Kezdőlap / Napi Ige (oldal 165)

Napi Ige

2011. március 12.

„És ímé eljöve valaki Izráel fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izráel fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyilásánál.És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron ...

Olvassa tovább »

2011. március 11.

Olvasmány: IV. Mózes 24 Két korábbi alkalommal nem jött be Bálák számítása, talán harmadszorra sikerül! Igy járnak azok, akik valóban nem ismerik Isten akaratát, és sajnos nem is áll szándékukban elismerni, hogy az ő terve nem a mi tervünk, az ...

Olvassa tovább »

2011. március 10.

4Móz 23: Bálám és Bálák  Bálák, Moáb királya és Moáb minden fejedelme le szeretné győzni Izraelt és tudja, hogy győzni nem csak a csatatéren kell, hanem a lelkekben is. Ezért szellemi-hitbeli hadviselést kezdeményez és prófétát hozat Szíriából, Bálámot, hogy átkozza ...

Olvassa tovább »

2011. március 9.

4. Mózes 22: „És monda Isten Bálámnak: Ne menj el velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az.” (12) A 22. fejezetben arról olvasunk, hogy Bálák, Moáb királya megrémül a hírtől, hogy Isten választott népe feltartóztathatatlanul közeledik országához. ...

Olvassa tovább »

2011. március 8.

4Móz 21,16 – olvasandó 4Móz 21,10-35 „És onnan Beérbe menének. Ez az a kút, amelynél mondotta vala az Úr Mózesnek: Gyűjtsd össze a népet, és adok nekik vizet.” A mára kijelölt igerészben hosszú felsorolást találunk: a választott nép vándorlásának állomásait. ...

Olvassa tovább »

2011. március 7.

“És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és ...

Olvassa tovább »

2011. március 6.

„Edóm azonban ezt felelte neki: Nem vonulhatsz át itt, különben fegyverrel vonulok ki ellened. Izráel fiai ezt mondták neki: Az országúton mennénk, és ha vizedet innánk, magunk és jószágaink, megadjuk az árát. Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk ...

Olvassa tovább »

2011. március 4.

„Valaki holtat illet, bármely embert a ki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertézteti az Úrnak hajlékát; és irtassék ki az a lélek Izráelből mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan lesz; még rajta van az ő tisztátalansága.” ...

Olvassa tovább »

2011 március 3.

„És melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére, a sátornak minden szolgálatja szerint…” 4Móz 18, 4 Ajánlott szakasz 4Móz 18 Ez a fejezet a papok és a léviták munkakörét, felelősségét és jövedelmét írja le. A legfőbb munkaterületük a szent ...

Olvassa tovább »

2011. március 2.

4Móz 17,5 „És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, amelyekkel zúgolódnak ti ellenetek.” Kóré csoportjának lázadása véget ér, Isten megbünteti az ellene és szolgái ellen lázadókat, de ezzel még nem ...

Olvassa tovább »

2011. március 1.

4.Móz 16.40 “Emlékeztetőül Izrael fiainak ,hogy senki idegen ,aki nem az Áron magvából való,  ne járuljon az Úr elé  füstölő szerrel  füstölögtetni,hogy úgy ne járjon,mint Kóré és mint az ő gyülekezete,amiképpen megmondotta vala néki az Úr Mózes által ” Borzasztó jelenet ...

Olvassa tovább »

2011. február 28.

Bibliaolvasás: ApCsel 21, 1-16v. Alapige: 4 Móz 16, 1-5 v. “Kóré pedig az Iczhár fia, a ki a Lévi fiának, Kéhátnak fia vala; és Dáthán és Abirám, Eliábnak fiai; és On, a Péleth fia, a kik Rúben fiai valának, fogták ...

Olvassa tovább »

2011. február 27.

„ Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére nemzedékről-nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíbor zsinórt. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az ...

Olvassa tovább »

2011. február 25.

Olvasandó: 4Móz 14, 26 – 46 Kedves Olvasók, ritka ige az ilyen, amikor Istent ilyen haragvónak ismerhetjük meg, hiszen Őt legtöbbször szeretetteljesnek, kegyelmesnek és irgalmasnak olvassuk és tapasztaljuk. Ez a történet azonban egy megrázó részt ismertet Isten és Izrael történetéből. Mózes elküldi ...

Olvassa tovább »

2011. február 24.

Olvasandó: 4Móz 14, 1-21 “Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, amiképpen megbocsátottál e népnek Egyiptomtól fogva mind eddig.” (19.v) Izráel népe a pusztában vándorol évek óta, kémkednek a tejjel és mézzel folyó föld után, ...

Olvassa tovább »