Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. július 17.

Velünk az Isten – 2021. július 17.

“Azután megfordult a király, és megáldá Izráel egész gyülekezetét és az Izráel egész gyülekezete felállott. És monda: Áldott legyen az Úr, Izráelnek Istene, aki szólott az ő szája által Dávidnak, az én atyámnak; és azt az ő hatalmasságával beteljesítette, mondván: Attól a naptól fogva, amelyen kihoztam az én népemet, az Izráelt Égyiptomból, soha nem választottam egyetlen várost sem az Izráel minden nemzetségei közül, hogy ott nékem házat építenének, amelyben lenne az én nevem; hanem csak Dávidot választottam, hogy ő legyen az én népem, Izráel felett. És ámbár az én atyám, Dávid már elvégezte volt, hogy ő épít házat az Úrnak, Izráel Istene nevének; De az Úr azt mondá Dávidnak, az én atyámnak: Azt, hogy arra gondoltál, hogy az én nevemnek házat építs, jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted; Mégis nem te építesz házat nékem, hanem a te fiad, aki a te ágyékodból származik, az épít házat az én nevemnek. És beteljesíté az Úr az ő beszédét, amelyet szólott; mert felkelék az én atyám, Dávid helyett, és ülék az Izráel királyi székibe, amiképpen megmondotta vala az Úr, és megépítém a házat az Úr, Izráel Istene nevének.“ (1Kir 8,14-20)

I.

     Az Igében Salamon király felidézi, hogy édesatyja, Dávid király Isten templomát fel akarta építeni. A tágabb kontextusból tudjuk, hogy Dávid telket és építőanyagokat vásárolt a templom építéséhez. Bár a gondolat tetszett Istennek, mégis az Úr nemet mondott rá. Isten nemleges válaszára két igehely világít rá, melyek értelmében Dávid azért nem építheti fel Isten templomát, mert a harcok közepette igen sok ember vérét ontotta ki. Dávid nem zúgolódik, hanem alázatosan meghajol Isten végzése előtt, s ami szinte érthetetlen a mai énközpontú ember számára: megköszöni Istennek a jóságát és kegyelmét, mely őt naggyá és királlyá tette.

II.

     A mai embernek nagyon nagy az egója és sok esetben kevés a szolgálattudata. Nagy következetességgel építi fel karrierjét és legtöbbször meg sem kérdezi Istent, hogy az kedvére való dolog- e. vagy sem. Cselekedeteit nem Istennek, hanem a közvéleménynek megfelelni akarás kényszere határozza meg, mert karrierje attól függ. Adja meg Isten azt az alázatot mindnyájunknak, mellyel Dávidhoz hasonlóan mindenben kikérjük akaratát és elfogadjuk döntését. Adja meg Isten mindnyájunk számára azt a szent szolgálattudatot és alázatot, mely nem az emberi elvárásokra, hanem egyedül Istenre tekint, s mely bármilyen körülmény közepette ki tudja mondani: Legyen meg a Te akaratod. Ámen.

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá