Kezdőlap / Szamosdobi Református Gyülekezet
[*~ alt *]

Szamosdobi Református Gyülekezet

Kisközség a Szamosközön. Termékeny határát a Homoród és ennek erei, áradások alkalmával a Szamos öntözi. A Bükkből jövő Homoród esőzések alkalmával kiárad, nyáron többnyire kiszárad. A falunak már harmadik helye van, először a Homoród partján volt, ahol régi templomának romjai még látszanak, de a gyakori áradások miatt innen a „Kispuszta” nevű helyre költözött, míg a jelenlegi helyére települt. Régen a besenyők lakták, de ezeket 1241-ben a tatár helységestől elpusztítá, V. István Balkándob határát Apor comesnek adományozta és ő lett az új megalapítója. 1332-ben a szatmári föesperességhez tartozó egyházas hely, papja István 20 dénárt, 1334-ben Jakab nevű papja 40 dénár pápai tizedet fizetett. A XIV. században csak Dobnak írták. 1379-ben az Apor családból való János és István, Szánthói Petten fiai bírták. 1391-ben Báthory István és Benedek kapták meg, 1417-ben beiktatták őket és két századon át az övék maradt. 1595-ben Báthory István Lőrinczfy Gáspárnak nemes ülést inscribált, 1609-ben Szénásy Mihálynak a „Tagyszeg” nevű részjószágot, és 1614-ben, végrendeletében, Ankreiter Mihálynak (Báthory Pál törvénytelen fiának) s 16 nemes társának egy-egy részjószágot hagyományozott. 1626-ban Nyári Benedeké volt a „Kispus:-ta” nevű része, amellyel így dicsekedett: „ Van nekem egy kis Dobom, ha megütöm, száz eke ugrik ki belőle. ” A törökvilág sanyarúságait a szatmári és nagykárolyi erősségek között az országút mellett fekvő falu nagyon érezte, a tatárok 1717-ben elpusztították, az 1709-es és 1742-es pestis és más járványok sem kerülték el, de az elemi csapásoktól is szenvedett. Ezután az ecsedi uradalomhoz tartozott s azzal kapta gr. Károlyi Sándor, majd 1771-ben gr. Károlyi Antal. A Bánffy, Zanathy családoknak és Geötz Ferenc alispánnak volt itt birtokuk a XIX. sz. elején.

1848-ig jobbágyközség lévén, földesúri hatóság alatt állott. A Mária Terézia féle úrbéri szabályzat az 1. osztályú községek közé sorolta. Mindamellett az 1848-as történeti leírása azt mondja, hogy „a dobi egyház ezelőtt 20 évvel (1828-ban) 25 ekével bíró telkesgazda és 20 zsellérből állt, 1848-ban pedig 19 telkesgazda és 15 zsellérre apadt, 3 telkes gazda eladott földje oláh kézre jutott, mert a zsellérnek Dobon elismert földje nincs, hanem csak pénze kamatjából kap földet a gazdáktól vetés alá. A népjóléte alászállásának okai ezek voltak: l. Az úrbéri szabályzatot a tisztek egészen megszüntették, hanem e helyett önkényesen annyi mar-hás és kézimunkát végeztettek a néppel, hogy az már az elkeseredésig jutott, s a református lakosság a vándorlás és költözködés aggodalmai közt hánykódik. 2. Az adó igen nagy a népen, melyet hajdan marhatartásból fedeztek, de a földesuraság 100-200

boglyas térséget szakított ki a határból minden elkülönítő kerítés nélkül, melyből mindig huza-vona támadt. 3. Átmeneti hely lévén, sokszor olyan időben és olyan útra kellett a lakosságnak előfogatot adni, amidőn a lapos, süppedékes úton a lovak nem ritkán a sárba bele döglöttek, vagy annyira elcsigázódtak, hogy a munkára alkalmatlanokká váltak. 4. Végül a tisztek az ispántól a kerülőig a réti szénát nem adták a lakosságnak felébe, hanem csak a hitvány sást, stb. Az 1844-48-ig tartó terméketlenség miatt a népnek kenyere s vetnivaló magva sem termett meg. ”

Az 1863. okt. 15-én gr. Károlyi Györggyel kötött egyezség által az arányosítás megtörtént, s e szerint egy egész úrbéres telek belsőségben egy, összesen 39 hold földben állapíttatott meg. Utóbb gr. Károlyi Mihálynak volt benne nagyobb része. A falu a Szamos áradásai miatt már a harmadik helyen fekszik, hajdan népes magyar helység. Mária Terézia kora után félszázad múlva már kicsiny faluvá lett. A ref. templom 1896-ban épült a réginek a helyére. A gr. Károlyiak gk. románokat telepítettek ide, akik 1854-ben építettek templomot. Határában van Újmajor, s átfolyik rajta a Balkány.

A régi templomot a Homoród partján még a katholikusok építették kőből. Elterjedvén itt is a reformáció, Szamosdob is a Báthory-család pártfogása mellett előbb a lutheri, később a kálvini tanokat vallotta és reformátusok voltak mindaddig, míg a kurucból labanccá lett gr. Károlyi Sándor nem lett a földesúr. A második templom a Kispusztán épült. Lehet, hogy itt is, mint más falvakban a kuruc érzelmű, tiszta magyar református lakosság nem szívesen engedelmeskedett a más vallású uradalmi tiszteknek, minek következtében a Károlyiak magukat idegen nemzetiségű jobbágyok telepítésére határozták el, s így 1731. táján megkezdődött a telepítés, ami hogy annál inkább sikerülhessen, a magyar és ref. vallású jobbágyokat rendkívüli terhekkel sújtották. E feltevést igazolja az, hogy az 1748-as egyházlátogatóság azt írja, hogy a dobiak szét akarnak oszlani. – Ekkor szállhatta meg Dobot az oláh nemzetiségű és görög szertartási! lakosság, melynek számára Geötz Ferenc földesúr a mai templomot építette. Amennyiben ezek még most sem magyarosodtak el teljesen, betelepítésük a telepítőiknek a magyar nemzet iránt érdemeket nem szerez. A dobi ref. egyház régmúltjáról semmit sem tudunk. Az tény, hogy kezdet óta egyikét képezi a szatmári ref. egyházmegye anyagyülekezeteinek. Az em. jegyzőkönyvében 1670-től fogva a XVIII. század első pár tizedéig egyes mátkasági, váló és házassági perben hozott egyedülálló ítéletek vannak feljegyezve. Református földesurai pártfogói voltak ennek az egyháznak, bizonyságot tesznek erről úrasztali eszközei. Az első presbitérium 1860 óta népképviseleti alapon állt. A nép egyháziassága ellen a múlt században itt is volt panasz, de a XIX. sz. végén a valláserkölcsiség jó lábon állt, ünnep- és vasárnapokon alig volt ember, aki a templomból kimaradt volna s a szatmári református egyházmegye összes gyülekezetei között ez a legegyháziasabb.

A mai templomot 1795-ben tervezték a Geötz Ferenc földesúr által csere útján adott telekre, és 1796-98 között épült fel. A feljegyzések szerint Muray Miklós (Vetésből) egy aranyat adott és a katedra melletti ólmos ablakot készíttette. A kőkatedrát Bereczky Ferenc dobi korcsmáros készíttette, a zöld posztóval bevont úrasztalát Bakó Miklós lelkész és Nagy János készíttették a felette lévő koronával együtt, ugyanezen Nagy csináltatta a templom mennyezete közepén lefúggő koronát is. Leitszer Antal kétévig adott bort az úrasztalára. A templomot 1838-ban kívül-belül kimeszelték, 1839-ben újra zsindelyezték, és a régi faharanglábat 150 m távolságról ökrökkel vontatták el, hogy az a templom előtt álljon. Volt ekkor benne egy harang ezen felírással: „Anno 1757. die 30 Augusti Dobi Refta sz. ekkla készítette ezt a harangot. ” Most két harang van benne, melyeket Pap Antal öntött Szatmáron 1855-ben. A jelenlegi torony 1895-ben épült a parókiával egyidőben, palatetővel. 1972-ben külső javítást kapott a templom, belül pedig kimeszelték. 1977-ben a tetőzetet javították, és a pala helyett bádoggal fedték. 1979-ben a harangokat villamosították. A felújított templom szentelése 1977. okt. 16-án történt. 1998-2001 között újabb nagyjavítást végeztek a templomon, a falakat kívül-belül víztelenítették, vakolták, festették, belül lambériázták a falakat. 2001. jún. 17-én szentelte fel Tőkés László püspök és Sípos Miklós esperes. A templom tengelye É-d-i, a déli homlokzati torony 24 m magas, a belső 6×18 m-es, 250 ülőhellyel.

Lélekszáma: 1801-ben 236 ref. 1869-ben 126 házban (306 ref., 27 rk„ 737 gk. és 20 izr). 1911-ben 208 házban 1447 lakos (472 magyar, 975 román, 992 gk„ 383 ref,, 42 rk„ 30 izr). 1941-ben 474 ref. 1992-ben* 772 orth., 60 gk., 11 rk.; 306 ref., 16 más. A ??? kg-os (80 cm) harangot a Temesvári Fémművek Sz. Rt. készítette, felirata: „Dicsérjétek az Urat. Zsolt: CL:L 179/1928. sz. ” A ??? kg-os (65 cm) harangot Honig Frigyes öntötte 1899-ben Aradon, felirata: „Halljátok meg az én szómat! Jertek el az Úrnak házába. ”

Lelkészei: Bélteky István 1692-1704. – Szathmári Sámuel 1704-09. – Csávási István 1709-22. – Szilágyi Mó-i 1722-25, levita. – Pápai Mátyás 1725-28, 1726-ban vármegyei segéllyel kényszeríté a vizitáció a dobiakat, hogy a templomot és a parochiát megcsinálják. – Szigethi Zsigmond 1728-30, Jánkra ment. – Huszthy András 1730-31. -Lipcsey György 1731-35. – Rápolthi Sámuel 1735-43, 1739-ben azzal fenyegeti a vizitáció a dobiakat, hogy aki templomba nem jár, szamártemetéssel fog eltemettetni. 1742-ben a pestisről és nagy búzaszükségről emlékezik a vizitációs napló. – Ungvári András 1743-50, 1746-ban egy Síkos Mihály nevű embert, aki egy évig templomba nem járt, szolgabíró kezébe ad a vizitáció megbüntetés végett, s egyszersmind penitenciatartásra ítélte. – Csernátoni Bolyika Bálint 1750-55. – Kecskeméti István 1755-58. – Horváth József 1758-62. – Csekei János 1762-63 levita – Makiári Sámuel 1763-67. – Szathmári Pál 1767-81. – Borbély István* 1781-82. – Berceli Bakó Miklós 1782-85, előbb gyarmati rektor, buzgó pap, innen Ökörítóra ment. – Zilahi József 1785-88, Darócról jött. – ismét Bakó Miklós 1788-1808, Ökörítóról jött vissza. – Egri Dobray József 1808-11. – VáradyJános 1811-21 – Sinka Gábor h. 1821-22. – Nánási István 1822-27. – Kovács Mihály 1827-30, 1828-ban panaszolja, hogy a paplak éptését nem akarják bevégezni, ezért elhagyja Dobot. – Bakos Antal 1830-37, innen Panyolára ment. – Beregszászi Főnyi Sámuel 1837-67, innen Matolcsra ment. – Lénárd István (született Nagymaroson) 1868-89. – Ismeretlen 1889-1917 -Gyöngyösi Bálint 1917-26. – Bara József 1927-66. – Fodor Sándor csengerbagosi bsz. 1966. – Vadady Filep Gyula 1966-95. – Márton Attila 1995-96. – Székely István ny. 1996-97. – Id. Csűry István ny bsz 1997-98 -Mészáros Mihály (Bogdánd, 1957. okt. 25-) 1998-tól a mai napig.

A mostani lelkész családja 5 tagból áll.

A lelkész Mészáros Mihály, a feleségének neve aki a nőszövetség elnöke is Mészáros Ibolya, aki 1963-ban született és végzettsége szerint ápolónő. A gyerekek közül  az egyik leány a másik kettő fiu.

A gyülekezetben működik heti rendszerességgel :szerdán délután 16-18óráig lelkigondozási beszélgetések,18órától a nőszövetségi és gyülekezeti bibliaóra pénteken 19 órától fiatal házasok bibliaórája :szombaton 12órától a gyermekeknek vallásóra,utána 16 órától katekézis óra azután pedig ifjusági bibliaóra van.

Vasárnap az istentiszteleti alkalmak időpontja délelőtt 11 óra :délután pedig 16 órai kezdettel türténik.

Évente a lelkipásztor meglátogatja a családokat, a betegeket többször is.

A diakóniai munkában a betegek, öregek és szükségben élők felé a nőszövetségi elnöknő és felkérésre mások is segítenek a lelkipásztornak. Ha a betegek igénylik akkor házi istentiszteletet is tart a lelkipásztor ahova a nőszövetségi tagok közül is elkísérik a lelkészt.

A gyülekezet  lélekszáma 163 felnőtt egyháztag és 18 gyermek.

A nőszövetség taglétszáma  jelenleg 28 .

A megalakulási év 1998.

Vezetősége:Nőszövetségi elnöknő- Mészáros Ibolya tiszteletes asszony

Titkárnő —————–Tasi Rozália

Pénztáros—————-özvegy Szatmári Ildikó

A tagok névjegyzéke:Asztalnok Erzsébet, ö. Bócsi Emília, Juhos Gizella, Kóka Ibolya, Kóka Edit,ö. Kovács Erzsébet, Kovács Lívia, Mészáros Ibolya, Németh Erzsébet, Pataki Erzsébet, ö. Pataki Gizella, Siket Erika Siket Piroska, Szabó Erzsébet, ö.Szabó Julianna, ö. Szatmári Ildikó, ö. Tasi Anna, Tasi Beáta, ö.Tasi Erzsébet, Tasi Ida, Tasi Ilona, Tasi Julianna, ö. Tasi Julianna, Tasi Rozália,ö. Vass Katalin, Vass Olga, Ványi Julianna, ö.Veress Emília, Zimán Erzsébet .Akik közül vagy 12-en, heti rendszerességgel szerdán délután összegyűlnek a nőszövetségi bibliaóra keretében.

Segítetek a templomrenoválás idején a lambéria lakkozásában,és kerítés festésben.                                    A templomi karzatra új terítőket,a padok szivacspárnáira új huzatot,és a gyülekezeti terembe a székekre szivacspárnákat vásároltak.

Segítettek a segélybe érkezett használtruhák értékesítésében is. Az egyetemes imahetek idején a gyülekezetbe érkező és szolgáló lelkipásztorok és vendégek ,vendéglátásában is segítenek,és a szeretetvendégségek lebonyolításában is. Így történt ez ,a gyülekezeti  őszi csendes napon is,melyet ez évben október 13.-án tartottunk Isten kegyelméből. A sátoros ünnepek alkalmával és az egyetemes ima heti alkalmakon énekszolgálatokkal,verseléssel is szolgálják a gyülekezet lelki épülését. Mindig lehet számítani  reájuk. Nagy élmény a közös  egyházkerületi konferencia, és a kirándulás, az egyházmegye nőszövetségeivel közösen. De a tavaly már külön csak a Szamosdobi Nőszövetség ,is kirándulást szervezett az Avasban és Máramarosban,amin  nagyon jól éreztük magunkat.

Elérhetőségeink:  447125  Szamosdob/Doba/ str.Petőfi nr.9 Jud. Satu Mare

Telefon mobil:0751381850

Email:meszaros-mihaly@freemail.hu

may fluctuate some and it could be a great time to buy the Men Tyler Ennis Jersey Authenitc Blue Matt Moulson Jersey jersey. The Authenitc White Tyler Ennis Jersey second one Youth Zemgus Girgensons Jersey Men Ryan Oreilly Jersey is, you can buy the jerseys on Youth Evander Kane Jersey line, but you should check more before you make a deal. Many Longhorn fans enjoy Men Pierre Turgeon Jersey wearing Texas Longhorns jerseys and supporting their favorite Longhorn team such as football, baseball, or basketball. Texas Longhorns jerseys are available Elite Gold Zemgus Girgensons Jersey with jerseys, caps, shirts, and even socks. Texas Longhorns jerseys are also available from many size and colors. If you want to buy NFL jerseys, you can find some really great deals and NFL jerseys on sale online. Not only will you save money but Authenitc Gold Evander Kane Jersey you can choose from a wide variety of sports team products. Not only can you buy Youth Zemgus Girgensons Jersey Elite Blue Evander Kane Jersey for yourself but it is Kid Evander Kane Jersey also a great Elite White Evander Kane Jersey gift idea for the sports fan in Elite White Derek Roy Jersey Men Matt Moulson Jersey your life. Authentic NFL Jerseys is the best jersey. The materials are Authenitc Blue Ryan Oreilly Jersey the same as the actual players on the field. Thick fabric. All the numbers are Women Zemgus Girgensons Jersey multi embroidery; the team logo is embroidered on chest directly. The "multi embroidery" means
Women Derek Roy Jersey />. Lott was great at disrupting plays by picking off passes, tipping passes and showing superb blocking skills. 4. Reggie White: White won a Super Bowl and was a 13 time Pro Bowler. He recorded Elite Blue Ryan Oreilly Jersey 198 sacks and 1,112 tackles in his career with the Eagles and the Packers. He also Youth Derek Roy Jersey appeared in a separate Super Bowl and did well despite a losing effort. He was second to none at defensive end for 15 years. Although he was a tackling specialist his true talent was being a team leader and motivating those around him to play their best. 5. Rod Woodson: He won a Super Bowl and he was in 2 others as well. He has 71 career interceptions and 1,483 interception return yards. Here’s a stat for you: Woodson has 4,894 kick off return yards and 2,362 punt return yards resulting in 17 touchdowns. He has been selected to the Pro Bowl as a corner back, safety, and a kick returner. 6. Dick Butkus: Butkus played his entire Pro career with the Chicago Bears. He has 1,020 tackles and 22 interceptions along with 27
the position of executive chef at Christy on Broadway. FN Dish caught up Authenitc White Bobby Orr Jersey with Chef LaJuan to chat about his time on the show and his future with the Elite Gold Marc Savard Jersey restaurant. For your second test you presented a really creative version Elite Chris Kelly Jersey of a classic Christy dish, but the fish was overcooked. Did you think you were going to be sent home for it? Actually, I wasn worried if I was going to make it through to the Authenitc White Chris Kelly Elite Black Chris Kelly Jersey Jersey next round Elite Black Brandon Carlo Jersey Elite Reilly Smith Jersey or not. Although I really was Elite White Chris Kelly Jersey disappointed that I overcooked my Youth Reilly Smith Jersey fish, I felt Kid Tuukka Rask Jersey that overall my dishes exemplified Authenitc Gold Patrice Bergeron Jersey what Christy and Cori were looking for. Except for Youth Marc Savard Jersey some issues with the expeditor and a backlog in getting orders out, you ran a pretty strong dinner service that showed your leadership skills, which inevitably impressed Christy and Cori. Do you think your background Men Chris Kelly Jersey in football helped? And what were Authenitc Black Patrice Bergeron Jersey you expecting from your staff? I definitely think my football playing career helped me a lot in dealing with the pressures of dinner Youth Patrice Bergeron Jersey service. I used to playing in front of 100,000
provide. They just thought that the activity could promote physical vigor and it Youth Reilly Smith Jersey stopped there. What they do not know is that the health benefits of bowling is more than just building stamina and releasing energy. So for those Authenitc White Bobby Orr Jersey who are not yet aware of these benefits, here is a list that you should Elite White Chris Kelly Jersey know: 1. Promotes good muscle exercises Merely walking along the lane, while attempting to make a strike or a spare, is enough to exercise the muscles in your legs. It resembles that Elite Gold Bobby Orr Jersey of the "walking exercise" that most health buffs do; the only difference is that there is more weight involved. This is because in bowling, your hands are holding the bowling ball. Consequently, as you swing around to hit the pins, the flexing and stretching provides adequate exercise for your tendons, joints, ligaments, and muscles in the arms. 2. Fat Men Bobby Orr Jersey burning As your muscles flex, turn, and twist in every swinging motion that you make while playing bowling, these moves can actually promote the burning of

Szóljon hozzá