Kell egy hely – hálaadás a felújított gyülekezeti házért Apában

A gyülekezeti házuk felújításáért adtak hálát az Apai Református Egyházközség tagjai.

Vasárnap délután 16 órától Farkas Zsolt egyházkerületi közigazgatásügyi előadó tanácsos hirdetett Igét a János evangéliuma 20. fejezetének 19-től 21-ig terjedő versei alapján: „Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek! És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket.” Tudunk emberi cselekedetekről, melyek félelmet, gyászt, reménytelenséget vonnak maguk után. Amikor Isten cselekszik, a félelemből reménység lesz. Sokszor éppen a próbák által kerül hozzánk még közelebb. Jézus eljön a tanítványaihoz, de ehhez kellett egy hely is. Szükség van egy helyre, ahova Jézus eljöhet, de kell tudnunk, hogy Ő nem zárható falak mögé, velünk van a mindennapokban. Csak Isten útja járható! – fogalmazott az igehirdető.

Az igehirdetést követően Kiss Szabolcs házigazda lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet: „Szüntelen imádkozzatok! Mindenért hálát adjatok…” (1Thessz 5,17-18) „Az Ige fényében elmondhatjuk, hálásak lehetünk mindazért, amink ma van. Isten ajándéka ez. Az apostol felszólítása, hogy legyünk hálásak minden körülmény között így lesz valósággá. Apán, szórványban élő református magyarokként imaházunk megújulásáért adunk hálát ma.  2020 őszén a jégeső következtében megrongálódott imaház a beázás miatt szinte használhatatlan lett. A gyülekezet anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy önerőből a javítási munkálatokat gyorsan és hatékonyan elvégezhessük, ezért támogatási kérésünkkel a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez fordultunk segítségért. 2021 tavaszán a gyülekezet örömmel értesült arról, hogy a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap a Királyhágómelléki Református Egyházkerület segítségével teljes mértékben támogatja az imaház felújítását. A javítási munkálatok az építéshatósági engedélyek beszerzése után megkezdődtek és decemberben értek véget. Hálás szívvel köszönjük a Magyar Kormánynak és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek a támogatást és segítségnyújtást. Köszönjük továbbá a gyülekezeti tagok kitartó imádságát és adományaikat. A gyülekezeti házban adományozott televíziókat, elektromos orgonát, függönyöket.”

Dr. Király Lajos esperes a 133. zsoltár szaval köszöntött: „Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak! Olyan, mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, Áron szakállán, és lefolyik köntöse peremére;olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást az ÚR és életet örökre!” Esperes a prédikációra is visszautalva tett említést a hely és a közösség szükségszerűségére.

Kányai István a gyülekezet főgondnoka egy igeverssel köszöntötte a vendégeket és a gyülekezetet,  mely írva található a Királyok első könyvének 8 részében, annak 30 versében a következő képen: „Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, akik imádkozni fognak ezen a helyen. Hallgasd meg lakhelyedről, a mennyekből, és meghallgatva, légy kegyelmes!” Ma együtt adhatunk hálát, gyülekezetünk felújított imaházáért, a BETHESDÁÉRT, melyet gyülekezettünk közös erőfeszítéssel, épített meg 2011-ben. Majd 10 éven keresztül szolgálhattunk Urunknak és teremtőnknek, könyörögve és imádkozva gyülekezeti házunkban annak különféle alkalmain. Méltón nevéhez, melynek jelentése „irgalmasság háza” vagy „kegyelem háza.” Sajnos 2021-ben nehéz napok elé néztünk, ami jó volt elromlott, amit szeretünk, azt féltettünk, de tudtunk, hogy a mennyekből a mi Urunk meghallgatja imánk, és a nehéz napok között kegyelmes lesz hozzánk, hiszen ma gyülekezeti házunk újra tündökölhet, külső és belső felújítását követően. Ahol van munka, ahol van akarat, ahol van tenni akarás és összefogás, ott a segítség sem marad el. Köszönjük a püspökség segítségét, és a Magyar Kormány támogatását a kivitelezésben, azért hogy nekünk jövőnk legyen. Jövőnk akkor lesz, ha meg tudjuk óvni értékeinket, épített és szellemi örökségünket, ha összefogunk. Azt kívánom az Apai gyülekezet minden tagjának, hogy töltsük meg imaházunkat hittel, imádsággal és vidám gyermekzsivajjal. Azt kívánom, hogy adjon a Jóisten erőt, egészséget és adjon munkát, amelynek haszna, értelme és gyümölcse van.” – mondta gyülekezet főgondnoka.

Magyar Lóránd parlamenti képviselő is köszöntötte még a gyülekezetet: „Minden közösségnek szüksége van egy helyre, ahol a templomon kívül is összegyűlhet, ahol különböző rendezvényeken erősíthetik a hitüket, magát a közösséget, vagy nevelhetik a gyerekeket Jézus tanítása szerint. Öröm, amikor egy magyar közösséggel együtt ünnepelhetek, de még nagyobb öröm, amikor egy apró magyar közösség tud nagy eredményt felmutatni. Jó, hogy az apai reformátusok között is vannak, kik nem csak akarnak, hanem tesznek is. Mernek, dolgoznak és eredményt tudnak felmutatni, ahogy most is, amikor a gyülekezeti ház felújítását követően volt okunk az ünneplésre.”

Trandafir Vasile Radu polgármester is köszöntött. A gyülekezet kórusának és ifjainak szolgálatát öröm volt hallgatni. Isten tegye áldottá szolgálatukat a továbbiakban is! Az istentisztelet követően sor került az emléktábla leleplezésére is, majd szeretetvendégséggel zárult az esemény.

További képek az alábbi linken:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5035878443192255&type=3

Vélemény, hozzászólás?