Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. november 12.

Velünk az Isten – 2019. november 12.

“Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát;” (1Thessz. 1,2-3)

Nagyon kedves megszólítással találkozunk a levél bevezetőjében, amelyben az apostol nemcsak arra figyel, amit testi szemmel láthatunk, hanem úgy tekinti a közösséget, mint amelynek léte az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban van. Az apostol ugyanakkor háláját fejezi ki a gyülekezet iránt, amelyben társaival együtt “mindenkor” és “szüntelenül” imádkoztak a gyülekezetért, annak minden tagjáért. Számára a gyülekezet nem “vallásos tömeg,” nem személytelen kollektivum, hanem őszinte testvéri közösség. A jó Pásztor ismeri az övéit, nevükön szólítja őket, így Pál apostol is szinte egyenként emlékezik meg a gyülekezet tagjairól. Mi is tagjai vagyunk egy közösségnek. Mi hogyan viszonyulunk a gyülekezeti tagokhoz? Imádkozunk érettük naponta? Ma még nem késő, tegyük meg! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá