Archive for the Category » Református hírek «

A Generális Konvent záró nyilatkozata

„Legyenek láthatóvá tetteid.” (Zsolt 90, 16)

Mi, magyar reformátusok a Kárpát-medence minden szegletéből és a diaszpórából Sepsiszentgyörgyön találkoztunk az Erdélyi Református Egyházkerület meghívására, hogy a Generális Konvent közösségében együtt emlékezzünk Kálvin halálának 450. évfordulójára és a konvent keretei közötti együttműködés tíz esztendejére.

Istennek adunk hálát, hogy határokon átívelő összetartozásunk és egységünk kinyilvánítása nem békétlenség forrása, hanem az egymásért és a ránk bízottakért érzett felelősség és szolidaritás megélése. A tanácskozáson elhangzott beszámolók alapján is meggyőződhettünk arról, hogy együttműködésünknek ez a formája alkalmas és életszerű keretet ad közösségünk megélésének és egységünk munkálásának.

A reformáció 500 éves jubileumára készülve mindenekelőtt Isten Krisztusban megjelent evangéliumát ünnepeljük, amely hitünk szerint ma is formálja személyes és közösségi életünket. A genfi reformáció szellemében az egyház sajátos küldetésének elidegeníthetetlen részeként tekintünk a hiteles társadalmi felelősségvállalásra, a köz ügyeiért való fáradozásra. Kálvin János első erdélyi szobrának leleplezésével nem csupán a múlt előtt tisztelegtünk, hanem azt a ma is elkötelező erejű meggyőződésünket juttattuk kifejezésre, hogy a reformátor nyomdokaiban járva az Isten igazságába és kegyelmébe vetett hitünket az emberek közötti igazságosság munkálásától elválaszthatatlannak tartjuk: „Ahol Istent tisztelik, ott az emberséget gyakorolják.” Ennek jegyében elvárjuk, hogy a tanácskozásunknak is helyet adó Református Székely Mikó Kollégium sorsa rövid időn belül és jogszerűen rendeződjék, és az épület az Erdélyi Egyházkerület tulajdonában maradjon.

Kelet-közép Európa hét országában élő egy test tagjaiként fejezzük most ki együttérzésünket és támogatásunkat különösképpen is a kárpátaljai magyar hittestvéreinkkel és a konfliktust elszenvedő Ukrajna lakosságával. Imádkozunk az igazságos békéért, közösen lépünk fel az erőszak minden formája ellen, és összefogásunkkal, adományunkkal igyekszünk enyhíteni a háborús helyzetben és a kritikus gazdasági viszonyok között élő rászorulók gondjain. Arra hívjuk magyar református közösségeinket és testvéregyházainkat világszerte, hogy szolidaritásukat a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve, rendkívüli támogatás formájában juttassák kifejezésre.

Egymásért és magyar közösségünk jövőjéért érzett felelősségünk tudatában fejezzük ki aggodalmunkat térségünk országainak kisebb egyházi oktatási intézményeit érintő kedvezőtlen törvényi szigorítások miatt. Mindez nemcsak egyházaink társadalmi szolgálatát fenyegeti, hanem veszélyezteti Kelet-közép Európa kulturális és felekezeti sokszínűségének gazdag történelmi hagyományát, és ezzel az Európai Unió alapvető értékeit is.

Gottfried Locher, a Svájci Református Egyházak Szövetségének elnöke, illetve a svájci egyházak segélyszervezete, a HEKS igazgatótanácsa a testvéregyházak, Balog Zoltán és Kelemen Hunor miniszterek, valamint Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere a politika képviseletében jelentek meg az ülésünkön, és emelték ki magyar református egységünk előremutató, békességteremtő jelentőségét.

Ez az esztendő több részegyházunk életében ciklusforduló is. A Generális Konvent közössége az elvégzett munkáért mondott köszönettel búcsúzik azoktól az alkotó tagoktól, akik részegyházuk rendelkezései értelmében már nem választhatók újra.

A 7. Magyar Református Világtalálkozó jelmondata szerint összetartozásunk megerősítésére kötelezzük magunkat Krisztus békéltető evangéliuma hirdetésében és népünk szolgálatában, hogy általunk is Isten tettei legyenek láthatóvá.

Krisztus a jövő, együtt követjük őt!

Sepsiszentgyörgy, 2014. július 11.

Ami bennünket összetart – leleplezték Kálvin János egészalakos szobrát Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön folytatódott július 10-én a VII. Református Világtalálkozó. A május 24-i, debreceni ünnepély után Székelyföldön találkoztak újra egy nap erejéig a reformátusok, sor került a Generális Konvent plenáris ülésére is. A nap folyamán gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt voltak programok. Szatmár is képviseltette magát e rendkívüli rendezvényen, Kovács Sándor szatmári, Nagy Sándor nagykárolyi esperes és a főgondnokok is jelen voltak.

A 90. Zsoltár szavaival köszöntötték a közel 1500 résztvevőt a VII. Magyar Református Világtalálkozó megnyitóján: legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, egyházadon, gyermekeiden. „Sepsiszentgyörgy egy olyan város, amely mindig felvállalta és megbecsülte református örökségét” – hangzott el, tudtuk meg az Erdélyi Református Egyházkerület honlapjáról, a reformatus.ro-ról.

A nap csúcspontja: leleplezték Kálvin Jánosnak egy egész alakos szobrát. A városban található ma is egy Kálvin tér, a református vártemplom környékén, itt kap helyet a szobor. Kálvin János egészalakos szobrát Bocskai Vince szovátai szobrászművész készítette, a kezdeményező a Református Székely Mikó Kollégium Alapítványa volt, ezt felkarolta az egyházkerület. A finanszírozását a Generális Konvent, az Erdélyi Református Egyházkerület, Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Székely Mikó Kollégium Alapítványa közösen vállalta.

A megnyitón Ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket: A történelem folyamán sok-sok fal épült, még a keresztyén gyülekezetek közösségében is. Az első világháború kitörése után azonban egy olyan fal emelkedett a mi magyar reformátusaink közé, amelyet nem mi alkottunk. Amikor ma itt együtt vagyunk, azért adunk hálát Istennek, hogy ez a fal lebomlott. A reformáció adta meg azt a lehetőséget, hogy az egy nyelven beszélők anyanyelvükön hallgatták Isten igéjét, és ez a küzdelem hozta el azt, hogy ma nem vagyunk szétválaszthatók: az anyanyelv, és az közös kultúra az, ami bennünket összetart – hangsúlyozta ft. Kató Béla.

Ezt követően Balog Zoltán magyarországi református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a határok feletti magyar-magyar összetartozásról beszélt, amely a magyar nemzet egyik legfontosabb erőforrása: Én azért jöttem el, hogy kifejezzem a magyar kormány azon szándékát, hogy mi arról az erőről, ami önökben van, nem szeretnénk lemondani, hanem hozzá szeretnénk ragasztani az egész Kárpát-medence magyarságának erejéhez – fejtette ki Balog Zoltán.

A július 10-i ünnepélyen jelen voltak mind a 10 egyházkerület püspöke, főgondnoka, valamint a 64 egyházmegye esperesei és főgondnokai, akik a Generális konventet alkotják.

Diakónia szak indul a Partiumi Keresztény Egyetemen

Nagytiszteletű lelkipásztor testvéreim!

Kedves szülők és diákok!

Jó lélekkel ajánlom az érdeklődőknek a Partiumi Keresztény Egyetemen induló diakóniai szakot   Az erdélyi történelmi egyházak fiait és leányait szeretettel hívjuk és várjuk a Teológiai Tanszék újonnan szervezett képzésére.

Isten áldása szálljon a jószívű támogatóink életére, a diakóniai szakképzés oktatóinak és  a szak  leendő hallgatóinak az  életére.

Informciók: http://www.partium.ro/hu

Az olvasókat  szívélyesen köszönti: dr. Hermán M. János

2014 júl. 5-én

 

Legyenek láthatóvá tetteid – VII. Református Világtalálkozó

Július 10-én Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó. A május 24-i, debreceni ünnepély után Székelyföldön találkoznak újra egy nap erejéig a reformátusok, ugyanekkor kerül sor a Generális Konvent plenáris ülésére is. A nap folyamán gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt lesznek programok, a fiatalok este koncertmaratonon vehetnek részt. Szatmár is képviselteti magát e rendkívüli rendezvényen.

Az Erdélyi Református Egyházkerület honlapjáról a reformatus.ro-ról megtudtuk: a Magyar Református Egyház minden hatodik évben szervez világtalálkozót. Az 5 évvel ezelőtt megalakult egységes Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége úgy döntött, hogy több helyen, gyülekezetekben szerveződik ez a találkozó, testvérkapcsolatok mentén különböző események zajlanak. Idén két fő helyszínen együttesen is találkozókat szerveznek. Május 24-én, Debrecenben volt a Református Egység Fesztivál, a 2009-es egyesülés jubileuma volt ez a találkozó, amelyen több mint 1500 erdélyi református vett részt. Ennek a rendezvénysorozatnak mindig van egy központi témája, az idén a Legyenek láthatóvá tetteid igét választották mottóul.

Idén Sepsiszentgyörgyre, július 10-re tervezik a VII. Református Világtalálkozó határon túli eseményét. Ebben a városban kezdeményezték, hogy a nagy reformátornak, Kálvin Jánosnak egy egész alakos szobrot állítsanak. A városban található ma is egy Kálvin tér, a református vártemplom környékén, itt kap helyet a szobor. Kálvin János egészalakos szobrát Bocskai Vince szovátai szobrászművész készítette, a kezdeményező a Református Székely Mikó Kollégium Alapítványa volt, ezt felkarolta az egyházkerület. A finanszírozását a Generális Konvent, az Erdélyi Református Egyházkerület, Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Székely Mikó Kollégium Alapítványa közösen vállalta.

A július 10-i ünnepélyen jelen lesz mind a 10 egyházkerület püspöke, főgondnoka, valamint a 64 egyházmegye esperesei és főgondnokai, akik a Generális konventet alkotják. Ballai Zoltán programfelelős elmondta, az első eseményre július 9-én délután 5 órától kerül sor, a Sepsiszentgyörgyi Lábas házban egy kiállítás-megnyitó lesz. 11 órától lesz az ünnepi megnyitó, valamivel korábban az Erzsébet parkban elkezdődnek a gyerekprogramok. A gyerekek lufikat kapnak, amelyeken a nap programjai fel lesznek tüntetve. 11 óra után a kulturális események sora kezdődik el. A programfelelős kiemelte, hogy ezen a napon a Székely Nemzeti Múzeum ingyen látogatható lesz. A főtéri nagyszínpad melletti, a téren református intézmények fogják bemutatni a munkájukat, a tér egyik részén olyan református népművészek lesznek, akiknek a munkáján meglátszik az, hogy reformátusok. A belvárosi templomban és a parkban imasétányok lesznek. 13 órakor a rétyi fúvósok fújják meg a gyülekezőt, őket egy 150 tagú egyesített kórus kíséri. 13 órától lesz a szoboravató, 14 órától hálaadó istentiszteletre kerül sor, amelynek végén közös úrvacsoraosztás lesz, 32 úrasztalánál osztják majd az úrvacsorát.  Az ünnepély egyik kiemelt meghívottja Mészáros János Elek, a 2012-es Csillag születik nyertese, majd egy 4 órás koncertsorozatnak lehetnek fültanúi, református ifjúsági zenekarok lépnek fel 18-22 óra között.

„Az úrvacsoraosztás fejezi ki leginkább az egységünket, ez volt az egyik meghatározó eseménye a debreceni együttlétünknek is.“ – mondta Ballai Zoltán. „Hálát szeretnénk adni mindazért ami van, nem pedig siránkozni azért, ami nincs. Minden találkozó egy seregszemle, amelyen felmutatjuk mindazt, ami ma az egyházat jelenti. Ezt programokban, tevékenységekben, de leginkább az emberekben lehet megtalálni.“ – mondta a Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

A trianoni trauma ismét említés nélkül maradt

EURÓPAI PROTESTÁNSOK: EGY PERCES NÉMA CSENDDEL EMLÉKEZZÜNK AZ EGÉSZ KONTINENSEN A 100 ÉVE KIROBBANT I. VILÁGHÁBORÚRA

AUGUSZTUS 1-ÉN 12 ÓRAKOR IZLANDTÓL BALKÁNIG, PÉTERVÁRTÓL LISSZABONIG, HAMMERFESTTŐL ANKARÁIG

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége, a GEKE hétfőn a dán fővárosban nyilvánosságra hozott közleményében felhívja az európai közvéleményt, s az egyházakat arra, hogy a 100 éve kirobbantott, addig nem látott borzalmas szenvedéseket magával hozó, milliók halálát okozó I. Világháborúra, s az áldozatokra egy perces néma csenddel emlékezzenek. „2014. augusztus 1-én közép-európai idő szerint 12 órakor egész Európában álljon le a munka és az élet rohanása egy percre Izlandtól Balkánig, Szentpétervártól Lisszabonig, Hammerfesttől Ankaráig”.  (Koppenhága/Berlin – 2014. 06. 25. – eld.de; epd.de; – Dr. Békefy Lajos)

Központi megemlékezés német-francia csúcstalálkozóval

A központi emlékező istentiszteletet augusztus 3-án tartják az elzászi Gunsbachban a GEKE, az Elzász-Lotharingiai Protestáns Egyházak Uniója és az EKD (=Németországi Protestáns Egyház) közös szervezésében. A város közelében ezen a napon, a hartmannsweilerkopfi emlékhelyen találkozik majd Joachim Gauck német szövetségi elnök és Francois Hollande francia elnök.

Az I. Világháború 1914. július 28-án robbant ki Ausztria Szerbiának küldött hadüzenetével, ahol Szarajevóban 1914. június 28-án merénylet áldozata lett a Habsburg trónörökös. Ferenc Ferdinánd életét a szerb nacionalista Gavrilo Princip golyója oltotta ki. A négy éven át tartó háborús hadviselésben egyik oldalon Németország és Ausztria-Magyarország, a másik oldalon Anglia, Franciaország és Oroszország, majd később az USA alkotta a szövetségesi tömböt. Az első borzalmas világháború 17 millió emberéletet követelt. Ez volt az a hadviselés-sorozat, amiben a klasszikus ember-ember elleni küzdelmét felváltotta az ember-technika harca. Akkor vetettek be először mérgezőgázokat, páncélosokat, repülőgépeket, tengeralattjárókat, gépfegyvereket az ellenfél megsemmisítésére. És akkor teljesedett ki a háborús gyűlölet-propaganda is a médiák révén. A legtöbb katonai veszteséget Németország szenvedte el közel 2 millió áldozattal, Oroszország 1,8 millióval, Ausztria-Magyarország 1,5 millióval, Franciaország 1,3 millióval, Anglia 750 ezer katonával. A polgári áldozatok száma elérte a 6 milliót.  A háború 1918 novemberében ért véget Németország és Ausztria-Magyarország kapitulációjával.

Hazánk trianoni traumája említés nélkül maradt – Balkán és Ukrajna nem!

A felhívás azon túlmenően, hogy emlékeztet ennek az európai „őskatasztrófának” az áldozataira, a kárvallott családokra, a hosszú ideig gyógyíthatatlan sebekre, a lelki traumát is érinti, de meglehetősen általánosan. Hiszen az a négy év alapvetően átrajzolta Európa térképét. Ennek lett áldozata hazánk is, területe kétharmadának elvesztésével, az azóta is elfogadhatatlan trianoni békediktátummal. A GEKE irat megemlíti, hogy bizonyos konfliktushelyzetek a mai napig rendezetlenek, elsősorban a Balkánon és Ukrajnában.

De a nyilatkozat – mint az elmúlt 90 évben oly sok politikai és egyházi megnyilatkozás – a megcsonkított Magyarországot említés nélkül hagyja, jóllehet az európai egyházi szervezetben ott vannak a magyar képviselők is, és teljességgel kizárt, hogy a szervezet felelős vezetői ne tudnának a trianoni traumáról.  Vajon ez a hallgatás a magyar részvétel eredménytelenségének vagy az európai (egyházi és újabban EU-s) taktikázásnak tudató be, ami már közel 100 éve tart – ellenünkre? El lehet gondolkodnunk! Miként azon is, hogy az EKD honlapon olvasható igen sokrétű, gazdag szemléltető és ismeretfrissítő anyagban egyedül csak azt említik meg, hogy a Német Birodalom a versaillesi békeszerződés (1919. június 28.) következtében területének 13 %-át veszítette el. Az, hogy hazánk területének közel 2/3-a került más országokhoz, egyetlen szó említést sem érdemel! Még közvetve, utalásszerűen sem! Annyit jegyez meg mindösszesen a szemléltető, egyoldalú anyaggyűjtemény, hogy a békeszerződés széles kaput nyitott a revansizmus előtt, s jó részt ez volt oka a II. Világháború kirobbanásának.

Teológiai kritika – „igazságos háború”?

A GEKE-irat kritikusan szembesít viszont a protestáns egyházak és teológusok szerepével 1914-ben. Van is mit kritizálni, hiszen akkoriban sokan felelős egyházi és hatalmi pozícióban Istent és a háborút pozitív összefüggésbe hozták egymással. A nemzeti, olykor erősen nacionalista hangulatú egyházak a háború kitörését pozitívan üdvözölték, és teológiailag országuk részvételét „az igazságos háború” hamis tételével igazolták is. A békére, megbékélésre felszólító egyházi hangok visszhangtalanok maradtak a háborús propaganda harsogásában. A mostani kiegészítő anyagok között szerepel az, aminek címe: „Az egyházak és az I. Világháború”. Felidézi a trón és oltár szövetségét, a saját nemzet morális fölébe helyezését a másiknak, a szinte szent cselekményként, Isten előtti kötelességként ábrázolt, hirdetett haza-, és népvédelmezés hőstettét. A háború első hónapjaiban tele voltak a templomok, de ott nem békefelhívások, hanem a háborút támogató, igazoló beszédek hangzottak el. Istenért és a hazáért akár az egyéni élet feláldozásával is illett szolgálni.

A nacionalizmus bálványa sokakat elvakított

De voltak más hangok is, még ha gyéren is, mint például a svájci Barth Károly református teológusé, aki 1914-ben kritikusan állapította meg: „Hazaszeretet, háborús elszántság és keresztyén hit” reménytelenül szembe került ebben az összevisszaságban egymással. A kortárak között talán a svéd evangélikus érsek, Nathan Söderblom volt az, aki a legvilágosabban fogalmazott. Élesen és folyamatosan támadta, bírálta a nacionalizmus bálványát, hamis istenségét, ami feloldhatatlanul áll szemben Jézus Krisztus és az ellenség szeretetének az Istenével. 1914 szeptemberében felhívással fordult Európa egyházaihoz, álljanak ellen a gyűlöletnek és ellenségeskedésnek, s követeljék kormányaiktól a vérontás befejezését. A mennoniták és a kvékerek pedig megtagadták a katonai szolgálatot, ami súlyos börtönbüntetést vont maga után.   A 2014-es megemlékezések sok alkalmat teremtenek az emlékezésre, az egykori „ellenségek” egymásra figyelésére. Hiszen a GEKE 94 protestáns egyházat képvisel, evangélikust, reformátust, uniáltat, metodistát és más kisebb egyházat. Ezekben az egyházakban közel 50 millió protestáns él és szolgál.

Van rendezni valója Európának velünk, s nekünk is Európával, meg magunkkal

Aki csak teheti, ismerkedjen meg az ekd.de honlapján (www.ekd.de/themen/material/erster_weltkrieg/index.html) a háttéranyagokkal, korabeli idézetekkel, időtáblázattal, a háború helyszíneivel, egykori és későbbi irodalmi reflexiókkal. A honlap emlékező istentiszteleti segédanyagokat is bőséggel közöl, meg programokat is, például a nemzetközi ifjúsági táborról, amit az emlékeztetés és a megbékélés jegyében tartanak. Lenne bár itthon is a megemlékezés méltó, állna meg a munka és az élet forgataga augusztus 1-én délben egy percre.

S lenne az egyéni, egyházi, nemzeti visszatekintés kritikus, de nem felejtő, nem feledtető, hiszen van még Európának is rendeznivalója e tekintetben velünk és nekünk is Európával, önmagunkkal, meg szomszédainkkal. Erre kötelez minket Ausztria-Magyarország 1,5 millió hősi áldozata, annyi könny és fájdalom, meg a nemzetcsonkító politikai diktátum. S mindezt azért is, hogy a nacionalizmus bálványát vagy kísértetét egyszer s mindenkorra ki lehessen gyomlálnia a lelkekből, az igazság magvait pedig elvetni a jövendő számára. Minden más csak méltatlan önkorbácsolás, ócsítás, megszégyenítő alku lenne. Márpedig ennek egyszer történelmileg és nemzetileg, egyházilag és egyénileg is véget kell vetnünk! Annak szellemében, Akire az emlékezés csendes percére felhívó GEKE irat is evangéliumi egyértelműséggel utal: „(Jézus Krisztus)… igazgassa lábainkat a békességnek útjára!” (Lukács 1,79).

KÖZLEMÉNY – Csűry István püspök Írországban

irorszag kozgyules
Csűry István püspök az Írországi Presbiteriánus Egyház éves közgyűlésének vendége volt. Testvéregyházunk június 2-5 között tartotta közgyűlését az Észak-írországi Belfastban. Antal János előadótanácsos kísérte el jószolgálati útjára egyházkerületünk elöljáróját.
Egyházkerületünk püspökét érte az a megtisztelő felkérés, hogy meghívott európai, amerikai és afrikai egyházi elöljárók nevében köszöntse a mintegy ezertagú küldöttgyűlést az ünnepélyes megnyitón. Igei köszöntőjében Csűry István püspök köszönetet mondott az írországi, határokon átívelő presbiteriánus egyház világot átkaroló külmissziós szolgálatáért.
A közgyűlés második napján Michael Barry megválasztott moderátor fogadta a királyhágómelléki püspököt, melynek rendjén a további, testvéri együttműködésről váltottak szót. A stratégiai együttműködés részleteiről küldöttségünk a Külmissziós Bizottság vezetőjével, Uel Marrs lelkipásztorral és főmunkatársaival egyeztetett, különös tekintettel az ifjúsági munkára, illetve a belmisszió egyéb területeire. A látogatás rendkívüli alkalom volt egyházaink kapcsolatának szolgálatban kiteljesedő megújhodására.
„Egyházkerületünk a trianoni békediktátum gyásznapján a máig eleven sebet enyhítendő, missziói szolgálatot vállal a nemzeti egység, valamint a nemzetközi kapcsolatok terén. Pünkösd előestéjén a megközelítően hasonló történelmi drámákat átvészelő Észak-Írországból buzdítjuk Testvéreinket a többletszolgálat vállalására, mert erre egyértelmű igei bíztatás érkezett: Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.(Jn. 14,12)” – üzente Csűry István püspök.
2014. június 5.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tájékoztatási Szolgálata

Egyházkerületi közgyűlés Nagyváradon (képek)

Felhívás

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége az Európai Parlament május 25-én esedékes tisztújító választáson való részvételre kéri és buzdítja tagjait.
Döntő történelmi helyzetben a partiumi és erdélyi magyaroknak a lehető legerőteljesebb európai képviseletre van szükségük. Magyarország határok feletti nemzetegyesítő szolgálatához csatlakozva kötelességünk az erdélyi magyarok jelöltjeire szavaznunk. Önmagunkra nézve sem közömbös kérdés, hogy önfeladás helyett, sokkal több odaadással és áldozattal helyet követelünk magunknak földrészünk legfelső kormányzásában. Az útkereső Európának sem mindegy, hogy milyen lelkület és tudás nyilvánul meg, és határozza meg a sorsfordító döntéseket. Reménységgel tekintünk azon magyar képviselőkre, akik majdani munkájukban a keresztyén erkölcs és kultúra jegyében, szolgálati feladatokat kapnak részünkről.
Találkozzunk valamennyien május 25-én a választói körzeteinkben, és az erdélyi magyarság jelöltjeire szavazzunk! Ne feledkezzünk el a 2009-ben történt Európai Parlament megválasztásáról, amikor közel voltunk ahhoz, hogy négy ember képviseljen bennünket.
Isten ígéretére hagyatkozunk, amikor magyar nemzetünkre nézve is érvényesnek tartjuk üzenetét: “Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel.” (1Móz.12,2).
Nagyváradon, 2014. május 14-én.
A békesség kötelében,
dr.Varga Attila                                                                             Csűry István
főgondnok                                                                             püspök

 

 

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) történetében az egyházi irányultságú szakmai képzés mindig egy alappillér volt. Bizonyítja ezt a PKE jog- és névelődjének, a Sulyok István Református Főiskolának a működése is, amely az 1989-es forradalmat és rendszerváltást követően egyházi alapítású oktatási intézményként törekedett gondoskodni olyan felmerülő igényekről, mint a vallástanári és szociális munkás képzés. Ezt folytatta tovább a millennium évében létrejött PKE is, egyre növekvő képzési színvonalon.

Református Egyházunk a jézusi útmutatást betöltve („tanítván őket” Mt 28, 20; „amikor megtettétek… eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” Mt 25,40) korunk valós helyzetét bölcsen felmérve, az elmúlt több mint két évtizedben fokozatosan építgették nemcsak oktatási/nevelési téren, de a szeretetszolgálatban is erdélyi és partiumi magyar társadalmunkat.

A diakóniai munka mélyen a Szentírásban gyökerező szolgálati terület. Már az első időkben felismerték az apostolok ennek a szolgálatnak a feltétlen szükségét. (ApCsel 6, 2-4). A diakónusok első renden az ő munkatársaik voltak, majd a későbbiekben a gyülekezet elöljáróinak (presbiterek, püspökök) szolgatársai lettek. Az „asztaloknál való szolgálat” jelentősen kibővült, az Ige cselekvése a szegényekkel, az özvegyekkel, árvákkal való törődés mellett akár az Ige hirdetésével is. (ApCsel 8, 4-5; 8,26-40; 1Tim 3,8-13).

Az intézményes (alapítványi) vagy gyülekezeti diakóniai munkához szakmailag jól felkészült, e szolgálati területen jártas, tájékozott munkatársakra van szükség. Ezt a valós igényt kívánta betölteni a PKE azzal, hogy a Bölcsészettudományi Kar Teológiai Tanszékén egy új, korunk szakmai követelményeinek mindenben megfelelő Református Szociális Teológia (Diakónia) szak beindítását kezdeményezte.

Örömmel értesítjük Partiumi és Erdélyi Egyházközségeinket és híveinket, hogy a Református Szociális Teológia (Diakónia) szak e sorok keletkezésekor megkapta az országos ARACIS Ellenőrző Bizottságtól a működési engedélyt.

Amennyiben a gyülekezetben ismer olyan fiatal(oka)t, akikben van elhivatottság a diakóniai szolgálatra, kellő érzékenység és segítő szándék, hogy népünk elesettjeivel, a bajba jutottakkal, betegekkel, öregekkel törődjenek, kérjük, ajánlja nekik ezt a képzést. Felsőfokú tanulmányaikat követően odaszánt lélekkel, jó szakmai felkészültséggel végezhetik majd szolgálatukat.

A képzés a hatályban lévő felsőoktatási tanügyi törvényeknek megfelelően 3 év, nappali tagozaton. A rendelkezésre álló 25 helyből 10 térítésmentes, 15 költségtérítéses helyet tudunk biztosítani. A képzésben résztvevők a keresztyén teológia, diakónia, lelkigondozás, egészség-pszichológia, szociális segítés, és sok más, a szeretetszolgálathoz fontos tudományterületen szerezhetnek ismereteket és jártasságot. Mindeközben folyamatos szakmai gyakorlaton vehetnek részt már működő diakóniai intézményekben.

Diákjainkat tanulmányi és szociális ösztöndíjban részesítjük, a helyek függvényében bennlakhatást biztosítunk, korszerű könyvtárunk rendelkezésükre áll, az Erasmus program keretében lehetőségük nyílik egy fél évet külföldi egyetemen tanulni.

A diakónusok eljövendő nemzedékei hatékonyan vehetnek részt népünk lelki/testi/szellemi egészségének gondozásában, és a sokféle feladattal megterhelt lelkipásztorok értékes munkatársai lehetnek.

Aki arra vágyik, hogy Jézus Krisztus követését Isten szeretetének továbbadásával valósítsa meg elesett embertársai felé, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak beszéljen az evangéliumról, de cselekedni is akar, akinek fontos önmaga ismerete, hogy ez által másokat is megismerjen, aki nyitott és befogadásra kész, annak helye van a Református Szociális Teológia (Diakónia) szakon.

Minden érdeklődőt, jelentkezőt szeretettel várunk!

További, bővebb információért, vagy kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk elérhetőségeiken.

www.partium.ro

Tisztelettel,

Dr. Pálfi József lelkipásztor


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare