Kezdőlap / Nőszövetség / Kárpát-medencei imanap 2011. december 4. Kárpátalja

Kárpát-medencei imanap 2011. december 4. Kárpátalja

Püspöki köszöntés

Az imádkozás lehetősége csodálatos kincs! Imádkozni lehet az élet minden helyzetében:
hálaadással, magasztalással, könyörgéssel, bűnbánattal kegyelmet kérve önmagunknak és a ránk
bízottaknak!
A Kárpát-medencei imanap egy nagy közösséget, a református magyarságot mozgósítja, buzdítja,
hívogatja imádkozásra. Nőszövetségi aktív tagok tartják fontosnak, vállalnak áldozatot,
szolgálatot az imanap szervezésében. Nem csoda, hiszen a keresztyén édesanyák élete, imádkozó
élet! Imádkoznak gyermekeikért, mielőtt napvilágot látnak, és imáikkal elkísérik életük kis és
nagy eseményeit.
Imádkozni hittel és alázattal sosem hiábavaló. Ígéretünk van, hogy a buzgó, hittel elmondott
imádság meghallgatásra talál.
2011-ben is kérhetünk megújulást és megszentelődést. Ébredést, áldás az egyházban.
Könyöröghetünk az Istentől elfordult emberiségért. Tegyük ezt minél többen hűségesen,
kitartóan, hittel!

Zán Fábián Sándor
a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke

Kárpát-medencei imanapi köszöntés

Istennek legyen hála, hogy megtartja életünket, és sok-sok áldása között a legdrágábbat, az
imádság ajándékát is megadta nekünk. Tapasztaljuk egyéni életünkben is, hogy a legboldogabb
percei mindennapjainknak azok, melyeket az imádság „belső szobájában” tölthetünk Urunkkal.
Erre tanít egy kedves ének refrénje: „Óh, szüntelen légy ébere, s imádkozzál fiam” (120. Hall).
Ám Isten nem csak az egyéni kapcsolataink fenntartását tette lehetővé önmagával az imádság
csatornáján, hanem azt is ránk bízta az ige szavaival: „Szenved-e valaki közöttetek?
Imádkozzék!” (Jak 5, 13a Kár. ford.)
Magyar népünk, nemzetünk legfájdalmasabb szenvedése éppen a szétszórtság, feldaraboltság.
Ebben a szenvedésben az egyetlen gyógyulási lehetőség a közös imádság, melyet célul tűzött ki a
Kárpát-medencei református nőszövetség 2005-ben. Talán akkor kapta nemzetünk legmélyebb
sebét (2004. december 4.), mikor a magyar nemzet teste nem kívülről sebesült meg, hanem a
pusztító kár belülről támadt. Istennek azonban gondja volt-van arra, hogy ebből a szenvedésből is
kivezesse népét.
2009. május 22. az első látható lépés a gyógyulás útján, 2010 júniusában a magyar Parlamentet
használja az úr eszközül, hogy újabb lépést tehessen a sebzett test gyógyulása felé. Magunk is
érezzük fontosságát annak, hogy eszközök lehessünk az Úr kezében, hogy rajtunk keresztül is
áradjon urunk szabadító, gyógyító kegyeleme.
Öröm számunkra, hogy ebben az évben nekünk jutott az a megtisztelő feladat, hogy a soron
következő imanap füzetét elkészíthessük, ezen keresztül bemutassuk annak az elszakított
országrésznek az életét, szépségét, tevékenységét, ahol ugyanúgy magyar nyelven zeng az Istent
dicsőítő zsoltár, magyarul hirdettetik az Isten szava, magyar ízű a testi táplálék, magyar a kultúra,
művészet, magyar a gondolkodás.
Boldogan kapcsolódunk mi is a Kárpát-medencei imádkozó közösségbe, és kérünk fel minden
magyar testvért, vagy más nemzetiségűt is, aki fontosnak tartja a közös imádságban egy nemzet
egységének, szeretetben, Krisztusi hitben való növekedését, hogy velünk együtt imádkozzék az
Úrhoz, hogy bővölködjünk Isten áldásában, megtartó kegyelmében, melyért Övé legyen a
dicsőség! Ámen

Testvéri köszöntéssel
Pocsai Ibolya
a Kárpátaljai Nőszövetség elnöke

Kárpátaljai Református Egyház történetéből

Kárpátalja Magyarország szerves része volt. Önálló története 1918-ban kezdődik, amikor
gyakorlatilag szétesik az Osztrák-Magyar Monarchia. 1919. március 21-május 5. között a Magyar
Tanácsköztársaság része. 1919. május 6-tól 1938. november 2-ig Csehszlovákia része. 1938.
november 2-tól 1939. március 15-ig az I. bécsi döntéssel a magyarlakta terület visszakerül
Magyarországhoz. A többi része Potkarpatszka Rus néven továbbra is Csehszlovákiához tartozik.
1939. március 15-ől 1944. október végéig Magyarországhoz tartozik. 1944-től 1945-ig szovjet
katonai és cseh polgári közigazgatás alatt állt. 1946-ban megváltoztatják a terület nevét
Zakarpatska területre és a Szovjetunióhoz csatolják. Az 1991. december 1-én megtartott
referendum eredménye alapján Ukrajna kikiáltotta függetlenségét, miáltal Kárpátalja a független
ukrán állam közigazgatási egységévé vált. Aki a XX. században Kárpátalján élt, az 9 államnak
volt a polgára anélkül, hogy elmozdult volna lakóhelyéről. Ez alatt az idő alatt többször is
változtatták az állam hivatalos nyelvét: magyar, szlovák, orosz, ukrán, rutén nyelvekre.
1921 augusztusában a három egyházmegye képviselői az önálló Kárpátaljai Református
Egyházkerület létrehozása mellett döntöttek. Ekkor a kerület 65 ezer gyülekezeti taggal
rendelkező, 77 gyülekezetből, 3 filiából és 3 missziói gyülekezetből áll. A gyülekezetekben 76
lelkész, és 5 segédlelkész teljesít szolgálatot. Kárpátalján ekkoriban 51 református iskola
működik.
A hatalom 1927-ig elodázza a református egyház anyagi támogatását. Több iskolát államosítanak
az egyház egyházi vezetők megkérdezése nélkül. a magyar lelkészeknek nem adják meg
automatikusan az állampolgárságot és a csehszlovák állam nem ismeri el az egyház vezetőségét.
1939 márciusában a Kárpátaljai Református Egyház visszakerül a magyarországi anyaegyház
kötelékébe.
A II. világháború után a szovjet csapatok kárpátaljai bevonulása (1944 októbere) után újra leválik
a kárpátaljai egyház és csaknem teljesen megbénul az egyházi élet. A háború idején is
tevékenykedő 100 lelkész közül 40 elhagyja szolgálati helyét. 1944 novemberének közepén t a 18
és 55 év közötti magyar férfiak deportálása. Vidékünkről 40 ezer férfit hurcolnak lágerbe,
akiknek nagy része odahal az embertelen körülmények között. A szovjet hatóságok elkobozzák és
államosítják a parókiákat, az egyházi iskolákat és könyvtárakat, a négy egyházi nyomdát, sok
templomot bezárnak.
A II. világháború után az egyház elvesztette jogi státuszát, ami védtelenséget jelent. Egyházi
struktúra, mint olyan, nem létezett. Állami működési engedéllyel működhettek a gyülekezetek.
Tiltott az evangelizálás, hittanoktatás, és a templomon kívüli szolgálat, temetésen kívül.
Korlátozott a lelkészek mozgása. Tiltva van a Bibliák, vallásos irodalomnyomtatása és
terjesztése, vagy behozatala. Totális ateista propaganda zajlik és a keresztyének megszégyenítése.
Lelkészek deportálására és mártíromságára kerül sor. Külső kapcsolattartás hiánya elszeparálja az
egyházat.
A 70-es évek enyhülése némi reményt hoz. De a helyzet katasztrofális. A 81 gyülekezetben 20
lelkész végzett szolgálatot. a lelkészek létszáma nem bővíthető. 1974-ben a magyarországi
református egyház közreműködésével engedélyt kap a kárpátaljai egyház két fiatal lelkész
felkészítésére az egyházon belül. Tóth Károly, későbbi budapesti püspök, szovjetunióbeli
kapcsolatai által kieszközli magyar nyelvű bibliák és énekeskönyvek eljuttatását Kárpátaljára.
A Kárpátaljai Református Egyház újjáéledése a Szovjet Birodalom szétesésével kezdődött el.
Szergej Gorbacsov első szovjet elnök által már a 80-as években kezdeményezett „glasznoszty”,
vagyis nyilvánosság politikájának köszönhetően megindult egy folyamat, amely az „örök”
Szovjetunió széteséséhez vezetett később. Egyrészt a régi rendszer nem tudta magát fenntartani,
mivel már régen a nyugati krediteken élt, valamint felemésztették a fegyverkezés és a külhonban
vívott „felszabadító”, internacionalista háborúk a gazdaság erejét, érezhető volt a tervgazdaság
csődje. Másrészt a „glasznoszty” oda vezetett, hogy a helyi embereknek a tájékozottsága a
világban minden direkt információzavar ellenére nőt.. Kiderült, hogy a határon túl is van élet.
Méghozzá egészen jó. Felébredt a kíváncsiság az eddig tiltott dolgok iránt is. A kelet-európai
forradalmak és rendszerváltások, a Varsói Szerződés széthullása, és a szovjet csapatok kivonása
Kelet-Európa országaiból megmutatta, hogy a Szovjetunió egy időre elvesztette az Európa vörös
zsandárja pozícióját. 1991 augusztusában, amikor magát az elnököt, Szergej Gorbacsovot is
körbefogták szabadsága idején a villájában és a személyes testőröknek köszönhetően maradt
életben, meghiúsult a puccskísérlet is, amelyet a XX. század 50-70-es éveinek mintájára terveztek
és a kemény terror visszaállításával akarták biztosítani a fennmaradást. A hatalom már nem tudott
irányítani a régi módon, a nép pedig nem akart élni a régi módon. Valami újat akartak, bármi is
legyen az. Ilyenkor érthető, hogy az ember visszanyúl a régi gyökereihez. A kárpátaljai magyarok
is visszavágytak a békességet, reménységet, erőt jelentő istenhithez. Kihasználva a sikertelen
puccskísérletet, mint egy Isten akaratának és a próféciáknak a megvalósulását látva benne
Ukrajna is, mint a többi köztársaság kilépett a szovjetunióból és önálló útra lépett. A kárpátaljai
magyarok is ebben az új államképződményben rekedtek. Itt kezdte el a Kárpátaljai Református
Egyház kihasználva a lehetőséget újjászerveződését és itt bontakoztatta ki szárnyait.
1992-ben jelent meg Ukrajnában a lelkiismereti szabadságról szóló törvény. Addig az 1937-ben
elfogadott alkotmány volt érvényben, amelyből hiányzott az a fogalom, hogy egyház, tehát az
egyház nem számított jogi személynek, ami azt jelentette, hogy semmi joga, tulajdona, és sok
esetben lehetősége a létezésre sem volt. Ennek az alkotmánynak köszönhetően volt lehetséges
kirabolni és megsemmisíteni az egyházat sok esetben. Ez vezetett az egyház vagyonának teljes
elkobzásához, munkájának korlátozásához. A szovjet állam területein a templomok, parókiák, a
föld, erdő, anyakönyvek, egyéb vagyon teljesen az állam tulajdonába került. A templomot jobb
esetekben csak bérelni lehetett a helyi államhatóságoktól. a közösség élére hatos vagy húszas
tanácsokat állítottak, amelyeket az államhatóságok által megfigyeltek, és ezek által próbálta sok
esetben, ahol lehetett érvényesíteni akaratát az államhatalom. A presbiter-zsinati elv 1992-ig nem
érvényesülhetett. A gyülekezeti közösségeket megadóztatták sokfajta „béke” adóval. A
keresztelésért a templomban az állami munkahelyeken a híveket kipellengérezték, megfosztották
prémiumoktól, büntetést fizettettek velük, de legtöbb esetben kirúgták a munkahelyükről. A
lelkész fizetését is szabályozta az állam. Az istentiszteleteken elhangzott igehirdetéseket
megfigyelték. Amennyiben félreérthető szovjetellenes propagandát tartalmazott, a lelkészt
eltiltották a szolgálattól. Sokszor a hívek a s és esketést titokban kérték a lelkésztől. Amennyiben
ez kitudódott, ez is a szolgála engedélyének a megvonását hozta magával Számos lelkész és
családja került a „dicső” Szovjetunióban a nincstelenek sorába. Az eltiltás alatt a lelkészt legtöbb
esetben munkahelyre sem vették fel. Keserű volt a lelkészgyerekek sorsa is, akiket nem vettek fel
t származásuk miatt. A magyar intelligencia gyermekei sokszor a balti köztársaságokba mentek
tanulni felfedezvén, hogy ott van lehetőség kikerülni az itteni szankciókat. Az iskolában kemény
ateista propaganda folyt az egyház reakciós, népellenes és népnyúzó jellegének a firtatásával.
Keresztyénnek lenni egyet jelentett a butasággal, becstelenséggel, maradisággal,
államellenességgel, a szocialista vívmányok tagadásával. A hittanoktatás tiltva volt. Ha a lelkész
ezt tette, eltiltották a szolgálattól. Kötelező volt a lelkészek regisztrációja, ami azt jelentette, hogy
a megyei tanács által kiadott engedélyekkel rendelkező lelkész teljesíthetett csak szolgálatot.
Mivel a legtöbb magyarlakta falvak a legtöbb esetben a határzónában vannak, oda még lakhatási
engedélyt sem adtak. A helyi hatóságok parancsba kapták, hogy ebben akadályozzák a
lelkészeket. Amikor például Viskre regisztrálták Józan Lajos lelkészt, a felelőst a „hibáért”
menesztették munkahelyéről.
A református egyházban nem működhetett a zsinat, és lelkészgyűlést sem lehetett tartani. Az
állami hatalom félt az összeesküvéstől. A lelkészek csak egyenként mehettek el a püspökhöz,
útközben nem mehettek be a kollégáikhoz. Ha megtették, másnap a KGB hívatta is őket
kikérdezésre. A megfélemlítés ennek a kornak a legveszedelmesebb fegyvere volt és a
történelmet látva volt is mitől félni. Az egyik lelkész sofőrje így emlékszik az akkori kor egyik
püspökére, amikor azt a megyei vallási hivatalba hívták, amikor elment otthonról mindig
hosszúidőre búcsúzott, remegve, imádkozva várt néhány percet, mielőtt felment volna a
hivatalba. Sokszor a csinovnyikok embertelenül bántak velük, és egy pofontól sem riadtak vissza.
Ebben az időben ezt meg lehetett tenni.
A 80-as évek végén mégis az egyházban is megéreztek valamit a változások szeléből. 1987-88-
ban még nem volt hivatalos konfirmáció. A szülők titokban készítették fel a gyermekeiket a
kátékérdésekből. A kor szokása szerint Pünkösd ünnepén álltak oda először az úrvacsorához és
csak a jelenlévők tudták, hogy ők az idei először úrvacsorázók. De már 1989-ben, amikor a
forradalmak elkezdődtek Kelet-Európában, és sorra buktak meg a kommunista diktatúrák, akkor
Kárpátalja gyülekezeteiben engedély nélkül elkezdődött a konfirmációi oktatás. Megérezte az
egyház az időt és az alkalmat arra, hogy megszólaljon. Még megfigyelte a KGB a lelkészeket.
1988-ban nyílt először alkalom arra, hogy a lelkészek mehettek ki tanulni a Budapesti és
Debreceni Teológiai Akadémiákra. mielőtt megtették volna többször is behívta őket a KGB.
Amikor megérkeztek Magyarországra, elvették az útlevelüket az ott megjelent KGB ügynökök,
nehogy külföldre emigráljanak. Ha haza akartak menni, be kellett előre jelenteni és a vonat
indulása előtt 5 perccel megjelentek, hogy visszaadják az útlevelet, valamint kontrolálják, hogy
valóban felül a vonatra és nem külföldre akar menni. De mindez az első lehetőség volt arra, hogy
a lelkészeink teológiát tanulhassanak egy erre specializált intézményben. Ettől kezdve többen is
jelentkeztek teológiára, 1992-től megszűnt ez a szigorú kontroll. Minden éven az óta 7-15
személy, akik teológiára jelentkeznek lelkész szakra vagy hitoktató szakra. A 90-es évek elején
folyt a lelkészek képzése saját erővel is a lelkészhiány miatt.

Istentiszteleti rész

Fohász
Jöjjön áldás, kegyelem és segedelem, onnan felülről, a világosságnak Atyjától, kitől száll alá
minden jó adomány és tökéletes ajándék.
Apostoli köszöntés
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Urunktól
a Szentlélek közösségében. Ámen
Ének: 409. ének
1. Adjunk hálákat az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent teremtőjének, És embereknek
gondviselőjének, Éltetőjének.
2. Mert ő mihozzánk atyai szerelmét, Kijelentette drága szent igéjét, Mellyel táplálja híveinek
lelkét, Nyújtja kegyelmét.
3. És ő megáldja benne reménylőket, Erősít minden erőtelenséget, Világosítja homályos
szívünket, Setét elménket.
4. Atya Istennek mindezekért légyen Dicséret és nagy dicsőség mennyégben, Fiával s
Szentlelkével egyetemben, Örökké! Ámen.
Imádság
Mindenható Istenünk, Jézus Krisztus által!
Áldott légy, mert megőriztél bennünket, megtartottad életünket, és nagy irgalommal bántál
velünk. Dicsőség Neked Felséges Úr a megannyi áldásért, a kegyelemért, és a gondviselésedért.
Köszönjük, hogy te soha, egy pillanatra sem feledkeztél meg rólunk, és a te féltő kezeid óvtak
minket minden utunkon. Hála Neked a Szentlélek bátorító erejéért, aki mindig felemel, ha
elbuknánk. Istenünk, köszönjük a leghatalmasabb fegyvert, amit a kezünkbe adtál, az ima
lehetőségét, ami minden nehézségből kiutat talál. Urunk, add, hogy tudjunk ezzel élni, és
merjünk Hozzád kiáltani minden körülmények között.
Atyánk! Bocsásd meg mégis hűtlenségünket, mert annak ellenére, hogy ennyi jóval elárasztod a
te gyermekeidet, mi mégis sokszor elfordulunk Tőled. Figyelmen kívül hagyjuk a Te akaratodat,
és a saját döntésünket követjük. Nem fordítunk Rád elég időt, mert mindig találunk valami
fontosabbat, mint a Veled való találkozás. Ne ródd fel nekünk közömbösségünket. Teremts
bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk!
Légy most itt Szentlelkeddel, tölts be minket, hogy csak Rád tudjunk figyelni, Szent Fiad
nevében kérünk! Ámen
Ének: 392. ének
Mindenek meghallják és jól megtanulják, Kik segedelmüket nem Istentől várják: Nincsen Isten
nélkül segítség és idvesség.
2. Ha nem az Úr Isten építi a házat, Ahány építője, mind hiába fárad. Nincsen Isten nélkül
segítség és idvesség.
3. Csak hiába lészen reggel felkeléstek Néktek, kik erős Istenben nem hisztek: Nincsen Isten
nélkül segítség és idvesség.
4. Ekképpen történik mindnyájan tinektek, Munkával, bánattal kenyeret kik esztek: Nincsen Isten
nélkül segítség és idvesség.
5. Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak, Kik csak benne bíznak s hozzá fohászkodnak:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.
6. Mint a sebes nyilak az erős kezében, Erősek a hívek Isten kegyelmében: Nincsen Isten nélkül
segítség és idvesség.
7. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi: Nincsen Isten nélkül
segítség és idvesség.
Figyeljünk Atyánk, Istenünk reménységet ajándékozó igéjére
Zsolt 27. 14
Jn 16, 33
2 Kor. 12, 9
Ének: 253. ének
1. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének, Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, Végye
el mi szívünknek minden homályát, Hogy érthessük Istenünknek Mindenben akaratját.
2. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja, Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, Hitükben
tántorgóknak erős gyámola, És az ő reménységüknek Csak te vagy táplálója.
3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, A mi szomorú szívünknek igaz öröme, Lelki
háborúinknak csendesítője: Az örök életnek bennünk Csak te vagy elkezdője.
4. Te tanítád régenten a prófétákat, Igazgatád ő nyelvüket és írásukat, Te tetted bölccsé a szent
apostolokat, Hogy megtérítsék tehozzád Mind e széles világot.
5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, Világosítsd meg elménknek nagy setétségét, Rontsd el
a gyűlölségnek kegyetlenségét, Engedd a te szent hitednek Mindenütt egyességét!
6. Válassz minket magadnak élő templomul, Végyed mi könyörgésünket szent áldozatul; Vedd ki
már e világot a kárhozatból, Engedj igaz hitben való Kimúlást e világból.
7. Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten, Légyen áldott a te neved, Fiú Úr Isten, Ezekkel
egyetemben, Szentlélek Isten: Maradjon a te áldásod A te bűnös népeden.
Igehirdetés
Isten igéje, melynek alapján Szentlelke ajándékát kérve üzenetét hirdetem, írva található az
Apostolok Cselekedetei 20. részének 28. versében így:
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”
Ének: 173. ének
Ti keresztyének, dicsérjétek Istent, Kik Úr Jézusnak e földön szolgáltok És mindenkoron a szent
helyen vagytok: Dicsérjétek Istent!
2. Imádkozzatok az Atya Istennek, Jézus nevében hozzá siessetek, És tiszta szívet hozzá
emeljetek: Dicsérjétek Istent!
3. Áldjon meg minket az Atya Úr Isten, Megigazítson a Fiú Úr Isten, És megszenteljen a
Szentlélek Isten Mindenkoron! Ámen.
Dicsőítés
Mindnyájan dicsőség légyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, valamint volt
kezdetben, azonképpen most és mindörökké. Ámen
Imádság
Dicsérjük az Úr nevét, dicsérjük az Urat, akik szolgái vagyunk, akik ott állunk az Úr házában,
Istenünk házának udvaraiban! Dicsérjük az Urat, mert jó az Úr, zengjük nevét, mert
gyönyörűséges.
Adjunk hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Adjunk hálát az istenek Istenének,
mert örökké tart szeretete!
Magasztalunk, ú Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik
csodáidat.
Mert tudjuk, kiben hiszünk, és meg vagyunk győződve arról, hogy Neked van hatalmad arra,
hogy a ránk bízott kincseket megőrizd arra a napra. Mert tudjuk, hogy aki elkezdted bennünk a
munkát, elvégzed azt Krisztus Jézus napjára. tanácsoddal vezetsz minket, és végül dicsőségedbe
fogadsz. Ha elenyészik is testünk és szívünk, szívünknek kősziklája és örökségünk Te maradsz,
Istenünk, örökké!
Sok csodás tettet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretnénk hirdetni és elmondani,
de több annál, amit fel tudnánk sorolni.
Dicsőítünk téged, Felséges Úr, egy, örök és igaz Isten! Hálát adunk néked egyszülött Fiadért, akit
értünk áldozva mutattad meg véghetetlen szeretetedet és irgalmadat irántunk. Köszönjük, hogy
elküldted a Vigasztalót, a Szentlelket, mert azt szeretnéd, hogy megmaradjunk hitünkben s a mi
Urunk, Jézus Krisztus szolgálatában.
Magasztalunk minden embertársunkért, akiket ránk bíztál, s akikre minket bíztál. Köszönjük,
hogy Te egységben, benned való közösségben erősítesz minket. Áldunk minden alkalomért,
melyeken Igédet szomjazó szívünkbe zárhatjuk. Köszönjük, hogy szavad által vezetsz el minket
az örök kegyelemre.
Dicsérünk reménységeinkért, melyeket a Te áldó kezedből vehetünk el, és köszönjük, hogy oda
tehetjük vissza azokat naponta, hiszen egyedüli reményünk csak Te vagy. Hálát adunk azért,
hogy még tart a „kegyelmi idő”. Köszönjük, hogy még ma is hívogatod a tieidet megtérésre.
Köszönjük, hogy ebben a szent munkában minket is használni akarsz minden gyarlóságaink
ellenére.
Legyen mindörökké áldott a Te háromszorosan szent neved! Ámen.
Ének: 356. ének
1. Drága dolog az Úr Istent dicsérni, Színe előtt kegyesen énekelni, Ékes dolog szent nevét
magasztalni, A híveknek őelőtte szolgálni.
2. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket, Vigasztalja az elalélt lelkeket, Ő enyhít meg sok
keserűséget, Mind testi, mind lelki betegségeket.
3. Az őnéki csodálatos tanácsa, Hogy a szelídeket felmagasztalja, De a kevély gonoszokat utálja,
És azokat a földig megalázza.
4. Énekeljünk néki hálaadással, Vigasságos hangicsáló szerszámmal: Beszélgessünk e mi kegyes
Urunkkal, Magasztalván őtet imádságunkkal.
5. Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat! Keresztyénség, magasztald Megváltódat! Áldjad, Sion,
mennyei királyodat! Híveknek serege, te szent Atyádat!

Könyörgések

A gyermeket vállaló és gyermekeket nevelő szülőkért, nagyszülőkért

Mennybéli Felséges Istenünk! Hálaadással borulunk színed elé, és magasztalunk jóságodért,
szeretetedért. Légy áldott, hogy hozzánk való jóságodat abban is megmutattad, hogy nemcsak
nekünk adtál életet, hanem új életekkel is megajándékozol bennünket. Dicsőítünk a legdrágább
ajándékért, a gyermekáldásért. Köszönjük, hogy megkoronázod az asszonyokat az anyaság drága
koronájával. Kérünk Atyánk, hogy tégy késszé minden hajlékot a gyermekáldás fogadására, hogy
ne legyen teher az érkező újszülött sem a szülőnek, sem a nagyszülőnek, hogy minden
megszületett gyermekben a Te dicsőségedet láthassák meg valamennyien. Imádkozunk azokért a
családokért, ahová árva, elhagyott gyermekeket fogadnak be, hogy pótolják a szülői szeretetet.
Áldd meg ezeket a szerető szíveket, hogy saját gyermekükként tudják szeretni a befogadottakat
is, hogy a Te országod ez által is épüljön közöttünk. Ámen

Mindnyájan Atyánk hálásak vagyunk neked a családért, a szülőkért, a gyermekekért. Köszönjük
gondviselésedet, és kérünk, segíts úgy nevelni a gyermekeket, hogy az Neked kedves legyen, és
hogy bővüljön a Te országod minél több fiatal taggal. Ámen

A konfirmandusokért, fiatalokért


Drága Urunk! Te minden lelket ismersz, szívek és életek vizsgálója vagy. Köszönjük, hogy így
hozhatjuk Eléd konfirmandusainkat és fiataljainkat, mert Te tudod gondolataikat, tudod, mi
mindent hordoznak a lelkükben. Ismered bűneiket, könnyeiket, összetört álmaikat, de tiszta
vágyaikat és reményeiket is. Könyörgünk értük, hogy hívd magadhoz őket Szentlelkeddel! Add,
hogy Nálad keressék a választ kérdéseikre. Kérünk, add, hogy Benned találják meg életük célját,
s add, hogy Általad győzzenek a világ kísértései felett. Tedd késszé szívüket arra, hogy
meghallják hangodat, és azon az úton járjanak, amelyet Te mutatsz nekik, egész életükben
hűséggel Téged követve, Érted élve Megváltónk! Kérünk áldd meg családjaikat és
gyülekezeteiket abban, hogy mindig hozzád tudják közelebb segíteni őket! Segítsd meg
mindazokat, akik evangéliumodat viszik közéjük. Áraszd ki kegyelmedet és erődet ifjainkra a
Kárpát-medencében, hogy szeretetedet megismerve egész lényükkel a Te nevednek szerezzenek
dicsőséget! Ámen

Mindnyájan Urunk, add, hogy fiataljaink meghallják hangodat ebben a zajos világban, és bátran
kövessenek Téged!
Az egyházunkért, lelkipásztorokért, tanítókért, evangelizátorokért, presbiterekért, diakónusokért,
bírákért és minden gyülekezeti tagért
Urunk, Jézus Krisztus! Magasztalunk azért, hogy Te hívtál szolgálatba egyszerű
halászembereket, vámszedőket és másokat, mert kedves volt Neked, hogy az evangélium
hirdetését ilyen gyarló emberekre bízzad. Áldunk, azért, hogy hívó szavad ma is hangzik, hogy
szolgálatodba állítasz ma is. Megköszönjük azokat, akiket pásztorul állítottál a nyáj felé. Tisztítsd
meg, kérünk, szívüket és ajkukat, hogy mindig a Te üzenetedet tolmácsolják. Tegyék azt
örömmel, neved dicsőségére. Köszönjük a tanítókat, akikre gyermekeink nevelését bíztad. Áldd
meg őket türelemmel és szolgálatuk iránti hűséggel. Köszönjük, hogy gondod van arra is, hogy a
gyermekek hitben való növekedésére is állítottál hitoktatókat. Koronázd meg, kérünk, mindazok
munkáját, akik azért fáradnak, hogy az anyaszentegyház tagjainak sora naponként sokasodjék.
Áldunk az őrállókért, a presbiterekért, hogy őket is a Te aratásodba állítottad. Ruházd fel őket
kellő bölcsességgel, állhatatossággal, hogy úgy töltsék be küldetésüket, mint a hűséges sáfárok.
Ámen

Mindnyájan Urunk, adj nekünk erőt, bölcsességet, kitartást, türelmet abban, amit ránk bíztál, és
azokhoz, akiket ránk bíztál. Te emelj fel, ha már ellankadtunk.
Ének: 330. ének
Adj békességet, Úr Isten! A mi időnkben e földön: Mert nincsen nékünk több bajvívónk És
hadakozónk, Hanem csak te, Úr Isten!
Ének: 411. ének
1. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli, Mert minden gazdagságát velünk közli.
2. Ő, mint bő irgalmú kegyelmes Atya, Fiait testben, lélekben megáldja.
3. Énekeljünk néki egy akarattal: Dicsőség, Atya Isten, szent Fiaddal!
4. Ki ételt adtál alkalmas időben, S felruháztál mezítelenségünkben.
5. Adjad, hogy tégedet megismerhessünk És szent Fiad által üdvöt nyerhessünk!
6. Szent Igédet hirdettessed közöttünk, Hogy éhen meg ne haljon a mi lelkünk!
7. Hálát adunk ezekért mi Atyánknak, Jézus Krisztusnak, mi Közbenjárónknak.
8. Szentlélek Istennel egyenlőképpen, Ki minket vigasztaljon, mondjuk: Ámen.
A népünkért, és a népekért, földünkért, vizeinkért, a népek vezetőiért
Teljes szívvel áldunk Istenünk, hogy Te elválasztottál az Ószövetségben egy népet, akiken
keresztülközölted hatalmadat e világban. Noha sok megpróbáltatáson vitted át népedet, de nem
hagytad magára egy percre sem. Előtte jártál felhő-és tűzoszlopban, enni, inni adtál népednek a
szükség idején és a szolgaság házából tejjel és mézzel folyó földre vezetted.
Köszönjük, hogy minket, magyarokat, az Újszövetség választottjaivá tettél. Bár sok vihar tépte és
tépi e nemzetet, de megtartó kegyelmed megőriz vészben és viharban. Köszönjük, hogy bár
szétszórtan élünk e világban, de Te, Atyánk mindenütt velünk vagy. Áldunk, hogy ma az
imádságban megfoghatjuk egymás kezét, közös bűnbánattal mondhatjuk a tékozló fiú szavaival,
„vétkeztem az ég ellen és te ellened”, és Te Atyánk felelsz imáinkra kegyelemmel, bűnbocsátó
szeretettel.
Kérünk, hogy tartsd meg magyar nemzetünket szerte a világon. Szentlelkeddel munkálkodj
bennünk, hogy fénylék hitünk világa a népek nemzetek között, hogy arról ismerje meg
mindennép, hogy mi a Te választottaid vagyunk, hogy a szeretet soha el nem fogy szívünkből
irántad és egymás iránt. Ölelj kebledre ma mindenimádkozó szívet, hogy egyek legyünk Veled és
egymással a Krisztusban mindörökké. Ámen
Mindnyájan Atyánk add, hogy minden ember, nép, nemzet, ország, az egész világ a Te
nevedben gyűljön össze, Téged imádjon, és Téged tekintsenek igazi Uruknak.
Valljuk meg hitünket, az Apostoli Hitvallás közös elmondásával.
Hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában…
Ének: 331. ének
1. Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak te vagy; Jövel és nézz meg engem, Magamra, ó, ne hagyj!
Ne légy tőlem oly távol, Könyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj!
2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vigasztalást igédben, Uram, te adj nekem! Ha
kétség közt hányódom És mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!
3. A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, :/: Maradjon meg mellettem Szerelmed és a hit;
Csak azt el ne veszítsem, Mi benned, ó, Úr Isten, Remélni megtanít!
4. Földi jó és szerencse Mulandó, mint magunk, :/: De a hit drága kincse Örök és fő javunk;
Hitünk áll rendületlen, Hogy Isten véd szüntelen: Élünk vagy meghalunk.
5. Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd, :/: Az árvát, elhagyottat Gyámolítsd te magad! A
szegényt, ki remélve Csak reád néz az égre: Úr Isten, el ne hagyd!

Záró imádság
Áldott légy Istenünk, mert olyan jó és csodálatos vagy! Megengedted, hogy együtt lehessünk a
Te nevedben, és közösen kérhessünk Téged, hogy áldd meg az életünket, népünket, tartsd meg
magyarságunkat, még ha határok is választanak el egymástól. Most úgy vezess haza minket, hogy
lélekben feltöltődjünk Szentlelkeddel, békességeddel, erőddel, és ezt tudjuk vinni és mutatni
környezetünknek.
Drága Atyánk, legyél velünk, segíts a nehézségekben, tekints ránk, amikor kísértések gyötörnek,
vagy csak ha belefáradunk az élet harcaiba. Uram, viselj gondot azokról, akik szükségben
vannak, a betegekről, az árvákról, az elhagyatottakról, és te állíts melléjük a Te szolgáidat. Add
Atyánk, ha kell, mi lehessünk azok az emberek, Te mutasd meg, hogy hol a helyünk, és mi a
feladatunk a világban. A Te nagy neved dicsőségére! Ámen

Csendes imádság

Együtt imádkozzuk az Úrtól tanul imádságunkat: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…

Adakozás

Áldás: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád arcát az Úr, és
könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet!” Ámen (4Móz 6, 24-26)

Ének: 461. ének
1. Mindig velem, Uram, mindig velem, Még ha nem láthat is gyarló szemem! Azért ez énekem:
Velem van Istenem, Velem van Istenem, mindig velem.
2. Nem mondtad-é, Uram, híveidnek, Hogy Szentlelked fog majd lakni bennek? Templomoddá
engem tégy hát, és légy velem, Tégy hát, és légy velem, mindig velem!
3. Veled megfeszített új életben Élek most nem, nem én, te élsz bennem. Hit által élek már, mert
Jézus velem jár, Mert Jézus velem jár, énvelem jár.
4. Kétségem-, félelmem- s bánatimban Tudom, bizton vagyok karjaidban. Nappal s bús éjjelen az
Úr mindig velem, Az Úr mindig velem, mindig velem.
5. Járjak bár a halál sötét völgyén, Velem vagy ott is, hát mit féljek én? Vessződ megvéd engem.
Velem vagy, Istenem, Velem vagy, Istenem, mindig velem.
6. Majd ha otthon egyszer megláthatlak, Bűn, bú, halál hol már nem árthatnak, Ezt zengem
szüntelen: velem az Úr, velem, Velem az Úr, velem, mindig velem!

Kölcsey Ferenc: Himnusz
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Az imanap anyagát összeállította a
Kárpátaljai Református Egyházkerület Nőszövetségének
vezetősége
Ez úton mondunk köszönetet a cikkek szerzőinek,
a szerkesztőknek és az adományozóknak:
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke
Héder János, a KRE főjegyzője
Pocsai Vincéné, a KRE Nőszövetségének elnöke
Orbán Sándorné, a KRE Nőszövetségének titkára
Pocsai Vince, lelkipásztor
A borítón a Kárpátaljai Református Egyházkerület címere.

Szóljon hozzá