Archive for the Category » Napi Ige «

Velünk az Isten! – 2015. október 6.

„Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szeretett gyermekeimet intelek benneteket. Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de atyátok nincs sok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat Krisztusban, ahogy mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De egyesek úgy felfuvalkodtak, mintha nem is készülnék hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek hozzátok, és megismerem majd a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Vesszővel menjek hozzátok vagy szeretettel és szelíd lélekkel?” (1Kor 4,14-21)

A szerény ember határozottsága szólal meg a mai Igénkben, amelyben az apostol nem akar senkit megszégyeníteni vagy lealacsonyítani, csupán hangja fölemelésével mai szóval élve „észhez téríteni” azokat a hívőket, akik, mint szófogadatlan kisgyermek nem akarják Isten szavát komolyan venni. Mintha így szólna az apostol: Senki se értsen engem félre! Amit eddig írtam nektek nem megszégyenítési szándékkal írtam. Én nem ellenséget látok bennetek, hanem „mint szeretett gyermekeimet intelek.” A szeretett, gyermekét féltő apa szólal meg a mai üzenetben és simogatja azokat a pártoskodó korinthusi hívőket, akik, mint a tékozló fiú bármelyik pillanatban készek nemcsak ellentmondani az atyának, hanem el is hagyni a családi házat. Pál jól tudja, hogy ezekhez végtelen türelemmel és szeretettel kell fordulni. Inti őket, hogy a gyermeki kötelességtudat felébredjen és az engedelmesség útjára vezesse őket. Az intés tartalma arról szól, hogy hagyjanak föl minden pártoskodással és annak valamennyi kísérő jelenségével: ne haragudjanak egymásra, ne ítélkezzenek, ne fuvalkodjanak fel, hanem, mint gyermek elfogadják az atyai intelmet.

Mi, hogy állunk a mai intelmekkel? Hiszen a templomi istentiszteleteken folyamatosan prédikáljuk és halljuk az emberi kapcsolatok és családok felbomlását, a közösségekben fellépő ellentétekről, amelyek háborúkhoz vezetnek. De jó lenne egy kicsit megállni ebben a rohanó világban, és elgondolkodni azon, hogy hány ilyen jézusi intelmet hagytam, hogy elkerüljön engem. Lepergett rólam, vagy egyik fülemen bement, és a másikon kijött. Sokkal könnyebb ítélni, mint inkább tenni, építeni, a szeretetben maradni. Ma eszünkbe juttatja az apostol újból a „krisztusi utat” mely tele van alázattal, békével és engedelmességgel. Járjunk ezen az atyai tanácsokkal ellátott úton, s közben tanuljunk kűzdeni a magyar irodalom egyik legnagyobb hívő poeta doctusatól is, aki igazán ráérzett, ha eltávolodunk Istentől, akkor hol is leszünk igazán gyengék! Ámen.

BABITS MIHÁLY: INTELEM VEZEKLÉSRE

Mivel e földön jónak lenni oly nehéz -
erényeid elhagynak mint az ifjúság,
de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák
s ha netán elfáradva az úton leülsz,
mind köribéd telepszik és arcodba néz
nyugodtan, mintha mondanák: «Nem menekülsz!» -
s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz,
kicsit hátrábbhúzódik, és ha nem figyelsz,
megint előjön, kezed nyalja, s mintha már
lelked belső helyein és zúgaiban
kotorna nyelve ragadósan, síkosan,
és érzed már hogy többé nem kergetheted
s nem verheted hacsak magadat nem vered -
verd! verd! ezer bün nyelve lobog benned mint a tűz
és lelked már nem is egyéb mint ez a tűz:
te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár
s viszi és rejti mint legmélyebb lényegét
s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,
mint a bélpoklos poklát mely benne rohad
és őt is elrohasztja – viszi mint az őrület
vak égését, ezt a sivár belső tüzet
amelyben minden bölcs erő és fiatal
erény úgy illan el, mint tűzben az olaj,
légbe leng fel és híg egek felé enyész -
mivel e földön jónak lenni oly nehéz!

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 5.

„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.”

1Kor 4,1

Olvasásra: 1Kor 4,1-13

Keresztyén önazonosságunk, identitásunk újabb építőkövei azok, amikről Pál beszél: szolgák és sáfárok vagyunk. Általában ezt csak a lelkészekre értjük és értelmezzük, papokra, szerzetesekre, Isten kiválasztott és elhívott szolgáira. Azonban ez nem egy olyan kiváltság, amit le lehetne foglalni, ki lehetne sajátítani. Ez minden keresztyén, hívő ember sajátja – legalábbis annak kellene lennie!

És mit jelent ez? Mit jelent a szolgaság? Alázatot kíván. Alázatot Isten és az ember iránt. A mai világban nagyon nehéz. Azt mondani, hogy nem én, hanem Te vagy te. Hogy Isten vagy az ember, a melletted, lehet épp ellened élő ember az, aki előtt szolgává teszed magad. Nehéz ezt az apostoli, páli személyiséget felöltözni!

A másik a sáfárság. Az Isten ügyével – jó értelemben vett – üzletelés. Hogy forgasd a beléd oltott igét, add át másnak is, házalj vele. Azt mondja Pál, a sáfároktól azt várják el, elsősorban, hogy becsületesek legyenek. De divat ez ma? Elvárás ez ma? Elvárod magadtól? Ha a világ nem is, vagy csak álszent módon, számodra, magaddal szemben egyértelmű követelmény ez? Mert annak kell lennie!

Varga Botond,

Kisbábony

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 4.

„Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.” 1Kor 3, 1

Olvasásra: 1Kor 3, 1-10

Két ellentét húzódik végig az igén: testi-lelki és kiskorú-nagykorú. Két ellentét, mely szorosan összekapcsolódik egymással: ha a hitben kiskorúak vagyunk, akkor testiek vagyunk; ha a hitben nagykorúak vagyunk, akkor lelkiek vagyunk.

Mit jelent hitben kiskorúnak, testinek lenni? Azt, hogy hallottuk Isten igéjét, megéreztük az Ő szeretetét, hallottunk váltságművéről, de a hétköznapok gyakran elfeledtetik velünk. A kiskorúság azt jelenti, hogy megelégszünk Isten szeretetével. Isten szeretetének a megtapasztalása jó, szép, lélekmelengető, elegendő is számunkra, nekünk nem kell több, ez elégséges lesz ahhoz, hogy üdvözüljünk. Közben teljes mértékben a világ szerint élünk, azt tesszük, amit a világ megkíván tőlünk. Néha napján kinyitjuk Bibliánkat, néha imádkozunk, elmegyünk templomba, és azt hisszük minden rendben van, Istennel szemben le is tudtuk minden kötelességünket. De ez nem így van, Pál apostol figyelmezteti a korinthusi gyülekezetet, és minket is, fel kell nőni, nagykorúvá kell lenni a hitben.

Mit jelent hitben nagykorúnak, lelki embernek lenni? Azt, hogy tudom nekem feladatom van ebben a világban. Mégpedig olyan feladatom, amit Isten rám bízott. És ezt a feladatomat nem felejtem el betölteni. Nagykorúnak lenni a hitben azt jelenti, hogy minél jobban meg akarom ismerni Isten akaratát, növekedni akarok a hitben. És mikor megismerem Isten igazságát, azt nem akarom magamnak megtartani, hanem tovább akarom adni másoknak is. Tanítványokká tudunk válni, de olyan tanítványokká, akik másokat is tanítanak.

Akarunk mi nagykorúkká válni a hitben? Vagy ma még kényelmesebb kiskorúnak lenni?

Kala Noémi,

Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 3.

„Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket;hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.” (1Kor 2,12-14.)

Mi, azaz a Krisztusban elhívottak, Isten gyermekei, azok pedig a világ gyermekei. A Szentírásban végig ott van ez a fajta kettősség, azaz a jónak és rossznak szétválasztása. Igaz – hamis, istenfélő – istentelen, Krisztushoz tartozó – világias, világosság fiai – sötétség fiai. A kétfajta emberkép különböző gondolkodásmódot is feltételez. Ez azt jelenti, hogy ugyanarról a dologról másképpen vélekednek, ugyanazt az igazságot más szemszögből vizsgálják. Földi, világi, materiális, szempontból, vagy éppen a hit szempontjából.
Az Úr Isten jelenlétét, munkálkodását ebben a világban nehezen veszi észre a pusztán földhöz ragadt gondolkodás, porba hulló tekintetű, sokszor mindent megkérdőjelező ember. Azonban hit által megláthatjuk Isten hatalmát és gondviselő szeretetét. Bölcsességről, megismerésről szól a mai Ige. Azonban nem a világ szerinti bölcsességről és bölcselkedésről (tudomány és filozófia), hanem az Isten bölcsességéről. Isten Lelke az, Aki munkálja a megértést az ember szívében. Az érzéki, azaz a pusztán öt érzékszerveire támaszkodó empirikus ember nem képes eljutni az Istenről hirdetett dolgok mélyebb felismerésére, azonban az, aki szívét megnyitja, megérezheti Szentlélek munkáját.
A mai Ige végül még egy szempontra is kitér, mégpedig a viszonyulás kérdésére. Mivel eleve adott a világias és hit általi gondolkodásmód közötti különbség, illetve az a megközelítési mód, ahogyan a bennünket körülvevő világról gondolkodunk, ezért elkerülhetetlenül adódik az a feszültség is, amely jellemzi a világ egyházzal szembeni magatartását. Megvetés, lenézés, gyűlölködés. De ezzel minden hívő embernek számítania kell, mert Jézus maga mondta: „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” (Jn 15,20.)

Kürti Tamás,

Szatmárgörbed

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 2.

“Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.”

1 Kor. 2,2

Nem pusztán arról ír Pál, hogy tud Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről, nem is csak arról, hogy egyedül Ő róla tud, ha nem arról ír, hogy másról mint Jézus, hallani sem akar, beszélni sem fog…

Sokan „végzik” el, határozzák el előre, tökélik el korábban, hogy mivel foglalkozzanak, vagy mivel ne. Pál azt nem határozza el, hogy másról is tudni akar a gyülekezetben mint Krisztus, és ehhez tartja is magát. Tudatosan nem foglalkozok mással, még csak nemet sem mond rá, nehogy ez Krisztus rovására menjen.

Sokszor foglalkozik az „egyház” olyan dolgokkal amikkel nem kellene, politika, gazdaság, hagyományok, etc(stb)… máskor meg kimondja, hogy vannak dolgok amivel nem akar foglalkozni, mert nem dolga, sőt ellenzi: mint politika, gazdaság, hagyományok, etc.

Pál helyet se enged másnak Jézuson kívül, még csak olyan szinten sem, hogy nem az egyház dolga a politika, vagy a hagyományőrzés, mert ha bele megy egy ilyen vitába, nem csak időt, de erőt is veszteget, értékes időt és erőt melyben, mellyel Isten Fiát lehetne dicsőíteni, magasztalni, rossz szóvalnépszerűsíteni.

Én inkább úgy beszélnék Jézusról, mint aki feltámadt a halálból, hogy az evangélium, tényleg örömhír legyen, de Pálnak s a hallgatóknak is az a fontos, amit Krisztus a halál vállalásával tett meg az emberiségért, hogy megfizetett helyettünk…

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. október 1.

„Mert a keresztrõl való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.”

1 Kor.1,18.21.

Olvasandó 1 Kor.1,18-31

Pál apostol korinthusa, ahová a Krisztus keresztjéről szóló beszédet vitte, sokféle emberi beszédtől volt hangos: a piacok, kikötők hangzavara, a köztereken vetélkedő bölcselkedők, szónokok hangoskodása, a 700.000-es város hétköznapi , zsúfolt életének zajai keveredtek.

A „bűzlő város” a római birodalom „hiúság vására” volt.

Ma a világban valóságos hangorkánná lett a sokféle emberi beszéd. Nemcsak zajártalom, szóártalom is van. Isten beszéde disszonáns az emberi beszéd közepette: mert teljesen más, egyedülálló, megbotránkoztató és meghökkentő a Keresztről Szóló Beszéd. Arról győz meg, hogy Isten többé nem haragszik ránk. Megtart bennünket és megtanít keresztünk hordozására. Az emberi bölcsesség sohasem értheti meg, foghatja fel e csodás szeretetet! A kereszt beszéde ennyi: enyém vagy!

Isten e hatalmas szeretetének beszédét méltatlan emberi kezekbe tette le! Tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hivőket! Minden igehirdető így Isten Országának hírnöke! A mai világ nyelve zavarosabb és még megosztóbb, mint akkor.

Napjainkra kiderült, hogy az összes emberi értelem sem vezetett boldog világhoz. Tudjuk, hogy ez soha nem is fog sikerülni. Mindennap újabb bizonyítékok születnek arra, hogy Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb, mint az emberek. Te már megértetted „Isten bolondságát „légy a Keresztről Szóló Beszéd hírnöke!

Legyünk mi azok a szamarak, akiknek a hátán Jézus Krisztus bevonul a világ, az Egyház szolgálatába!

Nagy Erika,

Sárközújlak

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. szeptember 30.

„Vajon részekre osztatott-é a Krisztus?” (1 Kor 1,13)

Napi ige: 1 Kor 1,1-17

A korintusi pártoskodás kapcsán teszi fel Pál apostol az örökérvényű kérdést:  „Vajon részekre osztatott-é a Krisztus?”. Földi értelemben véve igen és ez nem az ún. nagy egyházszakadáskor történt meg, hanem az ige szerint már Pál munkásságának idején kezdetét vette. Nem kell ezen csodálkozni, hiszen már a tanítványokról is így ír Lukács evangélista: „támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak” (Lk 22,24).

Mind a mai napig tart a versengés a különböző felekezetek között, miközben mindegyik a maga igazát igyekszik igazolni, pontosabban azt, hogy ők birtokolják a Krisztus igazságát. Pedig minden csak arról szól, hogy ki a nagyobb. Ezzel kísértette meg a Sátán az első emberpárt is: „olyanok lesztek mint az Isten” (1Móz 3,5) és itt tört meg Ádám és Éva egyetértése is. Amikor keresztyén emberek egymással szembefordulnak, akár világviszonylatban, akár kicsi közösségekben, gyülekezetekben, az mindig visszavezethető a gonoszra, a szétdobálóra. Pál ezt nagyon jól tudta, ezért szól így: „hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott” (4v.). Adjunk mi is hálát az Isten kegyelméért, amely által még ma is van lehetőségünk a megtérésre. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. szeptember 29.

„Azok pedig kimentek és mindenütt prédikáltak” (Márk 16,20a)

A nyugati ember elszigetelte magát a természettől, és ezzel együtt az élővilág többi képviselőjétől is. A nagyvárosokba való költözés, a belakható és élhető tér redukálása egyre kevesebb helyet ad már nemcsak a növényeknek és állatoknak, de magának az embernek is. A nagyvárosi zsúfoltság-érzés nemcsak a stresszt, a keringési zavarokat, a szívbántalmakat és egyéb pszichoszomatikus betegségek kialakulását segítik, de az ember megtanulta saját magát „háziasítani”, ezzel együtt pedig azt, hogyan szűrje ki az érzékszerveit érő, – többnyire építő, pozitív és szükséges -, ingereket.

A fenti Ige mindenütt szava mára korlátok közé szorított létkeretté degradálódott. Hányan tudnák közülünk elmondani, hogy mikor sétált utoljára 6-7 órát a természetben? Az autópályákon és gyorsforgalmi útjainkon rohanva elmosódik a táj, pedig az embert Isten úgy alkotta, hogy 6km/óra sebességgel haladva tudjon rácsodálkozni a világ apró részleteire is, örvendezzen és hálás legyen. Helyette autókban, fémből és üvegből gyártott „börtönben” utazva próbáljuk kizárni a környezetet (ingereket) életünkből.

A tanítványok Jézus missziói parancsának engedelmeskednek, amikor „kimentek és mindenütt prédikáltak”. Nem könnyű életterünkből kimozdulni, az elszigeteltségből ismét személyes kapcsolatba lépni emberekkel, pedig köztudott, hogy az ember érzéki világát kapcsolatai, tevékenysége és érzelmei is alakítják. Az egyház és a benne élő tagok fontos feladat a misszió, Isten Igéjének a továbbadása és elmondása. Ennek egyik helyszíne a templom, a többi pedig az élet valamennyi területe, a MINDENÜTT.

Király Lajos,

Batiz

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. szeptember 28.

„Ezután pedig közülök kettõnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezõre mennek vala.” (Mk 16,12)

Jézus emmausi tanítványokkal (sejtjük, hogy róluk van szó) való találkozását röviden, távirati stílusban írja le Márk evangélista. Egyvalamit azonban kiemelnék a kedves olvasók számára a mai napon, még ebből a kevésből is: útközben.

Szükséges vasárnaponként megállni az úton, elcsendesedni a templomokban, erőt merítve a következő hétre, de istentisztelet végén nekünk nem kell elbúcsúznunk a feltámadott Jézustól. Jézus útközben is velünk marad, vele útközben is lehet találkozni. Milyen jó, hogy Jézus nem azt mondja magáról a tanítványoknak, hogy én vagyok a cél! Ha ügyesek lesztek, majd elérhettek engem. Ő velünk vándorol az úton, de figyelem: nem minden utunkat helyesli! Engedjük, hogy helyreigazítson minket!

Csalódott, dühös, reményvesztett, fáradt, belül háborgó emberek bandukolnak a mezőn. Amikor azonban találkoznak magával a föltámadottal, akkor lesz igazán békességük, és ez elég mindenre. Akkor nincs már se döbbenet, se remegés, se félelem, csak nagy öröm. Igazi, húsvéti öröm, mert a félelem nélküli élet forrásává lett a feltámadottal való találkozás. Akarod-e azt az éltet? Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. szeptember 27.

„Az pedig monda nekik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; íme a hely, ahová őt helyezék.” (Márk 16,6)

A feltámadás kérdése meghaladja az emberi értelem korlátait. Ha valaki az ésszerűség útján próbálja azt megközelíteni, kétségkívül tévúton jár, akárcsak az asszonyok, akik Jézus halála utáni harmadik napon, kora reggel a sírhoz sietnek. Jóravaló emberek, akik végtelenül humánus érzést tápláltak Jézus iránt.Nagyon szerették őt, de nem úgy, mint Isten Fiát, hanem csak mint egy nagyszerű embert. Egy rendkívüli egyéniséget láttak benne, nem többet, olyan valakit, akit meg lehet kedvelni, akinek a közelében jó lenni. Azért sietnek a sírhoz, hogy az ember Jézus iránt érzett szeretetüket még holta után is megmutassák.

Az asszonyok cselekedete igazi példája az emberi szeretetnek. Ma is felbecsülhetetlen értéket képvisel az igazi emberségnek különböző helyzetekben történő megnyilvánulása. Ezt olyanok is értékelik, akik nem járnak a hit útján, de a morális szabályok betartását komolyan veszik. Ilyen emberek is vannak körülöttünk. A mai világban, amikor az ember az embernek farkasává vált, lelket simogató, örömre okot adó minden humánus magatartás.

Az ember élete azonban nemcsak a humánumról szól. Az ilyen magatartás arra jó csupán, hogy méltóságteljesen élje le az ember az életét. De Isten ennél sokkal többről gondoskodott számunkra. Ő nemcsak abban akar partner lenni, hogy szépen töltsük el földi életünk, hanem meg akar ajándékozni az örök élettel is. Azt akarja visszaadni, amit az Éden kertben egykor elveszítettünk. S mindezt Fiában, Jézus Krisztusban nekünk ajándékozza. Hogyan? Hát éppen az ő feltámadása által. Nos, ehhez kevés a mi értelmünk. Dehát nem is az értelmünkre van itt szükség, hanem a hitünkre! Az asszonyok a nyitott és üresen tátongó  sírba belenézve döbbennek rá, hogy nekik nem halott, hanem élő Jézusuk van. Ő nem csak ember, de Isten is. Ekkor döbbennek rá, hogy mit vár el tőlük az Úr: nem az ő holttestének megkenését várja, hanem éló testének ápolását, mely az anyaszentegyház. Az élő hit lángja már pislogni kezd bennük

Aki őt ismeri és mint embert megszereti és elkíséri sírjáig mint ezek az asszonyok, az okvetlenül meghallja az angyal erőt s reménységet adó bíztatását: előtted megy! (Kecskeméthy István). Ady Endre erről így vall: „És hogyha néha-néha győzök,/ Ő járt, az Isten járt e előttem./ Kivonta kardját, megelőzött.” Előtted jár mindig, neked csak annyi a dolgod, hogy lábnyomába lépj és kövesd Őt! Ámen.

Szilágyi Balázs

Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare