Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. július 1.

Velünk az Isten – 2018. július 1.

„Végezzen engesztelést a szentek szentjéért és a gyülekezet sátráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is végezzen engesztelést. Örökkévaló rendelkezés legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izráel fiainak minden bűnéért. És úgy cselekedtek, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek. (3Móz 16,33-34)

Olvasandó 3 Móz.16

Mózes Harmadik Könyve a Szentélyben lakó Istenhez való közeledés útját tárja elénk.

A BÜNESET óta eltávolodott a teremtmény Alkotójától, Istentől. A BÜN megrontotta Istennel való kapcsolatát az embernek. Az életünkben jelenlévő bún száműz bennünket Isten világából és száműzte Istent a mi világunkból. A BÜN hitszegés, engedetlenség Istennel, Életünk Alkotójával szemben. A Biblia szerint éppen az a szörnyű félreértés, hogy az emberek azt gondolják, hogy el tudják dönteni azt, mi a jó és mi a rossz. Az 1 Móz. 3-tól mostanig, máig az ember abban a tévhitben él, hogy Teremtője nélkül megtalálhatja a jó útat. S az ember elsodródott és elidegenedett az Istennek tetsző élettől./Ef.4,18/ Az Istentől való elszakítottságunk ugyanúgy bún és büntetés.

Isten Szövetségének népe tudta ezt, mikor az Engesztelés Kegyelmét megragadva elfogadták Uruk közeledését.

A zsidó naptár szerinti 7. Hónap 10. Napján a NAGY ENGESZTELÉS ÜNNEPÉN a főpap engesztelést szerzett Izrael fiainak tisztátalansága, vétkei miatt. Minden évben ezen a napon és csak ezen a napon a főpap egy bikát áldozott a saját maga és a papság bűneiért és egy kost az egész nép bűneiért. Ezeknek vérével bement a Szentek Szentjébe, a kárpiton belül meghintette a frigyláda tetejét és ezzel szerzett engesztelést.

Ez a szövetség nem törölte el a bűnöket, a lelkiismeret sem tisztult meg általa és azt sem tette lehetővé, hogy a nép tagjai belépjenek a Szentek Szentjébe. A kárpit elrejtette Istent. Csak a főpap mehetett be évente egyszer, senki más. A szentségben lakó Istenhez vezető út le volt zárva. Lelkiismeretüket tekintve nem lehettek tökéletesek a bikák és bakok vére által. Ezek csak ideiglenes és jelképes rendelkezések voltak, amig Isten el nem kezdte az igazi munkáját, hogy teljesen és örökre elvégezze azt Jézus Krisztus Engesztelő Áldozatában, a Bünnélküli Főpap áldozatában. A könyv azokkal az áldozatokkal kezdődik, amelyek Krisztus egyetlen és tökéletes áldozatát jelképezték. Minthogy ezek az előkép jellegü áldozatok mutatják be Krisztus művének különféle jellemvonásait, fontosak nekünk.

Miért érdekes ez számunkra?

Hogyan lehet Istenhez közeledni? Miként lehet megszabadulni a tisztátalanságtól? Hogyan lehet megtisztítani lelkiismeretünket? A mi kérdéseink ezek?! A mi hiányosságaink. A mi bűneinkről van szó, bűnünkről és büntetésünkről, az Isten hozzánk való közeledéséről, az Új Szövetségről: JÉZUS KRISZTUSBAN. Az Isten Szeretetébe való megérkezésünkről Jézus Krisztusban. Az Ő kereszten kinyújtott keze az Atya kezét fogja, a másik pedig minket fog.

A mi URUNK JÉZUS KRISZTUS a városon kívül bemutatta az áldozati cselekményt , a meghasadt kárpiton keresztül az Atya színe előtt megjelent engesztelésért. A meghasadt kárpiton és egeken keresztül ment be és ott van érettünk Isten előtt. Nem idegen vérrel, saját vérével szerzett engesztelést! A Kolossé levél szép metaforája szerint Jézus Krisztus keresztjére szegezte Isten az ellenünk szóló kézírást!

Kisértések között élünk, szavainkkal megsérthetjük egymást, akár halálosan is, Istent megszomoríthatjuk törvényszegéseinkkel. A bün jelentkezik életünkben és sebezhet, de többé nem árthat. Lelkiismeretünk vádjai alól Krisztus áldozata felmentett. Szabaddá tett és látóvá, a Mennyek Országába belátóvá! Szentlelke megcselekedheti velünk, hogy vágyunk támadjon az Úr Parancsolatai szerint való életre! Hogy egyszer minden a helyére kerüljön.

Isten ma az Ő Igéje által rádöbbenti a keresztyén gyülekezetet arra, hogy bűneinket naponként bűnbánatban, ahhoz a Jézus Krisztushoz vigyük, Aki bement Isten színé elé a Mennybe.

Szabad utunk van Krisztus által Istenhez a Mennyei Szentélybe. Tökéletes szabadsággal megyünk Istenhez, ahol az Ő szentsége lakik, és ahová nem juthat be semmi, ami ellentétes az Úrral. Milyen áldás és biztonság ez. Tökéletes Kegyelem! Egyedül Krisztusért!  Ezért magyarázza ezt a rész a szentiró a Zsidókhoz írott levél 9-ik részében. Ezért a Hit és Reménység Igéje ez!

Jöjj a Szentek Szentjébe,

Jöjj az Ő jelenlétébe,

A Bárány Jézus Vérén Át,

Imádd Istent a Trónjánál.

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá