Kezdőlap / Napi Ige (oldal 140)

Napi Ige

2012. november 5.

„És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek?” (Lk 4,36) Jézusnak hatalma van MINDENT megtenni. Nemcsak valamit, hanem MINDENT. Ez eléggé ilyesztő a ...

Olvassa tovább »

2012. november 4.

„Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. (…) Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy ...

Olvassa tovább »

2012. november 3.

„Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába negyven napig, kísértetvén az ördög által.” (Lk 4,1-2a.) Bizonyára voltál már te is úgy, kedves testvérem, hogy úgy érezted: a fellegekben jársz. Amikor hitéleted szárnyalt, te ...

Olvassa tovább »

2012. november 2.

„Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég.” (Luk 3,21) Megnyilatkozott az ég! Felújításban lévő épületek állványain szoktuk látni a következő mondatot: „Vigyázat, fenn dolgoznak!” Jézus megkeresztelkedésének a története, de különösen ...

Olvassa tovább »

2012. november 1.

“És méne a Jordán mellett lévõ minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bûnöknek bocsánatjára; A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az õ ösvényeit… ...

Olvassa tovább »

2012. október 30.

Megreformált élet vonásai “ És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szent Lélek ...

Olvassa tovább »

2012. október 29.

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség és az emberekhez jóakarat.” Lk 2,14 Olvasásra: Lk 2,1-20 Meg vagyunk szokva, hogy jobbára csak karácsonykor hangzik fel az angyalének, csak Szenteste, vagy az ünnep első és másnapján figyelünk oda ...

Olvassa tovább »

2012. október 28.

„Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az Ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, ...

Olvassa tovább »

2012. október 26.

“Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik, és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét. És uralkodik a Jákób házán mindörökké és az ő királyságának  vége nem lészen” ( Lukács 1: 32-33). Angyal-ígéret ez, ...

Olvassa tovább »

2012. október 25.

“Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; ...

Olvassa tovább »

2012. október 24.

Fil. 4,11 „Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek” Olvasandó Fil. 4, 10-23 Pál apostol a levél végén megköszöni a gyülekezetnek az adományt, amit küldtek neki. Mindezt pedig úgy teszi, ...

Olvassa tovább »

2012. október 23.

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” Filippi 4:4 A szárazberki nőszövetség zászlajára hímzett bibliai idézet első része a mindenkori örömre hívja fel azoknak figyelmét, akik alá gyülekeznek. Amikor két esztendővel ezelőtt a nőszövetség megalakulásának 20-ik évfordulójának ünneplésére készülődtünk, megkérdeztem: ...

Olvassa tovább »

2012. október 22.

„Mert sokan járnak másképen, kik felõl sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei; Kiknek végök veszedelem, kiknek istenök az õ hasok, és a kiknek dicsõségök az õ gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törõdnek. ...

Olvassa tovább »

2012. október 21.

„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami ...

Olvassa tovább »

2012. október 21.

„Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem”. Filippi 3,8. Még most is elevenen él bennem annak az ike-órának az emléke, ...

Olvassa tovább »