Kezdőlap / jegyzet / Mi rt a protestantizmus lett Eur pa jkori gazdas gi felhajt ereje?
[*~ alt *]

Mi rt a protestantizmus lett Eur pa jkori gazdas gi felhajt ereje?

Az el z r szben Angus Maddison sk t reform tus gazdas gt rt n sz k zgazdas gtani m dszereivel s statisztik ival t masztotta al az eur pai protestantizmus szellemis g nek, lelkis g nek felhajt erej t a gazdas gban. Azt n m sokkal egy tt Cristobal Young fiatal angol k zgazd sznak a stanfordi egyetemen folytatott kutat sai alapj n j runk ut na annak, milyen sokr t sszef gg s ismerhet fel vall s (els sorban a protestantizmus) s gazdas gi n veked s k z tt Nyugat-Eur p ban 1500-2000 k z tt. Mi magyar zza teh t a protest ns Eur pa t bbsz zados gazdas gi dominanci j t?

Gazdas getikai szemle r : Dr. B kefy Lajos

Mi rt maradtak le a katolikus orsz gok?

Az el z cikk gondolatmenet t ezzel z rtuk: Cristobal Young, Angus Maddison korszakos gazdas gt rt neti kutat sainak alapj n az elm lt 500 vben h rom fejl d si szakaszt k l nb ztet meg: a n vekv elt r st az eur pai protest ns orsz gok jav ra (1500-1870), a kezd d stabiliz ci szakasz t (1870-1950), s a kiegyenl t d s, a konvergencia szakasz t (1960-2000). A k vetkez r szben a k l nb z , nem materi lis hajt er k, mot vumok, hitbeli s gazdas g-l lektani komponensek vizsg lat ra t r nk ki. Most a Young ltal felvetett k rd s megv laszol s val folytatjuk sorozatunkat: mi rt maradtak el s le az eur pai katolikus orsz gok az elm lt 300 vben gazdas gi teljes tm ny kben protest ns szomsz daikt l? s milyen mot vumok seg tettek, vagy jelentettek akad lyt ebben?

Mot vumok – m g mind g Weber?

M r szinte gazdas gt rt neti s teol giat rt neti dogma, amit 1930-ban a nagy heidelbergi reform ci kutat , Max Weber k zz tett: a protest ns etik nak a kapitalizmus szellemis g re volt jelent s befoly sa. M ghozz azzal, hogy a reform ci a kegyess g s a profit konvergenci j t, sszef gg s t hozta l tre. A puritanizmus, kiv lt a k lvini t pus a predesztin ci dogm j val hatalmas motiv l er v v lt a kereszty n teol gi ban, gondolkod sban s letgyakorlatban. M gpedig azzal a n zettel, miszerint Isten r k tan csv gz s ben, dekr tum ban eld nt tte, hogy “vannak emberek s angyalok, akik r k letre, m sok r k elvettet sre, hal lra rendeltettek”. Ezen a d nt sen senki emberfia nem tud v ltoztatni. gy viszont siker lt az dv ss g k rd s t kivonni a kl rus lelki gy mkod sa s rendelkez se al l. Az a k rd s el bb vagy ut bb minden h v ben felmer lt: “A kiv lasztottak k z tartozom-e vagy sem?”. s a mindennapi letben kellett az kiv lasztotts gnak visszaigazol dnia. Volt ennek pszichikai s szoci lis oldal is. A vil gi aktivit sban m rt k meg az ember hit nek val s g t s erej t.

Ha valaki gazdas gilag eredm nyes volt, ez azt is jelentette, hogy igaz b l s eredm nyesen k veti az isteni elh v st. A gazdas gi eredm nyess g a kegyelmi llapot jele volt. Az eredm nyess g volt a jel, szign l az elh v s val s g r l. A purit n teol gia a predesztin ci s hittel a gazdas gi fejl d s egyik f mozgat ja lett. Ez az intenz v vall si gy ker szeml let hatotta t a gazdas gi szeml letet is, s lett a kapitalizmus szellemis g nek s lelki hajt erej nek, hum n energi j nak egyik f jellemz je – fogalmaz Young. Weber ebb l vezeti le azt, hogy a reform ci kialak totta az evil gi aszk zis szeml let t az anyagi term szet dolgokkal kapcsolatban. Nem a birtokl s, hanem a fegyelmezett, a bev tel, a profit ar ny t l tudatosan kisebb m rv , korl tozott, m rs kelt fogyaszt sra t rekv s jellemezte a purit n embereket. Korl tozott fogyaszt s, s a munka intenzit sa ltal kifejezett kiv lasztotts g-hit nagy termel kenys get vont mag val.

A reform ci a gazdas gi gondolkod s szekulariz ci ja?

rdekes szempontot vetett fel Weber kort rsa, Richard Henry Tawney, akinek a k nyve 1926-ban jelent meg New Yorkban Vall s s a kapitalizmus felemelked se c mmel. Ebben r mutat: az 1500-as vekben a gazdas g m g az etika t m ja volt, az etika pedig a teol gi hoz tartozott. Az egyh z ellen rz se alatt tartotta teh t a gazdas gi letet is. Ehhez k pest az elk vetkez 200 vben bek vetkezett a gazdas gi gondolkod s szekulariz ci ja, kivonul sa az egyh zi befoly s al l. Szerinte ez lett az igazi hajt motor. A k lvinizmus volt az, amelyik ehhez nagyban hozz j rult azzal, hogy a gazdas gi letet is a megszentel d s ter let nek nyilv n totta. Azt n a puritanizmus jelentette a “vaskorszak t a kollektivizmusnak” is. Asj k z ss gtudat form l dott: a helyi, a gy lekezeti, az als szint , amely az els szint volt minden k z letis ghez. Az angol polg rh bor v g re (kb. 1650) a protestantizmus – gy Tawney rvel se – kivonta mag t mindenfajta mor lis tekint ly ellen rz se al l a piacon, a haszonelv s get t ve meg a gazdas gi tev kenys g c lj ul. Munka s v llalkoz s vall si mot vumon nyugodott. Azt n egyre ink bb ez a n zet uralkodott el: “Az zlet egy dolog, a vall s meg egy m sik”. Ez volt a nagy ugr s a k z pkori egyh zi kontroll al li megszabadul s rdek ben. A laissez faire gazdas gfiloz fia teh t el sz r a protest ns vil gban terjedt el, s csak k s bb jelent meg a katolikus orsz gokban. Meg llap thatjuk teh t, hogy a reform ci vezetett a szekulariz ci hoz, a piacgazdas g mor l al li kivon s nak s kivonul s nak a jelens g hez. De nem az elmor ltalanod shoz! Egyfajta gazdas gi erk lcs kezdett szint n megfogalmaz dni. A folytat sban majd megvizsg ljuk Young koncepci ja rtelm ben a nevel s, az r sbelis g, a nemzeti nyelv Biblia s m s t nyez k szerep t a protest ns gazdas gi fejl d sben. (Folytatjuk)

Szóljon hozzá