Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szaval versenyt tartottak a Reform tus Gimn ziumban
[*~ alt *]

Szaval versenyt tartottak a Reform tus Gimn ziumban

Forr s: szatmar.ro

Cs t rt k d lut n jra sszem rt k tud sukat a r gi legtehets gesebb szaval i, ugyanis imm r nyolcadik alkalommal rendezt k meg a Reform tus Gimn ziumban a Mihai Eminescu el tt tisztelg szaval versenyt.

Hogy a verseny m r r g tl pte a Refi, mi t bb, a munic pium hat rait is, mi sem bizony tja jobban, minthogy id n is t bb megye iskol i k pviseltett k magukat a versmond versenyen. A legmesszebbr l a sepsiszentgy rgyi s a marosv s rhelyi Reform tus Koll giumok di kjai rkeztek, de sz p sz mban k pviseltett k magukat a Szil gy s a Bihar megyei iskol k is.
A szaval k t versenycsoportban indulhattak: egyesek verseket felhaszn lva sz ndarabot adtak el , m sok a legmeghat roz bb versek seg ts g vel id zt k meg a rom n k lt szellem t. K ts gtelen, hogy legnehezebb dolga a szaval knak volt, azonban a zs rinek sem volt k nny d ntenie, ugyanis a nevez k igencsak kitettek maguk rt. A zs riben ez alkalommal Natalia Bolos s G l Gy ngyi szaktanfel gyel k, Nicu Sever Miclaus iskol n k v li tev kenys gek rt felel s tanfel gyel , Anca Similar sz n szn s Doru Iurcenco rendez foglaltak helyet.
A tartalmas d lut nt k vet en a nyertesek neveit is kih rdett k. Ami a sz ndarab form j ban feldolgozott versek csoportj t illeti, a Reform tius Gimn zium csapata vitte el az els helynek j r d jat, a tagok: Varga Gabriella (11. C), Moroz Hannelore (11.C) s Kov cs Norbert (10. A). A m sodik helyre a Sepsiszentgy rgyi Reform tus Koll gium versenyz i llhattak: F k Hunor (9.), Pulugor Attila Kriszti n (10.) s S nta Rich rd (10.).
A k vetkez csoportban (Ipostaze lirice: Eminescu si despre Eminescu) az ltal nos iskol soknak j r els d jat Botos Julianna, a nagyk rolyi Vasile Lucaciu ltal nos Iskola t dik oszt lyos di kja kapta. A dobog m sodik fok ra az Aurel Pop M v szeti L ceum hatodikos tanul ja, Ol h Anna llt. t k t szatm rhegyi kisdi k, Feh r N ra s Erdei Karola k vette.
A k z piskol soknak j r els d jat Varga Gabriella, a Reform tus Gimn zium 11.C-s di kja kapta. M sodikk nt a K lcsey Ferenc F gimn zium 10. oszt lyos di kja, Rist Gabriella v gzett. A harmadik helyezett pedig Dics Dorottya, a H m J nos R mai Katolikus Teol giai L ceum 10. oszt lyos tanul ja lett. D cs retben Blatniczki D ra, az Aurel Pop M v szeti L ceum 12.B oszt lyos di kja r szes lt.
Az Eminescu in solfegiu c met visel csoportban els helyre a Refi di kjai ker ltek: Pl ban Ingrid, Varga Vikt ria, Szil gyi Bal zs, Varga M t E�i Markocs n Alexandra, mindannyian a 11. B oszt ly tanul i. M sodik hely rt j r elismer sben r szes lt a nagyv radi Varga No mi, a Loranttfy Zsuzsanna Reform tus Gimn zium t zedikes di kja. Harmadik helyen pedig G l Stef nia, a nagyk rolyi Vasile Lucaciu ltal nos Iskola tanul ja v gzett.
Az Eminescu (AZNTRE)VEDERE E�i VIZIUNE c m szekci els helyezettje Incze J lia, aki Sepsiszentgy rgyr l rkezett v rosunkba. M sodikk nt a 10. Sz m ltal nos Iskola di kja, Palat s Petra v gzett, harmadikk nt pedig Bereczky Patricia Kitty, aki az Aurel Popp 12. B oszt lyos tanul ja.
V g l, de nem utols sorban a Glas de condei n vre hallgat csoportban a pr zai el ad s rt j r els helyen Kiss D niel sepsiszentgy rgyi di k v geztt, a l rai el ad s rt pedig els helyet rdemelt Antal Alexandra, aki a Reform tus Gimn zium 11. C-s tanul ja. M sodikk nt Liszkai Keyti, a Refi 11. A-s di kja v gzett, t pedig Szab Izabella, a nagyszalontai Arany J nos Elm leti L ceum 11. A-s tanul ja k vette.

A szaval verseny t mogat i: Szatm r Megyei Tanfel gyel s g, Szatm ri Reform tus Egyh zmegye, Szatm rn meti szaki Sz nh z, Szatm r-N meti Reform tus Egyh zk zs g, Evenimente Transilvania (hangos t s).

Szóljon hozzá