Cs ry Istv n p sp k: Eml knap ut n az eml k vben

“…menj az n testv reimhez, s mondd meg nekik: Felmegyek az n Aty mhoz, s a ti Aty tokhoz, az n Istenemhez, s a ti Istenetekhez.” Elment a magdalai M ria, s h r l adta a tan tv nyoknak: “L ttam az Urat!” (J n.20,17-18)

A reform ci 500. eml knapj n is t l vagyunk. T bb tucat r s keletkezett azzal a jogos s megker lhetetlen k rd ssel, hogy mit hozott, s mik nt tov bb ak r az nnep m snapj n. Ilyen cikkekben sz lalt meg a keveset rem l v lem ny, az r k csal d st hordoz elm lked s, a nagy v rakoz s hangja, a felel s ket meghat roz kritika. Mindenikben van igazs g, j v ben hasznos that figyelmeztet s, viszont d nt r sze ezeknek a m veknek az emberi oldalon t rt n vizsg l d st, olykor er lk d st fogalmazza meg.

A reform ci k vetkez l p s n l nvizsg l b nb nattal, b nb n nvizsg latban Isten reform l l p s hez kell vissza rkezn nk. “Hiszen azt tartjuk, hogy hit ltal igazul meg az ember, a t rv ny cselekv s t l f ggetlen l.”(R m.3,28) Isten cselekszik mindenekel tt, mindenekfelett, s t mindenekut n is. Az ember hitv nys ga, mulaszt sa, tehetetlens ge elkeser t s elbizonytalan t is, ameddig nem tal lkozunk a hit felt tele mellett megigaz t Istennel. Ez rt minden reform ci Krisztus felt mad s ban, annak hit ben s az abb l sz rmaz bizonys gt telben keresend . A felt madt Asrral megsz nik a hal l t rv nye, a t rv ny v grehajthatatlans g nak nem szt terhe s a t rv ny megsemmis t hatalma felett nk.
“A n p, mely s t ts gben j r, nagy vil goss got l t.” ( zs.9,2) A messi s rkez se oszlatja a s t ts get. Krisztus a vil g vil goss ga j korszakot nyitott. A s t ts g korszaka a b n ideje, amely els sz leink esete nyom n a vil gra t rt s a hal l hatalm ba hajtott. Ennek a korszaknak J zus Krisztus felt mad sa vetett v get. Isten a hal lt s a velej r s t ts get letre s vil goss gra v ltotta. Az els d m s va t rt nete a m sodik d m s magdalai M ria nyom n teljesen megfordult. A megromlott emberi term szet az j sz v s j l lek birtok ban az j g s j f ld v rom nyosa lett. va az dent l t vol li tragikus sors t, M ria Krisztus zenet vel indul a tan tv nyok testv riv lett k z ss ge fel .
A felt madt Krisztus azzal kezdi az jj teremtett korszakot, hogy megb zza M ri t, hogy siessen az testv reihez. A felt mad s ut n el sz r az hangzik el teljesen j s csod latos hangs llyal, hogy a retteg tan tv nyok Krisztus tulajdonai. Az els igehirdet M ria, aki a tan tv nyok gy lekezet hez, mint Isten Fi nak testv reihez sz lhat. A meg j tott, az jj teremtett kozmoszr l az rt besz lhet nk, mert b r k ls s g ben v ltozatlan, de benne m r a testv reit megkeres , hal l felett gy zelmes Asr cselekszik. Az cselekedet nek semmihez sem hasonl that p ratlans ga teszi semmiv a mi nmegv lt st, nmegreform l st, nmegtart st c lz v zna s esetlen t rekv seinket.
Krisztussal val testv ris g nk titk t is ekkor hallja el sz r M ria. Az n Aty m, az n Istenem, a ti Aty tok s a ti Istenetek is! Aty nk s Isten nk Fia ltal gyermekeinek fogadott benn nket. Asjabb h r, amely a leg szint bb al zatra k sztet minket. Att l a perct l gyermekk nt j r az Aty t k vet ember, s megbotlik, de van ki felseg tse, aggodalmaskodik, de van ki megvigasztalja, er lk dik j sz nd kkal, de az ld s m gis fel lr l rkezik. Gy tr dhet nk a reform ci vfordul ja ut n azon, hogy mit kellene tenn nk, kiket kellene sz mon k rn nk, hogyan l tszana rajtunk az j ember, de nem felejthetj k el, hogy “… nem az , aki akarja, sem nem az , aki fut, hanem a k ny r l Isten .” (R m.9,16)
Mindenek ellen re a meg jult ember nem marad t tlen l. Ur t l feladatot kap, s engedelmess ggel tartozik. Az ember napr l napra n veli tartoz s t, de az j n vekedhet engedelmess ggel! M ri nak mennie kell, s el is indul. M g maradna, mint a tan tv nyok a megdics l s hegy n (Mt.17), de az al zatos, engedelmes igehirdet nek vinnie kell az g t, tolm csolnia kell Isten Szav t. A pr dik ci k t sz : l ttam az Urat! Az mondja, aki l tta az Urat, b r alig akart hinni a szem nek. Az mondja, aki m r tulajdona az Asrnak s Istennek gyermeke. Az mondja, aki hisz s kegyelmet kapott.

A reform ci eml k ve ut n mindenekel tt Krisztust l t hiteles igehirdet kre van sz ks g, Krisztust keres gy lekezetre. Az r k let kapuj t megnyit szeretet mindent jj tett, a mi szeretet nk szolg lata mindenekfelett erre tekint.

Nagyv rad, 2017. november 14. Cs ry Istv n

Vélemény, hozzászólás?