Kezdőlap / Gondolatok / “L LEKH VOGAT ” – P NK SDI SZOLIDARIT SUNK K ZEL-KELET LD Z TT KERESZTY NEIVEL (III.)

“L LEKH VOGAT ” – P NK SDI SZOLIDARIT SUNK K ZEL-KELET LD Z TT KERESZTY NEIVEL (III.)

DAMASZKUSZI J NOST L A MAI MENEK LTEK IM J IG

Elk pzelni is neh z, hogy a K zel-Keleten otthonaikb l, sz l f ldj kr l el ld z tt k zel 4,5 milli sz r, iraki, s m s kereszty n idei p nk sdje milyen lesz – s torokban, menek ltt borokban vagy ppen l lek szakadt ig fut sban. De az biztos, hogy akinek m lyek a hitbeli gy kerei, m rpedig azon a t jon 1700 vesek a gy kerek, nem 1000 vesek, mint nek nk, s sokkal t bb ld z sben edz d tt egyh zh s g k, ott rv nyes lni fog ez az elv: ahol Krisztus, ott az egyh z (szemben a r gi katolikus elvvel, mely ennek ford tottj t mondja: ahol az egyh z, ott Krisztus). Ebben a helyzetben a h v eur pai s magyar l lek egyet tehet: im dkozik rt k. (Most a menek ltpolitika r vidz rlatair l ne besz lj nk!) Az im dkoz st rett k megtehetj k, s a minimum, hogy meg is tegy k!

rta, ford t sokat k sz tette: Dr. B kefy Lajos

M ly gy kerek, magas f k K zel-Keleten

A p lm k s m s f k K zel-Keleten m lyre eresztik gy ker ket, hogy vizet s kapaszkod t tal ljanak olykor a fut homok ellen ben is. gy van ez az ottani kereszty nekkel is. s val ban m lys ges m ly a m lt sivatagi homok alatti b v v zt rol rendszere. Az Ige altalaja. s ilyen m lyek az l v z krisztusi forr sai is n luk. De n zz k a lelki t ptalajt s a m lyebb ltet v zr tegeket, amiket egy-egy nagyhat s egyh zatya jelent sz mukra, meg “szentjeik”, akik let ket tett k oda Krisztus gy rt az olt rra. Damaszkusz bibliai hely. Odafele vezetett Saul tja, de tk zben el llt Krisztus. A lelki damaszkuszi ton, meg a f ldrajzin ma is t rt nnek let-meghat roz v ltoz sok. Akinek m r megvolt a maga damaszkuszi tja, az m sk nt tekint a geogr fiai, t nyleges damaszkuszi, iraki, meg bagdadi, sz riai, egyiptomi, meg kopt kereszty nekre. s k hogyan tekintenek Krisztusra, Istenre, L lekre? Mit tan tanak nekik aty ik, akik j hatsz z vvel Istv n kir ly el tt m r lt k, m velt k a kereszty n hitet, tan t st.

“Szorgalmas m hecske vagyok, az Igazs g gy jt get je”

M ve egy r sze Pannonhalm n t P rizsig jutott

DAMASZKUSZI SZT. J NOS (650-754)

a n vad v rosban sz letett, a sz r teol gia legkiemelked bb m vel je, arab neve: Jahj ibn Sarjun ibn Mans r. Csal dja Damaszkuszban lt, el kel s j m d kereszty n fam lia volt. Hossz , 104 vig tart let nek a m sodik fel t Jeruzs lemt l d lre, a Mar Saba nev kolostorban t lt tte. Sz let sekor v rosa m r az iszl m birodalom r sze volt, ez rt is izgalmasak gondolatai. a kereszty n-iszl m vall s s kult ra metsz spontj ban lt sok ig, s a t rt nelemben els k nt reflekt lt erre a helyzetre a maga m dj n s korl taival. Apja kereszty nk nt a kalifa kincst rosa, p nz gyminisztere volt. Olasz-g r g tan t mester t l zen t, csillag szatot, teol gi t tanult, foglalkozott huszon vesen az arisztotel szi logik val, algebr val s az euklid szi geometri val. Apja hal la ut n Damaszkuszban v rosi f tan csos lett. De al-Malik kalifa kereszty nelleness ge miatt ott hagyta az udvart, s elment Jeruzs lem al a Mar Saba kolostorba, s ott kezdte el hatalmas terjedelm r i tev kenys g t. Sok himnuszt, im t, liturgiai sz veget rt, s r szletes ortodox kereszty n hitv delmi m vet, Expositio fidei, a hit kifejt se c men. Ennek m sodik fejezet ben Herezisek c msz alatt fejti ki n zeteit az iszl mr l. 100 f le t vtan t st sorol fel s b r l, ezek k z tt csak az egyik az iszl m. Azt mondj k r la, igazi kompil tor volt, nem a mag t mondta ezer oldalakra terjed munk iban, hanem az egyh zilag thagyom nyozott tan t sokat fejtegette, v delmezte. Micsoda szellemi al zat! Mag r l ezt rta: “Szorgos m hecske m dj n mindent begy jt k, ami megegyezik az Igazs ggal, s hasznos ellenfeleinkkel szemben- Nem a magam okoss g t adom nektek, hanem azokat az ismereteket, amiket kiemelked teol gusok dolgoztak ki-“. Alapos ismertet j ben kit r az iszl m-h v k bibliai eredet re, akik Ismael lesz rmazottai. k szerinte b lv nyim d k voltak eredetileg, a hajnalcsillagot s Afrodit t tisztelt k. K zt k volt a “hamis pr f ta”, Mohammed is – gy Damaszkuszi Szt. J nos. Mohammed tanulm nyozta viszont az -, s Asjsz vets get, s egy ri nus (=J zus istens g t tagad ) szerzetessel tal lkozott, aki t vtanokat adott tov bb neki. Krisztusr l Mohammed azt tan tja, hogy t nem fesz tett k keresztre, s nem is halt meg, mivel Isten t szeretetb l mag hoz vette a mennybe. De ott Isten k rd s re, hogy mondta-e a f ld n, Isten Fia s Isten, J zus azt v laszolta: “L gy k ny r letes hozz m, Uram. Te tudod, hogy n ezt nem mondtam, s nem sz gyelltem, hogy szolg d lehetek. De a b n s emberek azt rt k, hogy n ezt ll tottam”. Ilyen s hasonl ll t sok miatt rta Damaszkuszi Szt. J nos, hogy a Kor nban meseszer elemek vannak. Az sz vets gi pr f t k csak Krisztus elj vetel t j vend lt k, nem m s t, p ld ul Mohammed t. Azt n felveti azt a k rd st is, hogy a muszlimok mi rt lelgetik s cs kolgatj k a K ba k vet? Tal n mert ott egy teve megmakacsolta mag t, amikor Izs k fel ldoz sa m r folyamatban volt? L that , hogy Damaszkuszi Szt. J nos belement a r szletekbe, s legt bbsz r mende-mond kat hozott fel rvk nt, mik nt a m sik oldal is. Nem tudom nyos vita volt ez egyik oldalon sem, hanem ironikus felhang csipkel d s, ami val j ban gyeng tette erej t s sz nd k t. Ez az, amilyen vitast lust nem szabad k vetn nk, hiszen Charles Hebdo sorsa ennek a 21. sz zadi vari ci ja! Mire j egy kori teol gus negat vuma!? – v lhetj k. Aki tud, az tanulhat bel le. De ezek ut n figyelj nk a Szentl lekr l sz l tan t sokra. rdekess g, hogy Damaszkuszi J nos m v b l egy Cerbanus nev pannonhalmai szerzetes ford tott, amit D vid pannonhalmai ap tnak aj nlott. Ezt valamikor 1131-1150 k z tt ltette t latinra, s eg szen P rizsig eljutott ford t sa. (L m milyen kor n a magyar rtelmis g legjava kult rak zvet t volt Kelet s Nyugat k z tt!) A Szentl lekr l nagy hitv delmi m ve els k nyv nek VII. fejezet ben ezt rja: “A L lek olyan, mint a l legzetv tel. Nem illik a kegyes h v h z, ha azt gondolja, hogy a Pneuma, a L lek valami k ls dolog, amit Istenhez mintegy hozz adunk”. A Pneuma l nyege szerint er , ami az Aty t l j n ki, s megnyugszik a Fi n, amit a kijelent sben ad tov bb. A f ny s t z sszef gg s vel vil g tja meg az Atya s a Fi , meg a L lek viszony t, a Szenth roms g titk t. A f ny rad a t zb l, mondja, nem a t z a f nyb l, utalva a Szenth roms gban az Atya nagyobb s fontosabb volt ra. De a t z ott van a trinit sban, s fontos l tni, hogy a f ny nem szolg l ja a t znek, hanem ki rad sa. A t z vil gol, vagy a t z f nye? A f nynek nincs saj t l nyege, hisz a t z n lk l nincs f ny. Atya-Fi -Szentl lek nem esnek egybe, nem is vegy lnek ssze egym ssal, hanem k lcs n sen sszef ggenek egym ssal, s thatj k egym st, ez a perichor tikus kapcsolat. Magyarul is olvashat sz p kar csonyi himnusza:

Csod s Urunk, ki megmentetted n pedet
a tenger l gy hull mait oszlatva sz t,
nk nt sz letve Sz zt l, j rhat utat
k sz tett l a mennybe n k nk. ldva l gy,
ki egy vagy az Aty val s emberekkel is!

Megszentelt sz zi m h hordozta az Ig t,
ennek jelk pe volt az el nem hamvad
csipkebokor. K z nk j tt, ember lett az Asr,
az ujjong snak m h t megnyitotta m r,
s beteljes lt, mit esdekeltek skorok.

F nyl csillag hirdette a b lcseknek t,
a szent Ig t, ki elj tt emberek k z ,
hogy rt nk szenvedjen s b n nket elvegye.
Szeg ny barlangban, p ly k k zt fek dt,
s r lni l tt k t, ki Isten s ember is!

Nincs olyan hely, ahol ne lenne ott a Szentl lek

MAXIMUS CONFESSOR/HITVALL SZT. MAXIMOSZ (580-662)

Konstantin polyban sz letett s a mai Gr zi ban, Tsageriben halt meg. K t vil g hat r n lt, Kelet s Nyugat k z tt, sokan ez rt a nagy sszeolvaszt nak, szint zisteremt nek nevezik t. Hasonl an Damaszkuszi J noshoz, is magas k r kben forgott. Herakleios cs sz r titk ra volt, de hamarosan visszavonult egy Isztambult l d lre tal lhat kolostorba. A perzs k el l el bb Kr t ra, majd Ciprusra menek lt. is t lte az els iszl m expanzi t, amikor Egyiptomot s Sz ri t foglalt k el. a hit egys g vel pr b lta a birodalom egys g t megmenteni. ppen ez rt a hitvit kat pr b lta tomp tani. Kelet-Nyugat p pas gi vit j ban nem akart engedelmeskedni R m nak. El t lik, beb rt nzik. A cs sz ri ediktumnak sem engedelmeskedett, ez rt kih zt k a nyelv t, jobb kez t lev gt k. K s bb Gr zi ba sz m zt k, ahol a Fekete tenger partj n belehalt s r l seibe. Mintegy 90 r sa maradt fenn. “Nincs olyan hely, ahol ne lenne ott a Szentl lek” c m mini-tan t s ban, amit g r g l rt, azt hangs lyozza, hogy a L lek mindenben ott van (en paszin). Minden l nyben ott van, hiszen az, aki megtartja s egyes ti minden teremtm ny tud s t, mivel Isten s az Lelke, s potenci lisan ott van mindenben, amit Isten l trehoz. Mindenek l talapj t k pezi, m g a helyes s term szetes gondolatokban is, gy az emberek meg rzik cselekv jelenl t t. Olyannyira jelenval minden tt, hogy m g a barb rok s a nom dok is k pesek olykor valami j t s sz pet tenni, s ebben is t rz kelhetj k. Legtiszt bban m gis azokban van jelen, akik hisznek Krisztus nev ben. B lcsess get a Szentl lek azokban teremt, akik megtiszt tott k lelk ket s test ket a parancsolatok pontos begyakorl s val s megtart s val. gy teh t a SZENTL LEK mindenekben egyetemesen ott van, mindeneket sszetart, s mindenekre gondja van, meg letet ad a term szeti magvaknak. Teh t Maximus Confessor tan t s ban a Szentl lek gy j rja t az ember bels let t, mint a f ny a leveg t, vagy a t z a vasat. s nem csak egy neknek adatik, hanem az eg sz vil gnak. N la is jra meg jra el j n a k zel-keleti kereszty ns g k t jelk pe, a f ny s a t z, s ezek elv laszthatatlan kapcsolata. Neve program s helyzetjelz is egyben. Saj t let nek s lyos helyzetek k z tti helyt ll s ra utal egyr szt (hitvall ), meg arra is, hogy a k zel-keleti kereszty nek helyzete lland borotva len t ncol s volt a t rt nelemben, f k nt az iszl m, illetve a p pai s a cezaropapi, biz nci t pus egyh zi s vil gi hatalom k z tt. Nem v letlen, hogy Maximus Confessornak a 21. sz zadban t bb milli “kis” hitvall k vet je van, akarva-akaratlan is, akik ink bb v lasztott k a v ndorbotot s a bujdos st, mint a beh dol st az iszl mnak vagy a baksison megv ltott, megal z “olcs szabads got”.

Szentl lek-spiritualit s, ima let, gyakorlati kereszty ns g

EVAGRIUS PONTICUS (345-399)

Szem ly vel t g tjuk az eddigi k rt, s m r Egyiptomig vezet k zel-keleti szeml nk. s esz nkbe jut a mintegy k t h napja a l biai tengerparton kiv gzett 22 kopt vend gmunk s m rt riuma, akik nem tagadt k meg hit ket, sem J zus Krisztust. Ez rt m lt s sz ks ges optik nkat az egyiptomi vid kekre is kit g tani. Az idej re, teh t a 4. sz zad k zep re a nagy tanfejl d si hull mok m r j r szt lefutottak, tiszt z dott a L lek istens ge s szem lyes jellege, feladata, s kezdet t vette a Szentl lek-misztika, a gyakorlati L lek-piet s, kegyess g gyakorl sa. Azaz a gyakorlati letben azok szerepv llal sa, akik bet ltekeztek L lekkel. A sz r s a biz nci szerzetesi s nem szerzetesi kegyess g, piet s s letforma s annak imagyakorlatai, biblikus elm lked sei Evagriusra mennek vissza. Igazi pusztai szerzetes volt, ahogyan ez a mag nyos fa s rny kvet je mutatja a k pen. abb l indult ki, hogy mindent meg lehet ismerni az g alatt, mivel minden a Szentl lek hat sa alatt l a szellemi univerzumban. A gyakorlati kereszty ns g meg l jek nt m gis t bb sz z fejezetes m vet hagyott h tra, ezek im k, elm lked sek, vitairatok. rdekes, hogy az m veit is, mint szinte valamennyi egyh zi aty t, a latin s g r g mellett gyakran leford tott k rm nyre, gr zra, arabra s eti p nyelvre is. Az im dkoz sr l is rt tan t sokat, ezek egyik ben r mutat: “Azt nem parancsolt k meg nek nk, hogy mindig dolgozzunk, virrasszunk s b jt lj nk; de a sz net n lk li im ds gra t rv ny k telez” (utal s P l szavaira: “Sz ntelen l im dkozzatok!” – 1Thessz 5,17). A gyakorlati kereszty n letre t rve, az al bbi im t a sz r aty k tan t sai s gyakorlata rtelm ben, s a menek l sz r, iraki kereszty nek rt jegyezz k ide. A nagy egyh zi vil gszervetek p nk sdi zeneteikben erre is felh vt k a vil gkereszty ns g figyelm t. A Reform tus Egyh zak Vil gk z ss ge honlapj n az im ra sz l t felh v sban a mediterr n t rs g menek ltjei ut n nem sokkal a sz riai menek ltek rt sz l imafelh v s olvashat . Mi ezzel egy tt a bels felh v snak, L lek-h v snak tesz nk eleget, amit eddigi sorozatunkkal is jelezni k v ntunk, s erre a k z s k ny rg sre k rni szeretn nk Kedves Olvas inkat p nk sd nnep n is.

P NK SDI SZOLIDARIT SI IMA LD Z TTEK RT


URAM,

Hozz d k ny rg nk minden ld z tt rt,

akiket az rt ld znek, mert Benned hisznek.

K l n sen is azok rt emelj k Hozz d im nkat, akik iszl m orsz gokban lnek.

De k ny rg nk mindazok rt, akiket hit k, sz rmaz suk, nemzetis g k miatt ld znek.

URUNK, k r nk, Te llj mellett k, er s tsd s rizd meg ket!

URAM, IRGALMAZZ!

 

K ny rg nk Hozz d azok rt, akik Sz ri ban, Irakban, Szud nban,

Nig ri ban lnek,

l gy nekik oltalom s v delem!

URAM, IRGALMAZZ!

 

URAM, k ny rg nk a hatalmasok rt,

az uralmuk “mindenhat s g ba” sz d ltek rt,

az ld z k rt,

mutasd meg Magad nekik, s ford tsd vissza ket hal lt oszt tjukr l.

URAM, IRGALMAZZ!

URAM, hadd k rj nk T ged magunk rt.

Seg ts, hogy minden k r lm nyek k z tt

h s gesek maradhassunk Hozz d,

lelj szorosan Magadhoz Lelkeddel minket,

rizz meg igazs godban, s szeretetedben.

URAM, IRGALMAZZ!

 

J zus ezt mondja: J jjetek nhozz m mindny jan,

Aty mnak ldottai,

r k lj tek azt az orsz got,

ami elk sz ttetett sz motokra

a vil g kezdete ta.

URAM, Hozz d ki ltunk,

hiszen Aty d, Isten nk a mi oltalmunk,

er ss g nk, mindig biztos seg ts g a nyomor s gban.

Minden ld z tt kereszty n testv r nk rt

Hozz d ki ltunk, URAM.
Minden elhurcolt gyermek rt s feln tt rt

Hozz d ki ltunk, URAM.

Minden fogoly rt s megk nzott testv r nk rt

Hozz d ki ltunk, URAM.

Minden j akarat , seg t k sz ember rt

Hozz d ki ltunk, URAM.

 

T gy minket b kess ged s szereteted munk l iv ,

form lj alkalmass ,

hogy ltet , t l s kegyelmez Ig det

oda vigy k, ahova azt k ld d!

Mi Aty nk-

Szóljon hozzá