Kezdőlap / Patóházi gyülekezet
[*~ alt *]

Patóházi gyülekezet

A falu és templom története

A falu története két fő korszakra tagolható, a Magasmarton és Patóházán töltött időszakokra. A mai helyén fekvő Patóháza nem rendelkezik olyan hosszú múlttal, mint régi gyökere, a középkori Magasmart.

Az egykori Magasmart a mai Patóházától 2-3 km-re terült el a Szamos folyásával ellentétes irányban. „De éppen e folyónak rakoncátlansága, gyakori kiáradása kényszerítette a népet lejjebb, mostani helyére települni. Itteni települése után, legelsőben is, arra törekedett, hogy templomot építsen magának” – írja Soltész János néhai ombódi lelkész A nagybányai református egyházmegye c. könyvében. Tehát mivel a Szamos gyakori áradásai veszélyeztették a magasmartiak biztonságát, áttelepülésre kényszerültek. Ez az áttelepülés kb. a XVII. Század elején mehetett végbe.

Magasmart erdőmentes terület volt, s talán támadható átjárót őriztek a magasmarti saggitariusok (íjászok) és esetleg a szinyéri várat is. Mivel későbbi adományozásról nincs tudomásunk, valószínű, hogy a főúri rangot a király itt élő jobbágyai közül szerezte meg valaki, kinek utóda lehetett az itt élő Pathó család. Ezek a hatalmas uradalom közepébe szorult kisbirtokosok, ha függetlenségüket meg is tartották, a középkor végére rendkívül elszegényedtek, s a család egy-egy ága házán kívül két-három jobbágy-telekkel volt kénytelen beérni.

A XV. Században ugyan a község még a Magasmart nevet viseli, de már a Pathó család birtoka volt. 1547-ben Pathó Menyhért magasmarti jószágállománya új királyi adománnyal bővült. Később a Pathó család birtoka nagy része zálogba került.

Magasmartról biztosan tudjuk, hogy a XIV. század elején már egyházas hely és az egri püspökséghez tartozik

Soltész János szerint „1530 táján már Váralján és környékén a római katolikus főpapok üldözték a protestánsokat. Bizonyítja ezt Erdősi János esete, kinek jószágait elvették, s magának menekülnie kellett”

A patrónusok, a földesurak is rokonszenveztek a reformációval, és előmozdították azt. Magasmart akkoriban Báthory bírtok volt. A Báthoryak pedig közismertek a reformációval szemben tanúsított nyitottságról. Az itteni nemes urak szintén rokonszenveztek az új hittel. Gondoljunk csak a Pathó családra, akik 1547-ben már erős birtokosok, így komoly befolyással is rendelkeznek.

Tudjuk biztosan, hogy a XVII. Század legelején az áttelepülés már befejezett tény, és attól kezdve Patóházáról beszélünk. Mivel magasmartiak a Pathó család bírtokai mellett építették új falujukat, a település a Patóháza nevet kapta, hisz tulajdonképpen Pathó háza mellé telepedtek.

Az egyházközség történetéről a XVII. Század végéig ilyen összefoglaló képet alkothatunk: A gyülekezet reformálása a XVI. században, még az akkori Magasmarton végbe ment. Az egyházközség kormányzása a lehető legegyszerűbb, s a kibontakozás állapotában van. A gyülekezet szervezete is nagyon kezdetleges, lelkészeiről viszont név szerint tudunk, oktatással is foglalkoznak, mivel tanítók még nem voltak az egyházközségben. Lelkészlakásról, iskolaépületről nincs feljegyzés, de lenniük kellett. Templomról sem olvasunk, de biztos, hogy volt. Templomépítésről Csak 1808-ban van konkrét említés. Egyházi gyűlésekről és azokon felvett jegyzőkönyvekről nincs tudomásunk. Valószínű, hogy presbitérium még nem volt. Komolyabb Vallási zaklatásokról nem tudunk, érthető is, hiszen ez a vidék az erdélyi fejedelmek védelmét élvezte.

Az új templom építése tervben van. Csak fatemplom építéséről van szó, melyhez az előkészület megtörtént.

1808-ban épült templomról csak keveset tudunk. Fekete Rezső jegyezte le egy öregember elbeszélését, miszerint „a régi templom teljesen fából volt, talpakon nyugodott. Az észak felőli talp, a lebontáskor teljesen épen került ki, s ma Kánya Endre egyháztag tornáca alatt van. A templom oldalai paticsból voltak. A tető fenyőzsindely volt. Lent teljesen földes volt. Hogy a bútorzata milyen volt, nem tudott felvilágosítást adni”. Az 1811. január 22.-én felvett látogatási jegyzőkönyvben ezt a feljegyzést olvashatjuk: „a templom már fenn áll, de még sem ajtaja, sem ablaka – a papi és rektori házak ujjítást kivánnának – hanem gondja leszen rea az acclesiának, hogy mindenek előtte a templomot vigye tökéletességre és annak utána idővel a többi épületeken is segítsen.

Ez a fatemplom a XIX. Század végére megrongálódott, így a patóháziak új, kőtemplom építését tervezik. A templom tervrajzai kicsit megviselt állapotban ma is megvannak. Készűlt egy tervrajz 1888-ban, melyen egy a maitól teljesen különböző templom látható, stílusa gótikus. Valamiért nem ezt választották. A templom alaprajza 1895 októberében kelt Szinerváralyán, Szaták Mihály aláírásával. Egy másik rajz, mely nem sokban különbozik az 1895-östől, 1896 áprilisában készült Nagybányán, Kassai Endre neve olvasható rajta. Ő volt a munkálatokat levezető mérnök. Láthatjuk, hogy mielőtt a munkát elkezdték, jól megfontolták, hogy milyen is legyen pontosan a templom, gondosan megterveztették.

1895-ben. Lerakják a templom alapkövét, és 1896-ban felépül a díszes szép neoreneszánsz stílusú templom.

1896 október 11.-én szentelte fel Kis Áron,  debreceni püspök. Ez a csodálatosan szép és nagy ünnepség volt ezen a vidéken akkor a milleniumi esztendő a legkiemelkedőbb ünnepélye.

„És most már áll szilárdan ez a mi templomunk. Harangjaink hívó szózata össze-össze gyűjt mindnyájunkat, hogy áldhassuk mindenkor a mi nagy Istenünk nevét, munkálkodásunk hű segítőjét, kinek gondviselő kegyelme terjedjen ki mostantól fogva mindvégig e mi templomunkra, mindnyájunkra, és az unokák unokáira.” – írja Bartók Károly templomépítő lelkipásztor.

1904-ben került sor az új orgona beszerelésére. Az orgona Országh Sándor és fia rákospalotai gyárában készült.

1925. augusztus 25.-én a község felett elvonult orkán ledöntötte a torony fa szerkezetét a bádogtetővel. A vihar ereje akkora volt, hogy az óta sem emlékeznek ahhoz hasonlóra az itt élő emberek.

1971-72 a templom általános külső felújításának az évei.

1979-ben a templombelsőn történtek újítások, átfestettákk a karzatokat.

1980 a parókiaépítés éve. A régi parókia öreg épület már, sok javítanivaló van rajta, érdemesebb új lelkészlakást építeni. Az új parókia felépítése nem könnyű feladat. A kommunista rendszerben nem is az építés kivitelezése volt nehéz, hanem az engedélyek beszerzése. Sok áldozat árán 1982-re elkészült a szép új parókia.

2003-ban jelentősen megszépült a templom belseje. Több generáció konfirmándusainak (2003-2007) a szülei előre kifizették adományaikat, amiből bordó padlócsempét vásároltak a templom számára. Azelőtt egy nagyon régi, csúnya, sok helyen töredezett öntött beton volt a templom járórészein.

2004-ben sikerült a templom padjait lekárpitozni.

2005-ben a parókia belsején sikerült jelentős szépítéseket, alakításokat végezni.

2006-ban a melléképületek átalakításával nagy és praktikus garázzsal gazdagszik az egyházközség.

2007-ben a templombelsőt sikerült ékesítenünk. A padok alatt látszott a föld, csupán egy deszka volt, mely lábtartóként szolgált. A padok alatti teljes felületet szalagpargettel burkoltuk.

2008-ban a gyülekezeti termet újítottuk fel. A parókia udvarán volt egy régi épület, mely az évek során meghibásodott. Eredetileg melléképületnek épült. Veres Kovács Attila lelkész irányításával ideiglenes lelkészlakássá alakították, amíg az új parókia felépül. Ez volt „a kis ház” 2008-ban ezt az épületet, mely időközben volt raktár, lomtár, otthont adott a parókia udvarán tartott szárnyasoknak, gyülekezeti teremmé alakítottuk. Itt tartjuk a vallásórákat, kátéórákat, bibliaórákat.

2009 joggal nevezhető a csoda évének. Év elején kicseréltük a templom ablakait. A régi ablakok a templommal egy idősek voltak, ezek helyett tettünk új hőszigetelt ablakokat. Áprilisban templomunk harangjait villamosítottuk.

A legnagyobb csodája a 2009. esztendőnek számunkra az, hogy sikerült a templomot külsejében felújítani. Július közepén elkezdték a munkát. Hosszú hetekbe telt, míg a régi vakolatot leverték. Az öregek elmondták, nem emlékeznek rá, hogy valaha is teljesen leverték volna a templom vakolatát. Lehet, hogy sok helyen még az eredeti száz éves vakolat volt a falakon. A levert törmelék sok helyen réteges és nagyon vastag volt, mintha valamelyik felújításkor új réteget vakoltak volna a régihez. A vakolat leverésekor megdöbbenve néztük a meztelen kőfalakat. Sokan álmélkodva tették fel a kérdést, hogy is lehetett 115 éve ennyi követ összehordani? Hittel!

Miután a régi vakolatot leverték, egy magas nyomású pompával a falakat lemosták, hogy a régi vakolat pora ne gátolja az új tapadását. 2.5 cm vastagságban új cement, mész alapú vakolattal borították be a falakat. Az új vakolatot nemes vakolattal dekorálták, amit két réteg diszperziós festékkel színeztek meg. Sok munkát jelentett a régi díszítések felújítása az oszlopfőkön és az ablakok körül.

Az ipari alpinisták lefestették a toronysapka bádogját is, három réteg festékkel. Október elején átvehettük a munkát, a faluközösség legnagyobb része elégedett és örömmel gyönyörködik a felújított templomunkban.

2010 tavaszán a templom bádogtetejét festették át, erre ugyanis 2009-ben már nem volt anyagi keretünk. Szintén 2010-ben vált kényelmesebbé a lelkészlakás, sikerült beszereltetni a központi fűtést. Szeptemberben a templomajtót újítottuk fel közmunkával, így készülve a templomszentelési hálaadó istentiszteletre, melyre 2010. október 3.-án került sor. Az igehirdetés és az áldástovábbítás szolgálatát főtiszteletű Csűry István püspök úr végezte.

Harangok

1896-ban a templom és a torony építésének évében 3 harang hívta a gyülekezetet istentiszteletre.

A nagyobbik 1861-ben készült közadakozásból. Szatmáron készítette Papp Antal harangöntő. Súlya 1 mm. 13.5 kiló volt. E harangról Kulcsár Dezső ref. S. lelkész 1917 megjegyzi, hogy itthon van, tehát a háborúba a másik kettőt vitték el.

A középső 1862-ben, nemzetes Papp István és neje Motoz Mária költségén öntetett a patóházai ref. Egyház számára. Sulya 50 kg

A harmadikat Nagy Ilona Kováts Györgyné öntette a maga költségén, súlya 25 kiló. E harangok egyike sincs meg. Kettőt az első világháborúba vittek el.

E kettő helyett 1926-ban öntettek egy 400 kilogrammost közadakozásból.

A háborúból itthon maradt harang elrepedt, s helyette 1938-ban hozatott az énekkar egy 276 kg súlyú új harangot.

Így ma két harangunk van:

A nagyharang felirata: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Öntették a patóházi ref egyház tagjai 1926.” Berger és Spindler. Nagy-szeben

A kisharang felirata: „Isten dicsőségére öntette a patóházai ref. Egyh. Énekkar és nőszövetség. A régi harang felhasználásával. 1938” turnat de Fiul lui Antoniu Novotny. S. P. A. Timisoara. N. 5959

Lelkipásztorok Patóházán

(1621) Liszkai Antal

1622-1624 Medgyesi György

1624-1629 P. Fegyverneki János

1629-1642 Báthi Márton

1642-1645 Bogáthi Gergely

1645-1652 Szentgyörgyi Demeter

1652-1659 Janki János

1659-1669 Berkeszi János

1669-1687 Tarpai Mihály

1687-1693 Komáromi Péter

1693-1695 Viski Márton

1695-1699 K. Vásárhelyi Gábor

1699-1701 Kölykedi János

1701-1728 Németi István

1728-1737 Medgyesi Bálint

1737-1739 Bányai Módra István

1739-1742 Németi József

1743-1745 Újlaki Miklós

1745-1750 Uzonyi Benedek

1750-1757 Betske János

1753-1784 Aszalai István

1784-1788 Sofet Bíró Balázs

1788-1790 Vacantia[1]

1790-1799 Fegyverneki Ferenc

1799-1801 Kárpi Sámuel

1801-1803 Verestói József

1803-1806 Pásztor József

1806-1809 Béres Mihály

1809-1814 Márkusfalvi József

1815-1816 Dohi János

1816-1818 Nagy József

1818-1822 Iszák József

1822-1824 Fejér Pál

1825-1826 Szekeres Bálint

1826-1845 Dálnoki Gaál István

1845-1862 Kis Gábor

1862-1868 Szabó Lőrinc

1869-1870 Gaál Péter

1870-1921 Bartók Károly

1921-1943 Barkász Imre

1943-1949 Kabai István

1949-1978 Fekete Rezső

1978-1980 Veres Kovács Attila

1980-2002 Sipos Ákos

2002-2003 beszolgáló lelkészek Csóka Dezső, Balvinszki Sándor, Kovács Sándor, Király Lajos

2003-napjainkig Máthé Róbert


[1] Nem lehet tudni, ebben az izőszakban miért nem volt lelkésze a gyülekezetnek

sports extra, explains what’s gone on. What’s this all about? I’m led to believe that Colts linebacker D’Qwell Jackson intercepted a pass from Patriots quarterback Authenitc Blue Matt Moulson Jersey Tom Brady, decided Authenitc Gold Matt Moulson Jersey to keep the ball, as players often do in big games, and suddenly realised it was more deflated than the ones his team were using. That’s when the officials got involved, but news Authenitc Blue Matt Moulson Jersey only broke the following morning that perhaps some of the balls had been deflated. Why deflate a ball?If you deflate a ball in cold or wet conditions, it provides more grip for the Elite Blue Ryan Oreilly Jersey quarterback. So the balls Elite Gold Zemgus Girgensons Jersey that Brady used Men Zemgus Girgensons Jersey would have Men Evander Kane Jersey been Authenitc Gold Evander Kane Jersey easier to throw than the ones that Colts quarterback Andrew Luck was using. But this is not a ball that is virtually flat, this is a ball that is just slightly below the Psi (pound Youth Zemgus Girgensons Jersey per square inch) required by the league. Players Elite Kid Evander Kane Jersey White Evander Kane Jersey might be able to tell the difference, Authenitc White Evander Kane Jersey but the average person wouldn’t. Are balls often doctored? Former San Francisco 49er Jerry Rice had his say on the sagaIs this all legal
Elite Gold Matt Moulson Jersey />"You play to win the game!" Women Derek Roy Jersey screamed Herm Men Tyler Ennis Jersey Edwards at a postgame press conference. Coach Edwards Men Youth Women Tyler Ennis Jersey Matt Moulson Jersey Pierre Turgeon Jersey was speaking about the NFL, of course, but in this oft repeated quote, Authenitc White Evander Kane Jersey he could just as easily have been speaking about fantasy sports. Friendship is great. So is competition. Camaraderie, smack talk, league traditions all fun and wonderful. But at the end of it, you play. To win. Authenitc Gold Evander Kane Jersey The game. But sometimes, in fantasy, it’s more important to not lose than to win. Because of all the things that bring leagues together, of all the funniest, most outrageous, most talked about traditions, it’s punishments for losing that are the most memorable. While writing my book Fantasy Life, I heard of every imaginable punishment. I heard of leagues where the loser has to wear nothing but a Speedo, dress up as a woman, dress up as a clown, get waxed, get shaved, and swallow a tablespoon of cinnamon while getting slapped in the face by a fish. You heard me. Slapped in the face by a fish. As "Raffa
Want to bet on football and looking for tips to succeed? Well, you came to the right place. Today, we are Authenitc White Bobby Orr Jersey going to talk about how to choose or pick the right teams to bet on. There are a lot of different ways to go about making NFL football picks. Some people Authenitc Black Reilly Smith Jersey bet on their own team to win every time. Some people Authenitc White Chris Kelly Jersey think their team stinks and they bet against them every time. With newspapers, magazines, ESPN, fantasy football, and all sorts of other NFL information out there, it seems Authenitc White Chris Kelly Jersey like Elite Reilly Smith Jersey making NFL Football picks should be as easy as picking up the phone Elite White Tuukka Rask Elite Black Chris Kelly Jersey Jersey and waiting for the money to be delivered. But nothing is that easy. Here are some tips on how to Kid Bobby Orr Jersey choose the right teams to pick. 1. Take a look at the NFL Power Rankings. This will get you familiarized with which teams Authenitc Black Bobby Orr Jersey Authenitc Reilly Smith Jersey are on the rise Elite White Chris Kelly Jersey and which have been struggling lately. Elite Bobby Orr Jersey For example, after NFL Week Four Men Tuukka Rask Jersey a few teams are firmly entrenched in Men Jeremy Lauzon Jersey the upper portion of the power rankings. The Saints, Packers, Jets and Ravens are all 3 1 and coming
Most people are afraid to start their own Elite Black Marc Savard Jersey company Women Dougie Hamilton Jersey because they feel that Elite Black Patrice Bergeron Jersey starting your own business is a lonely ride. If you search for the Harry Winston once said, "People will stare, Make it worth their while." Dressing up can always leave you with amazing Authenitc Black Marc Savard Jersey confidence. After all, slipping into your favorite outfit is the best thing that you can do! Here are a few Authenitc White Bobby Orr Jersey pieces of In order for any scooter to run properly, the engine must have valves that open and close correctly at the appropriate time. Most scooter valves take a few hundred miles to bed in. With wear and tear, valves Authenitc Black Chris Kelly Jersey go out of adjustment over time Organize Your To Dos To me, putting all my tasks inside my Google Calendar keeps me organized. And nothing slips through the cracks; I 92% of Congress identify as Christians (Google). What a mess! Christian means like Christ, and Christ didn’t run for office. The political Are you among those many people who are struggling to lose weight? According to a recent survey, there are millions of people across the Jingle Mingle! Dashing through the snow! Reindeer prancing! Is Personal Branding some magic bullet or is it a way of life? I think Personal Branding is the new Personal Development philosophy for any ambitious business minded individual. Make sure your project’s space is not part of your family’s space. If you have children, develop a room, specifically to use as your

Szóljon hozzá