Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Reformáció (röviden)

Reformáció (röviden)

A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A tételeknek rendkívüli hatása volt: futótűzként terjedtek a Német-Római Birodalomban, és nem csak.

Zwingli Ulrich, majd Kálvin János Svájcban is elindította a reformációt. E mozgalmak tagjait a pápaság túlkapásaival szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a keresztyénségnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és a református egyház a legismertebbek.

Magyarországon a 16. században a török uralom korszakában terjedtek el a reformáció eszméi. Luther nézetei először Habsburg Mária udvarában jelentkeztek, majd az erdélyi szászok között váltak elfogadottá. Noha az országgyűlés fellépett az új tanok ellen, a 16. század végére az ország 80-90%-a vált protestánssá. Mivel a reformátorok a nép nyelvén, magyarul prédikáltak, és lefordították a Bibliát, tevékenységük nagy mértékben hozzájárult az irodalmi nyelv kialakulásához. A református erdélyi fejedelmek és főurak számos nyomdát és főiskolát alapítottak, amelyek elősegítették a hazai oktatás és művelődés ügyét.

A reformáció hazai elterjedésében nem kis szerepet játszott megyénk, Szatmár megye. Először itt rendeztek magyar földön protestáns zsinatot, 1545-ben Erdődön.

A reformáció alapelvei:

  1. Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás); Az egyedül a Szentírás elve szerint a Biblia Istennek az egyedüli ihletett és hiteles szava, a keresztyén tanítás egyetlen forrása. Ez az isteni szó mindenki számára hozzáférhető, azaz mindenki számára érthető.
  2. sōlā fide (egyedül hit által); A megigazulást (ami a protestáns szóhasználatban „Isten által igaznak nyilvánítást” jelent) kizárólag hit által nyerhetjük el, bármilyen jó cselekedet szükségessége és hozzáadása nélkül. A korai protestáns teológia szerint a jó cselekedetek bizonyítékai és nem előfeltételei a hitnek.
  3. sōlā grātiā (egyedül kegyelemből); Ez azt jelenti, hogy a megváltás egy olyan ajándék Istentől Jézus szeretete által, amiért nem tettünk semmit. Ingyen van = Gratis.
  4. sōlus Christus (egyedül Krisztus); Az egyedül Krisztus elv azt jelenti, hogy egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember között és így senki máson keresztül nem lehetséges a megváltás.
  5. sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség). Minden dicsőség egyedül Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által ment végbe: nemcsak Jézus mindenre elégséges bűnhődése a mi bűneinkért a kereszten az Ő munkája, hanem az is, ha mi hiszünk Jézusnak ebben a tettében, és ezt a hitet is az ember szívében a Szentlélek hozza létre.

 

Szóljon hozzá