Kezdőlap / Napi Ige (oldal 40)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. május 6.

“Azért, testvéreim, nem a szolgáló, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.” (Gal 4,31) „A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad” – fogalmazza meg egyik énekünk, a kérdés ma is az: rabok legyünk vagy szabadok. Amig a másoknak való megfelelés ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 5.

                  “Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor…” (Gal 4, 18a) Azt hiszem, a keresztyén élet lényege nyer megfogalmazást ebben a rövid Igében. Mi más tehetné értelmessé, teljessé és boldoggá az ember életét, ha nem ez? Károli a buzgólkodni helyett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 3.

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 30.

„De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: „Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?” (Galata 2.14) Őszinteség ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 26.

“Péter pedig megfordulván, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeret,…  Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, vele mi lesz? Felele  Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!”  (Jn.21,20-22) Jézus követésre szólítja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 25.

“Monda néki : Legeltesd az én bárányaimat! Őrízd az én juhaimat!” (János 21:15, 16-b). Anyaszentegyház azért létezik, mert hirdettetik az evangélium. Az egyház nem kft, nem is gittegylet, a feltámadott Jézus teste, valóságos része az Isten Fiának, az Életnek. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 23.

„Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” János 20:30-31 A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 22.

“Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20,29) Boldogmondás ez: Isten nemcsak Tamást, hanem minket is a teljes boldogság felé akar vezetni. Jó-e az embernek kételkedni? Tegyük fel őszintén a kérdést! Nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 21.

“Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból.” (János 20, 9)     A keleti keresztyének így köszöntik egymást húsvét ünnepén: Krisztus feltámadt! A válasz erre: Valóban feltámadt!. Milyen szép, az őskeresztyének idejéből származó köszöntés ez! Kár, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 19.

“Elvégeztetett!” Jn. 19.30b „Elvégeztetett…” – Jézus utolsó szava a kereszten, aztán kileheli a lelkét, meghal… meghal az Isten Fia. De ez az „elvégeztetett” nem a film végen megjelenő felirat: The End, Fin, Fine, Konyec vagy Vége. Ez más… Egyszer olvastam ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 18.

“Kiméne azért Jézus töviskoronát és a bibor  köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Imhol az ember! ” (János 19:5) Az evangélisták Jézus életét belehelyezik a történelmi keretbe. Lukács evangélista Augusztus császár idejére teszi Jézus születését, a többi evangélium  Jézus halálát ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 17.

„Nálatok pedig az a szokás, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Erre mindnyájan kiáltoztak, és ismét azt mondták: Ne ezt, hanem Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt.” (János 18,39-40) Megszabadultunk. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 16.

“Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?” (János 18,29b) Minek a vád, ha már az ítélet korábban a zsidók részéről megszületett? Csak a gyávaság és felelősség áthárítása késztette a vezőtek arra, hogy Jézust meghurcolva valaki kimondja az ítéletet. Jézus ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 15.

“Péter ekkor ismét tagadott, és a kakas azonnal megszólalt.” (Jn 18,27) Péter nagyon magabiztos ember volt, legalábbis annak látszatát keltette. Többször kioktatta Jézust, helyreigazította, amit Jézus mondott. Általában meg volt győződve arról, hogy mindent jobban tud és tesz, mint tanítványtársai. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 14.

   “A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem ...

Olvassa tovább »