Áldásos gondolatok Csengerbagos és Szamosdob imahetéből

Mészáros Mihály szamosdobi lelkipásztor számolt be lapunknak Csengerbagos és Szamosdob imaheti alkalmairól. Az alábbiakban az ő gondolatait olvashatják:

Imahéten elhangzott áldásos gondolatok CSENGERBAGOSON és SZAMOSDOBON: Vezérgondolat: ’’Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”5Móz 16,18-20 Éljünk az elhívatáshoz méltó életet a hit nagykorúságában és egységében. Gondoljuk meg, hogy milyen ‘’Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)

„… érjétek be azzal, amitek van…” Zsidó 13,5.15. versek alapján buzdított Istenünk a szeretetre és tiszta életre, a hálaadásra, az Isten gondviselő jóságáért. Sokszor legtöbbször az foglalkoztat bennünket, amink nincs másokhoz viszonyítva. Szükséges lenne arra összpontosítanunk, amink van és azzal megelégedni azért hálát adni! Hisz Krisztusban mindent megkaptunk, amire szükségünk van. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel! Krisztusban megkaptuk az igazságot, a szentséget, az üdvösséget, a nyugalmat, a békességet, az örömet stb.

Ám 8,4-8 alapján, szólt hozzánk az Úr. A csaló kereskedők ítélete, akik mások becsapására, kizsákmányolására törekedve, akarnak nyerészkedni, a szegényeket apró pénzen megvásárolni, tönkretenni. Istenünk elítéli az ilyen magatartást, nekünk az Ő gyermekeinek is a ma társadalmában, el kell ítélnünk a hasonló dolgokat, és igaz becsületes, szorgalmas munkás életet kell élnünk! Arra kell törekednünk, amit az első keresztyének életében, figyelhetünk meg az AP. CSEL 2. részében, mindenüket, ha kellett eladták, hogy egymás terhét hordozva, közösen részesüljenek eledelben örömmel és tiszta szívvel! Az embervilág társadalma ma is sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését! Isten azonban az örömhírt és a szabadságot az Úr kedves esztendejét akarja felhozni a szegényekre és a nyomorúságban élőkre.

Pénteken sorra került a nőszövetségünk zászlaján levő ige is. A Seregek Ura Jahvéé Cöbáót, minden földi és mennyei seregek feletti Úr az Isten. A Sámuel első könyvében először Anna szólítja ilyen nevén az Urat! Ő hív a maga seregébe, katonának szolgálatra, harcra a lelkek megmentéséért! Menjetek, el széles e világra tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kinek vagyok, a seregében kinek vagyok a katonája? Jézus egy örök életre elválasztott sereget gyűjt, tagja vagyok e már? Milyen jó, hogy már az ő seregéhez tartozhatunk, de ha még nem álltunk be seregébe ma is újra megszólít, hogy döntsünk a seregébe való belépésünk mellett! Kiképzésünkkel foglalkozik az Úr, és fegyverzetbe szolit. Engedem-e, hogy kiképezzen? Nagydolog a Seregek Ura seregében tartozni! Harcold meg a hitnek szép harcát és nyerd el az örök életet, amelyre elhívattál! Sokszor a viselkedésünkből látszik, kinek a seregében tartozunk. Néha Isten seregében néha elbukunk, mintha az ördög uralkodna rajtunk, mindez a bűn természete miatt van így lásd a Róma 7. r.

Mikeás azt írja, Ne örülj én ellenségem, mert bár elestem, de felkelek, mert az Úr felsegít engem! Milyen jó, hogy van, bocsánat van újrakezdésre lehetőségünk, és hogy a végső győzelemre elsegít maga a Seregek Ura, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Aztán a hitünket is az Ige tükrében szemléltette az Úr, a föníciai asszony hitéről azt mondta az Úr, hogy nagy. De milyen az én és a te hited? Hallottuk, hogy mire kell, irányuljon nekünk, bűnös embereknek a hite, elsősorban Jézus Krisztusra! Hallottuk a hit meghatározását a Zsidókhoz irt levél 11,1 alapján és hallottuk a Heidelbergi káté magyarázatát az igaz hitről. Vasárnap a befejező alkalmon a Zsoltáros bizonyságtételét hallottuk, hogy számára Isten a világosság, a segítség és az életének az ereje, ezért nem kell félnie sem rettegnie senkitől. Számunkra kicsoda Isten? A zsoltáros bizonyságot tett, hogy ő az ellenségektől körbevéve is felemelt fővel jár, mi tudunk e hasonlóan élni, hogy ne az ellenségeinkre rossz akaróinkra fókuszáljunk, hanem Istenre! Az Úristen szeretné, ha mind világosságban járnánk és elhagynánk a sötétség cselekedeteit és helyette a fény hordozóivá lennénk!

A keresztyén ember élete egyre világosabb kell, legyen, egészen a teljes délig, Isten ezt akarja, hogy életünk, szívünk minden részét betöltse Krisztus a világ világossága és valósággá lenne az 1 Péter 2,9 kijelentése! ’’Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;’’ Erre segítsen mindnyájunkat az Úr.

Vélemény, hozzászólás?