Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “Krisztus besz de lakj k bennetek!” – k pz st z r nnepi istentisztelet L ncosban
[*~ alt *]

“Krisztus besz de lakj k bennetek!” – k pz st z r nnepi istentisztelet L ncosban

Presbiteri s diak niai munkat rs k pz s nnepi z r istentisztelet re v rt k az rintett lelkip sztorokat, f gondnokokat, gondnokokat, presbitereket s diak niai munkat rsakat a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek vezet i a Szatm rn meti L ncos templomban.

Vas rnap d lel tt 10 r t l mindenekel tt keresztel sre ker lt sor, a sz l kkel, keresztsz l kkel egy tt rvendett a gy lekezet. P l apostolnak Koloss beliekhez rott Levele 3. r sz nek 16. s 17. verse alapj n P sztor Gyula a S rospataki Reform tus Teol giai Akad mia lelkip sztora hirdetett Ig t: “Krisztus besz de lakj k bennetek gazdagon gy, hogy tan ts tok egym st teljes b lcsess ggel, s ints tek egym st zsolt rokkal, dics retekkel, lelki nekekkel; h laad ssal nekeljetek sz vetekben Istennek. Amit pedig sz ltok vagy tesztek, mind az Asr J zus nev ben tegy tek, h l t adva az Atya Istennek ltala.” Az, amit az Ige aj nl, nem teher s nem b ntet s, hanem a legnagyobb kiv lts g, h l b l tehetj k. Lakj k a k pz sen r sztvev k sz v ben Krisztus besz de s ldja meg ket napr l napra! – buzd tott az igehirdet .

Korda Zolt n helyi lelkip sztor P ter apostol M sodik Levele 1. fejezet nek 2-t l 8-ig terjed versei alapj n k sz nt tte a vend geket: “Kegyelem s b kess g radjon r tok b s gesen az Istennek s J zusnak, a mi Urunknak megismer s ben. Az isteni ereje mindennel megaj nd kozott minket, ami az letre s kegyess gre val az megismer se ltal, aki minket a saj t dics s g vel s hatalm val elh vott, amelyek ltal igen nagy s becses g retekkel aj nd kozott meg benn nket, hogy ltaluk isteni term szet r szeseiv legyetek, kiker lve azt a romlotts got, amely a k v ns g miatt van a vil gban. ppen ez rt minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez b s gesen adjatok m g er nyt, az er nyhez ismeretet, az ismerethez pedig nuralmat, az nuralomhoz t relmet, a t relemhez kegyess get, a kegyess ghez testv riess get, a testv riess ghez szeretetet. Mert ha ezek megvannak s gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem t tlenek, sem gy m lcstelenek a mi Urunk J zus Krisztus megismer s ben.” A lelkip sztor Isten ld s t k v nta mindazoknak, akik az elm lt f l vben gazdagabb tett k a presbiteri k z ss get, s mindenkinek, aki r szt vett a k pz seken.

Dr. F sti-Moln r Szilveszter a S rospataki Reform tus Teol giai Akad mia rektora is k sz nt tt, majd kiosztott k az okleveleket a Presbiteri s Gy lekezeti-munk s N pf iskol n r szt vetteknek. Genda rp d Szabolcs petty ni lelkip sztor v gezte ez alkalommal is a k ntori szolg latot. Jelen volt m g V czi G bor a Magyarorsz gi Presbiteri Sz vets g titk ra is. K sz net illeti Ill s Jen egyh zmegyei presbiteri sz vets g eln k t, Dr. Sz lyes Ferenc Deod tnak s Tar Csaba egyh zmegyei misszi i tagokat a szervez s rt s az asszonyokat a szeretetvend gs g szolg lat rt.

Szóljon hozzá