Kezdőlap / interjú / Szolg lni, de nem szolga lenni! – Interj Forr L szl egyh zker leti f jegyz vel
[*~ alt *]

Szolg lni, de nem szolga lenni! – Interj Forr L szl egyh zker leti f jegyz vel

Forr L szl 1998 ta szolg l a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let p sp ks g n. Tapasztalatait ett l az vt l az Egyh zker leti K zgy l snek k sz nhet en f jegyz k nt rt kes theti.

Hab r sokan ismerik m r egyh zker letben, m gis r vid bemutatkoz sk nt mit mondana el mag r l?

Csal dos ember vagyok. H rom iskol s gyermekem van, feles gem a Partiumi Kereszt ny Egyetemen oktat. Hegyk zkov csiban lelkip sztork nt, a gy lekezeti munka mellett pedig f jegyz k nt szolg lok. Sz kelyudvarhelyr l sz rmazom, tulajdonk ppen n m g a teol giai esztend k ta a Kir lyh g mell k k tel k be ker ltem. Sz kelyf ldi sz rmaz som mindig egy kellemes eml k, de magamat kir lyh g mell kinek tartom, mivel minden szolg latomat itt v geztem.

Sz kely virtus Kir lyh g mell ken?

A virtust t lj k meg azok, akik ismernek. Tudom azt, hogy a reneg tok “rosszabbak”, mint az itt sz letettek. Tartom azt, hogy n egy “harap s” kir lyh g mell ki vagyok.

Hegyk zkov csiban mi ta szolg l?

ppen most lesz tizen t esztendeje. Ez egy igen rdekes gy lekezet Hegyk z d lnyugati cs csk n, Nagyv radnak a t v n, benne is van a Metropolisz vezetben k zigazgat silag, viszont a k rnyez telep l ssekkel ellent tben nincs identit sv lls gban, hogy v ros vagy falu. Ez megmaradt falunak. S t egy z rt, hagyom nyos k z ss g s nem kis el gt tellel mondhatom el, hogy az eg sz Hegyk znek az egyik leg sszetart bb k z ss ge s gy lekezete. Ezt az rt mondom ilyen k nnyed n, mert nem az n rdemem. n ezt gy kaptam, egyszer en ilyen a lelk let.

A p sp ks gen f jegyz rnak m r tapasztalata van. Mi volt eddig a feladata itt?

Azt hiszem, a p sp k ron k v l n vagyok itt a legr gebbi motoros. 98 ta szolg lok itt: tizenk t esztend n t k zigazgat si tan csosk nt. 2010-ben ezt a szolg latot Farkas Zsolt vette t. Ekkor n kaptam egy kedves s sz p megb zat st: ez a k rh z gy nek el mozd t sa, illetve szervez se, amellyel hossz id ta foglalkozunk, gy tr d nk, hol el bbre jutunk, hol vissz bb vetik a k rd st.

Hogy ll a korh z gye most?

Jelen pillanatban ott lln nk a rajt el tt. Kellene nekifogni p tkezni, de erre n zve nincs korm nyhat rozat. Nemr g voltunk p sp k rral az eg szs g gyi llamtitk rs gon, v gigbesz lt k a k rd st. A teljes magyar eg szs g gy reformja egy vvel el van tolva, tekintettel arra, hogy eg sz egyszer en a migr nsok elvitt k a r val t. Tulajdonk ppen mi j l llunk ebben a k rd sben, hiszen ny ron a magyar korm ny hivatalosan be is jelentette, hogy Erd lyben k rh z p l. Itt r jelentkeztek a marosv s rhelyiek s a cs kszeredaiak. Ezt a k rd st siker lt megnyugtat m don rendezni, gy rzem, hogy nek nk ll a z szl , viszont egyszer en h ztart si, be nem kalkul lt gyek miatt kellett tolni. Felt telezhet m don a magyar eg szs g gy reformja nem halaszthat el t ls gosan a t voli j v be. Az Erd lyben meg p tend k rh z a magyar eg szs g gy reformj nak farvizein k pzelhet el. gy k tve vagyunk, de rem ny van, s t meg vagyok gy z dve arr l, hogy k rh z lesz. Ett l kezdve ez m r csak id k rd se.

A p sp k r lma, amit beiktat s n fogalmazott meg, az n lma is. A f jegyz nek, ily m don p sp khelyettesnek lehetnek m s lmai, elk pzel sei is, vagy azt kell, tegye, amit a p sp k elk pzel?

Mindenekel tt az a feladata, amit a p sp k r oszt, de nagym rt kben a f tisztelet rt l n szabad kezet kaptam. Mindaddig, m g ez m sk pp nem alakul, a k rh z gye marad sz momra a legfontosabb.

Mi a feladata az egyh zker leti f jegyz nek? Hogyan n znek ki a munkanapok?

T bb rendben lehetne err l besz lni. Most ppen lesdr l rkeztem, ahol a Kir lyok, fejedelmek tja m helykonferenci t tartottuk meg. Bihari s rmell ki telep l seket szeretn nk ide felf zni, amelyeknek valamilyen form ba k z k van Bocskaihoz, a ROHU p ly zati renden bel l, amely most m r lehet v teszi az infrastruktur lis fejleszt seket is. Mostan ban sokat foglalkoztam az iskol ink k rd s vel is. Egy tan gyi t rv ny m dos t s t is szorgalmazzuk, amely lehet v teszi p ld ul azt, hogy a nagyv radi Lor ntffy iskol hoz az rmih lyfalvi iskol t tudjuk hozz csatlakoztatni. Mivel az nkorm nyzatok tartj k fenn az iskol kat, nem lehets ges az, hogy ily m don a nagyv radi nkorm nyzat fenntartsa az rmih lyfalvit. A jelenlegi t rv ny nem ad erre megold st, ezen szeretn nk v ltoztatni, mert fontos a megmarad sunk rdek ben, hiszen Szatm rhoz s Zilahoz is csatlakozhatn nak ily m don nagyobb magyar telep l seken l v iskol k.

Ha j l tudom, n az egyh z k z leti megjelen t s vel is foglalkozik.

Nemr g Nagyk rolyban a polg rmesterekkel s k pvisel kkel lt nk ssze, ahol kimondtuk: mi az, amit az egyh z elv r a politikumt l. Igaz, ennek vannak ilyen kellemetlen mell kz ng i s h tul t i, hogy azt mondj k, a p sp k eladja az egyh zat az RMDSZ-nek. Nem err l van sz , hanem arr l, hogy egyszer en v ge kell, legyen a sz th z snak, s mindez a gy lekezeteink rt t rt nik.

Egyh z s politika milyen viszonyban kellene, hogy legyen egym ssal?Fel kell v llalnia az egyh znak a magyar megmarad s k rd s t?

Fel kell v llalni, ez nem is k rd s. A megmarad sunk, az egyh z megmarad sa is ez valamilyen szinten. A m sik, ami igaz n megosztja az egyh zi k zv lem nyt az, hogy benne kell lenni a p rtpolitikai letben vagy sem? Napi szinten nem is k v nunk benne lenni, elvi szinten m rpedig benne akarunk lenni s b rki b rmit mond, tudom sul kell venni, a rendszerv ltoz s ut n huszon t vvel sem jutottunk el oda, hogy az egyh zunk n ll tudjon lenni. Egyszer en a restitutio sincs befejezve. Nem tudunk teh t jobbat kital lni, mint sz vets geseket keresni ahhoz, hogy c ljainkat megval s tsuk. n csak helyeselni tudom a p sp k r egy rtelm kijelent s t, miszerint az egyh zker let sz m ra term szetes sz vets gesk nt jelenik meg az Anyaorsz g r sz r l a FIDESZ, helyi szinten pedig az RMDSZ. Egyszer en nincs m s. Azt n lehet vitatni, hogy ezen politikai alakulatoknak egyes szerepl i j k, rosszak, hitv nyak, gazemberek- Nek nk azokat a sz vets geseket kell megtal lni, akik hivatalukn l fogva seg teni tudnak.

Hogyan n z ki a p sp ks g szemsz g b l Kir lyh g mell k? Az elm lt s a r nk k vetkez id szak is a lehet s gek korszaka. M g is azt l tom, hogy fogyunk.

A fogy st, mint t nyt k t s kon lehet rtelmezni. Az egyik ltal nos, egyh zi szolg lat min s g t l f ggetlen l t rt nik. A fiatalok elmennek k lf ldre, a gyermekek nem v llal sa- Ett l k l nbonthatjuk azt, hogy a meglev gy lekezeteink ne vil giasodjanak el, ne r ljenek ki a templomok. Sok olyan gy lekezet nk van, amely megt lti a templomot, megval s t saik pedig jelzik az p l st. Ez nem szemf nyveszt s, s nem n ltat s. Ha a gy lekezeteink llapot t elv lasztjuk az ltal nos fogy st l, akkor teljesen m s k p alakul ki. n azt mondom, hogy a szolg latok min s g t tekintve, t n egyik legjobb az egyh zker leteket tekintve a kir lyh g mell ki. Mondom ezt az ltal nos templomi jelenl tre is s az anyagi tehervisel sre vonatkoztatva is. Az egyh ztagok nem, de a gy lekezeteink ugyanis tizedfizet gy lekezetek, hiszen a k zponti j rul kba az egyh zad k tized t teszik be.

Milyen gondolat ment n m k dik a f jegyz r? Mi az alapelve?

Szem lyes k rd s, de engem mindig ez vez rel, el ttem ott lebeg: SZOLG LNI, DE NEM SZOLGA LENNI.

R.E

Szóljon hozzá