Kezdőlap / Gondolatok / “REFORM TUS CSERESZNYEVIR G” – K NA M R MA A KERESZTY NS G EGYIK VIL GELS FELLEGV RA (1. r sz)
[*~ alt *]

“REFORM TUS CSERESZNYEVIR G” – K NA M R MA A KERESZTY NS G EGYIK VIL GELS FELLEGV RA (1. r sz)

A SINOK LVINIZMUS S SINOKERESZTY NS G FELVIR GZ SA K N BAN A 21. SZ ZADBAN

Semmif le k pzavar nincs abban, amit le rtam, hanem ink bb a t rt nelem minden k pzeletet fel lm l fordulat t adja vissza ez a fogalmaz s: “reform tus cseresznyevir gz s” – “vil gels fellegv r”. A cseresznyevir g K n nak is eszt tikai szimb luma, mint ahogyan Jap nnak is. A tavaszt hozza. Mik nt az ut bbi vtizedek a reform tus teol gi nak a k nai t rh d t s t is. Ak rh ny nagy falon t li vagy amerikai k nai elektromos js got kinyitunk, szembes lhet nk azzal a fantasztikus t nnyel, hogy a hatalmas birodalomban ma m r 14-15-sz r annyi kereszty n l, mit haz nk sszlakoss ga. Igaz, a 140-150 milli s kereszty n l leksz m a f ld alatti kereszty nek becs lt sz m t is mag ban foglalja, a regisztr lt, hivatalos egyh zak egyh ztags g val egy tt. Ak rhogy v leked nk, a t nyek c folhatatlanok. Legfrissebb, 2018. v eleji adatok szerint gy n z ki a legt bb kereszty nt sz ml l orsz gok vil grangsor list ja: els helyen ll az USA csaknem 227 milli , a lakoss gnak 70,6%- t kitev kereszty n n pess ggel, t bbs g k protest ns. M sodik helyen ll Braz lia, k zel 184 milli kereszty nnel, t bbs g k r mai katolikus. Harmadik helyen ll becsl sem, s a rendelkez semre ll adatok alapj n K na, ahol mintegy 140-150 milli kereszty nnel sz molhatunk, ebben benne vannak a hivatalos, regisztr lt egyh zak, illetve a nem regisztr lt n. h zi gy lekezetek, k z ss gek is. Az sszlakoss gnak k zel 10%- t teszik ki, t bbs g k protest ns. Majd Mexik s Nig ria k vetkezik, nyomukban szorosan Oroszorsz g ortodox nagyhatalomk nt. V rhat , hogy a 21. sz zad v g re K n ban megdupl z dik a kereszty nek sz ma, s tveszi a vil gels s get ebben is azt USA-t l.
1. United States 226,886,418 70.6% Protestantism
2 Brazil 183,833,831 90.0% Roman Catholicism
3 K NA

Mexico

140-150 mill.

111,997,864

10%

92.0%

Protest ns

Roman Catholicism

4 Nigeria 88,965,407 49.0%

Forr s: /www.worldatlas.com/articles/which-countries-have-the-most-christians-around-the-world.html

A chinasource.org web js g h rom r szes sorozat t vessz k alapul imm ron k zel 25 cikk nk folytat sak nt, melyekben a “sinaiz l d ” kereszty ns gr l s protestantizmusr l rtam. Vall sszociol giai tekintetben joggal mer l fel a k rd s, mint a d l-koreai hatalmas ugr st mutat , egy vsz zada m g csak p r sz z protest nst sz ml l egyh zak vonatkoz s ban, melyek ma m r k zel 20 milli l lekkel sz molnak: a moderniz ci s a kereszty ns g terjed se egym st er s t jelens gek K n ban is? Vagy: nem ppen a mind nagyobb m rt kben meg resed nyugat-eur pai kereszty ns g eleven, kort rsi b r latak nt n vekszik robban sszer en a Jangce-foly , a S rga-tenger s a nagy hegyek ment n a hitvall , t nyleges, nem nomin lis, nem csak nev kben kereszty nek sz ma? K na lenne ebben a tekintetben Eur pa t lete?! Isten t rt nelmi p ld zata? S lyos k rd sek. Ahogyan az USA protestantizmus val kapcsolatosan fogalmaz a tudom ny: Eur pa kontrasztja s kontr ja lenne mindaz, amit D l-Kore ban, s egyre ink bb K n ban l tunk? De hogyan l tj k ezt a folyamatot k? (Forr sok: /mp.weixin.qq.com; www.chinasource.org/)

rja: Dr. B kefy Lajos
Evangeliz ci , reform tus teol gia, egyh zi let a Nagy Fal m g tt
Ez a c me annak a h romr szes elemz snek, ami j f l ve z rult le az eml tett honlapon. Eredetileg a ChurchChina mandarin nyelv honlapon jelent meg a sorozat, amit egy munkak z ss g neve alatt jegyeztek. B r a reform tus egyh zi mozgalom m g csak most terjed, val s gos tavaszi frissess get rasztva, de meg llap that : K na szerte az egyik legnagyobb rdekl d st s figyelmet breszti napnyugati K lvin tan t sa, mit egykoron Hung ri ban. Anhui Tartom nyban egy gy lekezet teljes eg sz ben tadta mag t a Biblia, a reform tus teol gia, K lvin, az evangeliz ci tanulm nyoz s ra s munk l s ra. s azt n m s k z ss gek is k vett k ket. Sokan teszik fel manaps g a k rd st: mivel tudta gy megragadni a reform tus teol gia az Y Egyh zat, azaz a fiatalok h zi gy lekezeteit, s magukat az egyetemist kat? Sorozatunk els r sz ben, e mostaniban az Y Egyh z (Y Church) mai helyzet vel foglalkozunk. A m sodik r szben a reform tus teol gia befogad s nak, feldolgoz s nak a m djair l, m dszereir l runk. A harmadik r szben aj nl sokat olvashatunk majd a “Hogyan tov bb?” k rd sre v laszk nt.
T bl zat a reform tus hit befoly s r l Vuhuban/Anghui Tartom ny
A szerkeszt k h rom kateg ri ra tagolt k a t bl zatot, melyben 179 szem ly v lasz t oszt lyoztak. A h rom t mak r: a s t tk kkel k rbehat rolt ter leten a k rd s az evangeliz ci llapot ra ir nyult az eg sz egyh ztestben; a lila ter leten azok a v laszok jelennek meg, melyek az egy ni evang liumi misszi s rg ss g vel f ggenek ssze; a drapp ter let az egy nileg gyakorolt evangeliz ci gyakoris g ra mutat r .

A s t tk k szekci ban felt n en magas azoknak a sz ma, akik nagyon szeg nyesnek tal lt k az evangeliz ci t, nyilv n nem tartalm t, hanem hat sfok t illet en (a 179-b l 76-an nyilatkoztak gy, 42,5%), szeg nyesnek 27,4%-uk (49 megk rdezett). Nagyon j nak senki nem tal lta, j nak nyolcan (4,5%).

A lila szekci ban (egy ni evang liumi misszi s rg ss ge) tlagosnak tal lt k ezt 95-en (53,1%), nagyon s rget nek 9-en (5%), nem s rg snek 20-an (11,2%).

A drapp ter leten az egy ni evangeliz ci gyakoris g r l sz ltak a v laszok. A legmagasabb mutat sz mot itt az ink bb nem s rg s kateg ria kapta (86 f , 48%).

Fontos ez a t bl zat, mert kend zetlen l, de m g nem a nagy sz mok ismeret ben mutatja meg a val s got, miszerint 2016 tavasz n nem valami f nyesen n zett ki a reform tus k z ss gek evangeliz ci s helyzete. Ez a k p azt mutatta, hogy a k nai reform tus egyh z ink bb gyenge az evangeliz ci ban. Ez a k p azonban nem hogy elkeser tette vagy lefegyverezte volna ket, hanem ppen ellenkez leg: tettekre sarkallta az egyh ztagokat s a lelk szeket, s t m g a presbitereket is. Az id sebb k nai reform tus gener ci nagyon buzg n v laszolt erre a kih v sra, ami fel lm lta m g a fiatalok lend let t is.
Milyen hat ssal van az Y Egyh z helyzete az evangeliz ci ra? A h tra t tel pozit v er ket mozg s t-
A egyetemi ifj s gi testv ri t rsas gok sokszor tapasztalnak h tr nyos megk l nb ztet st. A csoportok fele egyetemi koll giumokban alakult, m sik fele hagyom nyosan csal di, h zi gy lekezet. Az egyetemi koll giumok j terep l szolg lnak az evangeliz ci hoz. m mind az egyetemi, mind a tartom nyi korm nyzat nyom st gyakorolt a kereszty n csoportokra. Csak kis csoportokban tudtak sszej nni a koll giumokban, de nem engedt k meg nekik az iskolai evangeliz ci t. A tartom nyi egyetem vezet je k rlev lben adott t j koztat st m s egyetemeknek arr l, hogy “az ilyen illeg lis vall si tev kenys g k ros az llamra”. (Mi m g ismerj k az ilyen “hatalmi” rvel st!)
Modernist k s a racion lis gondolkod s kedvez a reform tus teol gi nak
A mai gy lekezetek der khada a 70-80-as vekben sz letett. Gondolkod sukat a moderniz ci befoly solta, a racionalit s, az objektivit s s a rendszeress g jellemzi. A reform tus teol gia rendszeres, racion lis jellege ez rt nem idegen t l k. K lvin Kereszty n vall s rendszere (k zismerten az Institutio) c. f m ve, vagy Wilhelmus Brakel munk ja a kereszty n s megalapozott szolg latr l, vagy a szint n holland Herman Bavinck megalapozott hitr l sz l m ve n pszer v v lt K n ban. F k nt a r vid, magvas tan t sokra nagyon fog konyak a k naiak.
Az egyh z kem ny k rd sekkel is foglalkozik s az egyh ztagok k pz s t tartja fontosnak

A K n n bel li mozg sok k z tt sok konfliktussal j rt a vid ki farmerek, parasztok egyre nagyobb m rt k be raml sa a v rosokba. gig r sz mokat mutatott a v rosi reform tuss g s a kereszty nek sz ma. Sok egyh zk zs gnek els rend feladata lett ezeknek a “bev ndorl knak” a lelkigondoz sa s k pz se. A helyzet azonban nem egyszer , hiszen hatalmas n pv ndorl s indul meg akkor, amikor az egyetemist k befejezik tanulm nyaikat, vagy amikor elj n a k nai j v, s a ny ri szezonmunka ideje, ilyenkor t zmilli k mozognak sz l falujuk, a vid ki helys gek fel . Sz munkra elk pzelhetetlen mobilit s ez, amit kezelni, fegyelmezni, szervezni, ir ny tani kell. Ez ri si logisztik t s appar tust ig nyel. s igen gyakori lelkigondoz st ig nyelnek a mozg sban l v k. Gy lekezeti oktat st, k pz st rendszeresen tartanak az evangeliz ci s m dszerekr l, bibliaismeretb l. Ezek ltal ban r videbb kurzusok.

Elrejteni a t nyleges kereszty ns get – majd megmutatni nagyobb k z ss gekben

paradox siker

A h tra t telek egyik negat v k vetkezm nye, hogy az egyh zak kiscsoportosan fejl dnek. K l n sen a 2008. vi olimpia el tt volt az a korm nyzat k vetel se, hogy a gy lekezeti egyh zmodell helyett ink bb a kis csoportok modellje terjedjen el, gy jobban elrejthet a t nyleges kereszty ns g. De ez a peri dus is elm lt, s most a nagyobb egyh zak, l that bb gy lekezeti k z ss gek p t se ker lt el t rbe. (Tal n az rt is, mert a kiscsoportos modell nagyon sikeres volt, de kivonta a kereszty neket az llami ttekinthet s g, gy a kontroll al l – “paradox siker” volt, mert k zben hatalmas sz mbeli n veked s indult meg a m lyben). Sajn latosan ezek a trendek, m dszerek azt is mutatj k, milyen er vel lehet m g mindig k ls eszk z kkel manipul lni, befoly solni, mozgatni az egyh zakat.
Val s gos akad lyverseny a kereszty n k z ss gi letben
Amit az llam akad lynak sz nt, az val j ban tform l dott Isten akarat b l az egyh z p t s jav ra, mint annyiszor a t rt nelemben s olyan sok helyen m g napjainkban is. Gary McIntosh misszi s modellje szerint, ami ismertt v lt K n ban is, a kis egyh zaknak nagy el nye a gazdagabb s elevenebb kapcsolatrendszer tagjaik k z tt, a meg lt testv ris g. Er sebb a csoportszolidarit s, a szeretet s a gondoskod s is egym sr l. s ez m r kell en er s alap a nagyobb gy lekezett n veked shez. Az ilyen kisebb, motiv ltabb, mozg konyabb k z ss gek val j ban az evangeliz l sban is sokszor hat konyabbak a nagyobb gy lekezeti k z ss gekn l.

Sok helyen az evangeliz ci t felv ltotta a lelkigondoz s – a gondoskod csal d gy lekezeti modellje

Amint elkezd dik az egyh zi n veked s, megszaporodik az olyan esetek sz ma, melyek lelk szi s lelkigodoz i beavatkoz st, seg ts get, t mogat st, p sztorol st, besz lget st ig nyelnek. rt kes kapcsolatok p lnek gy fel, p lnek jj s jra. Teh t egyre ink bb megjelent a gondoskod csal d gy lekezeti modellje. Ennek egyik h tul t je, hogy idegenek nehezen integr l dnak ebbe a z rt csoportba.

Az egyre ink bb differenci l d , j l tagolt, feladat t j, biblikus modellel (a gy lekezet mint csal d, a csal d mint gy lekezet!) ell t egyh z p l s nek, terjed s nek vagyunk tan i K n ban. Ez k pes a csal di, k z ss gi rt kek meg rz s re ( sszetart s, melegs g, szeretet, hit, meg rt s, hossz t v t mogat s, egym s seg t se) s tov bb t s ra tagjai, s a k vetkez nemzed kek fel is. s erre nagy sz ks g van, mert a hatalmas, m sf l milli rdos t megben csak gy rizhet meg az egy ni karakter, a szem lyes let integrit sa, m lt s ga s rt ke.

(K vetkezik: a kereszty n, reform tus teol gia befogad s nak m djai K n ban)

Szóljon hozzá