Kezdőlap / Gondolatok / DUALISTA KORUNK, HAZ NK GY GY T JA: EGYETEMES KAR CSONY HOZ JA, J JJ SZ V NKBE H T!
[*~ alt *]

DUALISTA KORUNK, HAZ NK GY GY T JA: EGYETEMES KAR CSONY HOZ JA, J JJ SZ V NKBE H T!

K B LCS – J SZOL GY,

S BENN K FEKSZIK AZ THIDAL ECCE HOMO SZEL D HATALOM,

A GY ZTES LDOZAT

w1Dualista tehert telt hordoz korban l nk: gazdags g-szeg nys g; h bor -b ke; mostoha orsz gok-konfortos nemzetek; haz tlan nemzetek – orsz gnyi haz k; kirekeszt vezet k-megf leml tett t megek; ti ott fenn – mi itt lenn. Karrierista fiatal t rtet k – b lcs, de f lretett id sebbek. Mosoly-orsz g odafenn – k nny, panasz, keser hallgat s idelenn; term szetrombol technik k, konszernek, llat-, s letk nz emberek – term szetv d k, z ldmozgalmak, z ldegyh zak, letment k, letv d k. Terrort sz t vall sok – b ke p t h v milli rdok. A sort m g sok ig s hosszan lehetne folytatni. Ez napjaink realit sa vil gszerte. Haz nk sem kiv tel a dualista korj rv ny al l. M g csak azt sem mondhatjuk, hogy jkori jelens gr l van sz . A dualizmus ott rejt zik, s munk l az emberi term szetben: az -ember- j-ember bibliai fogalmaiban. R rzett erre a b neset ut ni lefele gravit l tehert tel nkre P l apostol is, amikor gy rt a korinthusiakhoz: “Dics s gben s gyal zatban, rossz h rben s j h rben, mint m t k s igazak, mint ismeretlenek s j l ismertek. Mint hal lra v ltak, s me, l k. Mint megfeny tettek s meg nem ltek, mint szomorkod k, de mindig rvendez k, mint szeg nyek, de sokakat gazdag t k, mint akiknek nincsen semmij k, s akik m gis minden” (2Kor 6,8kk). Err l a k rhozatos, de nem v gzetes kett ss gr l rta Luther: simul iustus et peccator – egyszerre igaz s b n s – a pozit v oldalt ragadva meg a du lis l t llapotb l, ami nem v gleges s v gzetes, csak leterhelt llapot, hogy az ember, ergo az ltala munk lt t rt nelem simul, azaz egyszerre igaz s b n s. Krisztus ltal, kar csony, a j szolb lcs s a kereszt, a golgotai ldozat effekt v ereje r v n m r els sorban igaz, iustus. A peccator, a b n s llapot nem f tumk nt lebeg el tt nk, hanem Krisztusban legy z tt llapotk nt van m r m g tt nk. Hitbeli realit s, Krisztusban val s g: hit ltal az igaz, j ember st tusz ba ker lt nk, akiben m g ugyan fel-felt rnek az -ember s t t er i, de m r a f nyben, az AsJ EMBER, az ECCE HOMO, az AsJ D M, az j teremt s f ny ben lhet nk, alkothatunk, szerethet nk, szenvedhet nk – m sk nt. Ez a nagy kar csonyi zenet: hogy m g benn nk a tegnap, de m r rajtunk, k r l tt nk a holnap mennyei, felemel , tform l er i. M g dualizmusban l nk, de m r lehets ges az uni cum Christo r v n az egys g, az thidal s, mert a Pontifex-Krisztus az els kar csony ta ezt teszi lehet v , erre seg t, ezt az abszol t NOVUMOT, jdons got, jat adja minden t k r nek. Isten s az Fia, kinek sz let snapj t nnepelj k, Lelke ltal vel nk sszefogva, nagy dolgokra tesz k pess e haz ban, K rp tok- vezte t rt nelmi haz nkban s a nagyvil gban-

rta, ford t sokat k sz tette: Dr. B kefy Lajos

Igaz, amit Bonhoeffer rt kar csony egyetemess g r l, egys ges t hat s r l, rtelm r l:
KAR CSONY KETT S NNEP – DUALIZMUS, DE M R POZIT V TARTALOMMAL, S EZ DUALISTA KORUNK, DUALISTA HAZ NK GY GY T JA. “Kar csony Krisztus Urunk, a vil g Megv lt j nak a sz let snapja, s ez rt a kereszty n teol gia sz let snapja is. Ez rt igaz n kett s nnep. Hiszen a j szolb lcs ihlette a Szentl lek sugalmaz s ra a kereszty n gondolkod st, a kereszty n kult ra fogan s t, megsz let s t s nagykor v v l s t – a 2000 ves szellemi-lelki csod t! Amit ha elfelejt nk, saj t v gzet nket k sz tj k el -“.

DUALIZMUS A BETLEHEMI IST LL BAN – A K B LCS S A SZIKLAS R, S BENN K A SZEL D, ECCE HOMO HATALOM, A KETT SS G LEGY Z JE. Urunk b lcs je korabeli szok s szerint az llatok etet s re szolg l , sziklat mbb l kiv jt etet lehetett. A k l n s j szol hatalm r l Bonhoeffer ezeket az elgondolkodtat sorokat fogalmazta meg: “Ennek a vil gnak az er sei s hatalmasai sz m ra csak k t olyan hely van, ahol elvesztik a kedv ket, amit l lelk k m ly n f lnek, s sz gyenkezve kit rn nek el le, ez pedig J zus Krisztus j szolb lcs je s keresztje. A j szol k zel be egyetlen hatalmaskod ember sem k v n odal pni, m g az oly- hatalmas Her des sem merte ezt megtenni. A j szolb lcs k zel ben ugyanis meginganak a tr nok, sszeomlanak a hatalmasok, semmiv lesznek a fens ges urak, mivel Isten a szeg nyek p rtj n ll, ez rt m g a gazdagok is semmiv lesznek”. Tiszt znunk kell magunkban, pontosan a j szolb lcs l tt n, hogy mik nt gondolkodunk a j v ben arr l, mi is az igaz n nagy s mi az igaz n kicsiny az emberi letben-Ki az k z tt nk, aki igaz n nnepli kar csonyt? Az, aki a j szolb lcs n l letesz mindent: er t, hatalm t, de odatesz minden tiszteletet s megbecs l st is, minden hi baval s got s g g t ott tud hagyni, minden akaratoss g t ottfelejti, aki odaszeg dik a megal zottakhoz, s engedi, hogy Isten legyen val ban az egyed li nagys g. s aki k pes felfedezni a j szolb lcs Kisded ben Isten dics s g t, amint az a m lys gben s egyszer s gben tiszt n felragyog. (Forr s: London 1933-1935, DBW Band 13, 342kk oldal)

indiaA DUALIZMUS F L TT GY ZTES DV Z T NKNEK ZENG MA IS DALUNK, EGYED L NEKI, SOLUS CHRISTUS – A MESSZI INDI B L S K N B L VERSSEL S ECSETTEL

KAR CSONYI NEK INDI B L
J zusom,
Sokan meg r ltek annak,
Hogy T ged kereshettek
s megtal ltak.

n annak r l k,
Hogy Te megkerest l
s megtal lt l engem.

A betlehemi p sztorok,
Kiknek megjelentek az angyalok,
R gvest lettek boldogok,
Mikor az zenetet
Hallott k
s l tt k,
Hogy nekik az Kit hozott.

n viszont boldogabb vagyok
Mint a p sztorok,
Mert az zenetet
Nem angyalok,
Hanem Te mondtad nekem, j Uram.
gy sz lt l hozz m:
“J jj ide hozz m!
Terhedet k nny tve hordozom”.
Ez rt boldogabb vagyok,
Mint a betlehemi p sztorok.

A napkeleti b lcsek,
Kik l tt k a csillagot,
Val ban rezt k, boldogok.
T ged kerestek,
Megtal ltak,
Dr ga aj nd kaikkal
H doltak N ked, J zusom.

n boldogabb vagyok, mint e tud sok,
Mert Te megkerest l engem,
S r m tal lt l.
N kem mindenn l dr g bb
Kincset adt l:
nmagad,
S a megv lt st,
mit kegyelemb l
n kem is ingyen adt l.
Ez rt vagyok boldogabb,
Mint a napkeleti tud sok.

ldott M ria, az Anya,
Mert negyven h ten t
Teste lett J zusnak otthona.

n m gis ldottabb vagyok, mint M ria,
Mivel N ki, a Felt madott Krisztusnak
Sz vem leten t lehet otthona.
Ez rt vagyok ldottabb,
Mint Isten Fia desanyja.

Simeon, a pr f ta
r m ben ezt mondta:
Szemeim l tt k az dv z t t
Ki elj tt erre a vil gra.

n nem l ttalak szemeimmel T ged,
De hitemmel mindenkor reztelek.
Te mondtad, mily boldogok,
Kik nem l tnak, de hisznek.
Ez rt vagyok n is nagyon boldog,
S azok k zt rezem magam,
Kik ltalad, Benned boldogok,
Nem pedig az rt, mert emberek mondj k,
Hogy k nagyon boldogok.

Johnson GNANABARANAM (1933. aug. 3-2008. aug. 10) indiai evang likus p sp k ennek a sz p s tartalmas kar csonyi neknek a szerz je. A tamil sz rmaz s , a d l-indiai Madras Tartom nyban sz letett r , teol gus 1993-1999 k z tt volt a Tamil Evang liumi-Luther nus Egyh z 9. p sp ke. Sz mos irodalmi alkot s szerz je, k nyveit, verseit sok nyelvre leford tott k. Lelk szcsal db l sz rmazott. T bb k nyve jelent meg im ds gokkal, versekkel, elm lked sekkel, novell kkal haz j ban s N metorsz gban is (p ld ul: Ma, J zusom, 1967 – ezt kilenc nyelvre ford tott k le; J zusom, j ts meg engem, 1986; Naponta Veled besz lek, 1996; Az igazi rz sek szel dek, mint a vir gok – indiai kereszty n b lcs mond sok, 1999). K nyveinek c lja, hogy a J zus Krisztusba vetett hitet bressz k, t pl lj k a sz ps g, a szeml letes t rt netek seg ts g vel. K nyvei bev tel vel a p pua- j-guineai s a braz liai protest ns misszi t t mogatta. Gondolatai, im i rendszeresen visszat rnek a herrnhuti testv ri k z ss g vil gszerte naponta haszn lt Losungj ban, bibliakalauz ban, amit k zel 70 nyelven olvasnak. Eur pa egyre er s d kereszty ns g veszt se idej n, ez elm lt k t vtizedben fontos feladat nak tekintete, hogy indiai misszion riusok menjenek Sv dorsz gba, s a kereszty n hit l ngj t tov bb adj k. Ifj kora ta meggy z d ses pacifista volt, mindenfajta sovinizmus, rasszizmus s kasztrendszer ellenz je, b r l ja, mert ezeket ssze nem egyeztethet nek tartotta a kereszty n hittel. Egyszer letm dja, a szeg nyek, a gyermekek, betegek s regek ir nti fokozott rz kenys ge miatt a k znyelvben “mindenki p sp k nek” nevezt k el. Templomok, k rh zak p t s t t mogatta, az Indiai Bibliat rsulatnak eln ke volt, a bangalorei, a madurai, a chennai teol giai int zetek, College-ok vezet s gi tagjak nt is tev kenykedett. L rai nekesk nyvet adott ki, amit a gy lekezetek n pe el szeretettel nekelt.

CSIEN J AN-TU K N B L AZ EGYETEMES KAR CSONY RT. 1903-ban sz letett a d l-k nai Kuangtung Tartom nyban. A pekingi Fu-Jen katolikus egyetemen fedezte fel a kereszty n fest szetet, aminek k s bb tan ra s m vel je is lett. Egy ideig k pein rezni lehetett az eur pai renesz nsz befoly s t, Raffaello, Corregio, D rer hat s t. Majd egyre ink bb k naiv v lt st lusa, mik zben t mav laszt s ban megmaradt a kereszty n kult rk rben. A katolikus egyetem 1930-ban t rt nt megalap t sakor az ember br zol s szakon kapta meg a professzori ll st, 1932-ben megkeresztelkedett, s ekkor kapta a Luk cs el nevet. A k nai kereszty n m v szet legjelent sebb alkot j t a maoista kultur lis forradalom hallgattatta el. Mary S. Lawton angol s Josef Franz Thiel n met m v szett rt n sz rt nagy monogr fi t a k nai kereszty n m v szetr l s fest szetr l, mindketten b s gesen elemzik s mutatj k be Lukas Csien J an-tu p ratlan alkot i munk ss g t. Alkot sainak egy r sz t a v zfest szet, az akvarell teszi ki, mik nt ez a b lcsek h dol s t megjelen t k p eset ben is. Balra el l, a k pzeletbeli tl k metsz ssz g ben l thatjuk a szent csal dot. M g el bb k nai t jk pr szlet is megvillan. Mintegy finoman jelezve, hogy a k nai t j, a term szet ugyan gy elfogadta J zust, mint a b lcsek, akiknek igazi, m ly tud s t pontosan a megh dol s k pess ge fejezi ki legink bb. A b lcsek arc n a Gyermek szeml l se k zben mennyei der rad el. A k p eur pais g t az ikonm v szett l k lcs nz tt stil ris elemek adj k (M ria s J zsef fej t gl ria emeli ki, az eg sz k p kicsit merev kompon l sa is az ortodox m v szet szertart soss g ra s el r sszer ecsetvon sira eml kezetet). A ruh k megvillan feh r vei az isteni Gyermekr l rad tisztas gb l, szents gb l t rt n r szes l st rz keltetik. Ha jobban szemre vessz k a h rom b lcs alakj t, felt nik fejfed j k k l nbs ge. Vannak, akik gy rtelmezik, hogy a t rdel alak a konfucianizmust, a m sik k t ll alak a kereszty ns get s az iszl mot jelen ti meg.
*
AZ INDIAI VERSB L, A K NAI AKVARELLB L rz kelhetj k a k l nb z kult r k kiemelked k pvisel inek, s benn k e kult r knak a tiszteletad s t, h dol s t a vil gt rt nelmi p ratlan Csoda, az isteni Gyermek, a testet lt s, az inkarn ci el tt. B rcsak a mag val ragad indiai vers s a k nai akvarell sz n-, s formavil ga a mi lelk nkben is bresztene fel valamit ebb l a csod latb l, tiszteletad sb l, hogy ez ltal sz munkra is tartalmas s egyetemes nnepp emelkedjen kar csony – mely t l-emel, transzcend l minden lelket a dualizmus megosztotts gain, barik djain haz nkban s K rp t-medenc ben s szerte a vil gon!

Szóljon hozzá