Kezdőlap / Napi Ige (oldal 30)

Napi Ige

Velünk az Isten! – 2016. február 18.

„Ismerik majd utódaikat a nemzetek között és ivadékaikat a népek között. Akik látják őket, fölismerik, hogy ők az Úrtól megáldott utódok.” (Ézs. 61,9) Napi Igeszakasz: Ézs. 61. Újegri határában egy több mint egy ha területre, egy bácsika nagyon sok diófát ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 17.

„Mert íme, sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket, de fölötted fölragyog az ÚR, és dicsősége látható lesz rajtad” Ézsaiás 60,2 Napi ige: Ézsaiás 60 Ézsaiás próféciája mintha csak napjainkról szólna. „Sötétség borítja a földet” ma is, különböző ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 16.

„Szívünk hazug beszédet gondolt és szólt” (Ézs 59,13b) Olvasandó: Ézsaiás 59             A szívet közel háromszáz alkalommal említ a Szentírás. A svájci belgyógyász, dr. Frank Nager „A szív mitológiája” című könyvében káprázatosan írja le, hogy milyen fontos szerepet játszott a ...

Olvassa tovább »

Megjelent a Velünk az Isten ötödik kötete

Megjelent a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai által megirt áhítatos könyv, a Velünk az Isten ötödik kötete. „A Szatmár megyei lelkészek az ötödik könyvet írták meg, amely Isten Igéjének ajándékait hirdeti napi rendszerességgel. Olvasáskor megélhetjük azt a csodát, hogy amit annak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 15.

„Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz?” (Ézsaiás 58,6) A böjt nem más, mint lemondás valamiről lelki célok érdekében. Már Ézsaiás idejében félreértették ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 14.

„Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ézs 57,15) A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 13.

„És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Őneki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat: Szent hegyemre viszem föl ezeket, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 12.

“Oh, mindnyájan, kik szomjúhoztok,, jertek a vizekre…” (Ésaiás 55: 1). Az otthon mindig haza hív és haza vár. Az atyai ház ajtaja mindig nyitva áll a gyermekek és az unokák előtt. A baj ott kezdődik, amikor nem vágyunk haza, máshol ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 10.

“Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos.” (Ézs 53,2) Olvasandó: Ézsaiás 53 A növények gyökereken keresztül táplálkoznak. Gyökerek nélkül nem élhetnek.  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 9.

„Visszatér az Úr Sionra…” Ézs. 58:8 Az ellenség korábban lerombolta a szent város falait, a templomot fölégette, kincseit elvitte. Ekkor a választott nép azt hitte, hogy minden elveszett, a fogságból többé nem vezet haza út. Isten azonban nem feledkezett meg ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 8.

„Miért félsz szüntelen, mindennap nyomorgatód haragjától, aki igyekszik elveszíteni? De hol van a nyomorgató haragja?” (Ézs 51,13) Olvasásra: Ézs 51 Igazi vigasztaló, bátorító ige a Seregek Urától, egy olyan nép felé, aki teljesen belesüppedt a múlt kudarcaiba. Fuldoklik benne. Nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 7.

“Így szól az ÚR: Hol van anyátok válólevele, amellyel elbocsátottam őt? Vagy ki az hitelezőim közül, akinek eladtalak titeket? Íme, vétkeitek miatt adtalak el titeket, és bűneitek miatt bocsátottam el anyátokat!” (Ézsaiás 50, 1)               Nem tudom, megfigyelted-e már, amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 5.

“Közeledjetek hozzám, halljátok meg ezt! Kezdettől fogva nem titokban szóltam, amióta ez történik, itt vagyok! És most elküldött engem az én Uram, az ÚR, és lelkét adta.Így szól az ÚR, a te Megváltód, Izráel Szentje: Én vagyok az ÚR, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 3.

„Amint megmondtam, véghez is viszem, ahogy elterveztem, meg is cselekszem!” (Ézsaiás 46, 11) Napi ige: Ézsaiás 46 Isten mindenkor véghezviszi az akaratát. Ugyan ki is állhatna az útjába? Így szól a próféta által a negyedik versben: „Én alkottalak, én hordozlak, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2016. február 2.

„Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, holott csak egy cserépedény a többi földi cserép között! Mondhatja-e az anyag a formálójának: Mit csinálsz? És a készítmény ezt: Nincs kezet?” (Ézs 45,9) Olvasandó: Ézs 45             A serdülőkor egyik jellegzetes magatartása a ...

Olvassa tovább »