Kezdőlap / Napi Ige (oldal 150)

Napi Ige

2011. november 6.

„De bőséggel kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én ...

Olvassa tovább »

2011. november 4.

„De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet”. 2 Thess. 3,15-16 Egyszer egy teológiai tanárral fél bibliaórán, azon vitáztunk, hogy van-e a keresztyén embernek ellensége. Ő állította, nincs, én ...

Olvassa tovább »

2011. november 2.

2 Thessz 2, 13a „Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai” Olvasandó 2 Thessz 2,13-17 Számtalanszor megfogalmazzuk magunknak, hogy miért lehetünk hálásak Istennek: az életért, a családért, az életkörülményekért, a gondviselésért, a megváltásért és így tovább. Amikor ...

Olvassa tovább »

2011. november 1.

Olvasandó-         2 Thessz.2,1-12 “Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi õ hozzá leendõ egybegyûlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektõl, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, ...

Olvassa tovább »

2011. október 30.

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg.” I Thessz. 5,16-20 Olvasandó: I Thessz. 5, 12-28 Ma vagy holnap, reformáció ...

Olvassa tovább »

2011. október 28.

„Nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.” 1Thessz 4,13 A tudatlanság, nem csak szomorú, de veszélyes is. A tudás nélküli, tudomány nélküli nép elvész,… s mert biztos ...

Olvassa tovább »

2011 október 27.

Olvasandó: 1Thessz 4, 9-12 „És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.” 1Thessz. 4,11   Pál apostol a megjelölt versekben tovább tanítja a gyülekezet tagjait az élet megszentelésére. Talán ...

Olvassa tovább »

2011. október 26.

I. Thesszalonika 4. 1-8 „Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek“ (3) A mi református hitünkben a „szent“ kifejezés, fogalom csak nagyon halványan van jelen. Amíg más felekezetek vallásos életében sok minden van ami „szent“, szent mise, szent ...

Olvassa tovább »

2011. október 25.

Hálát adok, Uram! Olvasandó: 1Thessz 3, 9-13 „Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?!”(1Thessz 3,9)   Édesanyámhoz későn érkezett a mentő. Világra jöttem egy vidéki házban. A mentőorvos ...

Olvassa tovább »

2011. október 24.

“És  megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által” (1 Thessz 3,7) Mi a magány ellenszere? A válasz egyszerűen ez: Jézussal való lelki közösség. Így mindig lesznek olyan emberek, akiket úgy hívhatsz: testvér. ...

Olvassa tovább »

2011. október 23.

“Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (I.Thesszalonika 2: 20) Olvasandó I.Thesszalonika 2: 17-20 Régi ismerősökkel, rokonokkal találkozni mindig élmény. Felidézzük az együtt eltöltött időt, életünk egy-egy mozzanatát, érdeklődünk egymás hogyléte felől, gyermekeink, unokáink sorsát mesélgetjük, vannak panaszaink, de léteznek örömeink is, ...

Olvassa tovább »

2011. október 22.

Napi igeszakasz: 1Thessz 2,13–16 „Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az is), a mely munkálkodik is ti ...

Olvassa tovább »

2011. október 21.

„a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból: … …Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.” 1 Thessz.2,3 és 9 Egyszer, ...

Olvassa tovább »

2011. október 20.

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért…” 1Thesz. 1,2 Olvasandó :1Thesz. 1,2 Életünk során annyi mindenért megdicsérnek minket: megtanulunk járni, beszélni, tisztálkodni, öltözködni, viselkedni, írni, olvasni, s miközben tanuljuk mindezeket, sok sok bátorítást és ösztönzést kapunk. A hitben való növekedésünk és ...

Olvassa tovább »

2011. október 19.

Kol 4,17 „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!” Olvasandó Kol. 4,7-18 Nem tudom adunk-e magunknak annyi időt, hogy átgondoljuk milyen szolgálatot/szolgálatokat kell teljesítenünk a hétköznapokban? A fenti ige a Biblia legismertebb intelmei közé tartozik, de sokan ...

Olvassa tovább »