Kezdőlap / Szatmár-Láncos református gyülekezete

Szatmár-Láncos református gyülekezete

Az egyházközség története


A 17. század végén már állott egy református templom a mai belvárosban s ez az épület 1703-ban pusztult el, amikor a kurucok a várost felégették. A felperzselt város Szatmárhegyre menekült lakói csak 1705-ben merészkedtek vissza s II. Rákóczi Ferenc fejedelem engedélyéből, 1707-től a vár „élésházában” tartották istentiszteleteiket.

Ez az épület a Vécsey ház telkén, a mai Múzeum helyén állott s ez maradt az istentisztelet helye egészen addig, amíg egy újabb fatornyos, paticsfalú templom el nem készült, amelyben 1725-től tartottak először istentiszteletet, s amelynek 1744-ben a belsejét javították. Noha már 1762-ben úgy döntöttek, hogy új templomot építenek, tervük megvalósításával egészen II. József Türelmi Rendeletéig még várniuk kellett.

Végül 1786. május 28-án határozta el az egyháztanács az új, ma is fennálló templom felépítését. A templom helyét a régi temetőben, az egykori, 1703-ban leégett templom mögötti területen jelölték ki. Az ünnepélyes alapkőletétel 1788. szeptember 11-én zajlott le. A kőművesmunkák nagyjából 1794-re készültek el. A munka előrehaladásával a régi, paticsfalú templomot 1795-ben lebontották. Ennek az épületnek egy bibliai idézetet tartalmazó feliratos kövét beépítették az új torony falába. A mai napig is a nagykarba feljáró lépcsőnél látható, barokk keretelésű kőlap felirata a következő: „Meghallgattam a te könyörgésedet mellyel könyörögtél én előttem: megszentelem e házat, melyet építettél, abban helyeztetvén az én nevemet mind örökké és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Kir.9,3.”

A templomépítés 1797-ben már annyira előrehaladt, hogy hozzáfogtak a toronyépítéshez is, a munkát az év augusztusáig be is fejezték, s a toronysisak csúcsára felkerült a gömb is.

Az újonnan elkészült toronyba felhúzták a templom három harangját is. A nagyharangot Szatmár város református polgársága 1633-ban öntette Eperjesen Wierd György harangöntő mesterrel. Ezt a harangot később, 1695-ben a jezsuiták maguknak követelték azt állítván, hogy a katolikusok öntették, holott 1633-ban mindössze 10 katolikus élt a városban. Csak a szatmári polgárok öntudatos és erőteljes fellépésére visszakoztak a hatóságok. Az időközben megrepedt és másikkal helyettesített harang ma a szószék mellett állva emlékeztet a szatmári református egyházközség múltjára. A következő években a belső berendezés elkészítésére került sor.

Tizenkilenc évig tartott az építkezés és a templom berendezése, amelyet végül 1807. szeptember 27-én szenteltek fel, s az ünnepségre meghívták Debrecenből a tiszántúli egyházkerület akkori püspökét és főjegyzőjét.

Az első orgonát 1814-ben szerelték fel. Készítői: Galli György és fia, Antal. Ezt a múlt század folyamán Blalunka Sámuel orgonaművész először 1847-ben, majd később 1872-ben javította.

A torony zsindelyezését 1834-ben tűzbiztos rézfedéllel cserélték ki s akkor aranyozta Rainer István aranyműves a csillagot és a torony fedelén levő rózsát.

1862-ben kőozslopokkal és vaslánccal kerítették be a templomot, s később ezt a kerítést kiterjesztették a korábbi templom helyére is, ahol először 1902-ben állították fel a Himnusz költőjének szorbát. Láncos kőkerítéséről kapta az együttes a Láncos templom elnevezést, a szoborról pedig Kölcsey-kertnek a templom előtti területet.

Százéves fennállása tiszteletére 1907-ben kívül-belül teljesen felújították az épületet, s akkor készült el Otto Rieger gyárában az új, ma is működő orgona.

Az első világháborúban beolvasztották a templom középső- és kisharangját, az orgonahomlokzat díszsípjait, sőt a torony rézfedelét is (amit lemezzel pótoltak).

A világháborút követő események nem ejtették apátiába a gyülekezetet, tagjai hamarosan hozzáláttak a sebek gyógyításához. 1925-ben pótolták a harangokat, majd 1929-ben az orgonasípokat is. Amikor a villanyvilágítást 1927-ben bevezették, a templombelsővel harmonizáló falikarokat és csillárt szereltek fel.

1934-ben kívül-belül megújítják a templomot. Akkor kap dús aranyozású díszítőfestést a puritán, egyszínű templombelső. A fejezetekre, mennyezetre, aranyozott rozetták kerültek s aranyozott keretelést kaptak az ablakok.

A II. világháború az elsőnél is több kárt és szenvedést hozott. Szatmárt 1944. szeptember 16-án bombatámadás érte. Találatot kapott több egyházi épület mellett a Láncos templom is. Az épületnek csak a külső falai és tornya emelkedett ki a tetőszerkezet égnek meredő, össze-vissza dobált gerendáit, az összetört padokat és berendezéseket, a megnémult orgona maradványit és a torony vaslemez burkolatát magába olvasztó romhalmazból. A rongálást okozó bomba egy szilánkját a templom déli falára helyezett emléktábla őrzi.

Még a tél beállta előtt ideiglenes tetőt húzzanak az épületre a további károk elkerülése végett.

A következő év tavaszán, amikor a tényleges helyreállítás megindult kitűnt, hogy az egész tetőszerkezetet le kell bontani s újraépíteni. Az újraépített szerkezetet hódfarkú cseréppel fedték. A következő évben, kijavítva faszerkezetét, újrabádogozták a tornyot is, elkészítették a födémeket s belül a mennyezet és az oldalfalak vakolása is befejeződött. 1947-ben kifestették a templombelsőt, helyreállították a padlót és a padokat is. November 16-án pedig ünnepélyesen újra használatba vették a templomot.

1948-ban két új oldalajtót vágtak, mert addig csak hosszanti irányban lehetett a templomban közlekedni. Akkorra készültek el az orgona helyreállításával is.

Helyreállítanivaló persze még sok minden maradt. Az, hogy a templom külső megjelenése megőrizze régi formáját, soha nem képezte vita tárgyát, s 1954-55-ben be is fejezték a külső helyreállítást.

A templombelső kiképzése már nem ment vita nélkül. Két irányzat csapott össze. Az egyik hívei vissza akarták állítani az eredeti késő barokk belsőt az aranyozott díszekkel,a másik elképzelés követői klasszicizáló belsőt képzeltek el azt hangoztatván, hogy a barokk nem egyezik a református eszmeiséggel. Végül kompromisszum született. Megmaradtak a késő barokk belső kiképzés mellett, de a belső egyes részletei reneszánsz stílusban készültek el.

1957-ben fejeződött be a helyreállítás, miután elkészülnek a falikarok és a csillárok is. Így december 1-jén újraszentelték a templomot, s emléktábla elhelyezésével örökítették meg a bombatámadást és az azt követő újjáépítést.

1989-90-ben újították fel kívül-belül a templomot, bevezették a gázfűtést s átjavították a bútorzatot.

2010-ben indult el a Láncos templom újabb teljeskörű felújítása. A nyár elején megindult munkálatok során új cseréptető került a templomra, megújult a toronysisak, kijavították és felfrissítették az ajtó- és ablakkereteket.

A Láncos templom keletelt épülete a késő barokk lehiggadt, a Türelmi Rendelet után a protestáns építészet által is elfogadott klasszicizmus felé hajló stílusába illeszkedik, áttekinthető, világos térkompozíciójával, kiugró nyugati tornyával és lekerekített keleti szentélyzáródásával. Az épület háromtengelyes főhomlokzatát, az „alföldi” nagytemplom-típus szerkezetének megfelelően, magas lábazaton álló párkányfejezetes pilaszterek tagolják, amelyek a koszorúpárkányt is tartják, közrefogva a templomhajóba, illetve a karzatba vezető lépcsőkre nyíló portálékat s a fölöttük nyíló, pilaszteres keretű, volutás köténnyel és hajlított szemöldökkel díszített, szegmensíves záródású ablakokat. A főpárkány fölött a szélein gúlákkal díszített attika a rátámaszkodó ívelt falszakaszokkal együtt tartja a torony két felső, ovális illetve félköríves záródású hangablakkal áttört szintjét, amelyeket hangsúlyos övpárkány oszt meg, s a toronysisak alatt óraíves párkány zár. A mellékhomlokzatok hasonló kialakításúak, s keleten régi, délen meg északon egy-egy modern korban vágott, azonos kiképzésű portálé nyílik a templomba. A templombelsőt párkányfejezetes lizénákkal és az ablakokat magukba foglaló, viszonylag mély, hornyolt profilú, félköríves vakárkádokkal tagolták. Az ablakok századunk második felében rokokó fogantatású belső stukkókereteket kaptak. A templombelső keleti és nyugati záródásában ívelt és szögletes szakaszokból kombinált, kidomborodó baluszterekkel díszített, egyébként tömör mellvédű, oszlopokon álló karzatokat alakítottak ki. A nyugati oldalon az orgonakarzat alatti teret leválasztották.

learn through their examples. For you to succeed, you need Men Tyler Ennis Jersey to have the desire to achieve something better; to improve some aspect of your life. In our life coaching programs, we show you how Authenitc White Tyler Ennis Jersey to make positive changes to your life, but ultimately the power to make Elite White Tyler Ennis Authenitc Gold Elite Tyler Ennis Jersey Tyler Ennis Jersey Jersey these changes will come from within you. In addition to desire, you will Elite Blue Ryan Oreilly Jersey need commitment, persistence, and determination. So keep practicing and modeling your desired behaviors and through this Elite Pierre Turgeon Jersey repetitive process you will begin Youth Derek Roy Jersey to develop better habits on Elite Gold Ryan Oreilly Jersey your way to accomplishing your goals. If it is good enough for the best NFL QBs and Elite Blue Derek Roy Jersey other successful individuals, then I’m sure Elite Ryan Oreilly Jersey you will agree that all of us can benefit from practice, practice, Authenitc Blue Ryan Oreilly Jersey and Authenitc Gold Evander Kane Jersey more practice. Rick Lane has over 30 years of Elite Pierre Turgeon Jersey corporate Human Resources experience, including 8 years as the Vice President of Human Resources. He has successfully coached and consulted Elite Gold Matt Moulson Jersey with individuals at every level on Authenitc Blue Ryan Oreilly Jersey a variety of professional and personal issues. He is known as
devices can access Hulu’s thousands of movies and TV shows. Hulu jointly owned by Fox The Walt Disney Company (DIS) also had offers from competitors like Yahoo! Inc. (YHOO) and Time Warner Cable and AT did not accept DirectTV’s offer and Youth Ryan Oreilly Jersey the company remains private, since the Elite Blue Ryan Oreilly Jersey offer, Authenitc White Evander Kane Jersey DirectTV’s stock has declined 9%. Direct TV’s competitors stocks were not affected the same way by the Hulu news. The reason might be that DirectTV’s competitors are much more diversified with multiple revenue streams. Comcast offers customers land line phone service, internet services, and even home security. Time Authenitc Gold Evander Kane Jersey Warner offers similar packages to its customers, which now accounts for 45% of the company’s revenues. DirectTV has done well with NFL Ticket, with its more than 2 million subscribers, but that contract runs out next year. DirectTV’s stock has been floundering, and according to the Stock Traders Daily live trading report, the stock is near a test of long term support. Peter Kalfa first reported that
On tonight Chef Wanted, Christy on Broadway, a popular restaurant that has been in operation in Long Beach, Calif., for more than two decades, needed Elite Gold Marc Savard Jersey a new executive chef to replace its former Authenitc Bobby Orr Jersey executive chef who was moving Elite Chris Kelly Jersey on. Owner Christy Bono and general manager Cori Cauble were looking to find a talented individual who could revamp the menu and take it into the next decade. Anne Burrell Elite Gold Bobby Orr Jersey had four Elite Black Chris Kelly Jersey candidates for the job opportunity, Youth Patrice Bergeron Jersey but Elite White Patrice Bergeron Jersey only one was offered the Elite Black Tuukka Rask Jersey position. FN Dish has the exclusive interview with the winning chef. In Elite White Reilly Authenitc Gold Patrice Bergeron Jersey Smith Jersey the end, Chef LaJuan Ramsey from Venice Beach, Calif., was offered the position of executive chef. Using his experience as a former football player, LaJuan was able to lead a strong dinner service overall. He did run into expediting problems and many Elite Bobby Orr Jersey orders did get backed up, leaving Authenitc Black Marc Savard Jersey diners anxiously waiting for their meals, but after things caught up, LaJuan was able to finish on top. Kid Patrice Bergeron Jersey Christy Youth Jeremy Lauzon Jersey and Cori were impressed with his leadership skills and offered him
Authenitc Bobby Orr Jersey /> on Friday night, but between Tim Frazier and Taylor Battle, they scored 47 Authenitc Tuukka Rask Jersey in the semis against the Michigan State Spartans. Of course, the rest Women Tuukka Rask Jersey of this team really struggled mightily in the 61 48 Youth Reilly Smith Jersey triumph, but any time you have two players that almost outscore the entire team on the other side of the Men Tuukka Rask Jersey court, you really accomplished something. OSU could really care less about any Cinderella story here in the Big 10 Tournament, as it just wants to end this drama, win the conference crown, and head into the NCAA Tournament with its No. 1 seed intact. There is no reason not to get that top seed even without the Big 10 title, but just like Penn State, the Buckeyes want to leave nothing to chance. It really doesn feel like we seen the best out of this team here at Conseco Fieldhouse, as a struggle with the Michigan Wolverines in the semifinals Men Bobby Orr Jersey happened just one day after the OT near miss against the Northwestern Wildcats. However, even the best teams struggle at times, and it is how they muddle

Szóljon hozzá