Kezdőlap / Imahét 2015 / Krisztus az l v z! – Imaheti gondolatok
[*~ alt *]

Krisztus az l v z! – Imaheti gondolatok

“Az asszony gy sz lt: Uram, mer t ed nyed sincs, a k t is m ly: honnan venn d az l vizet?” (J n.4,11)

Kedves Testv reim! Megsz ml lhatatlanul sok t van k r l tt nk. Vannak sv nyek, mezsgy k, f ldutak, gyalogutak, orsz gutak, gyorsforgalmi utak s k l nf le aut p ly k. Vannak forgalmasabbak, s kev sb azok. Vannak csak gyalogosoknak kijel lt, s vannak, amelyeken csak j rm vek k zlekedhetnek. Rengeteg t van, nem is csoda, hogy a m holdas tir ny t val egy tt is gyakran elt ved nk. A vil got tsz v bonyolult th l zaton minden hasonl s g ellen re csak egyetlen olyan t l tezik, amelyen J zus Krisztus is jelen van. Csak egyetlen t van, ahol Krisztus l tni akar t ged s engem! Ahol l tni akarja az embert, a kereszty neket, a felekezeteket, a gy lekezeteket, a csal dokat, azaz egyenk nt mindenkit!

Ezen az ton ott van a szamarit nus asszony is. Tal lkozott Krisztussal a J k b k tj n l. Ott van egy emberk nt, aki n k nt m sodrang nak sz m t, aki szamarit nusk nt megb lyegzett kisebbs ginek tekintett, csal di llapota miatt kirekesztett. Ott van m gis azon a helyen, ahol Krisztus is van. k ketten egyetlen ton vannak, a tal lkoz snak hely n. T rben s id ben azonos ponton. Amikor kettej k egy ttl te megt rt nik, l tsz lag semmi sem alakul t, azonban m gis minden megv ltozik. L tsz lag az asszony tov bbra is a m sodrang , megb lyegzett s kirekesztett szem ly, akir l a k v l ll k s a kiv lasztottak tov bbra is gy tekintenek. Tartalmilag viszont, elmondhatatlan v ltoz s megy v gbe, s lesz ebb l a n b l minden h tr nya ellen re az egyik legszimpatikusabb Krisztust hirdet bizonys gtev . Nyugodtan nevezhetn nk t angyalnak, apostolnak, aki meg rtette, hogy Isten a Garizim hegy n, mint Sion hegy n jelen van. Tal lkoz s nak csod latos eredm nye, hogy felismerte Isten mindenhol s mindenkor val jelenl t t, s azt is, hogy akik ebben az ismeretben vannak, testv rek lesznek, k z s j vend vel s ld ssal lnek. Egy bk nt, tov bb szenvednek, gy l lk dnek, eredm nytelen l tengetik sorsukat. Testv reim! Ma nek nk kell a szamarit nus asszony nyomdokaiba l pn nk, hogy Genf, R ma, Konstantin poly s a vil g minden szeglet ben m g ma mindenki megtudja, hogy Isten ig nyt tart re nk, s elv rja egym sra n z testv ris g nk k z s szolg lat t. Egy bk nt, marad a szenved s, a gy l let, s magunkra hozzuk ellens geinket. Nem gyilkolhatj k tov bb a kereszty n embert, nem z lleszthetik erk lcsi s gazdas gi nyomorba, ha Krisztus tj t egy tt felv llaljuk.

A tal lkoz s tj n J k b k tj n l fontos p rbesz dre ker lt sor. Ebb l kider lt, hogy az asszony nem ismerte Krisztust, b r m r hallott r la. Kider lt, hogy sors ba belet r dve, minden bizonnyal bele is szomorodva, nem rem lt m r pozit v v ltoz st. Sokan a 21. sz zadban hasonl an gondolkoznak s lnek. Sz v nkre tett k zzel megvallhatjuk, mi is tapasztalunk hasonl rz seket, hordozunk ilyen gondolatokat, s nemcsak egyenk nt, hanem kisebb s nagyobb k z ss geinkben kollekt v m don is. Mintha a nagy kereszty n csal dunk a vall sok k z tt egyens lytalanul, kiszolg ltatva s er tlen c ltalans ggal verg dne. Pedig az ton van egy k t is. A szamarit nus asszony b szk n eml kezik J k bra, az saty ra, aki megaj nd kozta e vid k n p t az ihat v z ki p tett forr s val. A k z s satya felid z se nmag ban is biztat jelens g. Valaki volt el ttem, s v gig j rta az utat, amelyen j rnom kell, valaki kutat sott s nem sz tv laszt rkot, valaki nemcsak jelen re, hanem j v j re is gondolt. Valaki ma is az Atya jobbj n l, hogy egyetlen k zbenj r k nt, kiv tel n lk l mindenkivel meg rtesse, hogy csak Vele s ltala van bemenetel az egyetlen orsz gba, amelyet innen a f ldr l milli nyi ton k zel t nk meg. Az egyetlen pontra n z t rekv s nk lehet t ved ssel, b nnel elegy, m a v gs pont el tt felismert Krisztus- t alkalmas, hogy m r most elkezd dj n az szinte b nb nat s a t ved sek beismer se. A kereszt olt r n fel ldozott Krisztus elv rja, s t megk veteli, hogy olt rra emelj k a benn nket sz tv laszt indulatokat, a soha t nem besz lt f lre rt seket s a testv rt kik z s t pr b lkoz sokat. A teremt s gondvisel Isten jelenl te b ztat , mert mindenkivel k zli akarat t, mely ltal senki sem fog felhalmozott f ldi kincsekkel orsz ga kapuj n tjutni, s a morzs k l z rainak sem kell rettegni k att l, hogy abban az orsz gban fenntarthat a h tr ny s az igazs gtalan megk l nb ztet s.

A fel nem ismert Krisztus, mint arra t vedt v ndor teszi pr b ra a szamarit nus asszony szolg latk szs g t. A t bbsz r sen h tr nyt elszenved n nem igyekszik a szomjas ember k r s t teljes teni. Asgy gondolhatja, hogy el bb a hit s vil g szinterein fert z konfliktust kell tiszt zni. Meglep d tt, amikor azt hallja a l that an kiv lasztottak k z sz letett f rfit l, hogy a szamarit nusok f ldj n is jelen van a kegyelmes Isten, akinek a Sionon p lt h z, s hogy a kisebbs gi helyzet be elkeseredett szolg lata is elfogadhat . Azzal v gk ppen nem tudott mit kezdeni, hogy az l v z tulajdonosa is lehet. Bosszantotta, hogy az, aki az tj ba ker lt k tb l k ptelen vizet mer teni, most birtokolhat l v z lehet s g r l sz nokol. Krisztus lelkigondoz i t relemmel v gig hallgatja a szem ly re kir tt hi nylista felsorol s t. Neki t nyleg nincs sem mer t ed nye, sem k tele, sem vize, mert a k t m ly. Az asszonynak van ezekb l, s m gis boldogtalanul viszi haza a napi v zadagot. Jut eszembe, nek nk is megvan a t bbnyire gy gyszert mogatott eg szs g nk, motiv ci s hi nnyal v llalt tra-kel s nk, szennyezett kutak vezet kbe pr selt vize, kett s m rc t alkalmaz m r ed ny nk, s csom kba gubancolt hossz k tel nk. Milyen j lenne ink bb az apostolokkal sz lni:”Ez st m s aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a n z reti J zus Krisztus nev ben, kelj fel s j rj!”(Ap.Csel.3,6) Aranyat s ez st t hajszol vil gunkban mi mondhatjuk ki, hogy el bb, s t mindenek el tt Krisztus! A nyomorban k zd ember rem nnyel tekint egyh za fel . Rem li, hogy ezernyi hi ny t legal bb r szben enyh teni tudjuk. Szenved nk, mert nek nk sincs elegend , hogy fedelet adjunk a hajl ktalanoknak, hogy k rh zat a betegnek, hogy p nzt a kifizethetetlen sz ml kra. Nyomornegyedek, bef thetetlen szoba-konyh s kunyh k, cskapiacr l lt z tt riadt szem lak i k rdeznek.

Egyh zaink nem csilloghatnak aranytartal kokkal, sem ez stkincsekkel, mert mindennek kezdete s v ge, tartalma s form ja, diagn zisa s gy gy t sa az l v z birtokbav tel t l s hossz t von val tulajdonol s t l f gg. J zus Krisztus a szamarit nus asszonynak mondja, hogy az el tte ll , az l v z. Ett l a v zt l sz nik meg az igazi szomj s g, a p tolhatatlan hi ny, az elveszett rem nys g. Ahol ebb l a v zb l lnek, ott a f ldi l t s az r k let m r elrendezett val s g, megjelent s vel nk tart rt k. A szolg latot k r Krisztus J zus – r kre sz p p ld san, szolg lat val tiszteli meg a szamarit nus asszonyt, aki tov bb fut a h rrel, hogy sokan a k rnyezet ben gy ismerj k meg Istent, szent Fi ban.

Kedves Testv reim! Egyh zr szek kumenikus egy ttl te akkor lesz hiteles, akkor tartja meg tekint ly t, ha szolg lat val maga r sz re elfogadja, h veivel megosztja, s az egyh zon k v lieknek felk n lja az l vizet, az egyed l dv z t Krisztust. lj nk ezzel az aj nd kkal gy, hogy a birtokunkban l v l v zzel l ssunk a szolg lathoz, a terhek hordoz s hoz, az r m elfogad s hoz, hogy mindenben fedezz k fel a szabad t t. men!

Cs ry Istv n p sp k

Szóljon hozzá