Kezdőlap / Napi Ige (oldal 135)

Napi Ige

2011. július 7.

„… ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:” Ján. 5, 42 Az Úr Jézus mindenkit ismer: engemet is, tégedet is! Nem csak ismer, ezt el is mondja, s azt is elmondja milyennek lát. A fenti ige, ha érvényes ...

Olvassa tovább »

2011. július 5.

Kétféle találkozás Olvasandó: János 4,43-54 „Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él .És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.” (János 4,50b) Életünk találkozások láncolata. János evangéliumának 4. részében arról hallhatunk (45), hogy Jézus ...

Olvassa tovább »

2011. július 3.

„Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá.” János ev. 4,28-30 Olvasandó: ...

Olvassa tovább »

2011. július 2.

Olvasandó rész: Jn. 4, 1-26 „Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (a ki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Monda néki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.” (25-26. versek) Sokan a Jézus Krisztussal való ...

Olvassa tovább »

2011. július 1.

“A ki az õ bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Ján 3, 33.36.)   ...

Olvassa tovább »

2011. június 30.

Alapige: Jn 3, 16 v. “Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Bibliaolvasás: Jn 3, 16-21v. A félelem és a bizonytalanság minden ember ...

Olvassa tovább »

2011. június 29.

János 3. 1-15 „amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (14-15) Hogy a kiemelt igeszakaszt megérthessük, szükséges ismernünk egy nagyon fontos ószövetségi történetet, ...

Olvassa tovább »

2011. június 28.

Tiszta a templomod? Olvasandó János 2,13-25 „És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala: És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók ...

Olvassa tovább »

2011. június 27.

Olvasandó: János 2, 1-12 „… te a jó bort ekkorra tartottad.” (Jn 2, 10b) A Kánai mennyegzőn történő csoda, ami Jézus első csodája volt, sokak számára megbotránkozás köve. Jézus alkoholizmusra tanít mindjárt az elején? Semmiképpen nem! Annyit viszont bátran el ...

Olvassa tovább »

2011. június 26.

“Látá Jézus Nátánáelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Imé egy igazán Izráelita, akiben hamisság nincsen…Felele Nátánáel és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya” (János 1: 48, 5o). Olvasandó János 1: 42-52 Jézus első ...

Olvassa tovább »

2011. június 24.

„Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta. … És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.” Ján 1,32-34 Látni, megismerni és elmondani… Amikor Jézus a földön járt, megfeszítéséig sőt a mennybemenetelig ...

Olvassa tovább »

2011 június 23.

„Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Jn 29/b Keresztelő Jánosnak a szolgálata elég nagy mozgolódást támasztott Izraelben. Ez indította a zsidókat arra, hogy ellenőriztessék Keresztelő János tevékenységét, valamint, hogy megtudják ki is ő valójában. Nem zárkózott ...

Olvassa tovább »

2011. június 22.

„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk” János 1,14a Nem kívánok most arról írni, illetve abba elmélyülni, hogy mit jelent János evangéliumában a Ige (Logosz) és a test (sarx) közötti kapcsolat és, hogy milyen keleti filozófiával, vallásossággal áll ...

Olvassa tovább »

2011. június 21.

Világosságot! Olvasandó János 1,6-13 „Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.” (János 1,9) János evangélista nem a karácsonyi történettel kezdi könyvét, hanem annak lelki történésével, azaz míg mások egy kis gyermek születését látják, addig ő ...

Olvassa tovább »

2011. június 20.

“Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden õ általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Õ benne vala az élet, és az ...

Olvassa tovább »