Kezdőlap / Napi Ige (oldal 10)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2017. április 13.

„Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgálóleánya. Meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett, és így szólt: Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta: Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 12.

„Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle: Semmit se felelsz? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, s ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott.” (Márk 15, 4-5) Napi ige: Márk 15,1-19 Jézus hallgatása nagyon is beszédes. Földi munkássága során ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 9.

„Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának.” Mk 14, 50 Olvasásra: Mk 14, 43-52 Olvasva a nagycsütörtöki történéseket, pontosabban Jézus elfogatásának az eseményét, az az érzése támad az embernek, mintha a történetben ő maga is jelen lenne, mint az egyik tanítvány. Olyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 7.

“…vévén Jézus a kenyeret,és hálákat adván megtöré, és adá nékik… és vévén a poharat, és hálákat adván adá nékik…” (Márk 14: 22-23). Kenyér és bor, az Úr szent vacsorájának jegyei. Mindkettő egyetlen év terméséből való, ritka hely ezen a földtekén, ahol ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 5.

“Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!” (Márk 13, 33) Márk tizenharmadik fejezete egy felszólítással zárul: Vigyázzatok!  Mire figyeljünk? Jézus második visszajövetelére, mert sem a napot sem az órát nem tudjuk.  Az időpont bizonytalansága virrasztásra ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 4.

„Ti pedig vigyázzatok magatokra…” (Márk 13,9a) Olvasandó: Márk 13,1-20 Jézus a nagy megpróbáltatás idejéről beszél a tanítványoknak: háborúkról, álprófétákról, földrengésekről, éhínségekről, stb. A Mester  arra figyelmezteti őket, hogy miközben mindezeket érzékelik és látják, ne feledkezzenek meg önmagukról, és küldetésük céljáról: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 3.

„Mert azok mindnyájan a fölöslegükből adtak, ez pedig az ő szegénységéből beledobta mindazt, amije csak volt, az egész vagyonát.” (Mk 12,44) A szegény özvegy két fillére, amit a perselybe tesz igazán potom összeg ahhoz képest, amennyit az előtte, vagy utána ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 2.

        “Akkor odament hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik…” (Márk 12, 28a) “-Mi az igazság?”- teszi fel a kérdést Nero, a hírhedt római császár, Senecanak, aki tanítómestere volt, Kosztolányi Dezső: Nero, a véres ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 1.

„Jézus pedig így válaszolt nekik: Nemde azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát?… Az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek.” (Mk.12,24.27) Olvasandó-Mk.12,18-27 Húsvétra készülünk, a Feltámadás Ünnepére. Mert a mi életünk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 31.

“És küldének hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben.” (Mk 12, 13)             A hallgatóság érti Jézus példázatát, érintve érzi magát, de egy részük a megtérés helyett a változás helyett, megkeményíti magát, ellentámadásba ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 30.

„Milyen hatalommal cselekszed ezeket?” (Márk11.28). A mára kijelölt igeszakaszban egy örök érvényű kérdés felvetéssel találkozunk, amikor a világi hatalom képviselői mármint a főpapok és az írástudók, találkoznak a mennyei hatalom képviselőjével Jézussal. Természetesen nem azért kérdezik meg Jézust, mert elkápráztatta ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 28.

“Megérkeztek Jeruzsálembe. Bement a templomba, s kiűzte, akik adtak-vettek a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok állványait pedig felforgatta.” (Márk 11,15) Olvasandó: Mk 11, 15-19             Nem mindig helyes az, ami a templomban történik. Nem az épület teszi szentté ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 27.

 „És ha valaki azt mondja néktek: Miért teszitek ezt? Mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És azonnal elbocsátja azt ide.” (Márk. 11.3) Isten jelen van, munkálkodik a világban, az életünkben, és ehhez felhasználhat bármit vagy bárkit. Olvasunk a Bibliában arról, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 24.

És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. március 23.

„Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és ezt mondta neki: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa.” (Mk. 10,14) Imaheté volt az elmúlt héten a gyülekezetünkben. Fiaimat, mint máskor is, most is ...

Olvassa tovább »