Akadémiai évnyitó a Protestáns Teológiai Intézetben

2023. szeptember 17-én elkezdődött az új akadémiai év a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A diáklétszám 24 új elsőéves teológus hallgatóval gyarapodott. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 8 hallgatójából – 1 lány és 7 fiú – három a Szatmári Református Egyházmegyéből származik: Antal Mátyás, Ary Dávid József és Böszörményi Egon. Előbbi kettő a Láncos-, utóbbi a Dabolci Egyházközséghez tartozik.

A KPTI Dísztermében tartott vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke végzett igehirdetői szolgálatot. Az igehirdetés üzenetét 1 János 2,12-17 bibliai szövegére építette. Igehirdetésében kiemelte, hogy aligha van olyan évnyitó, ahol tanárok, diákok és intézmények felé ez az üzenet hangozhat egy tanév kezdetén: ‘szeressétek egymást!’ De éppen abban az intézményben, ahol ezek a szavak egyébként is ismerősen csengenek kell még inkább ügyelni arra, hogy ez ne csak üres kijelentés maradjon.

A vasárnap délutáni tanévnyitó ünnepélyen a liturgiai szolgálatot Horváth Levente, a KPTI újonnan alkalmazott tanára és az első évfolyam felelős oktatója végezte.

Tanévnyitó beszédében Kovács Sándor rektor a 16. századi reformáció ismert erdélyi teológusának, Heltai Gáspárnak unitárius hitre való áttéréséről értekezett. Az eredetileg német anyanyelvű lelkipásztor, bibliafordító magas szintű teológiai érdeklődése mellett a kor egyik legismertebb nyelvésze és nyomdásza is volt, s mások mellett neki is köszönhető az egységes magyar helyesírás kialakulása. Az értekezés mindenekelőtt az 1568-as gyulafehérvári hitvita adatai alapján vizsgálta Heltai Gáspár vallásváltását, a szöveg alapos történetfilozófiai keretbe ágyazása révén.

A hallgatók és a teológus ifjúság számára így summázta mondanivalóját: “Mit tanulhatunk a 21. században a német anyanyelvű Heltaitól? Magyarul mindenképpen! De megszívlelhetjük azt is, hogy érdemes olvasni és tisztába lenni korunk különféle teológiai irányzataival. Heltai nyomán talán az is megfontolandó, hogy érdemes a kor legújabb technikai vívmányaiba befektetni, ha azokat a jó rend, és a jó hír, az evangélium terjesztésére fordítjuk. Úgy gondolom, hogy Heltai minden modern technikai eszközt felhasználva, ma is azt hirdetné, amit a 68. zsoltárhoz fűzött magyarázatába megfogalmazott: „Az evangélium Istennek ajándéka. Nem fáról rázzák a prédikátorokat.” Azaz – s ez legyen a nagytiszteletű ifjúságnak szánt üzenet is – Isten hívja el azokat, akiket a lelkipásztori feladatra alkalmasnak tart. Gyönyörűen fogalmaz a Római levél 11,29 verse: „mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.” Tiszta szívből kívánom, hogy soha ne bánjátok meg, hogy beléptetek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet boltozatos kapuján.” – fogalmazott az intézet rektora.

Az új tanévre összesen 129 hallgató iratkozott be. Felekezeti megoszlásban a számok a következőképpen alakulnak:

  • Erdélyi Református Egyházkerület 67 (52%),
  • Királyhágómelléki Református Egyházkerület 39 (30%),
  • Magyar Unitárius Egyház 18 (14%),
  • Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház 5 (4%).

A rektor felhívására az akadémiai közösség tiszteletteljes főhajtással adózott az augusztus 5-én Kolozsváron elhunyt Dr. Kozma Zsolt, emeritus teológiai professzor emlékének.

A 2023-2024. évet néhány személyi változás is fémjelzi. Dr. Adorjáni Zoltán professzor 2023. október 1-jével kezdődően nyugalomba vonul. Lelkiismeretesen és szakszerűen végzett munkájáért, emberségéért az akadémiai közösség háláját fejezte ki. Az új tanév két új ideiglenes alkalmazásba vett oktatóval is indul. Az újszövetségi tanszékre ideiglenesen Éles Éva doktorandusz nyert felvételt. A rendszeres teológiai tanszéken pedig dr. Horváth Levente lelkipásztort alkalmazták.

A rektori évnyitó beszédet követte az elsőéves hallgatók fogadalomtéltele. Az ünnepség keretében 25 felvett hallgató tett fogadalmat a teológusi életforma melletti elköteleződéséről és az intézeti szabályzat megtartásáról. Az ünnepélyen az intézet vegyeskara a Gaudeamust és a 105. Zsoltár modern feldolgozását adta elő Benkő Tímea vezényletével.

,,Az áprilisi tantárgyversenyt követően nem volt kérdés számomra, hogy az Úr engem is a teológián akar látni, ezért legjobb tudásom szerint készültem a felvételire. Mikor megláttam a nevem a bejutottak listáján, elöntött a hála, nagy áldásként éltem meg, hogy ősztől én is teológus lehetek. Ezt követően boldogan és felszabadultan mentem táborozni a nyár során, tudva, hogy nekem Kolozsváron elkészített helyem van, és talán annál is nagyobb örömmel a szívemben léptem át az egyetem kapuját szeptemberben. Kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat a következő 6 évben számomra az Úr, de tudom, hogy az ő tenyerében jó helyen leszek!” – nyilatkozta lapunknak Antal Mátyás.

,,A lelkipásztori hivatástudatom nagyon mélyről jövő. Aki ismer, az tudta, hogy régóta a Teológiára készülök! Gyermekkori nagy álmom volt, hogy felvételt nyerjek az Egyetemre. Jó érzés megtapasztalni, hogy ennek az álomnak egy részét már a felvételi alkalmával valóra váltottam. Bár kihívásokkal teli út vár rám, hiszem, hogy Isten az erőtlent erőssé és alkalmassá tudja tenni minden helyzetben. Jó tudni, hogy nem vagyok egyedül: családok, gyülekezetek, lelkipásztorok, barátok imádkoznak azért, hogy eredményes legyen ez a hat év. A jakabi feltétel alapján, ha Isten is úgy akarja és élünk, akkor sikerülni fog! A díszterem szószéke fölötti négy szócska (VERBUM CARO FACTUM EST) az, ami emlékeztet naponként, hogy Isten Igéje testté lett!” – fogalmazott Ary Dávid József.

,,Hálás vagyok Istennek, hogy tanulmányaim a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytathatom tovább. Már gyermekkoromban éreztem azt, hogy Isten elhívott a lelkipásztori szolgálatra. Családom példamutató élete, valamint a dabolci református gyülekezet és lelkipásztora hívő keresztény életre nevelt és hozzájárult, hogy elinduljak ezen az úton. A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban végeztem teológia szakon, hálás vagyok az ott megszerzett tudásért és nevelésért is. Hiszem, hogy Isten vezetni fog, és meg is fog segíteni tanulmányaim során.” – osztotta meg gondolatait Böszörményi Egon.

Ifjú teológiai hallgató testvéreink életére, tanulmányaira és szolgálataira, Isten gazdag áldását kívánjuk.

Forrás: https://www.proteo.cj.edu.ro/hu/hirek/12629

Vélemény, hozzászólás?