Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imádkozó asszonyok a magyar nyelvű Biblia fővárosában

Imádkozó asszonyok a magyar nyelvű Biblia fővárosában

Kincsünk a magyar nyelvű Biblia mottóval július 19-én, szombaton a nagykárolyi református templomban tartotta a Királyhágómelléki Református Nőszövetség a XV. konferenciáját. Három püspök (Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök, Ft. Csomós József tiszáninneni főpásztor és Ft. Csűry István királyhágómelléki elöljáró) jelenlétében több mint másfélezer asszony gyülekezett a templomba és köré, hogy áldja és dicsérje mindenható Urát Királyhágómellék legnagyobb református tömegét megmozgató eseményén. De nem csak tömeg volt ott, hanem egy gyülekezet, egy közösség.

A rendezvény zászlós felvonulással kezdődött, 125 egyházközség nőszövetsége vitte magával zászlaját. A látványos bevonulás után Csűry István püspök szemlélve a népes asszonysereg egy részét elmondta, hogy ebben a világban feladatunk, hogy sugározzuk az isteni áldást környezetünkben. Isten őrizze életünket, világosítsa ránk arcát, könyörüljön rajtunk és adjon békességet! Ezt az áldást osszuk meg másokkal is! – hangzott a biztatás.  Ezt követően Bogya-Kis Mária, az egyházkerület nőszövetségi elnöke elmondta boldogok lehetnek, mert áldást kaptak már az indulásnál, ami ki fog hatni egész életükre, és újra és újra meg fog erősíteni. Ft. Csomós Józsefné Pál apostol Rómabeliekhez irt levele 12. részének 3. versétől olvasott igaszakasz alapján igehirdetésében négy fontos dolgot tolmácsolt: beszélt az ajándékokról, összetartásról, szolgálatról és önzetlen segítségről.

A prédikációt követően Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese a 78. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Egy ilyen jellegű összejövetel óriási erővel tölti el az ide zarándokolókat. Majd arra kérte a nőszövetségeket, hogy továbbra is alázattal őrizzék a Krisztus által reájuk bízott kincseket, hiszen a háttérmunkában mindig az asszonyok állnak helyt. A köszöntések között kellemes dallamok, szép énekek szólaltak meg a Carmina Renascentia és az érkeserűi énekkar tagjai által, ugyanakkor megható szavalatok is színesítettek. Kovács Jenő helyi polgármester és főgondnok is méltatta a nőszövetséget és jó értelemben vett büszkeségét fejezte ki, hogy házigazdája lehet egy ilyen nagy református rendezvénynek.

Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök humorral és érdekességgel telitett előadása következett ezután, aki a magyar bibliafordítások történetéről értekezett. A Biblia erősít, bátorít, belőle megtudhatom, hogy Jézus nekem is adatott, értem is meghalt és feltámadt.

A határon inneni és túli nőszövetségek vezetői mondták el üdvözlő szavaikat és jókívánságaikat. Mielőtt pedig mindenki városnézőbe indult volna, meghallgathatták Tukacs József házigazda lelkipásztor előadását az nagykárolyi egyházközség történetéről és elhelyezhették koszorúikat a Károli Gáspár szobránál.

A délutáni órákban került sor a hat új nőszövetségi zászló megáldására. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Balogh Enikő prédikációját és Kurta-Tőtös Beáta ágendás beszédét hallgathatták meg a jelenlevők, majd az úrasztalánál és a templom bejáratainál részesedhettek a hívek az úrvacsora szent jegyeiben.

Mindenki jelenlevő számára felejthetetlen volt ez az alkalom, mely találkozás volt Istennel és rengeteg testvérrel Károly Gáspár szülővárosában, Nagykárolyban, a magyar nyelvű Biblia fővárosában.

Szóljon hozzá