Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. május 14.

„Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is.” (ApCsel 12,1-3) Heródes király azaz I. Heródes Agrippa, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 13.

,,A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, segélyt küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és Barnabás és Saul eljutatták a vénekhez.” (ApCsel 11,29-30) A mai Igénk Antiókhiába vezet bennünket, ahol először nevezték keresztyéneknek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 12.

            19Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 11.

“Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 10.

“… minden népben kedves előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik.” (ApCsel 10,35) Péter beszükült látásmódját Isten új perspektívára helyezi. Kornéliusz és a pogányok felé irányítja tekintetét és rájön, nemhogy csak ők is emberek, de kedvesek Isten előtt, mert Őt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 9.

    „Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé a férfiak, kiket Kornéliusz küldött, odaérkezének a kapuhoz, és bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodék, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 7.

„A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük volt; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vigasztalásában, sokasodtak.” (ApCsel 9,31) két dolgot szeretnék megláttatni a fenti igéből… Vannak áldott időszakok, amikor lehet élni békességben s amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 5.

„Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az Úr látásban: Anániás! Ő pedig azt mondta: Íme, itt vagyok, Uram! Az Úr pedig azt mondta neki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 4.

“Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 1.

„Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszórattak, elmentek, és hirdették az igét.”  (Ap Csel 8,3-4) Olvasandó:Ap.Csel. 8,1-8 A Bibliában az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 8. részének a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 30.

„… a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondva: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! És ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 29.

“De ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik…” (Ap.csel. 7: 48) Valaki azzal dicsekedett, hogy az utolsó szó jogán alaposan beolvasott a hivatalosoknak, szíve vágya szerint szólott. István diakónus ott áll a zsidóság hivatalos vezetői előtt, nem áll szándékában bántó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 27.

“A főpap megkérdezte: Valóban így van ez? Ő erre így szólt: Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 26.

„A nagytanácsban ülők pedig mindnyájan rátekintettek, és arcát olyannak látták, mint egy angyalét.” (ApCsel 6,15) Jézus és tanítványai annyira elütöttek attól a világtól, amelyikben mozogtak, hogy ez magában gyűlölködést keltett. Valamelyik magyarországi kisvárosban, pár évtizede, élt egy kedves fiatal tanár. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 25.

  „Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.” (Ap.Csel. 6,1) Probléma az első keresztyén gyülekezetben. De mennyire kellemes probléma ez! ...

Olvassa tovább »