Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Presbiteri képzés, negyedik alkalommal, Koltón

Presbiteri képzés, negyedik alkalommal, Koltón

Negyedik alkalommal tartottak presbiterképzést Koltón a Nagybányai Református Egyházmegye presbitereinek. Tar Csaba a Szatmár-Láncos Református Egyházközség presbitere számolt be az eseményről, melyen ismét szép számban voltak jelen.

,,Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor  hálaadással tárjátok fel kéréseiteket  Isten előtt. És  Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrízni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4/6-7) Ezen bibliai idézet alapján hirdette Nt. Vékony Roland apahegy lelkipásztor Isten igéjét Koltón, a negyedik presbiteri képzés megnyitó áhítatán a szép számban megjelent lelkipásztoroknak, presbitereknek és diakónusoknak. Igehirdetésében  emberi és Isteni sík szembeállításával elmondta, hogy az ember imádsága által megfogalmazott kéréseknek Isten örvend és visszhangra, meghallgatásra talál ott a mennyben. Ezért fontos feltárni gondolatainkat  az Úr színe előtt, aki tudja, mi lakozik szívünkben, megőrzi azokat és figyelmünket mindig az igazi értékekre irányítja.

     Lakatos  Nella szövetségi elnök az ige olvasásának és hallgatásának fontosságára hívta fel a jelenlevők figyelmét, köszöntötte a Sárospatakról érkezett professzor úrat, Dr. Dienes DénestNt. Pásztor Gyula  lelkipásztort és D. Szabó Dánielt, a MRPSZ tiszteletbeli elnökét  és az egyházmegyéből érkezetteket.

     Egyháztörténet volt Dr. Dienes Dénes professzor úr előadásának a témája, aki bemutatta a presbiteri tisztséget  a Biblia, a reformátorok és a magyar református egyház szemszögéből. Beszélt arról, hogyan szerepel  a Bibliában a presbiter szó, mi volt a jelentése, milyen feladatokat töltöttek be a presbiterek az egyházban, bemutatta a papság kialakulásának folyamatát az anyaszentegyházban. A reformáció hosszú folyamata változást hozott a presbitériumok életében, amikor a bibliai presbiteri tiszt megkapta az őt megillető helyet, de a  városi tanács fontos szerepet játszott az egyházak kormányzásában. A professzor úr  ismertette a nagy reformátorok – Luther Márton, Ulrich Zwingli és Kálvin János – álláspontjait  a presbitériumokról, a lelkészek és presbiterek szerepéről, feladatairól, meg- választási módozatairól. Kálvin szerint Isten a gyülekezetet megbízta az ige hirdetésével, ami prófétai feladat, az egyház kormányzásával – ami királyi feladat és a szegények gondozásával – ami papi feladat. Ezeket négy hivatal tölti be: a lelkipásztor, a tanító, a presbiter és a diakónus. Magyarországon 1617-ben alakul meg az első presbitérium Pápán Kanizsai Pálfi  János lelkipásztor, esperes szolgálata idején, Erdélyben I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna és Megyesi Pál, a fejedelemasszony udvari papja támogatták  a presbitériumok felállítását.  A bemutatott kor presbitériumát a városi tanács kormányozta, gazdálkodó presbitérium volt és a hagyomány létrehozza a lelkészi tisztséget majd a világi tisztséget majd   a budai zsinat határozata értelmében döntés született arról, hogy a lelkészek és világiak egyenlő arányban képviseltessék magukat az egyházi gyűléseken.

D. Szabó Dániel missziói előadásában beszámolt a Magyarországon működő Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének 20. évfordulóján tartott munkálatairól.

Igeolvasás-igeértés  volt a címe Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor előadásának. Kiemelte a napi  igeolvasás fontosságát, amikor Isten napra szólóan küldi üzenetét a  bibliaórákon, igehirdetéseken vagy  egyénileg, a Szentírás olvasása során. Isten fontosnak tartja az üzenet megértését, mert ,,A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által” (Róma 10,17) és hit nélkül nem lehet megérteni a küldött üzenetet. Az ige alkalmat nyújt a tanításra, feddésre, mássá alakításra, engedelmességre, hűségességre, szeretetre, örömre, békességre, igazságra nevel, felkészít a napi munkára. Az igeolvasás váljon személyes üzenetté, mert az ige a jó pásztor hangja, az éltető nedv ami a szőlővesszőből árad és az maga Jézus Krisztus. Éljünk az Úr igéjével mindennap –hívta fel figyelmünket a lelkipásztor.

Fülöp Gábor egyházmegyénk zenei előadó énektanítása egésszé varázsolta a nap képzési munkáját.  Köszönetet mondunk az előadóknak a tartalmas előadásokért, ismereteink és tudásunk gyarapításáért végzett szolgálatukért.

Az ötödik, egyben záró képzés  március 16-án lesz.

Szóljon hozzá