Kezdőlap / Napi Ige (oldal 198)

Napi Ige

2010. december 26.

Olvasandó: Zsid. 12, 1-11 „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére ...

Olvassa tovább »

2010. december 25.

Zsid. 11, 23-40 „Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.” (24-26. ...

Olvassa tovább »

2010. december 24.

“Hit által engedelmeskedett Ábrahám…” Zsidók 11:8a Az eget és földet teremtő Atya szólítja meg Ábrahámot, aki felismerve benne a legnagyobb hatalmat engedelmesen végzi azt, amit reá bíz. Az ígéret számára így hangzik: “fölviszlek téged (…) néked adom a földet.”Ez Ábrahám ...

Olvassa tovább »

2010 december 23.

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” Zsid 11, 6 Az előző öt versben ószövetségi személyek vannak felsorakoztatva: Ábel, Énók és Nóé. Velük ...

Olvassa tovább »

2010. december 22.

Zsid. 10. 19-39 „Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől” (22. vers) Karácsonyi készülődéseink között sok mindenről meg szoktunk feledkezni. Utolsó pillanatban jut eszünkbe, hogy valamit elfelejtettünk megvásárolni, valakinek nem készítettünk ajándékot, valamit ...

Olvassa tovább »

2010. december 21.

Zsid 10,1-18 „Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat” (Zsid 10, 18) Bűnbánati alkalmakon, amikor gyülekezeteinknek csak töredékével találkozunk, bizonyára mindnyájan elgondolkodunk: mit is jelent az embereknek a bűnbánat? Ők hogyan készülnek az ünnepre, az úrasztalánál való ...

Olvassa tovább »

2010. december 20.

„… elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” Zsid 9, 27 Egy anekdota szerint egyszer egy lelkipásztor temetésen a következőt mondta: „Kedves testvéreim, mindnyájan meg fogunk halni… lehet, hogy még én is.” Viccet félretéve, ez valóban igaz ...

Olvassa tovább »

2010. december 19.

Kit várunk? Olvasandó: Zsid. 9, 1-14 „Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével ment be egyszer s ...

Olvassa tovább »

2010. december 17.

„Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített. Minden fõpap ajándékok ...

Olvassa tovább »

2010. december 16.

„Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, A kinek nincs ...

Olvassa tovább »

2010. december 15.

Zsid 7, 1-10 Mert a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leverésébõl visszatérõ Ábrahámmal találkozván, õt megáldotta… (1.v.) A bonyolult szerkezetű, barokkos fordítású gondolatsor három kulcsszava: Melkisédek, Ábrahám, Jézus Krisztus. Melkisédek ószövetségi papkirály: „a béke ...

Olvassa tovább »

2010. december 14.

“…erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpitnál…” (Zsidók 6: 18-19). Eskü és ígéret, mindkettő ugyanarra az egyetlen tényre vonatkozik: a hűségre. ...

Olvassa tovább »

2010. december 13.

Zsid 6, 1-12 „Mert a föld, a mely beissza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől; A mely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége ...

Olvassa tovább »

2010. december 12.

„Erről nekünk sok mondanivalónk van, mert nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán, már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van ...

Olvassa tovább »

2010. december 11.

Zsid. 5,1-10. “Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet.” (8. vers) Az ember engedetlensége következménnyel járt és jár. A szülés fájdalma, a verítékkel megszerzett kenyér, a végtelennek tűnő harc a Gonosszal, mind megérdemelten van jelen az életünkben. Milyen ...

Olvassa tovább »