Archive for the Category » Református hírek «

KÖRLEVÉL

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezetei részére

Nagytiszteletű Lelkipásztor testvérek!

Szeretett Gyülekezetek!

Európa válságos időket él, hiszen óriási menekülthullámmal és az ezzel együtt járó nehézségekkel kell szembenéznie. A háború átka elől menekülnek sokan, velük szemben nem maradhatunk közömbösek, azonban az is tény, hogy vannak, akik kihasználva mások nyomorúságát, megpróbálnak a szörnyűségekből hasznot húzni. Válságos időben pedig a nemzeteket vezető kormányok felelőssége is nagyobb. Magyar nemzetünk kormánya felelősségét érezve, a lelkiismeret és Európa törvényeinek megfelelve, próbál helyesen cselekedni. Sajnos, emiatt nemtelen támadások érik. Az Egyháznak ebben a helyzetben meg kell tennie azt, ami küldetéséből fakadóan is feladata, vagyis, hogy imádkozzon és imádságra buzdítson.

Erre a szolgálatra kérjük Egyházkerületünk minden tagját, Krisztus lelkülete szerint,imaláncot indítva a vasárnapi istentiszteletek alkalmával.

Imádkozzunk együtt nemzetünkért, nemzetünk kormányáért, a bölcs és felelős kormányzásért ebben a nehéz helyzetben, harcban. Imádkozzunk a józanság és ébredés lelkéért, hogy nemzetünk a keresztyénség megvallója legyen. Imádkozzunk azért, hogy népünk minden tagja a Kárpát-medencén belül és kívül ismerje meg azt a Krisztust, Aki békességet hozhat az erőszakos világba, szeretetettel töltheti meg a gyűlölettel teli szíveket. Imádkozzunk a keresztyén világért, Európa keresztyén gyökereinek a felvállalásáért, de legfőképpen azokért, akik az előállt helyzetet nem tétlen szemlélőként nézik, hanem keresztyéni küldetésüknek megfelelve a valódi rászorulókon segítenek, ugyanakkor felelősségük tudatában fáradhatatlanul teszik azt, amivel a Nemzet megbízta őket, védik Európa határait.

Nagyvárad,

2015. szeptember 29.

A békesség kötelékében,

Csűry István püspök                           Forró László főjegyző

Elkészült a 2016-os Református Falinaptár

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com

A falinaptár keretén a Zilah-Ligeti Református Óvoda előterét díszítő Életfa c. mozaik részletei láthatóak. Középen a végvári református templom (1858).

Hamarosan kapható a lelkészi hivatalokban, ára 5 lej.

Búcsút vettek Isten közkatonájától (nemecsekétől), Petkes Györgytől

Utolsó útjára kisérték ma Petkes György 67 évet élt nyugalmazott lelkipásztort a Magyar utcai református temetőben. Családtagok, lelkészek, gyülekezeti tagok voltak jelen szép számban a temetésen.

A Szilágyszérben elinduló életút a kolozsvári teológiai évek után Szatmár-Láncosban folytatódott segédlelkészként, majd lelkipásztorként Szilágykövesden, Dobrácsapátiban, Hadadnádasdon és Kaplonyban. Nyugdíjas évei alatt örömmel szolgált az egyházmegye több gyülekezetében is, a vendéglátó gyülekezet tagjai nagyon szerették hallgatni igehirdetéseit és nem győzték csodálni humorát és közvetlenségét.

A temetésen Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdetett Igét: „Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással. Mert lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az õ fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak + nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az õ megjelenését. (2Tim 4,1-8)

Petkes György, aki soha nem kívánt lenni egy nagy gyülekezet palástos lelkésze, búcsúlevelében megfogalmazta: ő Isten közkatonája (nemecseke) akart lenni, családias, egyszerű hangulatban.

Kovács Sándor a Szatmári Református Egyházmegye esperese a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében is szólt és olvasta a 23. zsoltárt:  „Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm. Fûves legelõkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”

Ezután a jelenlevő palástos lelkészek igei köszöntése, vigasztalása következett, majd az utolsó út a boldog feltámadás reménysége alatt. Isten legyen mindannyiunk őriző pásztora!

MEGHIVÓ – KONFERENCIA – „ÁLDÁS, NÉPESSÉG! LETELEPEDÉS-ELVÁNDORLÁS A BÁNSÁGBAN”

Helyszín: Új Ezredév Református Központ, Temesvár, Malom u. (Spl. Morarilor) 1b

Szervezők: Juhász István Alapítvány Hollandiából, Új Ezredév Református Egyházközség, EMMI, a PKE Teológiai Tanszéke és Tőkés László EP-képviselő budapesti irodája

Program

Szeptember 24. Csütörtök

 • 09,00 – 09,50. Regisztráció
 • Moderátor: Nt. Dr. Hermán M. János egyháztörténész, Zwolle
 • 09,50-10,00. A konferencia megnyitása, vendégek üdvözlése
 • 10,00-10,20. Igei szolgálat, Nt. Fazakas Csaba, a Temesvári Egyházmegye esperese
 • 10.20-10,30. Urbán Emőke közgazdász (Christen Unie, Hollandia) és Urbán Ákos (Hollandiai Magyar Szövetség elnöke) köszöntik a konferenciát
 • 10,30-10,40. Művészi közreműködés
 • 10,40-11,00. Horváth Piroska (Ausztria) festményeinek kiállítását megnyitja Nt. Téglásyné Hermán Rebeka, Temesvár
 • 11,00-11,25. Kávészünet
 • Moderátor: Nt. Dr. Nemes Csaba lelkipásztor, Budapest
 • 11,25-12,10 Könyvbemutatók: Nt. Dr. Hermán M. János: Életvédelem-családvédelem. A hadadi és más konferenciák anyagának a kötete; Nt. Dr. Pálfi József tanszékvezető: „Kálvini vonások a magyarok lelki arcán”: A nagyváradi Kálvin-konferencia tanulmányainak kötete; Nt. Dr. Lévai Attila dékán, Selye János Egyetem, Komárom: Kettős kisebbségben.
 • 12,10-12,30: Dr. Bodó Barna politológus, professzor, Temesvár: Bánság és a demográfiai kérdés
 • 12,30-12,50: Nt. Gazdáné Mátyus Melinda lelkipásztor, Újmosnica: Vegyesházasságok egy bánsági református gyülekezetben
 • 12,50-13,10. Kérdések, hozzászólások
 • 13,10-14,30. Ebédszünet
 • Moderátor: Dr. Mihai Androne filozófus, professzor, Galac
 • 14,30-14,50. Dr. Gavreliuc Alin szociológus, professzor, Temesvár: Romaniile din Romania, cazul Banatului (Romániák Romániában, a Bánság esete)
 • 14,50-15,10. Bugarschi Stevan kutató, Temesvár: Bánsági szerbek
 • 15,10-15,30. . Exc. Martin Roos római katolikus püspök, Temesvár: Ökumené a Csanád-Temesvári Egyházmegyében egykor és ma. A dolgozatot felolvassa Drd. Claudiu Calin archivárius
 • 15,30-15.50. Kérdések, hozzászólások
 • 15,50-16,05. Kávészünet
 • Moderátor: Nt.Dr. Pálfi József lelkipásztor, PKE, Nagyvárad
 • 16,05-16,25. Nt. D.Dr. Juhász Tamás, ny. teológiai professzor, Kolozsvár: A keresztyén gyülekezet, mint család
 • 16,25-16,45. Nt. Vetési László , lelkész, szórványügyi előadó, Kolozsvár: Magyarság felmérési kísérletek teológusokkal a Bánságban
 • 16,45-17,00. Kérdések, hozzászólások—
 • 17,00-17,30. Kávé, teaszünet
 • 17,30.Esti áhítat, Nt. Megyasszai Bíró Attila lelkipásztor, Resicabánya
 • 17,30-17,50. Nt. Megyasszai Bíró Attila: Az újmoldovai szórvány magyarságért
 • 17,50-18,00. Kérdések, hozzászólások
 • 18,00-tól: Baráti esték, moderátor Gazda István
 • 18,00-18,10. Az Új Ezredév Kórus énekel, Szabó Gabriella karnagy vezetésével
 • 18,10-19,00. Dr. Soltész Miklós (KDNP) államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest – előadása
 • 19-től: Borkóstoló és kötetlen beszélgetés az előadóval

 

Szeptember 25, péntek

 • 09,00-10,00. Regisztráció, kávé
 • Moderátor: Gazda István
 • 10,00-10,20. Reggeli áhítat, Ft. Szilvágyi Zsolt plébános, Temesvár
 • 10,20-10,40. Szekernyés János helytörténész,Temesvár:A Bánság újra betelepítése a 18-19.században
 • 10,40-11,00. Dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, Temesvár: A megtartó iskola
 • 11,00-11,20. Kérdések, hozzászólások
 • 11,20-11,40: Kávészünet
 • Moderátor:  Molnár Kálmán ny. esperes
 • 12,00-13,15. Dokumentumfilm:”Népesség Istentől!” Főmunkatárs Csép Sándor. Szakértő,tanácsadó : Vetési László. Rendező-operatőr : Xantus Gábor. Gyártó stúdió: Xantus Film, produkciós vezető Xantus Áron. Gyártás éve: 2007.
 • 13,15-15,00: Ebédszünet
 • Moderátor: Nt. D.Dr. Juhász Tamás, teológiai professzor, Kolozsvár
 • 15,00-15,20. Nt.Dr. Hermán M. János: Christian Salomon Duitsch temesvári születésű rabbi útja a hollandiai református szószékig
 • 15,20-15,40. Toró T. Tibor, alelnök EMNP: Politizálási lehetőségek a Bánságban
 • 15,40-16,00. Ft. D. Tőkés László püspök, EP-képviselő: „A szétszóródás előtt” (Ady)
 • 16,00-16,20. Kérdések, hozzászólások
 • 16,20-16,35. Teaszünet
 • Moderátorok: Nt. Gazda István, Nt. .Dr. Hermán M. János
 • 16,35-16,45. Az Új Ezredév Kórus énekel Szabó Gabriella karnagy vezetésével
 • 16,45-17,15. A konferencia kiértékelése
 • 17,15-17,40. Záró istentisztelet: Nt. Nagy Endre lelkipásztor, Galac
 • 17,40. Himnusz

Szeretettel várunk minden érdeklődőt konferenciánkra és a vele egybekötött Baráti esték rendezvényre. Részvételi szándékukat kérjük jelezzék az ujezredev@yahoo.com e-mail címen, vagy a 0356-467408 ill. a 0745-376018 telefonszámokon! Konferenciánkon az újmoldovai magyarság közművelődést és lelkigondozást szolgáló épületének a megvásárlására szervezünk gyűjtést!!!

Bibliaismereti vetélkedő

Nagytiszteletű Esperes Urak!

Nagytiszteletű Egyházmegyei Ifjúsági Előadók!

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek!

Igen tisztelt Vallástanárok és Vallástanárnők!

Szeretettel hozzuk tudomásotokra, hogy az idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre az Érmelléki Egyházmegyében az Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő!

Hasonlóan az elmúlt évekhez, az idén is két szakaszban történik a megmérettetés.
Októberben minden egyházmegye szervezze meg a megyei szakaszt. Hogy milyen időpontban, és milyen tételsor alapján, az az egyes egyházmegyék saját döntése és szervezése.
Az egyházkerületi szakaszra November 14-én kerül sor, a helyszín Érszőllős.

A vetélkedő témája Lukács Evangéliuma.
A kerületi szakaszon idén is lesz kiegészítő anyag, újdonságképpen Lukács Evangéliumának bevezetéstanából, Ernst Aebi: Rövid bevezetés a Bibliába című könyve alapján. A pontos anyagot digitális formában hamarosan elküldjük.
A vetélkedő csapatok az előző évek mintájára mind a megyei, mind a kerületi szakaszon kérdésekre kell feleljenek, emellett igyekszünk egyéb, kreatív próbákkal is színesíteni a vetélkedőt.

Fontos tudnivalók:

- A vetélkedő csapatok 4 tagúak lehetnek, és a gyülekezetük ifjúsági közösségét képviselik.
- Abban a gyülekezetben, amelyikben nincsen aktív ifjúsági csoport, csak az adott gyülekezet tagjai közül állíthatnak össze csoportot.
- A csapatoknak nem lehet tagja az, akinek felsőfokú teológiai képzése van, vagy abban vesz részt. (pl. lelkész, teológus, vallástanár)
- A csapat tagjai konfirmált fiatalok lehetnek, vagy olyan 14. életévüket betöltött fiatalok, akik nem reformátusok, de a vetélkedőn képviselt református gyülekezet ifjúsági bibliaórás csoportjának aktív tagjai.
- A kerületi szakaszra minden egyházmegye csak egy csapatot küldhet, kivéve azt az egyházmegyét, melynek csapata a tavalyi vetélkedő első helyezettje, ők idén biztos résztvevők címvédőként, s mellettük még egy csapat kijuthat  az illető egyházmegyéből.
- A felkészülést az Újfordítású Biblia alapján kérjük!

Kérünk minden egyházmegyét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy képviseltetni tudja magát az egyházkerületi szakaszon!

Testvéri szeretettel,

Bán Alpár                                        Kánya Zsolt Attila
érmelléki ifjúsági előadó                   egyházkerületi ifjúsági előadó

Megjelent a Reformáció Emlékbizottság fotópályázata

A Reformáció Emlékbizottság nevében – az emberi erőforrások minisztere megbízásából – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt fotópályázatot hirdet.

A kiírás célja a Kárpát-medencei és az egyetemes protestantizmust bemutató, a reformációt és annak hatását megjelenítő, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó fotóművészeti alkotások készítése, virtuális fotógyűjtemény kialakítása.

A pályázat témája a megújulás, a lelki-szellemi akadálymentesítés és a hitújítás. A pályázat során a vallási témájú alkotások mellett pályázni lehet olyan pályaművekkel is, amelyek üzenete tágabb értelemben kapcsolódik a reformációhoz.

Kategóriák:
1. Műemlékfotók
2. Portrék, eseményfotók
3. Természetfotók
4. Művészfotók

Kategóriánként 3-3 pályázat részesül díjazásban.
1. helyezett: 450 000 Ft
2. helyezett: 300 000 Ft
3. helyezett: 150 000 Ft

Egy pályázat keretében legfeljebb 3 db – min. 2000*3000 felbontású, kizárólag JPG formátumú – digitális vagy digitalizált felvétel nyújtható be.

Az alkotások beküldésének határideje: 2015. augusztus 25.

A részletes felhívást ide kattintva lehet megtekinteni.

Forrás: reformacio2017.hu

A 2015. évi egyházközségi tisztújítások választási ütemterve

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Egyházkerületi Választási Bizottsága elküldte a 2015. évi egyházközségi tisztújítások választási ütemtervét.

1.
Aug. 30.
(Új kenyér ünnepe)
– A jelölő közgyűlés első ízben való kihirdetése
2.
Szept. 6.
– A jelölő közgyűlés másodízben való kihirdetése
– Az ügyintéző bizottságok megválasztása
3.
Szept. 13.
– Jelölő közgyűlés
4.
Szept. 13.
– A jelöltek listájának kifüggesztése
5.
Szept. 14‑16.
– Óvások benyújtása
6.
Szept. 17‑20.
– Az óvások elbírálásának ideje, az elbírálások kikézbesítése
7.
Szept. 21‑25.
– Az ügyintéző bizottságok határozatainak megfellebbezése
8.
Szept. 27.
– A választó közgyűlés első ízben való meghirdetése
– A jelöltek bemutatása
9.
Szept. 26.–okt. 3.
– A fellebbezések Egyházkerületi Választási Bizottság általi elbírálása és a határozatok kikézbesítése
10
Okt. 4.
– A választó közgyűlés másodízben való meghirdetése
– A jelöltek megkérdezése
11.
Okt. 11.
– Választó közgyűlés
– A szavazatok összeszámlálása, az eredmény közzététele
12.
Okt. 12‑20.
– A fellebbezések benyújtása
13.
Okt. 21‑25.
– A fellebbezések EVB általi elbírálása és a határozatok  kikézbesítése
14.
Okt. 26‑30.
– Az új Presbitérium alakuló ülése
– A gondnokok megválasztása
15.
Okt. 31.
– Az újonnan választott presbiterek fogadalomtétele
Tisztelettel,
Kurta Szabolcs
EVB elnök

Főjegyzőt választott a Közgyűlés

Forrás: https://harangszoujsag.wordpress.com/

Mivel Lukács József főjegyzői megbízatása nyugdíjazásával véget ért, egyházkerületi főjegyző-választásra került sor 2015. július 4-én. A három jelölt közül Forró Lászlótválasztotta főjegyzővé a Közgyűlés.

Jelölt

Első fordulóban kapott szavazatok

Második fordulóban kapott szavazatok

Forró László

fl

41

50

Kerekes József

kj

28

31

Fazakas Csaba

fcs

9

Érvénytelen

6

2

Összes szavazat

84

83

A választás a fellebbezési határidő lejárta után válik érvényessé.

 

A gyermekek életteréről lesz szó a Vakációs Bibliaheteken

“Életterem – hol Istennel élet terem.” – ez lesz a mottója a Vakációs Bibliahét idei témájának. A Szatmár-szamosnegyedi gyülekezet szeretetotthonának teraszán egy lelkes csapat, Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó-tanácsos és Szűcs Éva tanügyi előadó tanácsos jelenlétében bemutatta a bibliahét témáját.

Lelkipásztorok, vallástanárok és ifjú önkéntesek gyűltek össze szombaton 11 órakor Szamosnegyeden, hogy megnézzék azt, amit ők fognak továbbadni nyár folyamán a gyerekeknek. Együtt tanulták a témát és az énekeket.

Az igei bevezetőt Szakács Zoltán a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze tartotta a tékozló fiú története alapján megállapítva azt, hogy milyen nagy bátorság kellett az atya részéről, hogy elengedje a fiát, és milyen nagyszerű az, hogy vissza is fogadta. Szűcs Éva felvázolta a bibliahét öt napjának öt kérdését: Ki áll mögöttem? Ki áll mellettem? Ki áll körülöttem? Ki áll ellenem? Ki áll felettem? Ezekre a kérdésekre minden bizonnyal választ is fognak kapni.

Ezt a témát a Gyermek-bibliahét munkaközössége önállóan dolgozta ki, figyelembe véve a Partiumban élő emberek helyzetét is. Akik ott voltak a bemutatón, jókedvűen és elégedetten konstatálták, idén is tanulságos, áldásos program vár rájuk és már alig várják, hogy a nyári vakáció folyamán mindezt továbbadhassák a jövő nemzedékének.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare