Kezdőlap / Gondolatok / R HANGOL S, R HANGOL D S AZ RKEZ RE, AZ AsJRA ELJ V AsRRA

R HANGOL S, R HANGOL D S AZ RKEZ RE, AZ AsJRA ELJ V AsRRA

magnificatMiel tt a nagy zenekarok r zend tenek egy-egy zenem nnep lyes s fegyelmezett el ad s ra, hangolnak. A zen szek be ll tj k hangszer ket, egy-egy futamot m g elj tszanak, hogy biztosak legyenek a dolgukban, egym ssal is sszehangolnak, azt n a karmester int s re indulhat a nagy el ad s-

Boldog, elm lked sz vvel rta Dr. B kefy Lajos
Isten nk, az dvt rt net nagy karmestere az id k folyam n sok sz list t, “hangszeres” pr f t t, l tnokot, b r t, “Isten ember t” k ldte el a nagy kar csonyi orat rium, a megv lt s ri skompoz ci ja el ad sa el tt. Ezred veken t sz ltak az g retek, a felhangol sok, az el j t kok, a Messi s-j vend l sek.

Az adventi id szakban minden vben megsz lalnak jra s ja, mert m g tart a kegyelmi id , a meghall s lehet s ge, a r d bben s a gy ny r lelki “sz l nekekre”, melyek milli k lelk rt csend lnek fel minden esztend ben jra s jra. Az egyik M ria magasztal neke, a MAGNIFICAT (Luk cs 1,46-55). A m sik Zakari s ld smond neke, a BENEDICTUS (Luk cs 1,68-79).

sz vets gi Ig k gy ny r , igaz s er s be gyaz d sa a n i l lekbe az anyas ggal t rt n megkoron z s k

A MAGNIFICAT megjel l s M ria nek nek Hieronymus latin Vulgata ford t s nak els szav b l j n, ami kb. 400 k r l sz letett Krisztus ut n. Eml keztet Anna h la nek re, amit fia, S muel sz let s rt mondott az Asrnak, ugyancsak gy ny r ind t ssal, a n i l t anyas ggal t rt n megkoron z s rt: ” r m t szerzett sz vemnek az Asr, felemelte arcomat az Asr” (1S muel 2,1-10). A Magnificatnak t bb szava, fordulata az sz vets g sz szerinti visszaid z se. Vegy k sorra a m rhetetlen l gazdag kapcsol d sokat! A 46. versben visszahalljuk a Zsolt 34,2- t: ldom az Urat mindenkor; a 47. versben a Zsolt 35,9-et: n pedig ujjongok az Asrnak, s rvendezek szabad t s nak; a 48. versben a “r tekintett szolg l le ny nak megal zott volt ra” fogalmaz s az 1S muel 1,11-et hozza el nk, ahol Anna gy fogalmaz: “Seregek Ura! Ha r szv ttel tekintesz szolg l le nyod nyomor s g ra, gondod lesz r , s nem feledkezel meg szolg l le nyodr l-“. M ria h la nek ben a “nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, s szent az neve” fordulat pedig a Zsolt r 111,9-et id zi fel: “Szent s f lelmetes az neve”. Az 50. versben gy nekel M ria: “Irgalma megmarad nemzed kr l-nemzed kre az t f l k n”, s ez eml keztet a Zsolt 103,17-re: “Az Asr szeretete mind r kk az istenf l kkel van-“. Az 51. vers fogalmaz sa: “Hatalmas dolgot cselekedett karj val-” a Zsolt 89,11-et id zi fel: “Er s karoddal sz tsz rtad ellens geidet”. A Magnificat 52. verse pedig (“Hatalmasokat d nt tt le tr njukr l, s megal zottakat emelt fel”) J b k nyv t juttatja esz nkbe: ” papokat tesz bolondd , hatalmasokat gyefogyott “, meg ezt: “Magasra emeli az alant l v ket” (J b 12,19; 5,11). M ria az 53. versben err l nekel: ” hez ket l tott el javakkal, s b v lk d ket k ld tt el res k zzel”, ami pedig visszautal 1S muel 2,5-re: “A j llakottak elszeg dnek a betev falat rt, de akik heznek, folyton nnepelnek”, valamint a Zsolt 107,9-re: “Megitatta a szomjaz kat, s j l tartotta az hez ket”. A Magnificat csordultig van teh t sz vets gi kapcsolattal, minden verse m g tt M ri nak, meg az evang lium szerz j nek, Luk csnak m ly bibliaismerete h z dik meg! Az 54. vers utal sa arra, hogy “Felkarolta szolg j t, Izr elt, hogy megeml kezz k irgalm r l” fogalmaz s pedig a Zsolt 98,3-at juttatja a bibliaolvas k esz be: “H s ggel s szeretettel gondolt Izr el h z ra”.

Istennek tetsz egyszer n i l lek – csordultig r mmel s t rt netteol gi val
M ria magasztal Magnificatj nak az utols mondata is csupa t rt netteol gia, eml keztet s Isten r kk val kijelent s re: “amint kijelentette aty inknak, brah mnak s az ut dj nak mind r kk ” – ami pedig gy ny r s ges s igaz, beteljes l st bizony t visszautal s a kezdetekre, az brah mnak adott g retre: “Sz vets gre l pek veled, s t ut daiddal is, r k sz vets gre minden nemzed k kkel. Mert Istened leszek, s ut daidnak is” (1M zes 17,7), valamint Mike s 7-re, ahol ez ll: “H s gesen b nsz J kobbal, kegyelmesen brah mmal, ahogyan megesk dt l seinknek a r gi id kben” (Mike s 7,20). Ki tette ilyen b lccs , ennyire teol guss ezt az egyszer lelket? M ri t? Nem emberekt l van ez, hanem a Hatalmas tesz b lccs vagy tudatlann , emel fel vagy s jt le. Itt az lelki akad mi j nak szabadkurzus n, az Ig ken b lcs lt n i l lek f nyes s tiszta megnyilatkoz s t l tjuk! gy egyed l csak Isten tud tan tani! , de h ny b lcs tudatlana volt Istennek, az egyh z t rt net nek, s h ny tudatlan b lcse, akik semmiv lettek okoskod sukkal. ldott a mi Isten nk a “m ri s b lcsess g rt”, meg a zakari si l t sok rt, ilyenek, s m g annyi hasonl f nyes l lek n lk l ma nem lenne kereszty ns g.
Nem csak k b lcs , szalma gy, hanem f k nt Ige-b lcs volt M ria sz l gya!
mily csod latos el rel t sa, gondvisel se, t r d se, igei otthonteremt se Istennek a mostoha vil gon, hogy az sz vets gi er s s gy ny r s ges Ig k eg sz sereg vel k sz tette el azt a lelki, Ig s sz l gyat, amiben M ria megsz lte Gyermek t, az Istengyermeket. Mert nem csak k b lcs volt ott, hanem Ige-b lcs is! Csak gy, az igei “szalmasz lakkal” kib lelve lehetett elviselni, mi t bb, boldogan elviselni a Betlehem-sz li vend gfogad t, s m g annak is a perem n, az ist ll ban, az abszol t peremsorsban lezajlott vil grasz l sz l st s sz let st! Micsoda paradoxona a b nbeesett embervil gnak, az emberek ltal sakkozta t nyeknek s micsoda kegyelme, vigasztal sa, minden rtelmet fel lhalad “vez rcsele”, a l tez s nagy partij t eld nt , gy ztes l p se az isteni el rel t snak, a beteljes l Ig k kar csonyol s nak, annak a vil gford t jszak nak, melynek c lja az r k nappal el k sz t se, amiben nem lesz t bb k nny, v r, b nat, hanem Isten-l t s s r m da – v gtelen l!
Adventi Zakari s a Szentl lek szinkronit s ban
Ugyan gy csupa sz vets gi el k sz t st, ezred ves r hangol st l that meg a szem nk Zakari s Szentl lekt l megnyitott sz ja, fogalmaz sa, neke nyom n. Hiszen igei g retek otthonteremt , ezred veken t sodrott er s be gyaz sa a t rt nelembe s az dvt rt netbe h z dik meg Zakari s neke m g tt s m ly n! is j T ra-iskol ba j rt, s kit n en megtanulta a szent leck t. Az IGE lett s menn lett benne. A Szentl leknek pedig Isten titkaiba tekint , m ltat-jelent-j v t egyben l t , l ttat szinkronv zi ja, egy ttl ttat ld sa lebeg ott f l tte, mint Isten els teremt sekor a m lys g, a tohuvabohu f l tt lebegett Isten Lelke. Az rt, hogy form t adjon a Szellem, a L lek, az isteni R ah a form tlan, az akkor m g “t rv nyen k v li” mat ri nak, sk osznak, mert csak a L lekt l kapott rendben, term szeti t rv nykoordin t kban fordult t c lszer v , rendeltet sszer v a kozmosz anyagi vil ga. Ekk nt pedig az Ige szerint most az dvt rt net gy ny r s ges, elrendelt, Krisztus fele tart , v gc lj ban dv z t s-t rt nett fordul folyamat nak, ahogyan azt Zakari s BENEDICTUSA megsz laltatja az id k v gezet ig. Mert bizony itt is az sz vets gi szent sz t r egyik kulcsszava j n el nk, a b r k , az ld s, itt az Istenre alkalmazott ldott kifejez sk nt. Aminek olyan m ly a tartalma, amint arr l tal l an fogalmazhatta Thomas Mann: ilyen a m ltnak m lys ges m ly k tja. “B r k Adonaj El h Jiszr l” – olvassuk az Asjsz vets g h ber ford t s ban (Luk cs 1,68) – ldott az Asr, Izr el Istene, hogy megl togatta s megv ltotta az n p t.

Zakari s dvt rt neti himnusza, magasztal sa ugyan gy Isten m ltbeli tetteire s g reteire t maszkodik, mint M ria Magnificatja. Az Istent l ldott, lehet v tett anyas g himnusza s Keresztel J nos apj nak, Zakari snak papi neke gy ny r en, megrend t m don leli t s k sz ti el a Megv lt , az dv z t sz let s t. A n i s a f rfi l lek, a szellem s m lys ges, t bb vezrednyi, fel nem adott t rt nelmi v radalmak hangolj k fel a Megv lt sz let s re, sz let snapj ra a korabeli vil got: az gieket a csillag f nymutat s val, az angyalokat seregest l, a p sztorokat a m lyben, a napkeleti b lcseket a messzes gben, s M ri t s J zsefet a n z reti szrev tlens gben. Mindegy, hogy h nyan hallott k meg a nagy s p ratlan megv lt i mesterm el j t k nak tiszta akkordjait. Amikor elj tt a pillanat, s az id betelt, s a fejsze imm r a f k gy ker re vettetett (M rk 1,15; Luk 3,9), akkorra felcsend ltek a dallamok, mert akinek el kellett k sz lnie, az k szen volt! A Szentl lek s az Asr angyala karmesterk nt hangoltatott, el k sz tette a nagy mesterm el ad s t, majd beintette az akkordokat… K sz mennyei kott b l j tszottak. Hangjegyei az sz vets gi g retek s az angyali zenetek voltak! Minden k szen llt az Asr rkez s re, fogad s ra. M lys g s magass g felhangoltan, ezernyi esztend prec z isteni munk j val el k sz tve v rta a Gyermek sz let s t, az Ige testt l tel t, a v gtelen f ny bel p st a s t ts g vil g ba. A Megv lt , a Szabad t , a Jeh sua (j s h=szabad tani ig b l) rkez s t v i k z , akik ezzel egy tt m g sem fogadt k be t-

Izr el rangja, m lt s ga s korl tja

Az isteni el k sz t sben t rt nt p ratlan r szv tel adja meg az id k v g ig Izr el t rt nelmi m lt s g t. Nincs ilyen m lt s ga egyetlen m s n pnek sem! De a be nem fogad s egyben mutatja korl tj t is. Ez a t rt nelmi factum, de ez minden tisztelet nk mellett is a f jdalmas val s g. Akik befogadj k Izr el fiai k z l t, azoknak hatalmat ad, hogy Isten gyermekeiv legyenek-(J nos 1,12). Nem k z ss gk nt, n pk nt, hanem egyen-egyenk nt. mekkora megrend t s feltart ztathatatlan providentia, mekkora isteni el rel t s s el k sz t munka! Isten nk sok ezer ves terve r mindj rt c lba. Val ban l legzetel ll t , de L lek-sz l t, L lek-Csod t hoz gy ny r dvt rt neti pillanatok ezek. Semmivel sem p tolhat adventi g csipkebokrok utunk ment n! SOLI DEO GLORIA az Astk sz t Magnificat rt s Benedictus rt Izr el Isten nek s Megv lt nknak, az r k Ig nek, aki Istenn l volt, s minden ltala lett. s n lk le semmi sem lett, ami l trej tt. Benne let volt, s az let volt az emberek vil goss ga (J nos 1,1-4). A saj t vil g ba j tt, de az v i nem fogadt k be. Akik pedig befogadt k, azoknak hatalmat adott- (J nos 1,11-12).

Szóljon hozzá