Kezdőlap / Napi Ige (oldal 160)

Napi Ige

2011. november 21.

“Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, a ki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek ...

Olvassa tovább »

2011. november 20.

“Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt” (I. Tim. 6: 12) A keresztyén ember élete olyan, mint a gladiátoré, aki állandó edzésben tartja az ő lelkét. Felvértezi önmagát ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 19.

Olvasandó igeszakasz: 1Tim. 6,3-10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” (10. vers) A hétvégi jól megérdemelt pihenés közben, eszünkbe jut az a sok rohanás és munka, amit ...

Olvassa tovább »

2011. november 18.

“Akik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, ...

Olvassa tovább »

2011. november 17.

“Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. Ne légy tovább ...

Olvassa tovább »

2011. november 16.

1 Tim 5,17 „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak” Az első gyülekezetekben az idős, szent életű férfiaknak megvolt a maguk rendje. Ugyanakkor voltak olyanok ebben a kollégiumban, akik hitük és erejük ...

Olvassa tovább »

2011. november 15.

1 Tim. 5:1-16 “Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.” 8. vers Isten egyik legszebb ajándéka a család. Aki családot alapít, az ugyanakkor felelősséget is vállal nemcsak ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 14.

„Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.” 1Tim 4,16 Pál apostol a pásztori szolgálat egyik nagy hibalehetőségére hívja fel Timótheus, de rajta keresztül a mindenkori pásztorok figyelmét. Két ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011 november 13.

„A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.”     I Tim. 4, 7-8 Olvasandó: ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 12.

1Tim 4,1–5 Amikor az ember szíve eltávolodik a SZENTtől és a tiszta tanítástól, a szeretet törvényétől, akkor az ember pótszereket keres és pótcselekevésekbe menekül azért, hogy lelkiismeretét megnyugtassa.  Pál apostol egy ilyen helyzetre hívja fel Timótheus figyelmét a Lélek ereje ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 11.

“Akik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2011. november 10.

Olvasandó szakasz: 1 Tim 3,8-13 „Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.” 1Tim 3,13 A mára kijelölt Igeszakaszban, Pál apostol a diakónusi szolgálatot betöltő személyek jellemvonásairól tanít. Milyenek is az ilyen ...

Olvassa tovább »

2011. november 9.

I. Timóteus 3: 1-7 „Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván.(1)” A püspök szó értelmét a legtöbben a hatalommal, tekintéllyel, bársonyszékkel, ranggal társítják. A szó eredeti jelentése a Szentírásban teljesen más tartalmat fejez ki. A püspök ...

Olvassa tovább »

2011. november 8.

Férfi és asszony „Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, amint ...

Olvassa tovább »

2011. november 7.

“… azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” 1Tim 2,4b A mi Urunk Jézus Krisztus által tanított imádságban azt mondjuk, hogy legyen meg az Isten akarata. Ha a fenti Igét nézzük, ezt az imádságot még hangosabban ...

Olvassa tovább »