Archive for the Category » Református hírek «

Megemlékezés Lelében

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalával együttműködve megemlékezést szervezet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 2015. március 15-én, Lelében, Romániában.

Az ünnepség Nagy Sándor esperes úr igehirdetésével kezdődött. Az igehirdetést követően az esperes úr köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót a meghívott vendégeknek. Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője köszöntőjében a magyar nemzet újjászületéséről osztotta meg gondolatatit. Dr. Végh Balázs Béla az Egyesület alelnöke és a Babes- Bolyai Tudományegyetem szatmári kirendeltségének a vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Balogh Ferenc, Hadad község polgármestere ünnepi beszédében a hazáról, a magyarságról, illetve a Romániában élő magyarjaink mindennapjairól szólóan gazdagította az ünnepségen megjelenteket. A rendezvény lezárásaként a helyi gyerekek színvonalas és lélekemelő műsorát láthattuk, majd a templomkertben található emlékműnél a résztvevők elhelyezhették koszorúikat.

FELHÍVÁS

Egyházkerületünk Esperesi Hivatalainak, Gyülekezeteinek és Elöljáróinak

„Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. … Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged!” (Zsolt 106,44-47)

Szeretett Testvéreim!
Március 15-én az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, amikor elődeink példát mutattak nemzeti összefogásból. Ennek az összefogásnak a nevében kérünk Benneteket, hogy támogassátok a nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyar református testvéreinket, akiknek a háború sújtotta Ukrajnában sok nehézséggel kell szembenézniük. Ezért közös ünnepünkön kérjük, hogy imádságaitokban hordozzátok őket, ugyanakkor Húsvétig folytassunk gyűjtést, hogy pénzbeli adományokat a feltámadás ünnepe után eljuttathassuk a rászorulóknak.
Kérjük a nagytiszteletű Lelkipásztori és Esperesi Hivatalokat, szervezzék meg a pénzadományok összegyűjtését.
A szeretet kötelében,
Nagyvárad, 2015. március 11-én
Csűry István
püspök

Körlevél a vallásoktatás tárgyában

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak

székhelyén

Nagytiszteletű Esperes Úr!

Ezúton felkérjük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagytiszteletű Espereseit, Lelkipásztorait, Presbitereit és az iskolai vallásoktatásban tevékenykedő Pedagógusokat, hogy levelünkben közölt információkat a rendelkezésre álló leghatékonyabb formában juttassák el az iskolai református vallásoktatásban részesülő gyermekek szüleihez.
Románia Alkotmánybírósága 669/12.11.2014-es döntésében alkotmányellenesnek minősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafus 2. bekezdésének első tételét. Ennek értelmében alkotmányellenes a vallásórák szervezésével kapcsolatosan az az eljárás, mely szerint a vallásórát nem igénylő nagykorú diák, vagy a kiskorú diák törvényes képviselője írásban kell kérje az iskolai vallásoktatás kötelezettsége alóli felmentését.
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a fent említett döntésében megerősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafusának 1. bekezdését, mely szerint a vallás tantárgy az iskolai törzsanyag része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosítódik azon alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük vallásóráin.
A Tanügyminisztérium 29703/16.02.2015-ös körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában össze kell gyűjteni és egy országos integrált információs rendszerbe be kell vezetni a kiskorú diákok esetében a szülők által kitöltött, illetve nagykorú diákok esetében saját maguk által kitöltött típusnyomtatványokat, amelyekben jelzik, szeretnék, hogy gyermekük / a diák saját felekezete szerint vallásoktatásban részesüljön.
Jelen körlevelünkhöz csatoljuk a megyei tanfelügyelőségek számára elküldött minisztériumi iratot, melyben megtalálható az említett típusnyomtatvány is.
Arra kérjük Esperes, Lelkipásztor, Presbiter és Vallástanár testvéreinket, hogy mind a vasárnapi istentiszteletek rendjén, mind az iskolai vallásórákon és a sorra kerülő szülői értekezleten hívják fel református híveink figyelmét az iskolai vallásoktatás kérvényezésének, ezzel az iskolai vallásoktatás folytatólagos megszervezésének a fontosságára.
A fentiek népszerűsítése kapcsán kérjük, hozzák híveink tudomására az alábbiakat:

1. A vallás tantárgy továbbra is az állami törzsanyag része, az eddigi gyakorlathoz képest mindössze azzal a különbséggel, hogy megszervezését minden tanuló számára külön névre szóló kérvénnyel kell kérni. Javasoljuk, hogy a kérvényeket az iskolákban február 28.-ig iktassák, hogy az iskolának maradjon ideje március 6.-ig az iktatott kérvényekben szereplő adatokat bevezetni az országos integrált információs rendszerbe.
2. Amennyiben a szülő / nagykorú diák írásban nem kérelmezi a református vallásórákon való részvételt 2015. március 6.-ig, abban az esetben a diák lezáratlan marad vallás tantárgyból a tanév második félévében.
3. A vallásórákon való részvétel kérvényezésének elmaradása nem jelenti azt, hogy a diák más opcionális tantárgyat választhat. Ilyen esetekben az iskoláknak kell biztosítaniuk a gyerekek felügyeletét a vallásórák ideje alatt.
4. Anyaszentegyházunk hitvallásunkból fakadóan felelősséget vállal a gyermekek hitbeli neveléséért. A gyülekezet előtt tesz fogadalmat a keresztelés alkalmával szülő, keresztszülők és az egész gyülekezet, hogy mindent megtesz a gyülekezet gyermekeinek hitbéli nevelése érdekében.
5. Anyaszenegyházunk törekszik arra, hogy az iskolai vallásórák megtartására olyan jól képzett vallástanárokat állítson szolgálatba, akik az alapvető vallási ismeretek átadásán túl kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók lelki, hitbeli fejlődésére.

Életükre és szolgálatukra kérjük Isten áldását.

Nagyvárad, 2015. február 19.

Lukács József  főjegyző
Szűcs Éva előadótanácsos

Lelkes missziósok – Kárpát-medencei sajtósok tanácskozása

A Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó Mályiban került sor a Kárpát-medencei református média képviselőinek szakmai tanácskozására. Szinte minden egyháztest reprezentálta magát: Tiszáninnen, Tiszántúl, Dunamellék, Délvidék, Kárpátalja, Felvidék, Erdély sajtósai mellett Királyhágómelléket Rácz Ervin képviselte.

A köszöntés rendjén Tarr Zoltán zsinati tanácsos és szóvivő szólt, valamint Rácsok András tiszáninneni sajtóreferens a házigazda szerepében vezette fel a gyűlést. Minden jelenlevő felvázolta az egyházkerületében történő változásokat, majd a közös kommunikáció fejlesztésének lehetőségeiről beszéltek. Minden egyházkerületnek más-más problémái akadnak, de különösen figyelemreméltó a háborús helyzetben lévő kárpátaljaiak helyzete, akik a megpróbáltatások ellenére is hittel szolgálnak. Bárcsak minden missziói ágazatban dolgozna annyi lelkes ember, mint a médiamisszió területén! – hangzott el az ülésen. A csupán lelkes hozzáállás azonban azt a veszély hordozza magában, hogy ha az eltűnik, és nincs anyagi fedezet, megfizetése a munkának, akkor borulhat az egész.

A közös Kárpát-medencei lap a Kálvincsillag megszűnt, de az sajtósok együttműködése több területen erősödhet, ha odafigyelnek egymásra. Ilyen közös munka lehet a reformáció 500 éves évfordulója megünneplésének publikálása és annak előkészítése is.

A Mécses Központ Mályiban kitűnő helyszín volt arra, hogy onnan világ világosságaként tűzzel távozzanak a sajtósok.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület 2015-ös terve

Sorszám

 

A tevékenység       megnevezése

 

Helyszín

 

Időpont

 

Felelős személyek

1 Jótékonysági disznóvágás Papos Március Illés Béla
2 Egyház és diakónia

Egyházmegyei tervek

Szilágylele

Kocsord

Március

Március

Nagy Sándor

Fülöp István

3 Református iskolák találkozója Szatmárnémeti Március/Április Szilágyi Éva
4 Emlékpark-avatás Börvely Április Végh Balázs Béla
5 Horgászverseny Mátészalka Április/május Illés Béla
6 Irodalmi-művészeti tábor Érmindszent Május/június Gál Sándor

Végh Balázs Béla

7 Biblia-út

(kirándulás)

Nagykároly-Göncz-Vizsoly Június Fülöp István

Végh Balázs Béla

8 Szavalóverseny bibliai témájú versekből Nagykárolyi egyházmegye Június Tukats József
9 Emlékülés a bibliafordítás 425 éves évfordulójára Szatmárnémeti, Nagykároly, Csenger Július 17-18 Muzsnai Árpád  Tukats József Bartha Gyula
10 Felekezeti együttműködés kis létszámú településeken (kispályás futballmeccs) Fábiánháza Augusztus Gyarmati Endre Kós Csaba             Rácz Ervin
11 Kölcsey-megemlékezés Sződemeter Augusztus 7 Végh Balázs Béla
12 Szatmár határok nélkül Nagyecsed Szeptember 19 Kovács Lajos
13 A reformáció emléknapja Mátészalka Október 31 Fülöp István

14

Immanuel-CD és Fülöp Sándor – album megjelentetése   Decemberig

Fülöp István       Végh Balázs Béla

 

 

Leégett a kéci református parókia tetőszerkezete – Segíteni Szatmárról is lehet

Február 6-án, pénteken, éjfél után pár perccel tűz ütött ki a magyarkéci református parókián. A gyülekezetben azon a héten éppen imahét zajlott, a lelkészt és családját a vendégházban lakók riasztották. A kazánház gyulladhatott ki, egy kombinált bojler lángra kapott, arról terjedt tovább a tűz előbb a kazánház tetőzetére, majd onnan a parókia tetőzete is lángra kapott. 

A félóra alatt kiérkező tűzoltók a tetőt nem tudták megmenteni. Az oltást nehezítette az, hogy jó minőségű cseréplemez állt a tetőn, alatta teljesen deszkázott szaruzattal. A vastag, régi tapasztásnak köszönhetően megmenekült a a mennyezettartó szerkezetet, a tűz nem jutott be a lakótérbe. A tűzben leégett a kb. 300 m2-nyi teljes tetőszerkezet az új és költséges fémhéjazattal együtt, három darab napelem, egy kombinált bojler. Részlegesen sérült egy faelgázosító kazán, beázásos kár keletkezett a belső térben, a falak átfüstölődtek. Személyi sérülés nem történt, Mike Pál lelkész és családja jól vannak.

A gyülekezet és a lelkészcsalád minden támogató imádságot örömmel fogad, eddig és ezután érkező adományt megköszön.

A Magyarkéci Református Egyházközség weboldala:
Bankszámla-adatok:
Számlatulajdonos – Titular cont: Parohia Reformata Chet
Bank: Banca Comerciala Romana – Sucursala Marghita
RO94RNCB0035022155330002 – Euro
RO24RNCB0035022155330001 – RON
CUI: 13220954

Ft. Csűry István: Pásztorlevél – Vannak pedig, akik befogadták

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Ján.1,12)

Önmagunkról és a világról szóló önismeretből származó őszinte véleményünk inkább arra hajlik, hogy Betlehem lakói közé soroljuk önmagunkat, akik annak idején nem fogadták be a megszületendő Jézust. A legelszántabb keresztyén is küzd olyan visszaköszönő kínzó emlékkel, amikor maga sem fogadta be Isten Fiát. A leterhelt lelkiismeret szenved a Krisztus Jézushoz méltatlan viselkedés miatt, és küszködik a világból szüntelenül érkező lélek-sebelevenítő és mindig önmaga bűneire emlékeztető vétkek láttán. Bőven van saját példánk az eltaszított Krisztustól elrugaszkodó, üresen vergődő szív gyötrelméről. Nemcsak a lelkünkben fedezzük fel a halálveszélyes állapotot, hanem rengeteg döbbenetes drámát vonszoló haldokló, vagy alig éldegélő ember kerül utunkba, akik már régen elfeledkeztek arról, hogy valamikor nem fogadták be a kopogtató Krisztust.

A nyomasztó tapasztalatok karácsonykor a legelviselhetetlenebbek. Az ünnepi hangulat nem semlegesíti az ünneptelen idők istentelenségeit, sőt a fájó különbség új köntösben jelentkezik. A drámákkal telített világot nem tudjuk megmenteni, sőt a közelgő tragédiák árnya minket is gyászba dönt. Lelkünk legmélyéből őszinte sóhaj kíséretében előtör az ellentéteket csokorba kötő, porig emésztő mondat: „…és az övéi nem fogadták be őt.”(11.v) Szívperzselő felismeréssel tör reánk a rejtegetett igazság: nem mindig voltam az övé, mondatja a szorongatott lelkiismeret, és nem képes felismerni, hogy Isten akkor is a magáénak tartott. Látom, de legszívesebben elfordítanám a fejem azoktól, akik szememben a be nem fogadók tékozló fiai, pedig akikről, bár nem tudhatom kikről, Isten másképpen fog gondoskodni. Ilyenkor ünnepeljük a világ világosságának érkeztét, és mi nyomorultul a sötétséggel vívunk eltitkolt belső küzdelmet.

A sátáni sötétség a fénytől fél. Krisztus Jézus nem engedi az övéit a bűntudat fogságában raboskodva elveszni. A be nem fogadók mellett vannak, akik mégis befogadták! Az ördög hatalma nem terjed ki mindenkire. Korlátok között van ez a mégsem mindenkire érvényesülő erő, amit nem szabad lebecsülni, de amit nem lehet felülértékelni sem. A megterhelt lelkiismeret bűntudatát nem szabad a tagadás és feledés útjára vezetni. A megbocsájtás evangéliuma hirdetésével viszont, a tudatos Krisztust követő új embert ki lehet nevelni. A tragédiák halálos leheletéből sokan menekülhetnek a Szentlélek ölelő karjai közé. A megölő sátántól járható ösvény vezet a magához ölelő kegyelmes Istenhez.

Evangéliumi vigasztalásként érkezik János feljegyzéséből, hogy akik befogadták Krisztust, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek. Rólad és rólam szól ez a mennyei tisztán tájékoztató megállapítás. Akkor is, ha vannak szégyellni való meghátrálások az életünkben, ha tehetetlenül gyámoltalankodtunk valaha, vagy segítségnyújtás nélkül elmentünk felebarátunk mellett, és rengeteg vétekkel tévedtünk, de találkoztunk megmentőnkkel, és marasztalni próbáltuk, Ő elfogadta a befogadó szívünket. Karácsonykor az Őt elfogadókat felismerjük az úrvacsora asztalánál, amint alázatosan és megilletődve nyúlnak a kenyér és bor után. Amint kenyerükből a koldusnak is szelnek. Megismerjük őket, amint családjuk tagjait magukhoz ölelik. Amint a szembeszegülőket is szelíd hangon igyekeznek jobb belátásra bírni. Ráismerünk az üresen nem hagyott szívűekre, amint szolgálnak a gyülekezetben minden felebarát javára. Amint a közösséget ápolják, hogy utódaiknak is élhető legyen a hely, amit ők is örököltek, és örökíteni fognak.

Dicsőség Istennek, mert általa születnek a befogadó szívűek. Karácsonyunk legyen önvizsgálat, és vizsgáljuk bátran a felénk közeledőket. Két lényeges kérdést kell tisztáznunk. Tudjuk-e észlelni azt, hogy a felettünk uralkodó Isten velünk és bennünk van. Valamint, hogy az, aki közeledik felénk az, előbb Istent, majd bennünket is elfogad. Isten gyermekeit felhatalmazta, azaz hatalommal látta el, fölöttébb bármilyen hatalomnál, hogy már itt e földön a hit erejével haladjanak, minden más erővel szemben. Ugyanakkor ezzel a hatalommal emel föl önmagához, hogy az erővel megáldott életből örökélet ajándéka legyen.

Kedves Testvéreim! A karácsonyi üzenet nagy titkot tár elénk, amelynek megértése és követése boldog embert teremt, örvendező családot, szolgáló gyülekezetet. Ezeken alapul majd hitünk holnapja, a reménykedő világ és a szeretet egyháza. Legyünk szorgalmas építők!

Áldott és békés karácsonyi ünnepe legyen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület minden tagjának és minden jóakaratú embernek.

Nagyváradon, 2014 karácsonyán

A békesség kötelékében

Csűry István

KÖRLEVÉL A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ VALAMENNYI GYÜLEKEZETÉNEK ÉS INTÉZMÉNYÉNEK

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. (Mal 3,20a)

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

A malakiási prófécia óta hozzávetőlegesen fél évezrednek kellett eltelnie, hogy bekövetkezzen Krisztus Urunk születése által. Ötszáz év nagyon hosszú idő. Nekünk, a Kárpát-medencei református magyarságnak több mint kétezer év távlatának homályában kell fürkésznünk a prófécia beteljesülését jelentő, évről évre felragyogó fény bizonyosságát, amellyel Isten teremtett világában bennünket is meglátogatott.

Bár a két említett történelmi szakasz népei között jelentős a földrajzi és időbeli távolság, a két korszak állapota tekintetében meglepően nagy az azonosság.

Míg Izráel népe a próféciában bízva várta, mi már tudjuk, hogy Jézusban Isten világossága jelent meg azoknak, akik – az éjszakában, a sötétségben ülve – régóta reménykedtek a hajnal, a fény eljövetelében. De az éjszaka hosszúra nyúlt a választott nép számára. Isten régóta nem üzent a próféták által, és az isteni ígéretek szerinti szabad és független Izráel dicsősége csupán az emlékezetben élt, és Istent nem ismerő pogányok uralkodtak az országban.

Sajátos körülményeiből eredően a régiekkel együtt a mi népünk ajkán is felfakad időnként az emberileg érthető fájdalmas kérdés: Vajon Isten megfelejtkezett rólunk? Mivel újra beborult egünk sötétsége állandósulni látszik, úgy tűnik, hogy a gyógyító sugarú nap igazságot hozó fényében való hit is csak ábránd, amely arra való, hogy valahogyan kibírjuk az éjszakát.

Ha Isten Krisztus megszületésével elpecsételt ígéretei esztendőről esztendőre fakulnak, ha az ő jelenléte ebben a zűrzavaros világban bár valóságos, de csalóka világi fények vakító hatására nem egyértelmű – reménységünket sokszor idegen népek és nemzetek politikusaiba vetjük –, menthetetlenül elvesztünk.

Kedves Testvéreink, amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal! Bízzunk töretlenül abban, hogy Isten hű marad ígéreteihez, így 2014 karácsonyán is felragyog az ő igazsága életünkben. Jézusban eljött és jelen van közöttünk Urunk, aki nem fordult el ettől a világtól, amely hatalmas erővel tesz ki bennünket is a sötétségben való sodródás veszélyének. A Világ Világossága igazságának gyógyító melege ebben az ünnepben is szétárad bennünk, maradandóan oszlatván csalódásaink, félelmeink hideg sötétségét. Lehullnak rémképeink, aggodalmaink, jogtalan vagy jogos szorongásaink, jogfosztottságaink hitünket bénító bilincsei. Benne és általa megszabadulunk a halálfélelemtől is. Mindennemű rettegéseinkből felszabadult emberekként, az ő nevét félve bátran és örömmel szánjuk el magunkat, életünket megváltó Atyánk szolgálatára. Bár fizikailag még nem teljesen – ám a Szentlélek által már valóság megígért gyógyulásunk: „Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.” (Ez 36,28)

„Jöjjön el a te országod!” (Mt 6,10a)

2014 karácsonyán

Testvéri szeretettel:

a Generális Konvent Elnöksége


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare