Istenem, hallgass hívásomra…

Forrás: Harangszó
Megtartotta éves konferenciáját a Corpus Christi Ökumenikus Ifjúsági Szervezet. A találkozó témája a Keresztény lelkiség – az egység útja volt.

Nagyvárad egyik sajátos küldetést betőltő intézménye, a Posticum Kulturális Keresztény Központ adott otthont a november 11-14 között megrendezett konferenciának, amelyen Erdély különböző pontjairól érkezett kispapok és teológiai hallgatók vettek részt. Az ortodox, a római és görög katolikus, a református valamint az evangélikus egyházból érkező fiatalok célkitűzése az volt, hogy a rendelkezésükre álló napokon elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a különböző egyházak lelkiségi formáiról, s felfedezzék azokat az kapcsolódási pontokat, amelyek egyszersmind közeledési pontokként is szolgálhatnak az ökumenikus párbeszéd során. Ezt a célt szolgálták az elhangzott tudományos előadások, de ebben segítették őket az áhítatok és Várad felsorolt felekezeteihez tartozó templomainak magyarázattal egybekötött megtekintése is.
A találkozóra érkezőket már csütörtök este Csernák Béla református lelkipásztor, a Posticum elnöke köszöntötte, aki bevezette a fiatalokat a Posticum világába, feltárta előttük azt a szellemi és lelki missziót, amit ez a közösség megvalósítani igyekszik helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A latin „posticum” szó jelentése „hátsó ajtó”, amely kifejezi a szervezet azon szándékát, hogy a megszokottól eltérő utakat keressen és kínáljon fel mindazok számára, akik Istent és embertársaikat keresik.
A konferencia ünnepélyes megnyitójára november 12-én, pénteken reggel került sor a helyi egyházak képviselőinek részvételével. Az egybegyűlteket Nagy Norbert, a Corpus Christi vezetője üdvözölte, majd köszöntő beszédeket mondtak: Csűry István királyhágómelléki református püspök, Radu Rus, a Váradi Ortodox Püspökség általános helynöke, Szabó Ervin atya, aki Böcskei László római katolikus megyéspüspököt képviselte, Csabay Árpád evangélikus lelkész, valamint Marian Ember görög katolikus teológia tanár. A felszólalók közül többen is fontosnak tartották kiemelni az ökumenikus párbeszéd során végzett közös imádság és elmélkedés jelentőségét.
Az előadók a sokszínű lelkiség és az egységtörekvés közötti kapcsolatot világították meg sajátos látásuk szerint. Benkőné Dr. Zonda Tímea a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet evangélikus tanára A zsolozsmák, mint az ökumené lehetősége evangélikus szemmel című előadásában a zsoltározás ősi, közös hagyományára hívta fel a figyelmet. A zsolozsmát egyre több protestáns közösség kezdi ismét felfedezni. Nagy lehetőség az imaórák liturgiájának közös végzése, amelyben -az eucharisztikus ünnepléstől eltérően- minden keresztény teljes mértékben részt vehet – hagsúlyozta a tanárnő. Ezt a lehetőséget a konferencia résztvevői meg is ragadták, amikor az előadást követően a Posticum kápolnájában végzett kompletóriummal zárták a csütörtöki napot.
Péntek reggel Dr. Emil Ciora nagyváradi ortodox teológia tanár a lelki atya személyéről és annak az ortodox lelkiségben betöltött szerepéről értekezett. Előadásából kitűntek az ortodox és katolikus gyóntató atya valamint a protestáns lelkigondozó lelkipásztor közös tulajdonságai.
A találkozó egyik nóvuma volt, hogy idén külföldről érkezett előadója is volt a konferenciának. Dr. Peter-Ben Smit berni ókatolikus pap, az Amsterdami Szabadegyetem és a Berni Egyetem teológiai fakultásain tanít újszövetségi teológiát és ókatolikus egyháztörténelmet. A Corpus Christi rendezvényén The End of Early Catholicism – A starting point for Ecumenism? Development of Offices in Early Christianity as an Ecumenical Question címmel tartott érdekfeszítő előadást, amelyet tartalmas beszélgetés követett.
Geréb Miklós református lelkész és doktorjelölt Értelem és érzelem – az erdélyi református hívek részvétele az élet istentiszteletében című előadása feltárta a református lelkiség jellegzetességeit, de bemutatta azokat a problémákat is, amelyeket a puritanuizmus és főleg a racionalizmus okozott a református egyházban. Noha a református lelkiségnek ezeknek negatív hatásaitól a mai napig nem sikerült teljesen megszabadulnia, Geréb Miklós tartalmas előadása bőven kínált megoldási lehetőségeket is a felvetett nehézségek leküzdésére.
A szombati napot a konferencia résztvevői templomok megtekintésére szánták, melyek alkalmával lelkipásztorok mutatták be a különféle liturgikus tereket és a sajátos istentiszteleti módokat. Mindez hozzásegítette a Corpus Christi tagjait, hogy jobban megismerjék és megértsék egymás lelkiségének értékeit. Több félreértést és rossz képzettársítást sikerült ezáltal is kiigazítani.
A következő konferencia – a tervek szerint – Temesváron, 2011 áprilisában kerül megrendezésre, amikor is a társadalmi-gazdasági élet jelenlegi válságára adott különböző keresztény válaszok áttekintését tűzte ki céljául a Corpus Christi Ökumenikus Ifjúsági Szervezet.
Ne szűnjünk meg segítségül hívni Istent, és kérni Őt, hogy adja meg az Egyház teljes egységét!
Testvéri köszöntéssel,
Nagy Norbert
a Corpus Christi elnöke

Vélemény, hozzászólás?