Higyed Istv n – K p a j v b l

“… J zus Krisztus gy ratott le, mintha ti k ztetek fesz ttetett volna meg” (Galata 3,1)

A reform ci fest j nek is nevezett id. Lucas Cranachnak van egy festm nye, amely Wittenberg egyik legr gebbi p let ben a nagytemplomban l that . A k pre r illik az alapige. A gy lekezet s a sz sz ken pr dik l Luther k z tt, a festm ny k z ppontj ban a megfesz tett Krisztus l that .

t sz k r csoportos tva n h ny gondolat vezessen benn nket hozz , akir l ma sem tudunk m sk pp pr dik lni mint “megfesz tettr l” (I.Kor. 1,23.)

I n f o r m c i

A legut bbi korszakot amelyben ppen l nk m lt n nevezik sokan az inform ci kor nak. Ami ta az informatika mint tudom ny, v vm nyai ltal k rbeh l zta a nagyvil got, egyre nagyobb az es lye annak, hogy aki akar, gombnyom sra vagy jabban rint sre k zel ker lhessen rdekl d se t rgy hoz, alany hoz. Hatalmas “rendszerv lt s” kell s k zep n a virtu lis vil g digit lis gyermekeinek j v j rt felel ss get hordozva az egyh z nem menek lhet elef ntcsonttoronyba, nem z rk zhat el az letkeret fejl d s t l. De nem szhat egy tt az rral sem. A “vil gh l ” mint j eszk z a Krisztust l kapott feladat lehet s g t k n lja a mai P terek s Andr sok sz m ra.

Az zenet tartalma ma is ugyanaz. Cranach festm ny n a pr dik l Luther egyik kez nek mutat ujja a Bibli n nyugszik, a m sik kez nek mutat ujja a megfesz tett Krisztusra mutat. K pi inform ci amely a testt lett Ig re koncentr l. (Kriszto-centr l.) Tal n gy m g nyilv nval bb az, hogy mit is jelent a “scriptura sui ipsius interpres” (az r s nmag t magyar zza). A hallhat ge (verbum audibile) l that (v.visibile) lesz. “…mintha ti k ztetek fesz ttetett volna meg”. A gy lekezet ezt az r k rv ny inform ci t kapja, ahogyan a kolozsv ri Teol gia sz sz ke f l tt hirdeti az r s: Verbum caro factum est. Az inform ci teh t nem m s mint az inkarn ci : Az ge testt lett. Az Isten maga inform l benn nket err l a val s s a “virtu lis” t rben. Ennek forr sa ma is ugyanaz. A Biblia, az r s, egyed l az r s. Sola Scriptura. Aki j linform lt akar lenni, olvassa a Bibli t, hallgassa az g t. Tudakozza az r sokat. Inform l djon.

K o n f r o n t c i

A Szent r s t kr t tart el nk. Szembes lhet nk k t alapvet dologgal. Azzal, hogy milyen nagy az ember b ne s azzal, hogy milyen nagy az Isten kegyeleme. Ebben a fesz t sben rthetj k meg igaz n azt, hogy mi a j s mi a rossz, mi az igaz s mi a hamis s azt, hogy mi a b ntet s s mi a kegyelem.

Luther szembes lt mindazzal ami a b nt, az Istent l val elszakad st jelentette . Ugyanez mondhat el K lvinr l is genfi vonatkoz sban. k v llalt k a konfront ci t. Ott lltak s m sk nt nem tehettek. Isten d nt tt fel l k s ezt k elfogadt k. Krisztusban tal ltak nmagukra s lelt k meg k ldet s k rtelm t. A konfront ci t rt nelmi esem nyei, Zwingli hal la, aki kardot ragadott s gy halt meg a kappeli csat ban, vagy K lvin k zdelme az ablaka alatt l v ld z kkel s az t Genfb l el zni akar kkal, vagy Luther ssze tk z se egyh zi s vil gi m lt s gokkal, csak k vetkezm nye annak a hatalmas konfront ci nak amit J zus Krisztus v llalt mindannyiunk rt. A gonosszal t rt n ssz tk z s v gs nagy diadala a kereszten ment v gbe. Ez “v geztetett el” a Golgot n. Micsoda hatalmas konfront ci ez az igazs gos, b nt b ntet b r s a kegyelmet oszt desatya sz v ben, aki a kegyelemb l hit ltal val megigazul st az egysz l tt fia ldozat ban adja mindenkinek aj nd kba. “Mintha ti k z ttetek fesz ttetett volna meg.” Megrend t az ge s megrend t a Lucas Chranach festm nye. K z pen a megfesz tett Krisztus. Solus Christus. Egyd l Krisztus. A megold s. Akiben gy szerette Isten e vil got, hogy az egysz l tt Fi t adta, hogy valaki hiszen benne el ne vesszen, hanem r k lete legyen. (J nos 3,16.)

R e f o r m c i

A b v s kocka f lfedez se ta rendeznek a vil gban b v skocka-bajnoks got. Miel tt elkezdik id re p rgetni a kock t, a sz nes fel leteket j l sszekeverik, kiforgatj k az rt, hogy min l nehezebb legyen az erdeti rendet megtal lni.

Egy fiatal egyszer a b v s kocka kiindul si llapotba forgat s hoz hasnl totta a reform ci t. Meg kell hagyni, eredeti elk pzel s. s r ad sul szeml letes. Az elgondol s szerint a vil gban olyan er k hatnak amelyek igyekeznek min l jobban sszekavarni az embereket. A szem k l tt ra t rt nik minden de k ptelenek k vetni mi hov forog. Amikor elindul a verseny, jra kell form lni vagyis re-form lni, azaz eredeti llapotba, a kiindul llapothoz min l k zelebb kell forgatni a kocka elemeit. s mindez id re megy. Az id , kegyelmi id , lehet s g a visszatal l sra, a re-form l d sra.

Ha az el bbi p lda a modern vil g fel l k zel tette meg a reform ci kifejez st, akkor tov bbl pve az emberi teljes tm nyen, a f ldm vel s sis ge legyen a k vetkez p lda mely m lyebbre s egyben magasabbra mutat. A f ldm ves ha nem re-form lja a f ldet lland an, akkor az elvadul, csak t viset s bog ncsk r t fog teremni. A re-form l s l nyeg ben a folyamatosan v gzett munka. A f ld ugyanaz de mind g jrarendezve (felsz ntva, megforgatva, t rcs zva, boron lva,) re-form lva. A bevetett mag pedig kikel ha m s is az aki vetette s m s az aki nt zte. A n veked st az Isten adja. A gy m lcsterm st is. Mert mindennek rendelt ideje van. Kegyelmi ideje.

A Lucas Cranach ltal festett k p sz mtalan m solatban elk sz lt a piac sz m ra. Reprodukci k. Egyre modernebb eszk z kkel t rt nik a sokszoros t s. A tartalom, a l nyeg az zenet ugyanaz marad: “mintha ti k ztetek fesz ttetett volna meg”. ez ad ” r k-id szer s get” a mindenkori reform ci nak. “Ecclesia semper reformari debet”, vagyis az lland eredetihez t rt n megt r s, hozz igazod s, az egyh z Krisztusban t rt n meg jul sa maga a reform ci . 1532-ben a berni reform tus zsinat a k vetkez ide ill mondatot fogalmazta meg: “Ahol Krisztus keresztje a sz vig r, ott azonnal helyre ker lnek a dolgok”. Mint a b v s kock n. Csak itt az eleve mindent elrendez Isten cselekszik az id ben. A kegyelmi id ben. Sola gratia. Ez rt lehets ges a reform tus reform ci is.

K o n f i r m c i

Az eml tett festm nyen l that m g a gy lekezet, amint a megfesz tett Krisztusra f ggesztett tekintettel l tja s hallja az Ig t. “Mintha k z ttetek fesz ttetett volna meg.” Sz s cselekedet, Ige s tett van itt egy tt gy, ahogyan a teremt sben a legyen elhangz sa egyben a lett megval sul sa. “Ha valaki Krisztusban van j teremt s az .” (II. Kor. 5,17) A kereszten f gg Krisztus akkor s ott amikor s ahol ez a festm ny elk sz lt a t rt nelmi k z pkor egyik fordul j n j let kezdet t jelentette a gy lekezet sz m ra. A f lrehallott hocuspocus – hoc est corpus- rthet v v lt: ez az n testem, “mintha ti k ztetek fesz ttetett volna meg”. Mert “J zus Krisztus gy iratott le”, hogy minden n p saj t nyelv n rtse az Isten akarat t, anyanyelv n vallja meg Krisztusba vetett hit t. Sola fide. Azt, hogy egyed l hit ltal, ingyen kegyelemb l a J zus v r nek rdem rt!

A d o r c i

Az a gy lekezet ott a festm nyen bizony ra ldotta s magasztalta Krisztust mindaz rt, amit benne s ltala megismert s aj nd kba kapott. ldotta s magasztalta azt a kegyelmes Istent, akinek keres s re adta fej t Luther M rton s akit J zus Krisztusban megtal lt.

Okt ber 31-e olyan nnep nk amely alkalom a h laad sra, a dics t sre a magasztal sra. Annak magasztal s ra akire Luther M rton is mutat, ott Wittenbergeben a Lucas Cranach festm ny n. Aki gy tekint Krisztusra mintha k zt nk fesz ttetett volna meg annak van igaz n l nnepe s az egyh zr l biztos j v k pe.

S.D.G.

Vélemény, hozzászólás?