Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Beszámoló a harmadik koltói presbiterképzésről

Beszámoló a harmadik koltói presbiterképzésről

,,Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. ” (János 6.54) Harmadik alkalommal gyűltek össze a Nagybányai Református Egyházmegye lelkipásztorai, presbiterei és diakónusai a Koltón tartott képzésre, ahol a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzorai tartottak előadásokat. – tudtuk meg  Tar Csaba presbitertől.

A képzésre szép számban megjelenteknek Nt. Tasnádi András Zsolt Nagybánya-Újváros lelkipásztora János evangéliumának 6/56-58 versei alapján hírdette Isten igéjét. Kiemelte azt, hogy Jézus magát nevezi élő kenyérnek. Ő az a  kenyér, amit mindennap elfogyasztunk, soha el nem fogy, szervezetünkben eggyé lesz velünk, életünk szerves részévé válik. Jézus így  kér bennünket, hogy az Ő igéjével éljünk, Ő legyen a mi táplálékunk. Jézus  Krisztus tápláló balzsam és az úrvacsorában válik valóra, mert ott valóban esszük az Ő testét és ezért éljünk vele.

         Lakatos Nella elnökasszony köszöntötte Dr. Füsti–Molnár Szilveszter rektor úrat és Nt. Pásztor Gyula lelkipásztort Sárospatakról, Váczi Gábort, a Magyar Református Presbiteri Szövetség titkárát, a megjelent lelkipásztorokat, presbitereket Pál Rómaiakhoz írott levelének 10/17 versével ,,A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által”, kiemelve azt, hogy az embernek hinnie kell mindig valamiben és a hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mi Jézus Krisztus tanításaiban higgyünk, mert  ,,Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki bennem hisz élni fog, ha mindjárt meghal is. És aki él és hisz nem fog meghalni soha” – mondta Jézus.

      Dr. Füsti-Molnár Szilveszter rektor úr hitismeretről tartott előadást. A hit Istentől jövő kegyelmi ajándék, Istennek megszólító válaszaként szól a hit szava, ami a hitvallás legfontosabb meghatározója. A  református egyház alapvető hittételeit a Heidelbergi Káté tartalmazza, ami magyar nyelven 1577-ben jelent meg először  és fontos üzenete van a mának is. A Káté zseniálisan megfogalmazott  iránymutatást nyújt nekünk a mai életben. A rektor úr ismertette  a Káté három részét:

  1. az ember nyomorúságáról, arról hogy bűnösek vagyunk és egyszer meg kell halnunk.
  2. az ember megváltásáról, arról hogy  Jézus Krisztust bűneinkért való szenvedésével nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerzett.
  3. a háládatosságról, ide tartoznak a jó cselekedetekkel kapcsolatos kérdések. A Káté beszél a bűnről, ami kizárólag az ember felelőssége és annak következményei soha  nem maradnak el, az Atyaistenről, a Fiúistenről, a Szentlélekistenről, a sákramentumokról. Beszélt az egyházról, ami gyülekezeteinkben él és egy eszköz, amiben nélkülözhetetlen a Szentlélek hatalmassága, mert  Szentlélek nélküli egyház nem egyház. Fontos a sok társadalmi misszió, ami az egyház keretében működik, hangsúlyozza az imádság fontosságát, mert  az az erőforrás, ami Istenre való odafigyelést igényel.

      Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor Az imádság, mint szolgálat  címmel tartott előadásában elmondta, hogy az imádság egyfajta ősi ösztön, vallásos, rituális cselekedet, aminek tartalma elveszett, de vágya megmaradt, Isten gyermekeinek a mennyei Atyával való megbeszélése, Isten és ember közti megbeszélés. Imádkozni tanulni kell. Az imádság a közeledés azon formája, amivel közeledünk Istenhez  és alapvetően bizalmi kérdés. Az imádság szolgálattá válik ott, ahol az egész gyülekezet együtt könyörög, imádkozik. Az imádságnak nagy ereje van, az igaz ember buzgón könyörög, imádkozik. A presbiter mindig  az Úrra nézzen és a másokkal való beszélgetéskor is igyekezzen ott látni azt az Urat, akivel közösséget vállal, mert aki Krisztussal beszélget maga is Krisztus képévé formálódik.

      Az énektanítást Nagy Emese Nagybánya-Óváros kántora végezte. Köszönjük a lelkipásztor, az előadók, a kántor szolgálatát és kívánjuk Isten gazdag áldását életükre, munkájukra.

           Folytatás február 23-án!

Szóljon hozzá