Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. augusztus 1.

„A gileádi Tisbéből való Illés azt mondta Ahábnak: Él az ÚR, Izráel Istene, akinek szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra… Mert azt mondja az ÚR, Izráel Istene, hogy sem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 30.

„És Asának, a Júda királyának huszonhatodik esztendejében lett királlyá Ela, a Baása fia, az Izráelen Thirsában, két esztendeig. Azonban az ő szolgája Zimri, a szekerek fél részének feje, pártot ütött ellene. És Ela Thirsában volt, és az ital miatt igen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 29.

“Mert feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen.” ( 1Kir.15,17) A kettészakadt ország királyai, uralkodjanak hosszabb vagy rövidebb ideig, állandóan egymás ellen harcoltak, nem tudtak megbékélni egymással. Mindig találtak valami ürügyet, hogy egymásnak essenek. Ez az ellenségeskedés apáról fiúra szállt, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 28.

„Ászá azt cselekedte, ami kedves volt az ÚR szemében, mint atyja, Dávid.” (1Kirá 15,11) Királyok jöttek, s mentek. Egyik istenfélő életet élt, a másik bálványimádót. Egyik uralkodása áldást hozott a népre, a másik átkot. Jó és rossz váltakozva követte egymást ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 26.

“Abban az időben megbetegedett Abijjá, Jeroboám fia. Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének: Kelj föl, öltözz álruhába, hogy ne tudják meg, hogy Jeroboám felesége vagy! Menj el Sílóba, mert ott van Ahijjá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 24.

„Ám a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk: Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 23.

„És elaluvék Salamon az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyjának, Dávidnak városában. És Roboám, az ő fia uralkodék helyette.” (1Kir 11,43) Nemcsak egy fejezetnek van vége itt, és nem csak egy életnek… Egy korszak ér véget. Ha csak ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 22.

“Megharaguvék azért az Úr Salamonra,hogy elhajlott az ő szíve az Úrtól, Izráel Istenétől , aki megjelent neki kétszer is.” ( 1Kir 11,9) Legyenek sikereink, szép megvalósításaink, érjünk el szép eredményeket, egy ember sem mentes a kísértésektől és a bűnöktől. Salamon királyt úgy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 21.

„Istened, az ÚR legyen áldott, hogy kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett. Mivel szereti az ÚR Izráelt örökké, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.” (1Kir 10,9) Különös, amikor olyan ember áldja az Urat, aki nem is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 20.

“Amikor  Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, megjelent az Úr Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeónban megjelent neki. Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam imádságodat és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 19.

“Az ÚR, a mi Istenünk legyen velünk, mint ahogy atyáinkkal is volt. Ne hagyjon el minket, és ne is távozzék el tőlünk.” (1Kir 8,57) Mennyire tartjuk fontosnak az áldást? Salamon ajkáról egy nép felé árad mindez. Imádkozzunk, hogy áldásosztó vezetőink ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 18.

“De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!”   (1Kir 8,27) Salamon itt Isten nagyságára való tekintettel teszi fel a fenti kérdést. Ez a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 17.

“Azután megfordult a király, és megáldá Izráel egész gyülekezetét és az Izráel egész gyülekezete felállott. És monda: Áldott legyen az Úr, Izráelnek Istene, aki szólott az ő szája által Dávidnak, az én atyámnak; és azt az ő hatalmasságával beteljesítette, mondván: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 16.

“És bevitte Salamon az ő atyjától, Dávidtól az Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat és az edényeket és azokat is az Úr házának kincsei közé tette.” (1Kir 7,51) A 7. fejezet második felében az van lajstromba szedve, hogy milyen arany, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 15.

“Azután a saját házát építé, melyben ő maga lakott,… és építe egy házat a Faraó leányának is, akit feleségül vett Salamon...” (1Kir 7,8). A sorrend a királyhoz méltó: Először az Úrnak háza, azután a közigazgatási paloták és végül a saját ...

Olvassa tovább »