Kezdőlap / Napi Ige (oldal 168)

Napi Ige

2011. január 22.

3 Mózes 18, 3-4 „Ne cselekedjetek úgy, amint Égyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, amint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.  Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet ...

Olvassa tovább »

2011. január 21.

„Szólj Áronnak és az õ fiainak és Izráel minden fiának, és mondd nékik: Ez az a dolog, a mit megparancsolt az Úr…” (3 Móz 17,2) Kedves Olvasók, ahogyan a Mózes harmadik könyve tizenhetedik részének aprólékos leírásait olvassuk, az ötlik fel ...

Olvassa tovább »

2011. január 20.

“És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak” (3 Mózes 16: 1) A 16. rész az évenként egyszer bemutatott engesztelő áldozatnak a törvényét írja le részletesen, amelyet a szentek ...

Olvassa tovább »

2011. január 19.

3 Mózes 15 „Így tartsátok vissza Izráel fiait az ő tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságuk miatt, megfertőztetvén az én hajlékomat, a mely közöttök van.” (31) Amikor a bibliaolvasó kalauz szerint a mára kijelölt 15. fejezetet elolvastam, az ...

Olvassa tovább »

2011. január 18.

3Móz 14,34-35 „… a ti birtokotokban lévő föld valamelyik házára poklosságot bocsátok: akkor menjen el az, akié a ház, és jelentse meg a papnak, mondván: Mint a poklosság, olyan mutatkozik nálam a házban.” A mai napra kijelölt igerész folytán is ...

Olvassa tovább »

2011. január 17.

Textus: 3Móz. 14,1-32 Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. (2.vers) A pusztai vándorlás negyven éve alatt, valamint a letelepedés utáni időben a zsidóság sok nyomorúsággal találkozott. Megismerkedett például a legveszélyesebb betegséggel, a ...

Olvassa tovább »

2011. január 16.

„ Az olyan kimosott ruhát, vásznat, szövetet vagy bármilyen bőrholmit, amelyről eltűnt a kiütés, újból ki kell mosni, és akkor tiszta lesz. Ez a gyapjú, vagy lenruhán, vásznan, szöveten vagy bármilyen bőrholmin levő poklos kiütés törvénye. Ennek az alapján mondják ...

Olvassa tovább »

2011. január 15.

3Móz. 13,1-28 „A hetedik napon pedig nézze meg őt a pap…” (5a. vers) A régi Kelet rossz higiéniai viszonyai között nagyon elterjedt betegség volt a bőrbetegség, amelynek különböző fajtáiról olvasunk ebben a részben. Voltak olyanok, amelyek egyszerű tisztálkodás után elmúltak, ...

Olvassa tovább »

2011. január 14.

3Mózes 12, 7-8 „Ez a törvénye a fiút vagy leányt szülő asszonynak.  Ha pedig nincs elég módja bárányhoz, vigyen két gerlicét vagy két galambfiat” Az Isten szerinti rend kiterjed az élet minden területére, így a gyermeket szülő anya életére is. ...

Olvassa tovább »

2011 január 13.

„Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat…” 3Móz. 11,44/B A napokban olvasott fejezetekben nagyon gyakori a szent és a tiszta fogalmaknak a jelenléte. ...

Olvassa tovább »

2011. január 12.

3Móz 10,3 „Ez az, amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” Szövegkörnyezetében, az Abihu és Nádáb bűnére való feleletként, de abból kiemelve is súlyos és sokatmondó, amit Mózes ...

Olvassa tovább »

2011. január 11.

3Móz 9,1-2 És lőn a nyolcadik napon, hogy szólítá Mózes Áront és az ő fiait, és Izráelnek véneit. És monda Áronnak: Végy egy borjút, fiatal bikát bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr ...

Olvassa tovább »

2011. január 10.

„És reá adá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel és azután felöltöztette palástba …” (3Móz 8, 7a.) A 8. fejezet Áron és fiainak pappá szenteléséről, valamint a papszentelési áldozatról beszél. Mi mindnyájan, akik hiszünk Jézus Krisztusban papok birodalma, ...

Olvassa tovább »

2010. január 9.

„Mondd meg Izráel fiainak, hogy, aki békeáldozatot mutat be az Úrnak, az vigyen békeáldozatából áldozati ajándékot az Úrnak.” 3Móz: 7,29 Olvasandó: 3Móz: 7,22-38 Kedves testvéreim Valaki egyszer azt mondta, hogy a hívő embernek négy állandó kísértése van: szexualitás, hatalom, dicsőség ...

Olvassa tovább »

2011. január 7.

Parancsolj Áronnak és az õ fiainak, mondván: Ez az egészen égõáldozat törvénye… 3 Móz, 6, 9a. Kedves Olvasók! Mózes harmadik könyvének hatodik része a hetedikkel együtt az ároni papság által bemutatandó áldozatokat szabályozza. A hatodik részben az égőáldozatról, az ételáldozatról, ...

Olvassa tovább »