Kezdőlap / Napi Ige (oldal 2)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. július 3.

„Ekkor azt mondta az ÚR Gedeonnak: Több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midjánt. Mert Izráel még dicsekednék velem szemben, és azt mondaná: Az én kezem szabadított meg engem!” (Bírák 7, 2) A kettő több mint egy, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 2.

„Rombold le apád Baál-oltárát… Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erdőnek a tetején, a kőrakásból…”  (Bír 6,25-26) Olvasandó: Bír 6, 25-40 A Harangszó Rádió adása jővő szombaton a 400. alkalommal csendül fel és hirdeti a bátorító, bíztató és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 1.

„Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és ezt mondta: Az ÚR veled, erős férfiú!” (Birák 6,12) Gedeon története sok figyelemreméltó dologra tanit bennünket, melyek nagyon fontosak a mindenkori hétköznapi életünkben, naponkénti kisértéseinkben. Egyik leginkább figyelemreméltó tény, hogy Isten nem azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 27.

“És megnyugovék a föld nyolcvan esztendeig. Ő utána pedig Sámgár, Anáthnak fia volt bíró, aki hatszáz Filiszteus férfiút ölt meg egy ökörösztökével, és megszabadítá ő is Izráelt.” (Bír 3,30.b-31)   Ehud, fellépése és bíráskodása után, 80 évig van béke de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 26.

“De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek , és jobban megromlottak, mint atyáik.” (Bírák 2:19). A letelepedés és az Igéret földjének felosztása után, Józsué  száztíz esztendős korában teremtőjéhez költözött és ott maradt a nép  lelki vezető nélkül. Az árván maradt népről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 25.

“Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra! Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!” (5Móz 32,1-25 Mózes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 24.

“Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak: Vonulj fel ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 23.

“Ott, a Móáb földjén halt meg Mózes, az ÚR szolgája az ÚR szava szerint.” (5Móz 34,5) Meghalni is tudni kell ám. Természetesen nem arra gondolok, hogy fizikailag tudják-e kivitelezni az emberek, mert ez halálbiztos. A módja nem mindegy. Azt mondják ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 22.

“Ez pedig az áldás, amellyel Mózes, Isten embere halála előtt megáldotta Izráel fiait.” (5Mózes 33, 1)      Mózes, mielőtt búcsút intene ennek a világnak, megáldja a népet. Korábban az Úr azt mondja neki, hogy menjen fel a Nébó hegyre, tekintse ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 21.

 „Miután Mózes végig elmondta mindezeket a szavakat egész Izráelnek,így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindezeket az igéket, amelyekkel ma bizonyságot teszek ellenetek, és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden igéjét. Mert nem hiábavaló ige ez nektek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 20.

“Most pedig írjátok fel magatoknak ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait.” (5. Mózes 31,19) Az örökkévaló Isten előre elmondja Mózesnek, hogy a nagy letelepedés után sem szűnik meg a nép hűtlenkedése, a más istenek után való futás. Örök ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 19.

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged.” (5 Mózes 31, 6) Isten azért bátorít, mert tudja, hogy hajlamosak vagyunk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 18.

„Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az URat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 15.

„Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell” (5Mózes 28,34) A mára kijelölt igeszakaszt, ha a keresztyén ember elolvassa, figyelmesen végig, szinte beleborzad vagy megretten. A nagy kérdés, hogy az alábbi igénk milyen aktuális üzenettel bír a ma embere számára. Az igében ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 14.

“Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reád szállanak mind ez ...

Olvassa tovább »