Kezdőlap / Lázári Református Gyülekezet
[*~ alt *]

Lázári Református Gyülekezet

A  Lázári  Református  Egyházközség  adatai

1. Amit  a  templomról  tudunk  (összevonva  az  1  és  2  pont)

Épitésének  évét  nem  ismerjük, de  a  középsö  része  jóval  a  reformáció  elött  épült

(a  község  jezsuita  birtok  volt).  A  templom  középsö  része  temetöi  kápolna  volt,

ahova  ugy  a  jezsuiták,  mint  a  birtokosok  is  temetkeztek ;  bizonyitja  ezt  az  1762

ben  tartott  egyházi  vizitáció  megjegyzése: “az  itteni  kisbirtokos  urak, mégpedig  mind

a  mi,  mind  a  más   valláson  levők  a  mi  templomunkban  csinálnak  sirt  és  összejug-

gatván  azt  a  templom  fundamentománál  a  dolog  annyira  van, hogy  maholnap  kirogy

a  templom “.

Az  idők  folyamán  több  javitáson  és  átalakitáson  ment  keresztül. Épitésének  története

1860-ig  a  templomi  papszékbe,  késöbb  a  torony  gombjában  volt  elhelyezve,  de

mivel  a  vitorla  1877-ben  leesett,  ez  a  becses  irat  is  elkalódott.

A  jegyzökönyvek  tanusága  szerint  a  templom  a  XVIII-ik  században  megujittatott, majd

-1801-ben  támoszlopokkal  megerösitették

-1810-ben  épült  a  torony (falazata   téglából )

-1844-ben  lebontották  a  keleti  oldalt (ez  addig  kisebb  volt) s  az  egészet  egyenlö

szélessé  bövitették,  cserépzsindellyel  fedték  be,  de  a  belsö  felszerelés, a  butorzat

még  két  évtizeden  keresztül  befejezetlen  maradt.

-1860-ban  a  tornyot  ujrazsindelyezték

-1862-ben  a  templomtest  fedelét  is  bezsindelyezték,  belül  kifestették, szószékkel,

urasztalával,padokkal  látták  el

-1904-ben  a  tornyot  az  elavult  fazsindely  helyett  bádoggal  fedték  be,  uj  gombbal

látták  el,  közadakozból  belül  lefestették  falait

-1911-ben  kigyulladt  és  leégett  a  templomház  teteje,  beszakadt  az  egész  mennyezet.

Különösen  a  templom  keleti  végében  dühöngött  a  tüz,  de  a  szószéket, a  padokat  és  az

orgonát  megmentették.. Ekkor  a  tüzbiztositásból  és  közadakozásból  a  romlást  rendbe

hozták,  söt  a  templomházat  felemelték  és  azt  is  bádoggal  fedték  be,  a  templom  alját

Mák  József  szatmárnémeti  lakos  saját  költségén  betoniroztatta.

-1927-ben  a  templom  külsejét  a  gyülekezet  Futó  Lajos  kömüvessel  18.000  lejért

kijavittatta

-1954-ben  a  salétrom  miatt  kívűl  és  belül  megrongálódott  falakat  a  gyülekezet

közadakozásból  kijavittatta

-1957  juliusában  hatalmas  orkán  felszaggatta  a  torony  alsó  részének  deszkázatát  és

bádogfedelét, ezeket  közadakozásból  sürgösen  kijavittatta  a  gyülekezet  és  ezzel

egyidejüleg  a  torony  és  templomház  bádogfedelét  is  lefestette

-1958-ban  a  templomot  belülröl  szintén  kifestették  és  a  toronyra  villámhárintót

szereltettek

-1994-ben  a  gyülekezet önköltségén  saját  kebeléböl  presbiter-szakembereivel  teljes

belsö  javitást  végzett:

–         elavult  fakeretü  ablakait  vaskeretüekre  cserélte

–         az  elsalétromosodott  belsö  vakolatot  leverte , ujravakolta,  a  falat  2,5  méter

magasságig  speciális  müanyag  lambériával  szigetelte,  teljes  belsö  butorzatát

átfestette,   a  világitótesteket  ujakra  cserélte

-2001-ben a  gyülekezet  teljes  külsö  renoválást végeztetett. Ezt a   munkálatot Veres László

főgondnok nyugalmazott kőműves, Póti Csaba kántor presbiter szintén kőműves és munkacsoportja 600 $ (infláció azaz pénzhigulási év lévén, 18 millió lejért) jutányos árnak

megfelelő munkadijjért végezte el. A munkálat 2001 év októberének végére készűlt el.

–         2008-ban komoly repedések jelentkeztek a templom keleti végétől a szószék mögűl végig az ófal vonalán a déli támpillérig (kb. 9 m hosszúságban) . A gyülekezet ezért a baj elkerülése érdekében végig a belső fal alá ásatva teljes betonlábazattal megerősítve a falat 2 méter mélységben végeztettett állagszilárdító javitást. A mennyezet alatt 3 helyen acélgerendákkal fogta össze a falakat hogy azok szét ne távolodjanak. E nagy és komoly javítás után a teljes templombelső ismét megújittatott, a padok alapja új gerendákra kerűlt és egy teljes belső felújitás és festés tette immáron látványosan széppé az egész templombelsőt. A munkálatokat a gyülekezet önerejéből végeztette el. Hála legyen Istennek érte. A munkálatok utáni hálaadó istentiszteleten 2oo8 november 16-án Ft.Csűry István püspök a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke áldotta meg szolgálatával a gyülekezetet.

Soli Deo Gloria.

2. Feliratok

A  Lázári  Református  templomban  jelenleg  két  felirat  található,  ezek  pedig:

–  elől  a  padok elött  középen (vasból  készült  emléktábla)  a  cementaljazatba  sülyesztve  a

következö  felirattal:  “ Isten  dicsöségére  készittette  Mák  József  saját  költségén  1911.”

–         Szintén elől az ablak magasságában egy egészen új márvány emléktábla található a délnyugati falon amelynek felírata:” Isten dicsőségére e szent hajlék felújíttatott a Lázári Református Gyülekezet önerejéből az Úr 2OO8-ik esztendejében”  A munkálatokat Póti Csaba kántorgondnok és munkatársi csapata végezték.

Urasztali  kegyszerek  feliratai:

a).  Egy  belül  egészen,  kívűl  cifrázatban  aranyozott  kisméretü  ezüstpohár,  amelynek

felirata  kopott,  de  kivehetö: “B” “E” betük  és  1636  évszám.

b).  Egy  nagyobb,  hasonló  kinézetü  pohár (belülröl  aranyozott,  kívűl  aranycsepp

mintázatu),  alján: “G;E”  és  “I.A”  betük. Ez  valamint  egy  ónkanna  amely  az  elején

“lázári” véséssel  van  ellátva,  már  1764-ben  megvoltak,  mert  Vári  György  akkori

lelkipásztor  feljegyezte  ezek  meglétét  az  általa  készitett  Regesztrumban.

c).  Egy  kenyérosztó  kistányér,  amelynek  közepén  egy  mellét  tépö  s  abból  fiait  tápláló

pelikán  van  bevésve,  kerületén  a  következö  felirással: “ Isten  dicsöségére  atta  a

lázári  szt. eklához  néhai  Te.N. :  Darócy  István  úr  özvegye: Gulácsy  Anna asszony  ezen

tányért:  1723  die  23  Decembris”.

3.   A  lelkipásztorok  nevei

1.          1582  Nagypeleskei  Illés

2.          1588  Sonkádi  Gergely

3.          1592  Ványai  János

4.          1596  Sámsoni  János

5.          1597  Paksi  János

6.          1599  Csanádi  János

7.          1600  Tolnai  Márton

8.          1605  Szegedi  Márton

9.          1607  Kecskeméti  Demeter

10.       1613  Császlai  István

11.       1614  Gyomai  Agoston

12.       1617  Kászoni  Mátyás

13.       1620  Királydaróczi  S. János

14.       1621  Monai  Balázs

15.       1625  Ujlaki  István

16.       1626  Losonczy  István

17.       1627  Csomorkányi  Márton

18.       1631  Gyomai  Agoston  (másodszor)

19.       1636  Maksai  András

20.       1638  Csehi  Mihály

21.       1644-1647  Vajnági  István

22.       1648  Urai  Tamás

23.       1655  Némethi  István

24.       1665  Lázári  Barát  János

25.        Veszprémi  István  spinozista  vagy  pánteista,  emiatt  Tractus  elmozditotta.  Ez  volt

a harmadik  pap  tatárfutás  után  (Szatmári  Ref.  Egyház  Levéltára).

26.       1727-1729  Révkomáromi  István

27.       1730-1734  Váraljai  István

28.       1734-1743  Ungvári  András

29.       1743-1747  Vári  István

30.       1747-1751  Hollós  András

31.       1751  Ungvári  András (másodszor)

32.       1753-1756  Németi  József

33.       1758-1764  Bányai  Mihály

34.       1764-1774  Vári  György * itt  halt  meg  1794  április  13-án  66  éves  korában

35.       1774-1779  Szikszai  István

36.       1779-1788  Geczö  János

37.       1788-1791  Sallai  András

38.       1791-1799  Kabai  Ferenc

39.       1799-1803  Literáti  Vida  József

40.       1803-1830  Kotsi  Szabó  János.  Ő a  tizenhatodik  pap  tatárfutás  után.  Felesége

Nemes  Vintze  Klára  1806  november  2-án  halt  meg  26  éves  korában.

Kösirköve  templomunk  keleti  végén  ma  is  áll. Klára  nevü  leányuk  is  itt  van

eltemetve  1806  december  10-én  halt  meg  9  hetes  korában.

41.       1830-1831  Ladányi  Pál

42.       1831-1837  Muhi  János

43.       1838-1841  Balla  László

44.       1841-1842  Kovács  Zsigmond

45.       1842-1849  Szoboszlai  István

46.       1849  Demeter  József

47.       1849-1851  Szücs  János

48.       1852-1857  Oroszi  Ferenc

49.       1857  VI.24-IX. 1  Szücs  János  (másodszor)

50.       1857-1875  Szikszai  Ferenc

51.       1875-1896  Szikszai  János

52.       1896-1904  Battyán  Pál

53.       1904-1934  Öry  Tamás

54.       1935-1962  Tóth  Jenö

55.       1963-1982  Kása  Ferenc

56.       1982-1985  Sipos  József ( a  bukaresti  cismigiu  tóban  találák  meg  holtestét,

feltehetöen  a  román  titkosszolgálat  végezte  ki)

57.       1985 jan-szept  Reha  Endre

58.       1985 szept-1995  máj  5   Szabó  Dénes * ( az  uj  temetöben  van  a  sirja)

59.       1995 jan-1995 szept  Igaz  Arpád  sándorhomoki  beszolgáló  lelkipásztor

60.       1995  szept  17-töl  Képiró  Gyula

4. Orgona

Az  elsö  orgonát  1862  ben  vásárolta  a  gyülekezet  a  huszti  római  katolikus  egyháztól

210    forintért.  Ez  egy  uj  6  változatu  orgona  volt.  Ez  az  elsö  orgona  kb  50  évig

szolgálta  a  gyülekezetet.  További  sorsa  nem  ismeretes.

1908-ban  id.Nagy  Béla  fögondnok  és  neje  egy  6  fö  és  2  mellék  változatu  pneumati-

kus  csörendszerü  orgonát  rendelt  és  ajándékozott  az  egyházközségnek,  amely  orgonát

Angster  József  és  Fia  pécsi  orgonagyárosok  készitettek  2000  forintért.

E  második  orgonát  1926-ban  15000  lejért  javittatta  a  dalárda  ifj. Csecskedi  Károly

karnagysága  idején. Aztán  4  évtizedes  használat  után  elhallgatott, mert  Borbély  Sándor

karnagy  elment  a  második  világháboruba  és  az  ö  távollétében  „mozgás”  hiányában  a

309  sipot  tápláló  börzacskóból  109-et  szétrágtak   a  kártékony  egerek.

1946-ban  Csapó  Sándor  szatmári  tanár  segitségével  javittatta  a  gyülekezet  meg  az

orgonát.

1959-töl  az  orgona  kántor  hiányában  ujra  elnémult.  Késöbb  már  nem  örzi  feljegyzés

használatát,  egy  tudható : azóta  elromlott ,  sipjai  leragadhattak, javitására  nincs  anyagi

keret  pedig  a  gyülekezet  nagy  álma  és  vágya,  hogy  ez  a  csodálatos  hangu  orgona

ismét  megszólalhasson.

1993-tól a gyülekezet egy Hollandiából  kapott  Viscount  márkáju  elektromos  orgonát  használt. Ez az orgona azonban  használt és elektronikailag is korszerűtlen volt és télen sokszor a hideg miatt lehangolódott és elromlott .

2004-ben Csüry István Nagyvárad-ősi lelkipásztor( a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője és püspökhelyettese), akinek édesapja id.Csüry István nyugalmazott lelkipásztor és Lázári származású -egy szintén elektromos hollandiai

RIHA etűd márkájú orgonát ajándékozott a sokszor meghibásodó Viscount orgona mellé.

Sajnos szállítás közben ez az orgona olyan elektromos meghibásodást szenvedett amely

alig egy istentiszteleti szolgálat után elromlott.

2005-ben a gyülekezet 24 millió lejt gyűjtött össze arra a célra hogy az eredeti pneumatikus Angszter orgonáját megjavíttassa. Sajnos ez mégsem sikerűlt ugyanis

csak a szélláda teljes kicserélése által lehetne az orgonát ismét működőképes állapotba hozni (ezt pedig valójában csak egyedül az Angszter orgona gyár lenne képes elvégezni) illetve ennek hiánya miatt e klasszikus orgona továbbra is hallgatásra van ítélve.

Elkeseredésében Veres László főgondnok illetve Képíró Gyula lelkipásztor kérvénnyel

kereste fel a Szatmárnémeti Caritas katolikus segélyszervezetet ,amelytől egy YAMAHA

márkájú szintén elektromos orgonát kapott térítésmentesen .Ez az orgona egy évet működött.

2006-ban Póti Csaba (aki már 1993-tól azaz 13 éve kántora és presbitere a gyülekezetnek)

azt a javaslatot teszi hogy kellene vásárolni egy megbízható márkájú új hangszert templomi

használatra közadakozásból. Ezt a javaslatot karolta fel a presbitérium és a gyülekezet valamint a lelkipásztor és így 2006 novemberének végén vásárolt meg a gyülekezet 4.900 új

lejért (49 millió régi lej, ugyanis az előző évben pénznemváltás volt- erősödött a lej) egy

ROLAND márkájú elektromos hangszert. Ezt a hangszert ünnepélyes keretek között 2007 július 15-én Nt.Sípos Miklós a Szatmári Református Egyházmegye esperese szentelte fel.

With a market cap of just $133 million as of 9/6/13, Neuralstem, Inc. (NASDAQ:CUR) appears to be under the Authenitc Blue Evander Kane Jersey radar of many investors at the moment. The Elite Pierre Turgeon Jersey Elite White Tyler Ennis Jersey company is working on breakthrough stem cell treatments that would give them access to billion dollar markets, perhaps sooner than many anticipate. Kid Evander Kane Jersey The highlight of these potential billion dollar markets is Elite White Derek Roy Jersey NSI 566 being tested for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) patients whom have already started in Phase II trials, though the company has not yet announced this important milestone to the public! Elite Tyler Ennis Jersey (as of 9/8/13) I anticipate a press release in the Elite Blue Derek Roy Youth Derek Roy Jersey Jersey coming week. In addition, they have an arrangement with the NFL Alumni Association to determine whether NSI 189 may prove Kid Derek Roy Jersey Authenitc Blue Matt Moulson Jersey Youth Zemgus Girgensons Jersey useful for traumatic brain injury which could be potentially high profile and Authenitc White Evander Kane Jersey Elite Blue Evander Kane Jersey has the potential to be Authenitc White Evander Kane Jersey funded through external entities. Even without the traumatic brain injury trials, NSI 189 may lead Neuralstem into treatment for billion dollar markets including depression
Some Advice on Football Pools Before you jump right to the Men Tyler Ennis Jersey links for our free football pool templates, there are some Elite Gold Ryan Oreilly Jersey things to consider Women Derek Roy Jersey when holding a football pool in an office or jobsite Elite Blue Ryan Oreilly Jersey environment. As long as senior management is aware of the football pool and the money in the pool is completely paid out meaning no one gains from "running" the pool consider yourself safe as far Authenitc Gold Evander Kane Jersey as office pool legalities go. Those attempting to make a profit from office football pools should keep in mind that this is really gambling, and if gambling isn’t allowed in your state, you should implement the suggestion above. So, it’s time to put down that Wii controller, stop playing Madden All Play, and start creating your football pool! Image Credit (Wikimedia Commons) Printable Football Templates Buy a Square Our first football pool template is the one that Men Pierre Turgeon Jersey is most widely used as it allows up to 100 people to play. As you can see in the screenshot to the right (click to enlarge), there are essentially
. Reactions were run on a Kid Reilly Smith Jersey DNA Engine Elite Gold Marc Savard Jersey OPTICON 2 Real Time PCR detection system (MJ research, MA, USA). Thermocycler conditions were 2 min at 50 followed Authenitc White Reilly Smith Jersey by 10 s at 95 and 40 cycles of 15 s at 95 20 s at 58 and 30 s at Authenitc Black Reilly Smith Jersey 72 For each sample, an RNA sample without reverse transcriptase was included to control for genomic DNA contamination. All presented PCR data were generated from a minimum of three independent Elite Elite Black Chris Kelly Jersey Reilly Smith Jersey reactions for Elite White Tuukka Rask Jersey each biological replication. Actin gene was used Youth Reilly Smith Jersey as a standard to control for Kid Marc Savard Jersey sample variation in the total amount of RNA in different reactions. Phylogenetic analyses were conducted using the Neighbor Joining (NJ) Men Tuukka Rask Jersey method as implemented by the PHYLIP program package. Pam matrix was used to generate distance. Bootstrap analysis (1,000 replicates) was performed to assess the Elite Black Marc Savard Jersey support of individual branches. Top of pageRESULTSCloning of PFLThe Arabidopsis LFY Women Dougie Hamilton Jersey cDNA Elite White Jeremy Lauzon Jersey was used as a probe to screen the papaya BAC library. Two positive BAC clones, 42B17 and 52E1, were identified and
John Authenitc Tuukka Rask Jersey is well positioned to capitalize on the demand of pizza by football fans around the country. The company has been growing its Elite Gold Jeremy Lauzon Jersey number of locations across the United States Elite White Chris Kelly Jersey and in international markets as well. With a market capitalization of under $1 Elite Black Reilly Smith Jersey billion, Papa John is a better play on the pizza market than Authenitc White Dougie Hamilton Jersey a company of YUM Brands size. Yahoo is the Elite Gold Bobby Orr Jersey leader in fantasy football, which is played by millions of people around the world and brings in billions of dollars in revenue. Yahoo is in a prime position to generate revenue from content about fantasy football as well as advertising sales. Several years ago Toyota (NYSE:TM) and Subway bought all advertising space on Yahoo fantasy football pages to capture this exclusive audience. A company of Yahoo size would be likely to withstand the NFL lockout. However, Yahoo has been hurting Men Bobby Orr Jersey and seen advertising sales decrease as it competes with Google (NASDAQ:GOOG) and Microsoft (NASDAQ:MSFT). The increased exposure the NFL has gotten and the

Szóljon hozzá