Archive for the Category » Református hírek «

Ft. Csűry István: Pásztorlevél – Vannak pedig, akik befogadták

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Ján.1,12)

Önmagunkról és a világról szóló önismeretből származó őszinte véleményünk inkább arra hajlik, hogy Betlehem lakói közé soroljuk önmagunkat, akik annak idején nem fogadták be a megszületendő Jézust. A legelszántabb keresztyén is küzd olyan visszaköszönő kínzó emlékkel, amikor maga sem fogadta be Isten Fiát. A leterhelt lelkiismeret szenved a Krisztus Jézushoz méltatlan viselkedés miatt, és küszködik a világból szüntelenül érkező lélek-sebelevenítő és mindig önmaga bűneire emlékeztető vétkek láttán. Bőven van saját példánk az eltaszított Krisztustól elrugaszkodó, üresen vergődő szív gyötrelméről. Nemcsak a lelkünkben fedezzük fel a halálveszélyes állapotot, hanem rengeteg döbbenetes drámát vonszoló haldokló, vagy alig éldegélő ember kerül utunkba, akik már régen elfeledkeztek arról, hogy valamikor nem fogadták be a kopogtató Krisztust.

A nyomasztó tapasztalatok karácsonykor a legelviselhetetlenebbek. Az ünnepi hangulat nem semlegesíti az ünneptelen idők istentelenségeit, sőt a fájó különbség új köntösben jelentkezik. A drámákkal telített világot nem tudjuk megmenteni, sőt a közelgő tragédiák árnya minket is gyászba dönt. Lelkünk legmélyéből őszinte sóhaj kíséretében előtör az ellentéteket csokorba kötő, porig emésztő mondat: „…és az övéi nem fogadták be őt.”(11.v) Szívperzselő felismeréssel tör reánk a rejtegetett igazság: nem mindig voltam az övé, mondatja a szorongatott lelkiismeret, és nem képes felismerni, hogy Isten akkor is a magáénak tartott. Látom, de legszívesebben elfordítanám a fejem azoktól, akik szememben a be nem fogadók tékozló fiai, pedig akikről, bár nem tudhatom kikről, Isten másképpen fog gondoskodni. Ilyenkor ünnepeljük a világ világosságának érkeztét, és mi nyomorultul a sötétséggel vívunk eltitkolt belső küzdelmet.

A sátáni sötétség a fénytől fél. Krisztus Jézus nem engedi az övéit a bűntudat fogságában raboskodva elveszni. A be nem fogadók mellett vannak, akik mégis befogadták! Az ördög hatalma nem terjed ki mindenkire. Korlátok között van ez a mégsem mindenkire érvényesülő erő, amit nem szabad lebecsülni, de amit nem lehet felülértékelni sem. A megterhelt lelkiismeret bűntudatát nem szabad a tagadás és feledés útjára vezetni. A megbocsájtás evangéliuma hirdetésével viszont, a tudatos Krisztust követő új embert ki lehet nevelni. A tragédiák halálos leheletéből sokan menekülhetnek a Szentlélek ölelő karjai közé. A megölő sátántól járható ösvény vezet a magához ölelő kegyelmes Istenhez.

Evangéliumi vigasztalásként érkezik János feljegyzéséből, hogy akik befogadták Krisztust, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek. Rólad és rólam szól ez a mennyei tisztán tájékoztató megállapítás. Akkor is, ha vannak szégyellni való meghátrálások az életünkben, ha tehetetlenül gyámoltalankodtunk valaha, vagy segítségnyújtás nélkül elmentünk felebarátunk mellett, és rengeteg vétekkel tévedtünk, de találkoztunk megmentőnkkel, és marasztalni próbáltuk, Ő elfogadta a befogadó szívünket. Karácsonykor az Őt elfogadókat felismerjük az úrvacsora asztalánál, amint alázatosan és megilletődve nyúlnak a kenyér és bor után. Amint kenyerükből a koldusnak is szelnek. Megismerjük őket, amint családjuk tagjait magukhoz ölelik. Amint a szembeszegülőket is szelíd hangon igyekeznek jobb belátásra bírni. Ráismerünk az üresen nem hagyott szívűekre, amint szolgálnak a gyülekezetben minden felebarát javára. Amint a közösséget ápolják, hogy utódaiknak is élhető legyen a hely, amit ők is örököltek, és örökíteni fognak.

Dicsőség Istennek, mert általa születnek a befogadó szívűek. Karácsonyunk legyen önvizsgálat, és vizsgáljuk bátran a felénk közeledőket. Két lényeges kérdést kell tisztáznunk. Tudjuk-e észlelni azt, hogy a felettünk uralkodó Isten velünk és bennünk van. Valamint, hogy az, aki közeledik felénk az, előbb Istent, majd bennünket is elfogad. Isten gyermekeit felhatalmazta, azaz hatalommal látta el, fölöttébb bármilyen hatalomnál, hogy már itt e földön a hit erejével haladjanak, minden más erővel szemben. Ugyanakkor ezzel a hatalommal emel föl önmagához, hogy az erővel megáldott életből örökélet ajándéka legyen.

Kedves Testvéreim! A karácsonyi üzenet nagy titkot tár elénk, amelynek megértése és követése boldog embert teremt, örvendező családot, szolgáló gyülekezetet. Ezeken alapul majd hitünk holnapja, a reménykedő világ és a szeretet egyháza. Legyünk szorgalmas építők!

Áldott és békés karácsonyi ünnepe legyen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület minden tagjának és minden jóakaratú embernek.

Nagyváradon, 2014 karácsonyán

A békesség kötelékében

Csűry István

KÖRLEVÉL A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ VALAMENNYI GYÜLEKEZETÉNEK ÉS INTÉZMÉNYÉNEK

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. (Mal 3,20a)

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

A malakiási prófécia óta hozzávetőlegesen fél évezrednek kellett eltelnie, hogy bekövetkezzen Krisztus Urunk születése által. Ötszáz év nagyon hosszú idő. Nekünk, a Kárpát-medencei református magyarságnak több mint kétezer év távlatának homályában kell fürkésznünk a prófécia beteljesülését jelentő, évről évre felragyogó fény bizonyosságát, amellyel Isten teremtett világában bennünket is meglátogatott.

Bár a két említett történelmi szakasz népei között jelentős a földrajzi és időbeli távolság, a két korszak állapota tekintetében meglepően nagy az azonosság.

Míg Izráel népe a próféciában bízva várta, mi már tudjuk, hogy Jézusban Isten világossága jelent meg azoknak, akik – az éjszakában, a sötétségben ülve – régóta reménykedtek a hajnal, a fény eljövetelében. De az éjszaka hosszúra nyúlt a választott nép számára. Isten régóta nem üzent a próféták által, és az isteni ígéretek szerinti szabad és független Izráel dicsősége csupán az emlékezetben élt, és Istent nem ismerő pogányok uralkodtak az országban.

Sajátos körülményeiből eredően a régiekkel együtt a mi népünk ajkán is felfakad időnként az emberileg érthető fájdalmas kérdés: Vajon Isten megfelejtkezett rólunk? Mivel újra beborult egünk sötétsége állandósulni látszik, úgy tűnik, hogy a gyógyító sugarú nap igazságot hozó fényében való hit is csak ábránd, amely arra való, hogy valahogyan kibírjuk az éjszakát.

Ha Isten Krisztus megszületésével elpecsételt ígéretei esztendőről esztendőre fakulnak, ha az ő jelenléte ebben a zűrzavaros világban bár valóságos, de csalóka világi fények vakító hatására nem egyértelmű – reménységünket sokszor idegen népek és nemzetek politikusaiba vetjük –, menthetetlenül elvesztünk.

Kedves Testvéreink, amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal! Bízzunk töretlenül abban, hogy Isten hű marad ígéreteihez, így 2014 karácsonyán is felragyog az ő igazsága életünkben. Jézusban eljött és jelen van közöttünk Urunk, aki nem fordult el ettől a világtól, amely hatalmas erővel tesz ki bennünket is a sötétségben való sodródás veszélyének. A Világ Világossága igazságának gyógyító melege ebben az ünnepben is szétárad bennünk, maradandóan oszlatván csalódásaink, félelmeink hideg sötétségét. Lehullnak rémképeink, aggodalmaink, jogtalan vagy jogos szorongásaink, jogfosztottságaink hitünket bénító bilincsei. Benne és általa megszabadulunk a halálfélelemtől is. Mindennemű rettegéseinkből felszabadult emberekként, az ő nevét félve bátran és örömmel szánjuk el magunkat, életünket megváltó Atyánk szolgálatára. Bár fizikailag még nem teljesen – ám a Szentlélek által már valóság megígért gyógyulásunk: „Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.” (Ez 36,28)

„Jöjjön el a te országod!” (Mt 6,10a)

2014 karácsonyán

Testvéri szeretettel:

a Generális Konvent Elnöksége

Húszéves a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara hálát a több mint húsz éves fennállásáért és áldásos működéséért. dr. Molnár János dékán és dr. Péter István, intézetigazgató szeretettel hív mindenkit az ünnepi tudományos ülésszakra, találkozóra.

Az ünnepély programja: 2014. december 13., szombat:

10 óra: Ünnepi istentisztelet a Hídelvei református templomban.

 • Igét hirdet ft. Kató Béla püspök.
 • A Református Tanárképző Kar Kamarakórusának éneke. Vezényel drs. Windhager Geréd Erzsébet.
 • Ünnepi beszédet mond dr. Molnár János dékán
 • A Református Tanárképző Kar Kamarakórusának éneke. Vezényel drs. Windhager Geréd Erzsébet.

12 óra: Ünnepség a Kar Horea út 7 sz alatti épületében:

 • Dr. Péter István Intézeti igazgató ünnepi köszöntője
 • Dr. Ioan Aurel Pop akadémikus, a BBTE rektora köszöntője
 • Dr. Soós Anna, a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes ünnepi beszéde
 • Dr. Angi István nyugalmazott professzor ünnepi előadása
 • Dr. Bodó Sára előadótanár előadása – Debreceni Református Hittudományi Egyetem: A betlehemezés pasztorálpszichológiai megközelítése

14 órától

 • Dr. Maczelka Noémi szegedi zongoraművész, professzor koncertje a Karácsony Sándor teremben.
 • A hallgatók találkozása egykori évfolyamfelelős tanáraik vezetésével – kötetlen beszélgetések, ünneplés.

 

 

Közgyúlés Temesváron

Forrás: http://www.karolyirefegyhazmegye.ro/

Temesváron tartotta meg közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület december 5-én. Itt ünnepeltek és emlékeztek a ’89-es forradalom 25 éves, a 2004-es magyarországi népszavazás 10 éves évfordulója alkalmából. A kiemelkedő eseményen felszentelték a fiatal lelkészeket, átadták a Pro Partium, Pro Ecclesia és M. Nagy Ottó díjakat, ugyanakkor a közgyűlés határozatot hozott a Mikó-ügyben is.

Az ünnepség ft. Csűry István püspök igehirdetésével kezdődött, aki a Jer 44,28 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Beszédében rámutatott: 25 évvel ezelőtt egy új fejezet nyílt meg számunkra Isten akaratából, 10 évvel ezelőtt pedig egy olyan útelágazáshoz került a kárpát-medencei magyarság, amely rávilágított arra, hogy megújult erővel kell haladnunk tovább. Ma pedig, 2014-ben Isten megmutatja, hogy igenis van erő. Ez az erő ott van az ifjú lelkipásztorokban, és ez az erő megmutatkozik a munkálkodó gyülekezetekben is. Jeremiás próféta sorsfordító szava 2600 évvel ezelőtt hangzott el, de biztatása a mi biztatásunk is. Isten azt üzeni, hogy aki fölfelé tud tekinteni, annak áldott lesz az élete. Az a legnagyobb baj, ha Istennek hátat fordítunk. A XXI. századi ember pedig egyre egoistább, csak a saját haladását tartja szem előtt.  Az embernek el kell döntenie, hogy kinek a hangja után indul el: Isten szavára vagy a saját magáéra? Az egyetlen megoldás az, hogy Isten hangja szólaljon meg bennünk és általunk – hangsúlyozta a püspök.

A lelkészszentelési szertartást ft. Lukács József főjegyző vezette le. Nyolc lelkész tett fogadalmat a hű pásztori szolgálat mellett. A Nagykárolyi Református Egyházmegyéből Bencze Kádár Bertold domahidi lelkész tett esküt.

A Pro Partium és Pro Ecclesia díjak átadását Vinczéné Pálfi Judit vezette le. A KREK missziói előadója a díjak átadása előtt elmondta: azok, akik megkapják ezt a kitűntetést, a közel 500 ével ezelőtti reformáció szellemében és annak nyomán tettek valamit a református egyházért. Kiemelte, hogy a kitűntetett személyek és egyházközségek meghallották Isten szavát, és arra szóban és cselekedetben egyaránt válaszoltak. Pro Ecclesia díjban részesült a Berettyószéplaki Református Egyházközség, a Gyoroki Református Egyházközség, a Sülelmedi Református Egyházközség, a Szatmár-Németi Református Egyházközség, valamint Békéssy Erzsébet, a szatmári Környezetvédelmi Ügynökség igazgatónője, aki a nagytarnai Természet és Szeretet Otthonának a megálmodója. Pro Partium díjban részesült Herman M. János, aki kimagasló munkát fejtett ki a partiumi reformátusokért.  M. Nagy Ottó díjban részesült Fodor Anna szatmárnémeti vallástanár.

A díjak átadását követően Kulcsár Székely Attila színművész előadását tekintették meg a jelenlévők. Az előadó A magyar Miatyánk összeállítást mutatta be a ’89-es forradalom emlékére.

Az egyházkerületi közgyűlés határozatot fogadott el a Mikó-ügyben, melyben elmarasztalja az egyházi ingatlan visszaállamosítását. Az ügyben pedig teljes támogatásáról biztosítja az Erdélyi Református Egyházkerületet.

Az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli közgyűlésének nyilatkozata

Forrás: http://reformatus.ro/

„Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet,

és hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét?”

Eszter 8,6

Az Erdélyi Református Egyházkerület Rendkívüli Közgyűlésének nyilatkozata a Református Székely Mikó Kollégium újraállamosítása alkalmából:

A Romániai Református Egyház és benne az Erdélyi Református Egyházkerület megingathatatlan alapja Jézus Krisztus evangéliuma, úgy, ahogy arról a Szentírás bizonyságot tesz, valamint a reformáció hitvallási irataiban új megvilágításba került. Ez határozza meg és korlátozza azt a hatalmat, amelyre az egyháznak a küldetéséhez szüksége van.

Mi, az Erdélyi Református Egyházkerület képviselői, akik rendkívüli Közgyűlésre gyűltünk össze kijelentjük, hogy valamennyiünket egybeköt az egy, szent, egyetemes és apostoli egyház egyetlen Urának megvallása. Egyedül Jézus Krisztus az akire, a Szentírás róla szóló bizonyságtétele szerint, – hallgatnunk kell; akiben kötelesek vagyunk életünkben és halálunkban bízni.

Kinyilvánítjuk valamennyi egyház, az erdélyi társadalom és az egész teremtett világ nyilvánossága előtt, hogy hitvallásunknak, szabad hitgyakorlatunknak több évszázados öröksége a legsúlyosabb módon kárt szenvedett. Ezt, az elmúlt 25 év megalázó gyakorlatát felállító világi hatalom, valamint az általa irányított kormányzat döntései és cselekedetei idézték elő, amelyek következményei 2014-re mindinkább érzékelhetővé váltak.

Ma, olyan állapot alakult ki, amivel a román állam azt jelezte a reformátusoknak, a kisebbségieknek, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást ebben az országban.

Ma, a világ keresztyén családja tagjaiként, valamint az Európai Unió felelős állampolgáraiként – alapvető jogunk, ugyanakkor kötelességünk rámutatni a bennünket sújtó jogtiprásra. Éppen azért, mert mi hűek akarunk lenni és maradni az Isten adta hitünkhöz, nem szabad hallgatnunk, ugyanis hiszünk abban, hogy a közös nyomorúság és támadások idejében együttesen kell felemelnünk a szavunkat. Istenre bízzuk, hogy mit jelent ez a hitvalló egyház és állam kapcsolatának tekintetében. Egyetlen bírói hatalmat ismerünk el és az az Istené. Valljuk, együtt a Magyar Református Egyház minden tagjával azt, amit az Úr az Ésa. 42,8-ban mond a próféta által: „Én vagyok az Úr, dicsőségemet másnak nem adom…”

Állam és egyház, két olyan szervezet, mely egymásra van utalva. A közelmúlt kelet-európai történelme megmutatta, hogy hová vezet annak az országnak útja, amelynek vég­re­hajtó szervei nem hogy nem támogatták az egyházat, hanem megsemmisítő szándékkal egyenesen ellene fordultak.  Ez az út nem más, mint előbb az erkölcsi romlás, majd ebből is következően a gazdasági válság és a belőle származó nyomor, az ország polgárait megosztó békétlenség.

Az Egyház küldetésénél fogva a nép, a nemzet, az ország javát, felemelkedését is munkálja. Mindaddig, amíg ezt teszi, a bölcs állam lekötelezettje az egyháznak. Az államnak saját, jól felfogott érdeke az egyház működésének támogatása, hiszen az egyház a maga sajátos lehetőségeivel olyan társadalmi problémák kezelésében tud részt venni, melyekre az államnak elgondolása sincsen. Így ma sem mondhatunk mást, mint amit atyáink a 2. Helvét Hitvallásban megfogalmaztak: „ Mindennemű hatóságot Isten maga rendelt, az emberi nemzetség békessége és nyugalma céljából, még pedig úgy, hogy az az első helyet foglalja el a világon. Ha a hatóság az egyháznak ellenfele, akkor igen sok akadályt és zavart okozhat, ha azonban barátja, sőt tagja az egyháznak, akkor ennek leghasznosabb és legkiválóbb tagja, amely igen sokat használhat és általában hathatós támogatást nyújthat. Általában véve azt tanítjuk, hogy a vallásról való gondoskodás főképpen a kegyes érzelmű hatóságra tartozik. Annakokáért tartsa kezében Isten igéjét és gondoskodjék arról, hogy ezzel ellenkező dolgot ne tanítsanak; viszont Isten igéje szerint szerkesztett jó törvényekkel igazgassa és a fegyelemben, kötelességben és engedelmességben tartsa meg az Istentől reá bízott népet. Igazságos ítélettel szolgáltasson igazságot, ne legyen személyválogató…” 2HH 30,1-2

A református egyház egész története során Krisztus tanítása alapján, folyamatosan felvállalta a mindenkori társadalomban a formáló és meghatározó szerepét: iskolákat alapított, épített és tartott fenn; kórházakat és szeretetházakat alapított és tartott fenn; felelős egyháztagok, presbiterek és lelkipásztorok által formálta és alakította a társadalmat.

Ez ma, 2014. Adventjének küszöbén sincs másképp, következésképpen Isten szolgálatában zajló életünk felelősségteljes határozottságával jelentjük ki a következőket:

 • Soha, semmilyen körülmények között nem kívántuk és akartuk a másét, de ragaszkodunk őseink által ránk hagyományozott tulajdonainkhoz.
 • Az évszázadokon át kötelességüket ellátó Kollégiumok és azok ingatlanai az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonát képezik, azok voltak és annak tartjuk őket ma is.
 • Semmilyen körülmények között nem mondunk le a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégiumról sem más, az állam által jogtalanul birtokolt jussunkról: sem az elkobzott épületeinkről, sem az elkobzott földterületekről, sem az elkobzott anyakönyveinkről és levéltári iratainkról.
 • Az Európai Unió keretében és annak elveire hivatkozva, ragaszkodunk az egyház autonómiájához, amelyet Románia Alkotmánya is garantál.
 • Ragaszkodunk ahhoz az alapvető jogunkhoz, hogy gyermekeinket minden oktatási szinten hitvallásosan, egyházunk tanításának és a Szentírás elvárásainak megfelelően: anyanyelven tanítsuk és tanítassuk.

Követeljük:

-       Egyházaink minden, a kommunizmusban és a jelenkorban elkobzott, államosított és újraállamosított ingatlanának azonnali visszaszolgáltatását;

-       Egyházaink törvényadta jogát, a felekezeti oktatás minden szintjére, érvényesíteni és betartani;

-       Egyforma bánásmódot minden romániai egyház számára

-       Hogy Románia tegyen eleget a nemzetközileg vállalt kötelezettségeinek a restitúciót illetően;

-       Hogy az Európai Unió illetékes szervei és a világ felelős államai hassanak oda, hogy Románia tartsa tiszteletben minden egyház és magánszemély tulajdonhoz való jogát és ne folytathassa szabadon és büntetlenül ezen alapvető jog megcsúfolását;

-       A Strassbourgi Bíróságnak a Római-Katolikus Egyház ügyében hozott döntését, amelyet a Hivatalos Közlöny 200/09.04.2013-ban közölt érvényesítse nemcsak a gyulafehérvári Batthyaneum ügyében, hanem a Református Székely Mikó Kollégium esetében is;

Verbum Dei manet in aeternum

Soli Deo Gloria

Elfogadta az Erdélyi Református Egyházkerület Rendkívüli Közgyűlése a 2014. november 29-én Kolozsváron az Alsóvárosi templomban tartott ülésén, ____/2014 szám alatt.

Elfogadta és kihírdette a Romániai Református Egyház Zsinatának Elnöksége 2014. november 29-én.

A Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása után

2012. szeptember 1-én, Sepsiszentgyörgy főterén a Mikó Kollégium és gróf Hidvégi Mikó Imre szobra közötti téren több ezren kértük, sőt követeltük, hogy a függetlennek tetszelgő román igazságszolgáltatás hagyjon fel a bukaresti bizantinikus nyomásnak eleget tevő szervilis viselkedéssel. A ploiesti ítélőtáblának sem sikerült a „féljogállamiság” állapotán valamit is javítani, sőt feltételezhetően a ráadásként keletkező félelmet sem tudták leküzdeni a számunkra egyre veszélyesebb hatalommal szemben. Meghozták „jogerős” ítéletüket, amely ismeretében véleményünket immár megfogalmazhatjuk, remélhetőleg további felfüggesztett börtönbüntetések nélkül. Sommásan szólva, ebben az ítéletben természetellenes a jog, és haldoklik az erő!
Az ingatlan körüli vitában megszólaltak a dokumentumok, a bizonyítékok, az érvek, a tények és mindenikkel szemben gátlástalanul megszólaltatták a magyarázatokat sokszor ködösítve, vádolva és rágalmazva, mint akiknek nincs elszámolási kötelezettségük senki irányába, még saját lelkiismeretük előtt sem. Mivel egyházi tulajdonról van szó Isten és emberek előtt kötelességem figyelmeztetni megítélőinket és az orgazdákat, hogy szent vagyonra tették a kezüket. Nem hagyja Isten, hogy a neki odaszentelt tulajdon kufárok és seftelők kezén szennyeződjön.  Ezt olvassuk 3. Móz.27,28-ban: „Minden esküvel odaszentelt dolog igen szent tulajdona az Úrnak.” Megimétlem a többségiek nyelvén, hogy Ploiesten is értsék: „orice lucru consacrat va fi preasfint pentru Domnul.” Az államvallás papjai értik, amit mi is értünk, és reméljük ennek a kijelentésnek mély értelmén és egyetemes üzenetén elgondolkoznak, és megosztják ismeretüket bírókkal és politikusokkal, és a korrupció tengerén süllyedő, vagy még éppen megmenthető személyekkel. Bár aggodalommal tekintjük a mindig kárunkra történő jogorzó és tulajdonfosztó eseményeket , ennek ellenére áldozatként is segítséget akarunk nyújtani a figyelmetlen cinkosoknak, vagy az elvakított szolgalelkűeknek. Rettenetes az élő Isten kezébe kerülni, éppen ezért ne háborgassák őseink végrendeletét, ne zaklassák drága emlékezetüket, áldozatukat ne akarják kisajátítani.
A Református Székely Mikó Kollégium nevében is megőrizte az alapítókat, akik saját vagyonukkal építették fel a mi örökségünket. A református egyház, a székelyek minden felekezettel együtt, és gróf Hidvégi Mikó Imre Erdély Széchenyije. A tanoda alapkőletételénél 1870. június 27-én, Gödri Ferencz és Révay Lajos református lelkészek szolgáltak és mondtak áldást a szent helyre és a megépülő iskolára. Amikor elkészült az épület 1876. november 26-án Nagy Péter az Erdélyi Református Egyházkerület tekintélyes püspöke így szenteli fel: „Miként a nap keleten kél fel, úgy árassza fényét és melegét ezen megerősödött és az idők hosszú sorára biztosított nevelő intézet, innen a magyar föld keleti végpontjáról az egész hazára nemzedékről nemzedékre.”  (Domján István 1898-ban megjelent könyve alapján.)
Ki merészeli ezek után azt állítani, hogy A Református Székely Mikó Kollégium nem szakrális tér, és nem az egyház és annak mindenkori tagjainak a tulajdona!? A választ tudjuk, sajnos sokan és közöttünk is vannak némelyek, akiknek a kommunista államosítás nem bűn és a mostani visszaállamosítás nem nemzetünk ellen elkövetett merénylet. Ilyeneknek megint Isten üzenetét tolmácsolom: „Gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt!” A kommunista hatalom megbukott végleg, de a visszaköszönő neokommunista erőlködéseknek sem lehet sok már hátra. A gazsággal szerzett ragadomány átkot hoz, de az igazsággal szerzett adomány, áldás lesz, még akkor is, ha olykor komolyan veszélyeztetik is azt.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében kijelentem, hogy támogatjuk szent és igazságos küzdelmében az Erdélyi Református Egyházkerületet. Készen állunk felsorakozni a méltatlanul elmarasztalt és egy újkori koncepciós perben elítélt testvéreink mellett.
Nagyvárad, 2014. november 27.
A békesség kötelékében
Csűry István püspök

 

 

Kiállunk az Erdélyi Református Egyházkerület mellett

“Mélységes fájdalommal vettem tudomásul, hogy a román igazságszolgáltatás megint megbukott. A Mikó Kollégium szívügyünk! Kiállunk az Erdélyi Református Egyházkerület mellett! Az elítélt testvérek mellé állunk!” - írta Facebook-oldalán Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, majd idézi a 2012-ben elhangzott, ma is aktuális beszédét:

Testvéreim!
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népének üzenetét tolmácsolom.
Mielőtt megvádolnának azzal bennünket, hogy a mai felsereglésünkkel nyomást gyakorolunk az amúgy gyenge lábon billegő román igazságszolgáltatásra, állapítsuk meg és jelentsük ki ország-világ előtt, hogy a Bukarestből idomított és politikai széljárások szeszélye szerint bólogató igazságszolgáltatók gyakoroltak nyomást az erdélyi magyarságra, a magyar egyházakra, ezáltal a magyar családokra, a magyarságában annyiszor megalázott kisebbségben szenvedő magyar emberre.
Mielőtt megvádolnának bennünket azzal, hogy megóhajtván megfosztottuk román testvéreinket az őseik által épített iskolától itt Sepsiszentgyörgyön, hadd állapítsuk meg és jelentsük ki ország-világ előtt, hogy a 19. század második felében gróf Hidvégi Mikó Imre, mint az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka nagyszerű székely kortársaival nemcsak megálmodták, hanem hatalmas áldozattal meg is építették a Református Székely Mikó Tanodát.
Mielőtt elhitetnék országgal-világgal, hogy Románia tekintélyét sértették volna Mikó Imréék a sepsiszentgyörgyi oktatás bástyájának megépítésével, hadd mondjuk ki, hogy nem is létezett akkor még az Erdélyt bekebelező román állam. Sőt, székely elődeink lidérces álmukban sem gondolták, hogy valaha is idegeneknek építenek iskolát.
Mielőtt megvádolnának bennünket, hogy a román állam tulajdonára fájdult meg a fogunk, amikor jussunkat követeljük szerte Erdélyben, hadd állapítsuk meg és jelentsük ki ország-világ előtt, hogy magyar múltunk ingatlanai, melyek Romániához kerültek igen megkérdőjelezhető módon, csak a szégyenteljes államosítás nyomán jutottak a kommunizmus mohó, mindent tulajdonolni vágyó pribékeinek kezéhez. Eddig kétszer veszítettük el így iskoláinkat, és most harmadszorra is készen állnak a fosztogatók.
Mielőtt további vádakat zúdítanak reánk, hadd mondjuk el, mi hálával tartozunk őseink hitéért és szorgalmáért, mivel a jelenlegi Erdély településein összehasonlíthatatlanul több értéket halmoztak fel, mint bármelyik nemzet, beleértve a mában regnáló románokat is. Elmondjuk azt is, hogy a visszaszolgáltatás mértéke Románia szégyenfoltja, de az Európa Uniónak is, mert szemet hunynak a csatlakozáskor tett román ígéretek elmaradása felett. A civilizációjára méltán büszke Nyugat-Európa nem vehet részt Erdély magyarságának sorsrontása ügyében.
El fogjuk mondani magyarországi barátainknak is, hogy többet tehetnének értünk, ha mást nem legalább annyit, hogy szétdarabolódásunk folyamatát segítsenek megfékezni, mert nálunk a szekértáborok halálra vannak ítélve. „Megbontott kéveként” védtelen állapotunkat kihasználva, egyre bátrabban merészkednek kezet emelni szülőföldünkre, épületeinkre és éppen magyarul beszélő testvéreinkre.
Minden körülmény között, akár rácson innen vagy túl, megígérjük, hogy mondani fogjuk, amit Isten üzent, és amit Neki el is hiszünk: „Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr!”(Zsolt 146,7) Mondani fogjuk igazunkat, ameddig a Mikó Kollégium és minden magyar hagyaték vissza nem tér jogos tulajdonosaihoz.
Nagyvárad, 2012. augusztus 16. Csűry István

KÖZLEMÉNY

25 év jogállamiságba vetett hitünk dőlt ma meg azzal, hogy a Ploiești-i táblabíróság jogtalanul elvette az Erdélyi Református Egyházkerülettől a Református Székely Mikó Kollégium épületét. Olyan állapot állt elő, amivel a román állam azt jelezte a reformátusoknak, a kisebbségieknek, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást ebben az országban. Nem akarunk másodrendű állampolgárok lenni, és követeljük az államtól, hogy mondja ki, hogy a kisebbségek mire jogosultak. Nem akarunk abba a helyzetbe jutni, amibe a szászok jutottak, hogy másodrendűek, eladhatóak lettek.

Újra kell gondolnunk az egyház és állam viszonyát a következő időben, ezért november 29-re, szombatra rendkívüli egyházkerületi közgyűlést hívunk össze 11 órára a kolozsvári Kétágú templomba, ahol az egyházkerületi közgyűlés meghatározza, hogy milyen irányba indulunk tovább.

Az a lojalitás és a jogállamiságba vetett hitünk, amivel ezekben az esztendőkben a román állam iránt viseltettünk súlyosan károsult. A leginkább az fáj, hogy egy egész közösséget, ha nem többet a 700 000 lelket számláló református közösséget arcul csapták, hazugnak, csalónak, követelőzőnek nevezték. Ez számunkra erkölcsi kérdés, nem egy épület léte, vagy nem léte a tét. Ez a visszaállamosítás azt üzeni, hogy ebben az országban bármikor bármit meg lehet tenni. Ugyanakkor igazságtalanság történt azokkal szemben is, akik a munkájukat végezték.

Ez a kérdés azért lehet súlyos a következő időszakra nézve, mert az összes református kollégium ebben a helyzetben van, hiszen azt a tényt nem akarták elfogadni, hogy a református egyház felépítése és rendje szerint minden hozzá tartozó intézmény külön jogi személyiséggel rendelkezett. Ez az a tény, amit most egyértelműen megtagadtak. Ha a román állam nem akarja érteni és beismerni a tényeket, akkor mindig találhatnak olyan jogi vesszőhibát, amivel bármikor bármit meg lehet tenni.

Határozottan visszautasítjuk az államnak ezt a hozzáállását. Egyértelmű diszkriminációnak tartjuk, hogy míg a többségi egyháznak szállodákat és több millió euró értékű ingatlanokat adományozott, addig a kisebbségi egyháztól azt is elvette, ami a sajátja volt! Ragaszkodunk az egyház autonómiájához! A román állam most minden ’90-től erre visszaszerzett ingatlan birtokviszonyát megkérdőjelezte. A református egyház tulajdonának alig egyharmadát adták vissza, most pedig erről az egyharmadról is azt mondja, hogy törvénytelenül és jogtalanul került vissza jogos tulajdonosához. Ettől kezdve már csak a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága marad lehetőségként, ahol meg kell hallják az európai keresztyénség, reformátusság tiltakozását!

“Te pedig, emberfia, prófétálj Izráel hegyeinek, és mondd: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr: Mivel az ellenség hahotázva azt mondta rólatok: Birtokunkba kerültek az ősi halmok! – ezért prófétálj, és mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Mivel a vesztetekre törnek mindenfelől, hogy a többi nép birtokává legyetek, és mivel szájukra vettek titeket a rágalmakat terjesztő népek, azért, Izráel hegyei, halljátok az én Uramnak, az Úrnak igéjét!

Ezért így szól az én Uram, az Úr: Fölemelt kézzel esküszöm, hogy majd a körülöttetek élő népeknek kell eltűrniük, hogy gyalázzák őket!

Mert én mellettetek vagyok, és felétek fordulok: megművelnek és bevetnek titeket.”

(Ezékiel könyve 36, 1-4a-7-9)

Kató Béla                                                                       Markó Gábor

püspök                                                                                főgondnok

Épületszentelési ünnepség Ákoson

Az Ákosi Református Egyházközségben sor került a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program partnersége alapján megvalósult „KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJÁNAK TURISZTIKAI CÉLÚ ATTRAKCIÓFEJLESZTÉSE” ákosi állomásának épületszentelési ünnepségére.  A program szervezői a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Királyhagómelléki Református Egyházkerület, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

A projekt keretében, az ákosi református templom szomszédságában található egykori éléstárban kialakítottak egy információs központot, amelyben az odautazó turisták ezentúl megkaphatnak információkat a XIII. századi templommal kapcsolatosan.

Az ünnepi istentiszteleten, pénteken délelőtt 11 órakor az ákosi református templomban igét hirdetett Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A főpásztor igehirdetésében elmondta a bibliaolvasó kalauz napi igéje alapján, hogy Jézus a tanítványokkal együtt nekünk is üzeni: Ne aggodalmaskodjatok, mert ki az, aki termetét megnövelheti akár egy arasszal?! Ez nem arra buzdít bennünket, hogy karba tett kézzel várjunk, hanem arra, hogy bizalommal építsük az Isten országát. Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese tovább vitte püspök úr gondolatát, biztatva a viharokban való helytállásra, elvállalva az identitásunkat. Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke elmondta, hogy azok a közösségek tudnak építkezni, akik nem siránkoznak, hanem továbblépnek a nehéz pillanatokban is végezve a feladatukat. Ezt a mi közösségeinknek számtalanszor volt lehetősége megtapasztalni. Ünnepi beszédet mondott még Erdei D. István parlamenti képviselő, Geréb Miklós ákosi polgármester és egyházmegyei főgondnok és Emődi Tamás egyházkerületi műszaki előadó. Az Ákosi Református Egyházközség ifjúsági zenekarának szolgálata színesítette az alkalmat.

Az ünnepi rendezvényen jelen voltak még: Pataki Csaba szenátor, a Szatmár Megyei RMDSZ elnöke, Kereskényi Gábor, parlamenti képviselő, a Szatmárnémeti RMDSZ elnöke, Nagy Szabolcs a Szatmár Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, Riedl Rudolf megyei tanácselnök-helyettes és Altfatter Tamás alprefektus.

Az ünnepség záróakkordjaként a meghívottak átvonultak a középkori templom szomszédságában található információs központba, majd a Siloám házban, a gyülekezeti teremben állófogadáson vettek részt.

 


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare