Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Harangláb, turulmadár és új kenyér ünnepe Ombodon

Harangláb, turulmadár és új kenyér ünnepe Ombodon

Az utóbbi években robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az Ombodi Református Egyházközség. Felsorolni is nehéz mindazokat a megvalósításokat, melyeket Jobb Domokos lelkipásztor vezetésével elért a helyi presbitérium és gyülekezet. Szinte minden évben jut egy hálaadó istentisztelet, melyeken többmindenért is hálát adnak.

Vasárnap még délelőtt kezdődött az ünnepségsorozat, ahol Csűry István püspök és Fukk Lóránd, Veresegyháza református lelkésze közvetítette Isten áldását a gyülekezetre és avatták fel a közösségi összefogással készült haranglábat. A 65 kilogrammos harangot Csehi Árpád, a harang hivatalos keresztapja kongatta meg elsőként.

Az ünnepség koradélután a templomban folytatódott, ahol Új kenyér ünnepén, úrvacsorai közösségben lehettek együtt a hívek. Királyhágómellék püspöke a napi Ige alapján hirdette az Úr szavát: „Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged.” Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: „Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket.” Ezért más helyen is így szól: „Nem engeded, hogy a te Szented elmúlást lásson.” Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt, és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást.” Isten az Ő ígéretéhez hűséges, és ami nem tejesül Dávidban, az teljesül Krisztusban. Ő az Örök Élet, aki azt az ígéretet adja, hogy aki őbenne van, soha el nem vész. Ha vannak is pillanatok, melyekben úgy látszanak, hogy az ígéretek nem teljesülnek, hinni és bízni kell, hogy teljesülni fog. Az új kenyérben benne van az örök élet előképe, és ez az, ami segít ezt a bizalmat erősíteni. – mondta igehirdetésében Csűry István püspök.

Az igehirdetés után, majd Király Lajos ágendázását követően érkezhettek az úrasztalához mindazok, akik illendően felkészültek erre. Genda Árpád Szabolcs pettyéni lelkipásztor kántorizált, Erdei Árva István szamoskóródi lelkipásztor segitett még az úrvacsoraosztásban. Jobb Domokos lelkipásztor emléklappal köszönte meg Vajda Lajos volt egyházközségi főgondnoknak a kitartó szolgálatot. A házigazda lelkipásztor a konferanszié szerepkörében végig felszabadultan, humorral, jókedvvel sugározta, nem hétköznapi módon, a krisztusi örömöt. Ezáltal is hitelesen közvetítette: Krisztus feltámadt és él!

A megjelent lelkipásztorok igei áldásával ért véget a templomi istentisztelet, majd az ünneplő sereg a templom udvarára vonult, ahol turulmadár szobor avatására került sor, mely megvalósult a Magyar Kormány, azaz a Bethlen Gábor alap támogatásával és a helyi gyülekezeti tagok segítségével. Dr. Grezsa István miniszteri biztos és Csűry István püspök leplezte le a szobrot, majd előbbi beszédében a nemzeti összetartozás fontossága mellett kiemelte az ombodi fiatalok szerepét, akik ez alkalommal is ügyesen helyt álltak, énekeltek, szavaltak.

Póti Eduárd a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatója a turulmadárról tartott rövid előadást, üzenetét igehirdetésszerűen zárta: a széttárt szárnyakra nézve mindig Isten oltalmára, gondviselésére gondoljunk! Ez emlékművön három idézet is található, két dalrészlet: „Nyolcszáznegyven-kilenc óta, Hangzik még a Kossuth-nóta! Addig fújjuk, addig hangzik, míg a Nemzet ki nem alszik, Éljen a magyar szabadság, Éljen a Haza!!!”, “Történjen bármi, amig élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.” (Ismerős arcok) A legfontosabb üzenet azonban elől található, egy bibliai Ige: “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pt 2,9)

Csodákat élhetnek meg tehát és méltán lehetnek hálásak az ombodiak, de mindezért egyedül Istené a dicsőség.

Szóljon hozzá