Archive for the Category » Református hírek «

Körlevél a vallásoktatás tárgyában

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak

székhelyén

Nagytiszteletű Esperes Úr!

Ezúton felkérjük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagytiszteletű Espereseit, Lelkipásztorait, Presbitereit és az iskolai vallásoktatásban tevékenykedő Pedagógusokat, hogy levelünkben közölt információkat a rendelkezésre álló leghatékonyabb formában juttassák el az iskolai református vallásoktatásban részesülő gyermekek szüleihez.
Románia Alkotmánybírósága 669/12.11.2014-es döntésében alkotmányellenesnek minősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafus 2. bekezdésének első tételét. Ennek értelmében alkotmányellenes a vallásórák szervezésével kapcsolatosan az az eljárás, mely szerint a vallásórát nem igénylő nagykorú diák, vagy a kiskorú diák törvényes képviselője írásban kell kérje az iskolai vallásoktatás kötelezettsége alóli felmentését.
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a fent említett döntésében megerősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafusának 1. bekezdését, mely szerint a vallás tantárgy az iskolai törzsanyag része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosítódik azon alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük vallásóráin.
A Tanügyminisztérium 29703/16.02.2015-ös körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában össze kell gyűjteni és egy országos integrált információs rendszerbe be kell vezetni a kiskorú diákok esetében a szülők által kitöltött, illetve nagykorú diákok esetében saját maguk által kitöltött típusnyomtatványokat, amelyekben jelzik, szeretnék, hogy gyermekük / a diák saját felekezete szerint vallásoktatásban részesüljön.
Jelen körlevelünkhöz csatoljuk a megyei tanfelügyelőségek számára elküldött minisztériumi iratot, melyben megtalálható az említett típusnyomtatvány is.
Arra kérjük Esperes, Lelkipásztor, Presbiter és Vallástanár testvéreinket, hogy mind a vasárnapi istentiszteletek rendjén, mind az iskolai vallásórákon és a sorra kerülő szülői értekezleten hívják fel református híveink figyelmét az iskolai vallásoktatás kérvényezésének, ezzel az iskolai vallásoktatás folytatólagos megszervezésének a fontosságára.
A fentiek népszerűsítése kapcsán kérjük, hozzák híveink tudomására az alábbiakat:

1. A vallás tantárgy továbbra is az állami törzsanyag része, az eddigi gyakorlathoz képest mindössze azzal a különbséggel, hogy megszervezését minden tanuló számára külön névre szóló kérvénnyel kell kérni. Javasoljuk, hogy a kérvényeket az iskolákban február 28.-ig iktassák, hogy az iskolának maradjon ideje március 6.-ig az iktatott kérvényekben szereplő adatokat bevezetni az országos integrált információs rendszerbe.
2. Amennyiben a szülő / nagykorú diák írásban nem kérelmezi a református vallásórákon való részvételt 2015. március 6.-ig, abban az esetben a diák lezáratlan marad vallás tantárgyból a tanév második félévében.
3. A vallásórákon való részvétel kérvényezésének elmaradása nem jelenti azt, hogy a diák más opcionális tantárgyat választhat. Ilyen esetekben az iskoláknak kell biztosítaniuk a gyerekek felügyeletét a vallásórák ideje alatt.
4. Anyaszentegyházunk hitvallásunkból fakadóan felelősséget vállal a gyermekek hitbeli neveléséért. A gyülekezet előtt tesz fogadalmat a keresztelés alkalmával szülő, keresztszülők és az egész gyülekezet, hogy mindent megtesz a gyülekezet gyermekeinek hitbéli nevelése érdekében.
5. Anyaszenegyházunk törekszik arra, hogy az iskolai vallásórák megtartására olyan jól képzett vallástanárokat állítson szolgálatba, akik az alapvető vallási ismeretek átadásán túl kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók lelki, hitbeli fejlődésére.

Életükre és szolgálatukra kérjük Isten áldását.

Nagyvárad, 2015. február 19.

Lukács József  főjegyző
Szűcs Éva előadótanácsos

Lelkes missziósok – Kárpát-medencei sajtósok tanácskozása

A Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó Mályiban került sor a Kárpát-medencei református média képviselőinek szakmai tanácskozására. Szinte minden egyháztest reprezentálta magát: Tiszáninnen, Tiszántúl, Dunamellék, Délvidék, Kárpátalja, Felvidék, Erdély sajtósai mellett Királyhágómelléket Rácz Ervin képviselte.

A köszöntés rendjén Tarr Zoltán zsinati tanácsos és szóvivő szólt, valamint Rácsok András tiszáninneni sajtóreferens a házigazda szerepében vezette fel a gyűlést. Minden jelenlevő felvázolta az egyházkerületében történő változásokat, majd a közös kommunikáció fejlesztésének lehetőségeiről beszéltek. Minden egyházkerületnek más-más problémái akadnak, de különösen figyelemreméltó a háborús helyzetben lévő kárpátaljaiak helyzete, akik a megpróbáltatások ellenére is hittel szolgálnak. Bárcsak minden missziói ágazatban dolgozna annyi lelkes ember, mint a médiamisszió területén! – hangzott el az ülésen. A csupán lelkes hozzáállás azonban azt a veszély hordozza magában, hogy ha az eltűnik, és nincs anyagi fedezet, megfizetése a munkának, akkor borulhat az egész.

A közös Kárpát-medencei lap a Kálvincsillag megszűnt, de az sajtósok együttműködése több területen erősödhet, ha odafigyelnek egymásra. Ilyen közös munka lehet a reformáció 500 éves évfordulója megünneplésének publikálása és annak előkészítése is.

A Mécses Központ Mályiban kitűnő helyszín volt arra, hogy onnan világ világosságaként tűzzel távozzanak a sajtósok.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület 2015-ös terve

Sorszám

 

A tevékenység       megnevezése

 

Helyszín

 

Időpont

 

Felelős személyek

1 Jótékonysági disznóvágás Papos Március Illés Béla
2 Egyház és diakónia

Egyházmegyei tervek

Szilágylele

Kocsord

Március

Március

Nagy Sándor

Fülöp István

3 Református iskolák találkozója Szatmárnémeti Március/Április Szilágyi Éva
4 Emlékpark-avatás Börvely Április Végh Balázs Béla
5 Horgászverseny Mátészalka Április/május Illés Béla
6 Irodalmi-művészeti tábor Érmindszent Május/június Gál Sándor

Végh Balázs Béla

7 Biblia-út

(kirándulás)

Nagykároly-Göncz-Vizsoly Június Fülöp István

Végh Balázs Béla

8 Szavalóverseny bibliai témájú versekből Nagykárolyi egyházmegye Június Tukats József
9 Emlékülés a bibliafordítás 425 éves évfordulójára Szatmárnémeti, Nagykároly, Csenger Július 17-18 Muzsnai Árpád  Tukats József Bartha Gyula
10 Felekezeti együttműködés kis létszámú településeken (kispályás futballmeccs) Fábiánháza Augusztus Gyarmati Endre Kós Csaba             Rácz Ervin
11 Kölcsey-megemlékezés Sződemeter Augusztus 7 Végh Balázs Béla
12 Szatmár határok nélkül Nagyecsed Szeptember 19 Kovács Lajos
13 A reformáció emléknapja Mátészalka Október 31 Fülöp István

14

Immanuel-CD és Fülöp Sándor – album megjelentetése   Decemberig

Fülöp István       Végh Balázs Béla

 

 

Leégett a kéci református parókia tetőszerkezete – Segíteni Szatmárról is lehet

Február 6-án, pénteken, éjfél után pár perccel tűz ütött ki a magyarkéci református parókián. A gyülekezetben azon a héten éppen imahét zajlott, a lelkészt és családját a vendégházban lakók riasztották. A kazánház gyulladhatott ki, egy kombinált bojler lángra kapott, arról terjedt tovább a tűz előbb a kazánház tetőzetére, majd onnan a parókia tetőzete is lángra kapott. 

A félóra alatt kiérkező tűzoltók a tetőt nem tudták megmenteni. Az oltást nehezítette az, hogy jó minőségű cseréplemez állt a tetőn, alatta teljesen deszkázott szaruzattal. A vastag, régi tapasztásnak köszönhetően megmenekült a a mennyezettartó szerkezetet, a tűz nem jutott be a lakótérbe. A tűzben leégett a kb. 300 m2-nyi teljes tetőszerkezet az új és költséges fémhéjazattal együtt, három darab napelem, egy kombinált bojler. Részlegesen sérült egy faelgázosító kazán, beázásos kár keletkezett a belső térben, a falak átfüstölődtek. Személyi sérülés nem történt, Mike Pál lelkész és családja jól vannak.

A gyülekezet és a lelkészcsalád minden támogató imádságot örömmel fogad, eddig és ezután érkező adományt megköszön.

A Magyarkéci Református Egyházközség weboldala:
Bankszámla-adatok:
Számlatulajdonos – Titular cont: Parohia Reformata Chet
Bank: Banca Comerciala Romana – Sucursala Marghita
RO94RNCB0035022155330002 – Euro
RO24RNCB0035022155330001 – RON
CUI: 13220954

Ft. Csűry István: Pásztorlevél – Vannak pedig, akik befogadták

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Ján.1,12)

Önmagunkról és a világról szóló önismeretből származó őszinte véleményünk inkább arra hajlik, hogy Betlehem lakói közé soroljuk önmagunkat, akik annak idején nem fogadták be a megszületendő Jézust. A legelszántabb keresztyén is küzd olyan visszaköszönő kínzó emlékkel, amikor maga sem fogadta be Isten Fiát. A leterhelt lelkiismeret szenved a Krisztus Jézushoz méltatlan viselkedés miatt, és küszködik a világból szüntelenül érkező lélek-sebelevenítő és mindig önmaga bűneire emlékeztető vétkek láttán. Bőven van saját példánk az eltaszított Krisztustól elrugaszkodó, üresen vergődő szív gyötrelméről. Nemcsak a lelkünkben fedezzük fel a halálveszélyes állapotot, hanem rengeteg döbbenetes drámát vonszoló haldokló, vagy alig éldegélő ember kerül utunkba, akik már régen elfeledkeztek arról, hogy valamikor nem fogadták be a kopogtató Krisztust.

A nyomasztó tapasztalatok karácsonykor a legelviselhetetlenebbek. Az ünnepi hangulat nem semlegesíti az ünneptelen idők istentelenségeit, sőt a fájó különbség új köntösben jelentkezik. A drámákkal telített világot nem tudjuk megmenteni, sőt a közelgő tragédiák árnya minket is gyászba dönt. Lelkünk legmélyéből őszinte sóhaj kíséretében előtör az ellentéteket csokorba kötő, porig emésztő mondat: „…és az övéi nem fogadták be őt.”(11.v) Szívperzselő felismeréssel tör reánk a rejtegetett igazság: nem mindig voltam az övé, mondatja a szorongatott lelkiismeret, és nem képes felismerni, hogy Isten akkor is a magáénak tartott. Látom, de legszívesebben elfordítanám a fejem azoktól, akik szememben a be nem fogadók tékozló fiai, pedig akikről, bár nem tudhatom kikről, Isten másképpen fog gondoskodni. Ilyenkor ünnepeljük a világ világosságának érkeztét, és mi nyomorultul a sötétséggel vívunk eltitkolt belső küzdelmet.

A sátáni sötétség a fénytől fél. Krisztus Jézus nem engedi az övéit a bűntudat fogságában raboskodva elveszni. A be nem fogadók mellett vannak, akik mégis befogadták! Az ördög hatalma nem terjed ki mindenkire. Korlátok között van ez a mégsem mindenkire érvényesülő erő, amit nem szabad lebecsülni, de amit nem lehet felülértékelni sem. A megterhelt lelkiismeret bűntudatát nem szabad a tagadás és feledés útjára vezetni. A megbocsájtás evangéliuma hirdetésével viszont, a tudatos Krisztust követő új embert ki lehet nevelni. A tragédiák halálos leheletéből sokan menekülhetnek a Szentlélek ölelő karjai közé. A megölő sátántól járható ösvény vezet a magához ölelő kegyelmes Istenhez.

Evangéliumi vigasztalásként érkezik János feljegyzéséből, hogy akik befogadták Krisztust, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek. Rólad és rólam szól ez a mennyei tisztán tájékoztató megállapítás. Akkor is, ha vannak szégyellni való meghátrálások az életünkben, ha tehetetlenül gyámoltalankodtunk valaha, vagy segítségnyújtás nélkül elmentünk felebarátunk mellett, és rengeteg vétekkel tévedtünk, de találkoztunk megmentőnkkel, és marasztalni próbáltuk, Ő elfogadta a befogadó szívünket. Karácsonykor az Őt elfogadókat felismerjük az úrvacsora asztalánál, amint alázatosan és megilletődve nyúlnak a kenyér és bor után. Amint kenyerükből a koldusnak is szelnek. Megismerjük őket, amint családjuk tagjait magukhoz ölelik. Amint a szembeszegülőket is szelíd hangon igyekeznek jobb belátásra bírni. Ráismerünk az üresen nem hagyott szívűekre, amint szolgálnak a gyülekezetben minden felebarát javára. Amint a közösséget ápolják, hogy utódaiknak is élhető legyen a hely, amit ők is örököltek, és örökíteni fognak.

Dicsőség Istennek, mert általa születnek a befogadó szívűek. Karácsonyunk legyen önvizsgálat, és vizsgáljuk bátran a felénk közeledőket. Két lényeges kérdést kell tisztáznunk. Tudjuk-e észlelni azt, hogy a felettünk uralkodó Isten velünk és bennünk van. Valamint, hogy az, aki közeledik felénk az, előbb Istent, majd bennünket is elfogad. Isten gyermekeit felhatalmazta, azaz hatalommal látta el, fölöttébb bármilyen hatalomnál, hogy már itt e földön a hit erejével haladjanak, minden más erővel szemben. Ugyanakkor ezzel a hatalommal emel föl önmagához, hogy az erővel megáldott életből örökélet ajándéka legyen.

Kedves Testvéreim! A karácsonyi üzenet nagy titkot tár elénk, amelynek megértése és követése boldog embert teremt, örvendező családot, szolgáló gyülekezetet. Ezeken alapul majd hitünk holnapja, a reménykedő világ és a szeretet egyháza. Legyünk szorgalmas építők!

Áldott és békés karácsonyi ünnepe legyen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület minden tagjának és minden jóakaratú embernek.

Nagyváradon, 2014 karácsonyán

A békesség kötelékében

Csűry István

KÖRLEVÉL A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ VALAMENNYI GYÜLEKEZETÉNEK ÉS INTÉZMÉNYÉNEK

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. (Mal 3,20a)

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

A malakiási prófécia óta hozzávetőlegesen fél évezrednek kellett eltelnie, hogy bekövetkezzen Krisztus Urunk születése által. Ötszáz év nagyon hosszú idő. Nekünk, a Kárpát-medencei református magyarságnak több mint kétezer év távlatának homályában kell fürkésznünk a prófécia beteljesülését jelentő, évről évre felragyogó fény bizonyosságát, amellyel Isten teremtett világában bennünket is meglátogatott.

Bár a két említett történelmi szakasz népei között jelentős a földrajzi és időbeli távolság, a két korszak állapota tekintetében meglepően nagy az azonosság.

Míg Izráel népe a próféciában bízva várta, mi már tudjuk, hogy Jézusban Isten világossága jelent meg azoknak, akik – az éjszakában, a sötétségben ülve – régóta reménykedtek a hajnal, a fény eljövetelében. De az éjszaka hosszúra nyúlt a választott nép számára. Isten régóta nem üzent a próféták által, és az isteni ígéretek szerinti szabad és független Izráel dicsősége csupán az emlékezetben élt, és Istent nem ismerő pogányok uralkodtak az országban.

Sajátos körülményeiből eredően a régiekkel együtt a mi népünk ajkán is felfakad időnként az emberileg érthető fájdalmas kérdés: Vajon Isten megfelejtkezett rólunk? Mivel újra beborult egünk sötétsége állandósulni látszik, úgy tűnik, hogy a gyógyító sugarú nap igazságot hozó fényében való hit is csak ábránd, amely arra való, hogy valahogyan kibírjuk az éjszakát.

Ha Isten Krisztus megszületésével elpecsételt ígéretei esztendőről esztendőre fakulnak, ha az ő jelenléte ebben a zűrzavaros világban bár valóságos, de csalóka világi fények vakító hatására nem egyértelmű – reménységünket sokszor idegen népek és nemzetek politikusaiba vetjük –, menthetetlenül elvesztünk.

Kedves Testvéreink, amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal! Bízzunk töretlenül abban, hogy Isten hű marad ígéreteihez, így 2014 karácsonyán is felragyog az ő igazsága életünkben. Jézusban eljött és jelen van közöttünk Urunk, aki nem fordult el ettől a világtól, amely hatalmas erővel tesz ki bennünket is a sötétségben való sodródás veszélyének. A Világ Világossága igazságának gyógyító melege ebben az ünnepben is szétárad bennünk, maradandóan oszlatván csalódásaink, félelmeink hideg sötétségét. Lehullnak rémképeink, aggodalmaink, jogtalan vagy jogos szorongásaink, jogfosztottságaink hitünket bénító bilincsei. Benne és általa megszabadulunk a halálfélelemtől is. Mindennemű rettegéseinkből felszabadult emberekként, az ő nevét félve bátran és örömmel szánjuk el magunkat, életünket megváltó Atyánk szolgálatára. Bár fizikailag még nem teljesen – ám a Szentlélek által már valóság megígért gyógyulásunk: „Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.” (Ez 36,28)

„Jöjjön el a te országod!” (Mt 6,10a)

2014 karácsonyán

Testvéri szeretettel:

a Generális Konvent Elnöksége

Húszéves a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara hálát a több mint húsz éves fennállásáért és áldásos működéséért. dr. Molnár János dékán és dr. Péter István, intézetigazgató szeretettel hív mindenkit az ünnepi tudományos ülésszakra, találkozóra.

Az ünnepély programja: 2014. december 13., szombat:

10 óra: Ünnepi istentisztelet a Hídelvei református templomban.

 • Igét hirdet ft. Kató Béla püspök.
 • A Református Tanárképző Kar Kamarakórusának éneke. Vezényel drs. Windhager Geréd Erzsébet.
 • Ünnepi beszédet mond dr. Molnár János dékán
 • A Református Tanárképző Kar Kamarakórusának éneke. Vezényel drs. Windhager Geréd Erzsébet.

12 óra: Ünnepség a Kar Horea út 7 sz alatti épületében:

 • Dr. Péter István Intézeti igazgató ünnepi köszöntője
 • Dr. Ioan Aurel Pop akadémikus, a BBTE rektora köszöntője
 • Dr. Soós Anna, a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes ünnepi beszéde
 • Dr. Angi István nyugalmazott professzor ünnepi előadása
 • Dr. Bodó Sára előadótanár előadása – Debreceni Református Hittudományi Egyetem: A betlehemezés pasztorálpszichológiai megközelítése

14 órától

 • Dr. Maczelka Noémi szegedi zongoraművész, professzor koncertje a Karácsony Sándor teremben.
 • A hallgatók találkozása egykori évfolyamfelelős tanáraik vezetésével – kötetlen beszélgetések, ünneplés.

 

 

Közgyúlés Temesváron

Forrás: http://www.karolyirefegyhazmegye.ro/

Temesváron tartotta meg közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület december 5-én. Itt ünnepeltek és emlékeztek a ’89-es forradalom 25 éves, a 2004-es magyarországi népszavazás 10 éves évfordulója alkalmából. A kiemelkedő eseményen felszentelték a fiatal lelkészeket, átadták a Pro Partium, Pro Ecclesia és M. Nagy Ottó díjakat, ugyanakkor a közgyűlés határozatot hozott a Mikó-ügyben is.

Az ünnepség ft. Csűry István püspök igehirdetésével kezdődött, aki a Jer 44,28 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Beszédében rámutatott: 25 évvel ezelőtt egy új fejezet nyílt meg számunkra Isten akaratából, 10 évvel ezelőtt pedig egy olyan útelágazáshoz került a kárpát-medencei magyarság, amely rávilágított arra, hogy megújult erővel kell haladnunk tovább. Ma pedig, 2014-ben Isten megmutatja, hogy igenis van erő. Ez az erő ott van az ifjú lelkipásztorokban, és ez az erő megmutatkozik a munkálkodó gyülekezetekben is. Jeremiás próféta sorsfordító szava 2600 évvel ezelőtt hangzott el, de biztatása a mi biztatásunk is. Isten azt üzeni, hogy aki fölfelé tud tekinteni, annak áldott lesz az élete. Az a legnagyobb baj, ha Istennek hátat fordítunk. A XXI. századi ember pedig egyre egoistább, csak a saját haladását tartja szem előtt.  Az embernek el kell döntenie, hogy kinek a hangja után indul el: Isten szavára vagy a saját magáéra? Az egyetlen megoldás az, hogy Isten hangja szólaljon meg bennünk és általunk – hangsúlyozta a püspök.

A lelkészszentelési szertartást ft. Lukács József főjegyző vezette le. Nyolc lelkész tett fogadalmat a hű pásztori szolgálat mellett. A Nagykárolyi Református Egyházmegyéből Bencze Kádár Bertold domahidi lelkész tett esküt.

A Pro Partium és Pro Ecclesia díjak átadását Vinczéné Pálfi Judit vezette le. A KREK missziói előadója a díjak átadása előtt elmondta: azok, akik megkapják ezt a kitűntetést, a közel 500 ével ezelőtti reformáció szellemében és annak nyomán tettek valamit a református egyházért. Kiemelte, hogy a kitűntetett személyek és egyházközségek meghallották Isten szavát, és arra szóban és cselekedetben egyaránt válaszoltak. Pro Ecclesia díjban részesült a Berettyószéplaki Református Egyházközség, a Gyoroki Református Egyházközség, a Sülelmedi Református Egyházközség, a Szatmár-Németi Református Egyházközség, valamint Békéssy Erzsébet, a szatmári Környezetvédelmi Ügynökség igazgatónője, aki a nagytarnai Természet és Szeretet Otthonának a megálmodója. Pro Partium díjban részesült Herman M. János, aki kimagasló munkát fejtett ki a partiumi reformátusokért.  M. Nagy Ottó díjban részesült Fodor Anna szatmárnémeti vallástanár.

A díjak átadását követően Kulcsár Székely Attila színművész előadását tekintették meg a jelenlévők. Az előadó A magyar Miatyánk összeállítást mutatta be a ’89-es forradalom emlékére.

Az egyházkerületi közgyűlés határozatot fogadott el a Mikó-ügyben, melyben elmarasztalja az egyházi ingatlan visszaállamosítását. Az ügyben pedig teljes támogatásáról biztosítja az Erdélyi Református Egyházkerületet.

Az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli közgyűlésének nyilatkozata

Forrás: http://reformatus.ro/

„Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet,

és hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét?”

Eszter 8,6

Az Erdélyi Református Egyházkerület Rendkívüli Közgyűlésének nyilatkozata a Református Székely Mikó Kollégium újraállamosítása alkalmából:

A Romániai Református Egyház és benne az Erdélyi Református Egyházkerület megingathatatlan alapja Jézus Krisztus evangéliuma, úgy, ahogy arról a Szentírás bizonyságot tesz, valamint a reformáció hitvallási irataiban új megvilágításba került. Ez határozza meg és korlátozza azt a hatalmat, amelyre az egyháznak a küldetéséhez szüksége van.

Mi, az Erdélyi Református Egyházkerület képviselői, akik rendkívüli Közgyűlésre gyűltünk össze kijelentjük, hogy valamennyiünket egybeköt az egy, szent, egyetemes és apostoli egyház egyetlen Urának megvallása. Egyedül Jézus Krisztus az akire, a Szentírás róla szóló bizonyságtétele szerint, – hallgatnunk kell; akiben kötelesek vagyunk életünkben és halálunkban bízni.

Kinyilvánítjuk valamennyi egyház, az erdélyi társadalom és az egész teremtett világ nyilvánossága előtt, hogy hitvallásunknak, szabad hitgyakorlatunknak több évszázados öröksége a legsúlyosabb módon kárt szenvedett. Ezt, az elmúlt 25 év megalázó gyakorlatát felállító világi hatalom, valamint az általa irányított kormányzat döntései és cselekedetei idézték elő, amelyek következményei 2014-re mindinkább érzékelhetővé váltak.

Ma, olyan állapot alakult ki, amivel a román állam azt jelezte a reformátusoknak, a kisebbségieknek, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást ebben az országban.

Ma, a világ keresztyén családja tagjaiként, valamint az Európai Unió felelős állampolgáraiként – alapvető jogunk, ugyanakkor kötelességünk rámutatni a bennünket sújtó jogtiprásra. Éppen azért, mert mi hűek akarunk lenni és maradni az Isten adta hitünkhöz, nem szabad hallgatnunk, ugyanis hiszünk abban, hogy a közös nyomorúság és támadások idejében együttesen kell felemelnünk a szavunkat. Istenre bízzuk, hogy mit jelent ez a hitvalló egyház és állam kapcsolatának tekintetében. Egyetlen bírói hatalmat ismerünk el és az az Istené. Valljuk, együtt a Magyar Református Egyház minden tagjával azt, amit az Úr az Ésa. 42,8-ban mond a próféta által: „Én vagyok az Úr, dicsőségemet másnak nem adom…”

Állam és egyház, két olyan szervezet, mely egymásra van utalva. A közelmúlt kelet-európai történelme megmutatta, hogy hová vezet annak az országnak útja, amelynek vég­re­hajtó szervei nem hogy nem támogatták az egyházat, hanem megsemmisítő szándékkal egyenesen ellene fordultak.  Ez az út nem más, mint előbb az erkölcsi romlás, majd ebből is következően a gazdasági válság és a belőle származó nyomor, az ország polgárait megosztó békétlenség.

Az Egyház küldetésénél fogva a nép, a nemzet, az ország javát, felemelkedését is munkálja. Mindaddig, amíg ezt teszi, a bölcs állam lekötelezettje az egyháznak. Az államnak saját, jól felfogott érdeke az egyház működésének támogatása, hiszen az egyház a maga sajátos lehetőségeivel olyan társadalmi problémák kezelésében tud részt venni, melyekre az államnak elgondolása sincsen. Így ma sem mondhatunk mást, mint amit atyáink a 2. Helvét Hitvallásban megfogalmaztak: „ Mindennemű hatóságot Isten maga rendelt, az emberi nemzetség békessége és nyugalma céljából, még pedig úgy, hogy az az első helyet foglalja el a világon. Ha a hatóság az egyháznak ellenfele, akkor igen sok akadályt és zavart okozhat, ha azonban barátja, sőt tagja az egyháznak, akkor ennek leghasznosabb és legkiválóbb tagja, amely igen sokat használhat és általában hathatós támogatást nyújthat. Általában véve azt tanítjuk, hogy a vallásról való gondoskodás főképpen a kegyes érzelmű hatóságra tartozik. Annakokáért tartsa kezében Isten igéjét és gondoskodjék arról, hogy ezzel ellenkező dolgot ne tanítsanak; viszont Isten igéje szerint szerkesztett jó törvényekkel igazgassa és a fegyelemben, kötelességben és engedelmességben tartsa meg az Istentől reá bízott népet. Igazságos ítélettel szolgáltasson igazságot, ne legyen személyválogató…” 2HH 30,1-2

A református egyház egész története során Krisztus tanítása alapján, folyamatosan felvállalta a mindenkori társadalomban a formáló és meghatározó szerepét: iskolákat alapított, épített és tartott fenn; kórházakat és szeretetházakat alapított és tartott fenn; felelős egyháztagok, presbiterek és lelkipásztorok által formálta és alakította a társadalmat.

Ez ma, 2014. Adventjének küszöbén sincs másképp, következésképpen Isten szolgálatában zajló életünk felelősségteljes határozottságával jelentjük ki a következőket:

 • Soha, semmilyen körülmények között nem kívántuk és akartuk a másét, de ragaszkodunk őseink által ránk hagyományozott tulajdonainkhoz.
 • Az évszázadokon át kötelességüket ellátó Kollégiumok és azok ingatlanai az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonát képezik, azok voltak és annak tartjuk őket ma is.
 • Semmilyen körülmények között nem mondunk le a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégiumról sem más, az állam által jogtalanul birtokolt jussunkról: sem az elkobzott épületeinkről, sem az elkobzott földterületekről, sem az elkobzott anyakönyveinkről és levéltári iratainkról.
 • Az Európai Unió keretében és annak elveire hivatkozva, ragaszkodunk az egyház autonómiájához, amelyet Románia Alkotmánya is garantál.
 • Ragaszkodunk ahhoz az alapvető jogunkhoz, hogy gyermekeinket minden oktatási szinten hitvallásosan, egyházunk tanításának és a Szentírás elvárásainak megfelelően: anyanyelven tanítsuk és tanítassuk.

Követeljük:

-       Egyházaink minden, a kommunizmusban és a jelenkorban elkobzott, államosított és újraállamosított ingatlanának azonnali visszaszolgáltatását;

-       Egyházaink törvényadta jogát, a felekezeti oktatás minden szintjére, érvényesíteni és betartani;

-       Egyforma bánásmódot minden romániai egyház számára

-       Hogy Románia tegyen eleget a nemzetközileg vállalt kötelezettségeinek a restitúciót illetően;

-       Hogy az Európai Unió illetékes szervei és a világ felelős államai hassanak oda, hogy Románia tartsa tiszteletben minden egyház és magánszemély tulajdonhoz való jogát és ne folytathassa szabadon és büntetlenül ezen alapvető jog megcsúfolását;

-       A Strassbourgi Bíróságnak a Római-Katolikus Egyház ügyében hozott döntését, amelyet a Hivatalos Közlöny 200/09.04.2013-ban közölt érvényesítse nemcsak a gyulafehérvári Batthyaneum ügyében, hanem a Református Székely Mikó Kollégium esetében is;

Verbum Dei manet in aeternum

Soli Deo Gloria

Elfogadta az Erdélyi Református Egyházkerület Rendkívüli Közgyűlése a 2014. november 29-én Kolozsváron az Alsóvárosi templomban tartott ülésén, ____/2014 szám alatt.

Elfogadta és kihírdette a Romániai Református Egyház Zsinatának Elnöksége 2014. november 29-én.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare