Újraválasztott vezetőség a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségében

A Németi Református Egyházközség templomában tartották a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáját. Mintegy száznyolcvan presbiter vett részt az alkalmon, amely egyúttal tisztújító gyűlés is volt.

Szombaton délelőtt 10 órától Kiss József házigazda lelkipásztor, az egyházmegye főjegyzője hirdetett Igét, biztatva a jelenlevőket, abbéli örömének hangot adva, hogy ilyen sokan elérkeztek az alkalomra, aminek oka: életük Krisztus. Dr. Király Lajos esperes Máté evangéliuma 6. részének 6. versével köszöntötte a gyülekezetet: „Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván”. Az elöljáró elmondta: az internetes keresőmotorok elárulják a digitális lábnyomainkat, többek között a keresőszavaink előfordulását, melyek arról árulkodnak, hogy az „öngyilkosság” szó éjjel 0 óra 36-kor ér a csúcsra és reggel 9 óra körül írják be a legkevesebben. 2-4 óra között írják be a „nagy” kérdéseket: „Mi a tudat?”, „Létezik-e szabad akarat?”. Az „ima” keresőszó hajnali hat előtt tetőzik, amely arról árulkodik, hogy nagyon sok ember napja imádsággal kezdődik. A pandémia idején, amikor az otthonaink és a templomaink ajtajai bezárultak, legtöbben azt hitték, hogy ez a semmittevés időszaka. Azonban ekkor is lehetőségünk volt az imádkozásra, – ahogy Jézus megfogalmazta -, a „belső szobánkban.” Az elöljáró köszönetet mondott a lelkipásztoroknak, a gondnokoknak és a presbitereknek, hogy a mentálisan is megterhelő, elmúlt időszakban imádságos lelkülettel álltak az egyházközségek élén. Az esperes külön köszöntötte Illés Jenőt, a Presbiteri Szövetség elnökét, akinek az egyházmegye nevében egy emlékplakettet adott át, melynek szövege: A SZATMÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE HÁLÁS SZIVVEL KÖSZÖNI MEG ILLÉS JENŐ PRESBITERI SZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK ÁLDOZATOS FÁRADOZÁSÁT EGYHÁZA IRÁNT. ISTEN GAZDAG ÁLDÁSA KISÉRJE ÉLETÉT, SZOLGÁLATÁT! SZATMÁRNÉMETI, 2O22. FEBRUÁR 19.

Máthé Róbert pszichológus, vetési lelkipásztor tartott előadást A presbiter, mint kapcsolattartó a gyülekezetben címmel. Az előadás bevezetőjében a Bibliában megjelenő szervezeti formákat mutatta be, majd a szervezet alapfeltételéről a kommunikációról szólt. A presbiterek közvetítő szerepe a lelkész és a gyülekezet között fontos a programszervezés és az adminisztráció területén is. A gyülekezeti tagokat közvetlenebbül tudják megszólítani, továbbíthatják a hirdetésben elhangzottakat, megoszthatják a közösségi oldalakon a közvetítéseket, elmondhatják személyesen is saját tapasztalataikat az istentisztelettel kapcsolatban. Ugyanakkor a lelkipásztor felé is kommunikálhatják a gyülekezet kéréseit, felhívhatják a lelkész figyelmét fontos dolgokra. A lelkész számára a dicséretet, a jó visszajelzést is szabad jelezni, így segítik a lelkészt, hogy elkerülje a „burn out”- ot, a kiégést. A szervezeti élet elképzelhetetlen konfliktusok nélkül. A gyors környezeti változások, új technológiák bevezetése, vezetőváltás mind úgy mennek végbe, hogy egyes személyek érdekeit sértik. Konfliktus akkor keletkezik, ha egy személy vagy egy csoport úgy érzi, hogy valamely más személy vagy csoport valamely fontos kérdésben céljait meghiúsítja. A felek saját érdekeik elérésére és mások érdekeinek meghiúsítására törekednek. A konfliktus olyan feszültség helyzet, amelyben két vagy több személy megpróbálja a látszólag teljesen összeegyezhetetlen álláspontjait összeegyeztetni. A konfliktus lehet konstruktív és destruktív. A presbiter jelen van, mint konfliktusközvetítő, – kezelő presbitertársak között, családok vagy gyülekezeti tagok között, lelkész és gyülekezet között. A kommunikáció és a közbenjárás krisztusi szerepvállalás. Krisztus az Isten szeretetét kommunikálja, kijelenti: „Nekünk azonban Isten kijelentette a Lélek által, mert a Lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is.” (1Kor 2,10) Közbenjárónk megbékít az Istennel: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” (1Tim 2.5)

Az előadást megköszönve Illés Jenő a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke köszöntőjben elmondta: „Hat évvel ezelőtt elhatároztam, hogy Isten segítségével és a magam legjobb tudása szerint tisztelettel és alázattal fogom végezni munkámat. Egyházmegyénk minden egyes tagja iránt tisztségre, korra és nemre való tekintet nélkül, elhatároztam, hogy mandátumom ideje alatt meglátogatok minden egyházközösséget, függetlenül annak nagyságától, amit Isten segedelmével meg is tettem, jó gazda módjára meglátogattam minden gyülekezetet köszöntve egy- egy bibliai igeversel a lelkipásztort és a gyülekezetet… Idősödő korom miatt még egyszer hálát adok Istennek, hogy ezekhez a feladatokhoz, amellyel megbízott, adott erőt és egészséget megértő és segítő feletteseket és kollégákat valamint hűséges megértő hitvest. Most pedig amennyiben Isten is úgy rendeli és önök továbbra is bizalmat szavaznak személyem iránt még egy mandátum erejéig vállalom ezen tisztség betöltését szolgálva továbbra is tisztelettel és alázattal Isten Anyaszentegyházának és egyházközösségeinknek, Amennyiben nem, akkor kívánom, hogy az elkövetkezőkre tekintve olyan utódot válasszon ez a közösség, aki továbbra is tisztességgel és becsülettel fogja tovább vinni ezt a szép tisztséget munkája által  gyarapítva a presbiterek épülését, hogy hasznos tagjai és kiszolgálói legyenek Isten anyaszentegyházának.” – mondta Illés Jenő.

Tóth András a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke köszöntőjében elmondta, az egyházkerület legnépesebb konferenciáit ebben az egyházmegyében szervezik. Ezt követően levezette a választói közgyűlést, ahol visszaválasztották Illés Jenő presbitert. Alelnök maradt dr. Puskás Csaba az egyházmegye főgondnoka, titkár Tatár Miklós. Közgyűlési tagok: Egyedi Jenő, Fülöp József, Balázs Bandi István, Nagy Attila, Bálint Zoltán, Póti Dániel. Póttagok: Balogh Ákos, Kánya István, Tar Csaba. Isten áldása kisérje munkájukat!

Az alkalom jó hangulatú szeretetvendégséggel ért véget a Németi Református Egyházközség gyülekezeti házában.

Vélemény, hozzászólás?