Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Cs cson a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye k rustal lkoz ja

Cs cson a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye k rustal lkoz ja

Szenth roms g vas rnapj n, a Reform tus Egys g napj n t dik alkalommal szerveztek k rustal lkoz t a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy ben. Mikola, Szatm rn meti-N meti, S rk z jlak s Vet s ut n ez ttal Szatm rhegy volt e jeles esem ny h zigazd ja.

A szatm ri reform tus k rustal lkoz k jkori t rt net nek legn pesebb k russeregszeml je volt, gy k tszeresen, sz szerint s tvitt rtelemben is cs cson j rt, vas rnap Szatm rhegy reform tus templom ban, ahol Tarsoly Eszter bodroghalmi (Magyarorsz g) lelkip sztor hirdette Isten szav t: “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a b n k rt, az igaz a nem igazak rt, hogy minket Istenhez vez reljen. Hal lra adatott ugyan test szerint, de megeleven ttetett L lek szerint,” (1P ter 3,18) A lelk szn igehirdet s ben elmondta, hogy J zus Krisztus utat nyitott Istennek fel nk, elh r tva az akad lyokat, legy zve kereszthal la ltal a b nt. Van teh t mi rt nekelni, h l val a sz v nkben ann l is ink bb, mert aki nekel, az k tszeresen im dkozik.

Kov cs J zsef h zigazda lelkip sztor annak rendje s m dja szerint minden jelenl v t k sz nt tt s meghat rozta a rendezv ny c lj t: dics rni a Szenth roms g Istent. Higyed Gy ngyi egyh zmegyei zenei el ad , a rendezv ny f szervez je elmondta, hogy egyre t bb k rus jelentkezik a k rustal lkoz kra, a kezdeti t csapat id n tizenkett re b v lt. Ez azt jelenti, hogy l gy lekezetek vannak az egyh zmegy ben, amelyek r mmel saj t tj k el az egyh z nekeket.

Mindenek el tt az nekeljetek az Asrnak! kezdet neket zengt k el a k rusok k z sen, majd a Higyed Gy ngyi ltal vez relt k rust konfer lta fel Higyed J nos k ltelki lelkip sztor. A Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Lelkip sztork rusa, amely lassan t z ve m k dik, a bizonys gtev lelkeket bresztette. Minden nekkar h rom sz mmal k sz lt. .Vajda Levente apai f gondnok mutatta be az apaiak tizenegy ves k rus t, melyet Mag Edina vez nyelt im ra a haz rt. Mikola k rus t Higyed Istv n lelkip sztor ismertette, Ger Anik pedig ir ny totta. Ebben a fel ll sban m r n gy ve m k dik az nekkar, mely most is a Szenth roms g Egy Istent magasztalta. Tolnai J nos pat h zai lelkip sztor konfer lta a Tolnai Zelma ltal vez relt k rust, mely J zusr l, mint h bar tr l nekelt. 1883-ban alakult a L ncos templom k rusa a Laudate Dominum, – tudatta a gy lekezettel Nagy Em lia, majd Orosz M rta Isten k ldte dr ga sz zatra ind totta a k rust. Ugyancsak Szatm r-L ncos gy lekezet t k pviselve a Soli Deo Gloria nekkart Szil gyi Bal zs lelkip sztor mutatta be, a k rus pedig a hitben l sre b tor tott. Ilonczai Zsombor az 1886-ban megalakul , ebben a fel ll sban t ve m k d sz razberki k russal rkezett, mely az Asrnak irgalm t nekelte. A tavalyi h zigazd k, a vet siek id n k t k russal rkeztek, a fiatalok s a sz p kor ak is ldott k a mennyei Aty t, ki nem hagy soha magunkra. M th R bert lelkip sztor mutatta be-, Pop-Szov ti Imelda pedig szakszer en vez nyelte a k t k rust. A h zigazda szatm rhegyiek is dics rt k az Istent, a n sz vets gi tagokat Kov cs J zsef vezette az gi sz phez, J zushoz. A szigetlankaiakat Nagy R bert lelkip sztor vez nyelte, s Napn l is vil gosabb volt, rtett k, hogy mit zennek az nekek. Tarsoly Eszter a szatm rhegyiek testv rgy lekezet nek lelkip sztora z rta a sort, a bodroghalmiak nekkara zente, az Asr legyen minden dics s g. Ak r ez rt az alkalom rt is.

nekeljetek, s lni fogtok! – vallotta meg ars poetic j t Higyed Gy ngyi karnagy, majd oklevelet adott minden k rusvezet nek, no meg egy sz l vir got a b tors g rt s a kitart munk rt. A nemzeti ima el nekl se ut n a k zs g kult rotthon ba invit lta a n pes sereget Kov cs J zsef lelkip sztor.

Tizenk t nekkar, Szenth roms g vas rnapj n, a Reform tus Egys g Napj n egy emberk nt magasztalta Ur t, lelkesen s rt keket tov bb tva. A szervez knek pedig kellemes gondot okoz az a t ny, hogy egyre t bben jelentkeznek a k russeregszeml re, ily m don egyre ink bb sz k l az ezt befogadni tud templomok sz ma. Hasonl j kat mindenkinek!

A rendezv nyt t mogatta a Communitas Alap tv ny, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye tan csa, Szatm rhegyi Polg rmesteri Hivatal, a hely n sz vets g s presbit rium.

Szóljon hozzá