Kezdőlap / Napi Ige (oldal 20)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. november 3.

„…és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izráelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten Lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám, Beór fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme” (4 Mózes 24,2-3) A teljes változás             ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. november 1.

„Most azért kérlek, jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálam. Talán akkor legyőzhetem, megverjük őt, és kiűzhetem e földről. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, az áldott lesz, és akit te megátkozol, az átkozott lesz… Isten azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 31.

„Onnan Beérbe mentek. Ott van az a kút, amelynél ezt mondta az Úr Mózesnek: Gyűjtsd össze a népet, mert vizet adok neki. Ekkor énekelte Izráel ezt a dalt: Buzogj föl, kút, zengjétek dalát! Kút, fejedelmek ásták, nép vezérei vájták kormánypálcájukkal, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 27.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: Ez a törvény rendelése, amelyet az ÚR parancsolt: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy hibátlan vörös tehenet, amelyen még nem volt iga.” (4Mózes 19,1-2)             Első olvasásra, sőt többszöri olvasásra azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 25.

“És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába, és íme kihajtottt vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot nevelt, és mandolát érlelt.” (4Mózes  17, 8) Az Isten nagyon jól ismeri az embert, aki indulataira ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 23.

“Kórah, aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abírámmal, Elíáb fiaival meg Ónnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és föllázadtak Mózes ellen, kétszázötven emberrel Izráel fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 22.

“Arra való ez a bojt, hogy amikor látjátok, emlékezzetek az ÚR minden parancsolatára, hogy megcselekedjétek azokat. És ne a szívetek vágyát és a szemetek kívánságát kövessétek, amely paráznaságba visz.” (4Móz 15,39) Köss göböt a zsebkendődre! Ne feledkezz el arról, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 21.

“Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek…”      (4Mózes 15, 1-2)         Az előző fejezetben az Úrnak népével szembeni szigorú fellépéséről olvasunk. Hitetlenségük büntetése: “nem mentek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 20.

„Ezen kívül azt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak: Meddig tűrjem e gonosz gyülekezetet, amely zúgolódik ellenem? Hallottam Izráel fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem.” (4 Mózes 14:26-27)             Az Úr szava Mózes és Áron felé szól. E gondolatok, amit az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 19.

“Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, a miképpen szólottál, mondván: Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen. Kérlek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 18.

“…Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket: Valóban tejjel és mézzel folyó föld az…” ( 4. Mózes 13:27). Idegenbe szakadt atyánkfiai mesélnek arról, milyen izgalom vette őket hatalmába, amikor a választott ország felé közeledtek. Kíváncsiak voltak arra, hogyan fogadják őket, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 17.

Félelmek nélkül “Az Úr így beszélt Mózeshez: Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izráel fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán-pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 16.

“Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fürjeket sodort magával, és leszórta őket a táborra, innen is, onnan is egynapi távolságban a tábor körül, kétkönyöknyire a föld színén. Akkor nekiállt a nép, és egész nap és egész éjjel, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 15.

“Azt a helyet Tabérának nevezte el, mert felgyulladt ellenük az ÚR tüze.” (4Móz 11,3) Nagyon szeretjük az Istent csak gyógyító balzsamként, kegyelmesnek, irgalmasnak, gyógyítónak beállítani. És mindez igaz, de nem mondjuk el a teljes igazságot, ha nem vesszük észre, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. október 12.

“Az Úr szava szerint mentek Izráel fiai, és az Úr szava szerint táboroztak le; mind addig, míg a felhő állt a hajlékon a táborban maradtak… Az Úr szava szerint jártak tábort, és az Úr szava szerint indulnak el. Az Úrnak ...

Olvassa tovább »