a t rsasdalom s a vil g ir nti szeretetet rtik.

68. Val j ban azonban teljesen elhib zza a c lj t az a szeretet, amely az evil gi harm nia rdek ben elhallgatja az emberek el l az r k lethez vezet utat.

69. A kereszty nek k telesek a gy lekezetekben s az egyetemeken t mogatni szolg latukban a lelk szeket, p sztorokat, p sp k ket s professzorokat.

70. A kereszty neket arra kell buzd tani, hogy a szem ket s f l ket er ltess k meg, hogy a lelk szek, p sztorok, p sp k k s professzorok nehogy a saj t br ndjaikat hirdess k az evang lium helyett (Gal 1, 6-10).

71. Aki az evang lium igazs ga ellen sz l, tkozott s gyal zatot rdemel (Gal 1,8-9),

72. de ldott, aki fell p a f lrevezet tanok, hamis t rv nyess g s f ktelen t lkez emberek ellen (Mt 7,1-3; Mk 7,6-9).

73. Ahogy Isten b r k nt jogosan hirdeti meg az t letet az r s ltal azoknak, akik a vil gi gyekben csal sra s haszonra t rnek,

74. de sokkal ink bb rinti Isten t lete azokat, akik a kereszty n zenet hirdet s nek s a kegyelmi aj nd kok felhaszn l s nak r gy n saj t magukat gazdag tj k, mik zben a szent letet s igazs got lecser lik szenz ci hs gre, hat svad sz megjelen sre s csod kban val hitre (Mt 7,15-23; Mt 12,38-40).

75. r lts g azt gondolni, hogy m s t, mint egyed l Krisztusban, k pes lenne az embert a b n s v tkek al l feloldozni, ha ez azt sugalln – ami ugye lehetetlen-, hogy lenne t az Aty hoz a Fi n lk l is (1Jn 2,23).

76. Ellenkez leg azt ll tjuk, hogy az Aty hoz az t egyed l J zus Krisztus engesztel hal la ltal vezet s semmilyen m s er fesz t s nem vehet el semmilyen v tket.

77. Ha ez azt jelenti, hogy Luther M rton, ha napjainkban neki kellene megreform lnia az evang likus egyh zat, a vall sok ” dv ss g-pluralizmus t” vezetn be – Isten reform ci ban megjelen hatalmas tett nek meggyal z sa, s ellentmond Luther M rton alapvet t rekv sinek.

78. Ezzel szemben azt llap tjuk meg, hogy mint minden m s Isten ltal elh vott reform tor egykor s ma is, biztosan m s t rekv seket k pviselne, m ghozz azt, ami az evang likus egyh zat az alapjaihoz vezetn vissza, azaz: Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide – s ez mind soli Deo gloria.

79. Istenk roml s azt gondolni, hogy a t bb v rosban tervezett “House of One”[2]-on ld s van, ha ezzel azt akarj k kifejezni, hogy ak rmilyen vall salap t k az AsR J zus Krisztussal, az Isten Fi val fel rn nek.

80. Isten el tt kell majd sz mot adnia azok a p sp k knek, lelk szeknek, presbitereknek, egyh zi el lj r knak s teol gusoknak, akik t rik, hogy ilyesmi f lrevezet tartalmakat pr dik ljanak a n pnek (Ez 34,10).

81. Az dv ss g-pluralizmusr l val ilyen arc tlan pr dik l s azt eredm nyezi, hogy a m velt h veknek sem k nny a protest ns egyh zak tekint ly t megv deni az les kritik t l, vagy ppen a laikusok agyaf rt k rd seit l.

82. P ld ul: ha mind a Biblia, mind a Kor n Istent l inspir lt lenne, hogyan lehets ges, hogy a Bibli ban J zus Krisztus engesztel hal l t az Aty hoz vezet egyetlen tk nt hirdetik, m g ezt az iszl m hat rozottan tagadja (4. sz ra, 157-158, 171-172.) m s vall sokban pedig egyszer sem bukkan fel?

83. Vagy: hogyan tudja az egyh z az gostai Hitvall sban (20. cikk, 1. r sz) a J zus Krisztus Urunkban s Megv lt nkban val hitet az dv ss ghez sz ks gesnek vallani s ugyanakkor azt is ll tani, hogy m s vall sokon kereszt l az emberek kapcsolatba ker lhetnek az egy, igaz Istennel?

84. Vagy: milyen tragikus s v gzetes egy mindenkit dv z t nek hangz kegyess g s spiritualit s az Isten s az emberek el tt, amely szerint egy istentelen s keres emberr l azt ll tj k, hogy m r, hogy m r megmenek lt s az Istennel megb k lt – a J zus Krisztusban val hit n lk l is -, s ez ltal ez az Isten ltal szeretett ember nem lesz azzal megsz l tva, hogy csak a J zus ingyen aj nd kozott kegyeleme ltal menek lhet meg?

85. Vagy Mi rt t mogatja a N metorsz gi Protest ns Egyh zaz, hogy a k pvisel i a nev ben tanokat terjesztenek, amelyek ellent tben llnak a hit magv val, abban a form ban, ahogy az a Bibli ban s hitvall sokban (t bbek k zt az Apostoli, a Niceai-Konstantin polyi s Atan zi Hitvall sokban) szerepel?

86. Vagy: mi rt adja el az EKD, amely ma lelkileg szeg nyebbnek t nik, mint t bb testv regyh za, hitb li alapjait egy t l lencs t, hogy vil gi elismer st s nem-kereszty ni tekint lyt szerezzen, mindezzel saj t alapjait el rulva, az ltal, hogy a vil gvall sok kumen j t hirdeti?

87. Vagy: ki vagy mi ad az EKD-nak vagy m s egyh zaknak jogot s felhatalmaz st, hogy embereknek, akik magukat nem tartj k kereszty nnek, bibliai alapok n lk l oda t lje Isten dv t?

88. Vagy: mi rt z rj k ki a messianisztikus zsid kat az Egyh zi Napok (Kirchentag) rendezv nyr l, mikor a kereszty n egyh zzal nem t rt nhetne jobb dolog, mint hogy P l apostolnak az evang lium megment erej r l sz l szavai, “el sz r a zsid knak”, napjainkban ism t val s gg lenn nek (R m 1,16; R m 9,1-5)?

89. Mi rt keresi az evang likus egyh z ink bb a t rsadalom elismer s t, mint a b kess get Istennel? Mi rt t vol t el ezzel kor bban elfogadott, Bibli ra ir nyul hitvall si iratokat, amelyek m g ma is rv nyesek (Jak 4,4)?

90. Ha a laikusok rendk v l k nos ellenvet sit bibliai helyek helyett humanista fr zisokkal tk ztetj k, s nem bibliai alap ellen rvekkel v dj k ki, azzal az evang likus egyh zat s a kereszty ns get tessz k nevets gess a vil g el tt.

91. Ha az evang liumot Isten lelk nek s a Biblia rtelm nek megfelel en pr dik ln k, sok ezekb l az ellenvet sekb l minden tov bbi n lk l megsz nne, s t fel sem mer ln nek.

92. T vozzanak teh t azok a p sztorok, akik azt mondj k a n pnek: “B ke, b ke.” – de nincs b ke! (Ez 13,10; Ez 34,1-6).

93. De azoknak a p sztoroknak is menni k kell, akik azt mondj k a n pnek: “Kereszt, kereszt!” – de nincs kereszt, mert Krisztus m r elhordozta rt nk (R m 8,31-39; 1Kor 15,54-57).

94. Arra kell a kereszty neket b tor tani, hogy fej ket: Krisztust, nyilv nos nyom s, t rsadalmi v ltoz sok s vil gi, valamint egyh zi semmibe v tel ellen re is k vetni igyekezzenek (R m 12,2; Mt 5,11-12),

95. s ink bb abban b zzanak, hogy sok szorongattat son s kellemetlens gen t jutnak be a mennybe, mintsem hogy magukat s m sokat hamis lelki biztons gba ringatnak (ApCsel 14,22).

a 2016. vben

Elk sz tett k s felel ss get v llalnak rte az evang likus teol gia hallgat i:
Tobias Kolb, Konstantin Vogel, David Schwarz, Philemon Greiner, Timotheus Kuhs

Jegyzetek:

[1] A sz vegben ahszn lt evang likus, EKD (Evangelische Kirche in Deutschland (N metorsz gi Protest ns Egyh z), illetve evang likus egyh z kifejez s a n met saj toss gok miatt a reform tusokat is mag ba foglalja, azaz gy jt fogalma a protest ns, reform lt egyh zaknak.

[2] Kezdem nyez s N metorsz gban, amely egy tet al szeretne hozni kereszty n templomot, zsinag g t s mecsetet.
Forr sok:

Szóljon hozzá