H v , reform tus asszonyok egy ttim dkoz sa Nagyv radon

Tizennyolcadik alkalommal tartott k meg n sz vets gi konferenci jukat Kir lyh g mell k reform tus asszonyai Nagyv radon, s hab r id n m r volt egy nagyszab s tal lkoz az ottani v rban, ism t oly sokan gy ltek ssze, hogy a sz pen fel j tott Nagyv rad- jv rosi templomot siker lt csordultig megt lteni.

Szombaton d lel tt 10 rakor, megszokott m don, z szl val a kez kben vonultak be a templomba, majd a konferencia megnyit sak nt Cs ry Istv n p sp k sz lt a gy lekezethez: A virraszt ember vigy z arra, mik nt l. Esztelen l nincs ld s a v gyott leten, de Isten gyermekei r tal lnak a b lcsess g forr s ra. Mi legy nk azok, akik ebben tanuljuk meg a vigy zat ismeret t! – figyelmeztetett Cs ry.

Ezt k vet en Bogya-Kis M ria a ker leti n sz vets gi eln k hirdette az Ig t az Apostolok Cselekedeteir l Sz l K nyv 12. r sz nek 12-t l 17-ig terjed versei alapj n: “Miut n ezt meg rtette, elment J nos (akit M rknak is neveznek) anyj nak, M ri nak a h z hoz, ahol sokan sszegy ltek s im dkoztak. Amikor P ter z rgetett a bej rati kapun l, egy Rod nev szolg l le ny ment oda, hogy hallgat zz k. Ahogy megismerte P ter hangj t, r m ben nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, s h r l adta, hogy P ter ll a kapu el tt. Azok pedig azt mondt k neki, hogy elment az esze. azonban csak er s tgette, hogy gy van. Azok pedig azt mondt k, hogy az angyala az. P ter pedig tov bb z rgetett. Amikor v g l kaput nyitottak, s megl tt k, el lm lkodtak. Miut n pedig kez vel hallgat st intett, elbesz lte nekik, hogyan hozta ki t az Asr a b rt nb l, majd azt mondta: Adj tok tudt ra ezeket Jakabnak s a testv reknek. Azut n kiment, s m s helyre t vozott.” H rom f zenetre oszlott a pr dik ci , mindh romban a h laad s csend lt fel. El sz r az elm lt tsz z v m rt rjai rt sz lt a h la, akik P terekk nt v llalt k a g lyarabs got s az ld ztet st. Azt k vet en az igehirdet sz lt azokr l a h v sz v asszonyokr l, desany kr l, akik hitre nevelik gyermekeiket, hogy k is meg lljanak a hit tj n, s majd bizonys got tegyenek. Ezt a feladatot t lti be ma is a n sz vets g. A harmadik zenet sz lt azokr l, akik ma viszik tov bb az evang lium zenet t, k rve az Asr seg ts g t, hogy m lt k ppen szolg ljanak az tsz z ves vfordul n s azut n is.

A pr dik ci ut n k sz nt sek k vetkeztek. Sz lt Vincz n P lfy Judit egyh zker leti misszi i el ad tan csos; F ldesy M rta a bihari egyh zmegye n sz vets gi eln ke; valamint D nes Istv n Luk cs gener lis direktor, bihari esperes.

Dr. Bar th B la debreceni teol giai professzor kezdte az el ad sok sorozat t. Partium meghat roz zsinatait is eml tve besz lt a Tisz nt l reform ci j r l az 1567. vi zsinatig. A Nagyv radi K ntorok K rusa neke ut n B czi Csilla zilahi vall stan r, aligazgat : Mit tehet egy kereszty n tan r? c mmel tartott rdekes s gyakorlati el ad st, seg ts get ny jtva sz l knek s gyermekeknek. A k vetkez el ad st G l Judit debreceni k rh zlelk sz, lelkigondoz tartotta besz lve az id sek p t jelenl t r l a fiatal csal dok let ben.

Dr. Pusk s Csaba a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye f gondnoka m toszrombol besz d ben figyelmeztetett, az okkult dolgok lelk nk eg szs g t s az Istenhez val tartoz sunkat gyeng tik, megsemmis tik, melyekn l nem lehet fontosabb testi eg szs g nk.

Arany J nos vers ssze ll t s meghallgat sa ut n n gy gy lekezet is felavathatta n sz vets gi z szlaj t: egy egyh zk zs g Gy rb l, egy az Arad megyei Kisperegb l, kett pedig a szatm ri egyh zmegy b l: Petty nb l s Kakszentm rtonb l.

A z r istentiszteleten Gy rky Szilvia a Szlov kiai Reform tus N sz vets g eln ke hirdetett Ig t, az gendai szolg latot Herde n Gy ngyi h zigazda lelk szn v gezte, majd rvacsorai k z ss gben adtak h l t Istennek.

Az elm lt k zel h rom vtized tapasztalata mondatja azt, hogy vannak asszonyok, akiket, m g eg szs g k egy kicsit is engedi, semmi sem g tol meg abban, hogy ak r t bbsz z kilom tert is megtegyenek az egy ttim dkoz s rt. Mintegy ezer asszony lte t ism t ezt a k z ss gi lm nyt.

Vélemény, hozzászólás?