Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Ötödik presbiterképzés Koltón

Ötödik presbiterképzés Koltón

Ötödik alkalommal is megtartották a presbiteri továbbképzést szomszéd egyházmegyénknek, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől.

,,Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Ján. 12,26) János evangélista igéjével szólította meg és hívta el az egyházmegyénk lelkipásztorait, presbitereit Koltóra az ötödik alkalommal tartott presbiteri és diakóniai munkatárs képzésre a Nagybányai Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége, amit a Sárospataki Református Teologiai Akadémia professzorai tartottak március 16-án- szól a beszámoló

        Nt . Lovász  István, a Máramarosszigeti Egyházközség lelkipásztora, a fenti igét olvasta és magyarázta a több mint 100 résztvevőnek. Hangsúlyozta, hogy mi egyházi szolgák vagyunk, de nem az intézménynek a szolgálatában állunk,  hanem Krisztus szolgálatában. A szolgálat végzőnek tudni kell dönteni, hogy az embereknek akar tetszeni tetteivel vagy Krisztus szolgája akar lenni. A keresztyén ember kizárólagosan Őt kell szolgálja, önzetlenül, odaszánással, lelkiismeretesen, áldozatvállalással  és az Ő akarata szerint kell cselekednie.

Ne feledjük el Jézus ígéreteit, mely szerint ahol Ő van, ott vagyunk mi is, a szolgái,  és aki Őt követi, azt Isten tiszteli, szereti, tanítja, oktatja és további szolgálatra serkenti. A Krisztusi szolgálat már maga a jutalom és valljuk mi is a diakonisszák jelszavát: ,,Jutalmam, hogy tehetem”. Szolgálatunk forrása mindig Krisztus áldozata, kereszthalála legyen és ha ebből merítünk akkor lankadás utás újból erőre kapunk.

     Dr. Enghy Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora a Bibliaismereti előadásában az Ószövetség tanításait magyarázta, ami 39 könyvet tartalmaz és a héber Biblia felosztja a történeti könyvekre-ami 1 Mózestől tart Eszter könyvéig, a tanítói könyvekre ami Jób könyvétől az Énekek énekéig tart és a próféták könyvekre ami Ézsaiás könyvétől Malakásig tart.A Biblia Isten kijelentése, ami a Szentírás tanítása szerint mindig Isten tettéhez kapcsolódik és már akkor is volt amikor még könyv nem is létezett. Előadásában beszélt a Teremtés történetéről, a Bibliai könyvekről (Ruth, Sámuel, Bírák, Eszter könyvei) a zsoltárirodalomról és a bölcsesség irodalomról  (Dávid, Énekek éneke, prédikátor könyve) és a profétákról (5 nagypróféta, 12 kispróféta). Az Ószövetség írásai Jézus Krisztus fele vezetnek, akinek megjelenése és személye összekötő pontot jelent az Újszövetséggel.

    Dr. Fodor Ferenc professzor úr az Újszövetség Bibliai alapismeretekről tartott előadásában  bemutatta az Apostolok cselekedetei könyvének jelentőségét, szerzőjét, felosztását. A könyv elnevezése nem lehet tudni kinek a nevéhez fűződik, de  Lukács második evangéliumának is szokták mondani ,mert szerzőjének őt tartják, hiszen mondatszerkesztése, stílusa és nyelvezete azonos az ővével. Ismertette  a könyv három részét: Tanúskodás Jeruzsálemben, Tanúskodás Júdeában és Szamariában, Pál tanúskodása a pogányvilágban. Az előadás második részében Pál rómaiakhoz írott levelét ismertette.  Beszélt a római gyülekezet kialakulásáról,  a levél megírásának okáról és céljáról valamint annak felosztásáról. Pál egy nagy missziós tervet készített  amely szerint számolt a keresztyén misszió nyugatra terjedésével és ezért írta meg a levelet, aminek részei: a bevezetés, Isten igazsága, az Intelmek és a befejezés. A könyv evangéliumhírdetést jelentett  a római gyülekezet számára.

D. Szabó Dániel a MRPSZ tiszteletbeli elnöke a missziói munka fontosságáról beszélt. Megemlítette a világ különböző részein legtöbbet tevékenykedő  misszionárusokat és azok munkáját:  Rubio Bollinger protestáns hittudós evangélistát, Dávid  Livigstone Afrika kutatót, múzeum alkotót, William Carray India úttörő misszionárusát, a Kínába munkálkodott Halston Taylor missziónárust akik nagyon sokat tettek az evangélizáció terjesztésében.

Fülöp Fábor egyházmegyei zenei előadó irányításával énektanulásra került sor és imazárás zárta a képzést.

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki  a sárospataki professzorok fáradhatatlan szolgálatukért, Isten gazdag áldása kísérje további életükön. Köszönetet mondunk az  igehírdető  lelkipásztoroknak a végzett szolgálatért, a résztvevő presbitereknek a kitartásért. Reményünket fejezzük ki abban, hogy a találkozások eredményesek voltak, ismeretekben sokat gazdagodtunk és kérjük az egyházközségek őrállóit, hogy szolgálataikban  ne feledjék  Krisztus intelmő szavait:

,,Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” (Ap.Csel. 20/28 ).

Szóljon hozzá