Kezdőlap / meghívó / MEGH V – 310 ve foglalta el II. R k czi Ferenc Erd ly fejedelmi sz k t

MEGH V – 310 ve foglalta el II. R k czi Ferenc Erd ly fejedelmi sz k t

Az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let szeretettel h vja nt, bar tait s ismer seit Az l R k czi nevet visel hagyom nyos rendezv nye keret ben 2017. prilis 28- n, p nteken Szatm rn metiben megtartand t rt nelmi tan cskoz s ra s az prilis 29- n, szombaton imm r XXVIII. alkalommal sorra ker l majt nyi megeml kez s re.

2017. prilis 28- n, p nteken – Szatm rn meti

II. R k czi Ferenc Erd ly fejedelme

– tudom nyos tan cskoz s a Szatm r Megyei M zeum II. emeleti el ad term ben –

(Vasile Lucaciu s t ny 21)

10 00 rakor (kelet-eur pai id szerint)

A tan cskoz s megnyit sa

dv zl besz det mond s a tan cskoz st megnyitja:

Muzsnay rp d, a rendezv ny szervez je

Tan cskoz svezet : R mi s Tibor, a J sa Andr s M zeum igazgat ja (Ny regyh za – Magyarorsz g)

Elhangz el ad sok:

Keresztesi Csaba, tan r, helyt rt n sz (Szatm rn meti – Rom nia) :

Szatm r s vid ke a II. R k czi Ferenc vezette szabads gharcban

Fleisz J nos, tudom nyos kutat (Nagyv rad – Rom nia):

Nagyv rad s k rny ke a R k czi-szabads gharc idej n

Csat ry Gy rgy, tudom nyos kutat (Beregsz sz – Ukrajna) :

Az szak-keleti v rmegy k II. R k czi Ferenc fejedelemm v laszt sa idej n

Balogh B la, lev lt ri kutat (Nagyb nya – Rom nia) :

Kuruc – labanc viszony a felkel s el tt s idej n Ugocsa megy ben

Sz net

12 15 rakor (kelet-eur pai id szerint)

A tan cskoz s folytat sa

Tan cskoz svezet : Czig ny Istv n, ezredes, hadt rt n sz ( Budapest – Magyarorsz g )

Elhangz el ad sok:

Mandula Tibor helyt rt n sz, tan r ( Szatm rn meti – Rom nia ) :

A rom ns g r szv tele a II. R k czi Ferenc vezette szabads gharcban

P ti Edu rd – J nos, tan r, helyt rt n sz (Szatm rn meti – Rom nia) :

A Szatm ri b ke s k vetkezm nyei a Szatm ri- s a K z pszolnoki

Reform tus Egyh zmegy kben

K nya P ter, tudom nyos kutat (Eperjes – Szlov kia):

Az evang likus egyh z a R k czi szabads gharc idej n

az 1707. vi “R zsahegyi zsinat” t kr ben

Keresk nyi S ndor, irodalomt rt n sz (Szatm rn meti – Rom nia):

Ady Endre s a kuruc hagyom ny

Eb dsz net

17 00 rakor (kelet-eur pai id szerint)

A tan cskoz s folytat sa

Tan cskoz svezet : Fleisz J nos, tudom nyos kutat (Nagyv rad – Rom nia)

Elhangz el ad sok:

Balogh Judit, tudom nyos kutat (Eger – Magyarorsz g):

A fejedelem R k czi s a sz kely elit

Czig ny Istv n, tudom nyos kutat ( Budapest – Magyarorsz g )

Erd ly katonai jelent s ge a R k czi-szabads gharc idej n

Moln r S ndor, tudom nyos kutat (Vaja – Magyarorsz g):

A vajai v r hist ri ja

Gyulai va, tudom nyos kutat (Miskolc – Magyarorsz g):

R k czi r ks ge

– II. R k czi Ferenc uradalmai s rezidenci i 1694 – 1711 –

Sz net

19 00 rakor (kelet-eur pai id szerint)

A tan cskoz s folytat sa

Tan cskoz svezet : Balogh B la, lev lt ri kutat (Nagyb nya – Rom nia)

Elhangz el ad sok:

M sz ros K lm n, tudom nyos kutat (Budapest – Magyarorsz g):

A r zp nz forgalma s el rt ktelened se Erd lyben 1707-ben

Tam s Edit, f muzeol gus ( S rospatak – Magyarorsz g )

  1. R k czi Ferenc a m zeumi t rgyak t kr ben

Balassa Zolt n, helyt rt n sz (Kassa – Szlov kia):

R k czi hazahozatala 1906-ban a korabeli sajt t kr ben

Zub nics L szl tudom nyos kutat ( Beregsz sz – Ukrajna ) :

M tosz s val s g

– II. R k czi Ferenc szerepe a “k rp taljai magyar” identit s kialak t s ban –

A d lut ni tan cskoz st megel z en k z s f hajt sra s koszor z sra ker l sor

a f t ri V csey-h z udvar n elhelyezett kuruc-eml kt bl n l,

a tan cskoz s befejez s t k vet en pedig

  1. R k czi Ferencnek a reform tus L ncos-templom szomsz ds g ban tal lhat szobra el tt
  1. prilis 29 – n , szombaton – Majt nyi s k

11 00 rakor (kelet-eur pai id szerint)

Megeml kez s s koszor z s

a Domahida vas t llom s m g tti kuruc eml km n l

R k czi Ferenc szerep ben fell p:

Kelemen Csaba sz nm v sz (Eger)

T rogat n j tszik:

Nagy Csaba ny regyh zi t rogat m v sz

Az nneps g r sztvev it k sz nti:

Muzsnay rp d, az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes let f tan csosa

Gheorghe David, Majt ny k zs g polg rmestere

dv zl besz det mond:

Pataki Csaba, a Szatm r Megyei Tan cs eln ke

T r k Dezs , a Borsod-Aba j -Zempl n Megyei K zgy l s eln ke

Seszt k Oszk r, a Szabolcs- Szatm r-Bereg Megyei K zgy l s eln ke

A fejedelem II. R k czi Ferencet m ltatja:

M sz ros K lm n, tudom nyos kutat (Budapest)

Kismajt nyiak kit nztet se:

M r Mih ly, a Szent Istv n Nemesi Rend Els Alap tv ny nak kurat riumi eln ke (Ny regyh za)

Fell pnek :

Majt ny Hagyom ny rz t nccsoport

M t szalka Dancs Lajos N pdalk r s a Szatm r Alapfok M v szeti Iskola

n pi nek s citer s n vend kei

Nagyecsed R k czi Kov cs Guszt v Hagyom ny rz Egy ttes

Nagyk roly Rekettye N pt nccsoport

p lyi – Horp csik J nos N pt nccsoport

Tyukod Hagyom ny rz dalcsoport,

valamint

domahidi, kis- s nagymajt nyi, szil gysomly i . nekesek szaval k

A koszor z st levezeti:

Balogh S ndor, a kismajt nyi RMDSZ eln ke

D sz rs get llnak:

a szatm rn meti Dsida Jen s a szil gysomly i B thory Istv n

cserk szcsapat tagjai

Boga Ferenc, Erdei J nos s T th G za Ivor vezet s vel

Z r ld st mond:

Balogh Enik kismajt nyi lelkip sztor

A majt nyi kuruc eml km a Kismajt ny melletti Domahida vas t llom s m g tt tal lhat .

Megk zel thet a Szatm rn metit (Satu Mare) Nagyk rollyal (Carei) sszek t

orsz g tr l a kismajt nyi kanyarban (Moftinu Mic) Domahida (Dom neAYti )

fel vezet let r n kereszt l.

“Az l R k czi”

K rp t-medencei t rt nelmi tan cskoz s s a majt nyi megeml kez s

az Erd lyi Magyar K zm vel d si Egyes letnek

a Hagyom nyos Kult r t Meg rz s T mogat Szatm r Megyei K zpont programj ban szerepl rendezv nye

A rendezv ny t mogat i:

Communitas Alap tv ny , Szatm r Megyei Tan cs, Borsod-Aba j -Zempl n Megye K zgy l se,

Szatm r Megyei M zeum

T rsszervez k:

Majt ny K zs g Polg rmesteri Hivatala, Kismajt ny Reform tus Egyh zk zs ge,

Kismajt ny RMDSZ – szervezete

Szervez sben seg tettek::

Hod sz Em ke, Mandula Katalin (Szatm rn meti), Balogh Enik , Balogh S ndor, Gheorghe David (Majt ny),

M dia-t mogat ink:

City R di , Szatm ri Friss Asjs g, www.szatmar.ro , Kolozsv ri R di , itv

A szervez st ir ny totta: Muzsnay rp d

tel: 40 261 712808 ; 40 77 104 2700

e-mail: muzsnay@datec.ro

Szóljon hozzá